Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3830. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, stran 10034.

Na podlagi 38. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06) se v 5. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Določbe te uredbe ne veljajo za predelavo in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v drugem odstavku 3. člena Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 z dne 2. julija 1987 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov (UL L št. 182, z dne 3. 7. 1987, str. 36)«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
Za osmim odstavkom se dodajo novi deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Določbe te uredbe ne veljajo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo.
(10) Določbe te uredbe ne veljajo za pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
(11) Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči za namene iz 7. člena te uredbe, se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (UL L št. 302 z dne 1. 11. 2006, str. 29).
(12) Določbe te uredbe veljajo tudi za posamične odobritve državne pomoči. Pomoč se dodeli na podlagi individualne vloge, ki jo presoja posebna komisija, ki jo mora imenovati dajalec pomoči. S prejemnikom pomoči se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev. Posamična odobritev državne pomoči velikim podjetjem je mogoča samo kot dopolnitev obstoječe državne pomoči, dodeljene na osnovi potrjene regionalne sheme državnih pomoči. Odobrena posamična državna pomoč lahko znaša največ 50 odstotkov vse pomoči investiciji. Če se posamična državna pomoč velikim podjetjem ne navezuje na odobreno državno pomoč na osnovi potrjene regionalne sheme državnih pomoči, je potrebna individualna priglasitev državne pomoči Komisiji Evropske skupnosti.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(upravičenci)
(1) Do regionalnih državnih pomoči za namene iz 7. člena te uredbe so upravičene vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo statusno pravno obliko (v nadaljnjem besedilu: podjetja).
(2) Mala in srednja podjetja po tej uredbi so podjetja kot jih določa priloga I Uredbe Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L št. 63, z dne 28. 2. 2004, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 70/2001/ES).«.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(instrumenti)
Sredstva regionalnih državnih pomoči se dodeljujejo v obliki subvencij, subvencij obresti, kapitalskih vložkov, poroštev, zmanjšanja prispevkov za socialno varnost, zagotavljanja tveganega kapitala, odpisov dolgov ter ugodnih posojil v kolikor so le-ta zavarovana z običajnim zavarovanjem in, če ne vključujejo neobičajnih tveganj.«.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za mala in srednja podjetja so upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanj, če so povezana z začetno naložbo, v višini do 50 odstotkov dejanskih stroškov, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne 13. 1. 2001, str. 33).«.
Četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek se pravilno označijo kot tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 14. člena se na koncu doda stavek:
»Pomoč se lahko dodeli po posebnem programu.«.
6. člen
V petem odstavku 15. člena se besedilo »Evropski komisiji« nadomesti z besedilom »Komisiji Evropske skupnosti«.
V petem odstavku 15. člena se v drugi alinei kratica »BDP« nadomesti z besedami »bruto domačega proizvoda«.
7. člen
V 16. členu se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Regionalne državne pomoči za namene iz prvega odstavka tega člena so dovoljene le podjetjem, ki so bila ustanovljena manj kot pet let pred odobritvijo pomoči.
(8) Do regionalne državne pomoči za namene iz prvega odstavka tega člena so upravičena samo podjetja, ki izpolnjujejo pogoje o neodvisnosti skladno z določbami priloge I Uredbe 70/2001/ES.«.
8. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Dodelitev regionalne državne pomoči po 14. in 16. členu te uredbe ter dodelitev regionalne državne pomoči v obliki poroštev ali kapitalskih vlaganj je mogoča šele na podlagi odločitve Komisije Evropske skupnosti.«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-13/2007/8
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2007-1536-0005
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost