Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2007 z dne 3. 8. 2007

Kazalo

3829. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, stran 10024.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) v povezavi z drugim odstavkom 94. člena in tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze (Uradni list RS, št. 72/02 in 110/02 – ZUreP-1) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, ki jih je izdelal LUZ, d.d., Ljubljana, pod številko projekta 5643/1.«.
2. člen
V 3. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Grafični del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze, ki se nanaša ureditev polnega priključka Šentvid, preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti ter razširitev Celovške ceste od križišča s Šentviško cesto do Stanežič, obsega:
– načrt namenske rabe prostora v M 1 : 1000,
– načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije v M 1 : 1000,
– načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor, ki obsega pregledno karto prostorske ureditve v M 1 : 5000, ureditveno situacijo v M 1 : 1000, zbirno karto komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v M 1 : 250, 1 : 1000 in 1 : 2000, karakteristične prečne profile v M 1 : 200, pregledni vzdolžni profil v M 1 : 1000/100 in 1 : 5000/500 ter prikaz vplivov načrtovane ureditve na urbane in krajinske strukture v širšem območju in njene povezave s sosednjimi območji, usmeritve za določitev meril in pogojev ter pregled zavarovanih, varovanih in ogroženih območij v M 1 : 1000.«.
3. člen
V 4. členu se v točki A) pod a):
– pri k.o. Vižmarje za številko »2076« dodajo naslednje številke:
»916, 917/1, 917/2, 918/2, 919/2, 920/2, 921/2, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 924/1, 924/2, 926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/2, 927/3, 928/1, 928/2, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2, 931/2, 1473/3, 1473/4, 1502/2, 1510, 1518/9, 1520, 1522, 1523, 1524/2, 1527/2, 1536/2, 1537/2, 1540, 1541, 1542/3, 1544, 1545, 1546/1, 1546/4, 1546/6, 1547, 1549, 1550/1, 1550/2, 1550/4, 1551, 1552/1, 1552/3, 1553/1, 1553/3, 1553/4, 1553/5, 1553/6, 1553/17, 1553/18, 1555, 1589, 1590/1, 1591, 1592/1, 1592/2, 1593/2, 1641/1, 1641/2, 1650, 1652, 1653, 1662/2, 1664/3, 1664/4, 1664/6, 1665, 1672/5, 1673/3, 1673/4, 1674/1, 1674/2, 1680/1, 1682, 1695, 1696/1, 1696/2, 1696/3, 1697/1, 1698/1, 1699/1, 1700/1, 1701/7, 1702/1, 1702/2, 1702/3, 1711, 1712, 1714, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719, 1720, 1730, 1731, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734/1, 1746/1, 1751/2, 1751/8, 1751/10, 1751/11, 1751/12, 1751/13, 1751/15, 1751/17, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756/1, 1756/2, 1757/1, 1757/2, 1758/1, 1758/2, 1759/2, 1759/3, 1760/1, 1760/2, 1760/3, 1761/1, 1761/2, 1762, 1763/2, 1763/4, 1794/2, 1794/3, 1794/4, 1794/5, 1795/6, 2050/1, 2050/2, 2050/6, 2050/7, 2051, 2052/1, 2052/2«;
– pri k.o. Šentvid za številko »1948« dodajo naslednje številke:
»285/3, 288/4, 288/5, 294/3, 294/4, 297/4, 297/5, 297/6, 298/6, 299/1, 299/2, 300/3, 300/4, 303/1, 312/1, 312/2, 324/7, 324/9, 324/11, 324/14, 325/1, 326/1, 326/2, 327/1, 327/2, 328/1, 330/1, 331, 333/1, 333/2, 334/1, 400, 401/1, 403, 404/1, 404/4, 404/5, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/2, 419/1, 1183/5, 1183/6, 1194/4, 1209/1, 1209/2, 1282, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1284/1, 1284/2, 1285, 1675, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1940, 1947/1, 1947/2«;
– za besedilom »k.o. Grič 877/2, 880/2, 1503, 1504« doda besedilo, ki se glasi:
»k.o. Stanežiče
288/1, 290/3, 291/3, 292/3, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/3, 296/1, 297, 298/6, 298/7, 299/1, 299/2, 299/3, 301/6, 301/15, 302/5, 306/3, 306/9, 307/8, 309/3, 312/1, 312/4, 313/5, 313/6, 313/8, 313/10, 313/13, 314/1, 315/1, 317/1, 319/3, 319/5, 320/1, 320/3, 321/1, 321/3, 321/4, 323/1, 323/2, 324/1, 324/3, 325/1, 325/3, 326/1, 327/1, 328/1, 329, 330/1, 331, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 335/3, 335/8, 336/8, 337/3, 341/1, 341/7, 344/7, 1589/1, 1589/8, 1611/2, 1613/1, 1670, 1672, 1673, 1678/1, 1678/2«.
V točki b) se:
– pri k.o. Vižmarje besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Elektrika
1751/6, 1711, 1714, 1751/12, 1754, 1756/2
Vodovod
930/1, 1701/6, 1714, 1734/2, 1751/10, 1751/12
Plin
1751/8, 1751/10, 1754, 1794/4
Javna razsvetljava
1590/1, 1650, 1641/1, 1751/15, 1763/4, 1795/5«;
– pri k.o. Šentvid se v poglavju »Elektrika« za številko »1173/3« dodajo naslednje številke:
»294/4, 298/1, 303/1, 1183/5, 1283/3, 1285, 1947/1«, v poglavju »Vodovod« za številko »1928/1« dodajo naslednje številke: »294/3, 294/4, 1283/3, 1285«, v poglavju »TT vodi« za številko »1154/2« dodajo naslednje številke: »295, 296/1, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/2«, v poglavju »Plin« za številko »1154/2« dodajo naslednje številke: »295, 296/1, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/2«, v poglavju »Kanalizacija«, za številko »1102/1« doda naslednja številka: »1026/1« in besedilo, ki se glasi:
»Javna razsvetljava
294/3, 294/4, 295, 298/2, 296/1, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 298/1, 298/3, 298/6, 324/14, 1940«;
– pri k.o. Dravlje v poglavju »Elektrika« za številko »1254/56« dodajo naslednje številke:
»809/1, 809/240, 809/259, 1802, 1803, 1805, 1806, 1829, 1830, 1831, 1849« ter doda besedilo, ki se glasi:
»k.o. Stanežiče:
Vodovod
313/4, 313/13, 314/1, 314/7, 315/5, 317/1, 317/3, 317/8, 320/3, 321/4, 323/1, 323/2, 324/3, 324/4, 1672,«.
V točki c) se:
– za besedo »ureditev« doda besedilo »oziroma površin načrtovanih objektov in drugih ureditev, potrebnih za izvedbo lokacijskega načrta«;
– pri k.o. Vižmarje za številko »1763/1« dodajo naslednje številke:
»1518/5, 1518/9, 1518/10, 1520, 1522, 1751/8, 1751/10, 1751/12, 1751/13, 1751/15, 1751/17, 1751/18, 1751/19, 1753, 1754, 1756/1, 1756/2, 1757/2, 1759/4, 1763/3, 1763/4, 1794/4, 1794/5, 2052/1, 2052/2«;
– pri k.o. Šentvid za številko »299« dodajo naslednje številke:
»294/3, 294/4, 295, 296/1, 297/3, 297/4, 297/5, 297/6, 297/7, 298/2, 298/3, 298/6, 299/1, 300/3, 301, 312/2, 325/1, 328/1, 1209/1, 1209/2, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283/3, 1283/5, 1283/6, 1284/1, 1285, 1675, 1939/1, 1939/3, 1940«.
Za točko c) se doda nova točka d), ki se glasi:
»d) Območje preveritve potrebnosti pasivne protihrupne zaščite:
k.o. Vižmarje
324/3, 1503, 1504, 1505, 1506, 1508/1, 1508/2, 1508/6, 1509/3, 1510, 1513, 1519, 1544, 1549, 1551, 1552/1, 1553/6, 1553/7, 1553/15, 1553/16, 1588, 1589, 1590/3, 1593/1, 1593/3, 1650, 1651/2, 1652, 1664/2, 1664/3, 1664/4, 1664/5, 1665, 1666/1, 1673/3, 1674/1, 1675/1, 1680, 1682, 1683, 1694/1, 1694/2, 1696/1, 1711, 1714, 1721/1, 1760/1
k.o. Šentvid
279, 281, 285/1, 285/3, 299/1, 303/1, 309/2, 309/3, 310, 313, 315, 318/2, 318/3, 320, 321, 324/3, 324/6, 324/7, 324/9, 324/10, 325/2, 332/1, 333/1, 333/2, 335, 401/1, 412, 413, 414, 415, 416/1, 1204/1, 1206
k.o. Stanežiče
298/3, 301/3, 301/7, 302/4, 306/3, 306/8, 307/6, 307/7, 309/2, 312/4, 313/13, 314/1, 315/5, 318/1, 319/1, 319/5, 320/3, 321/4, 322/5, 323/2, 323/3, 324/2, 325/5, 327/2, 328/1, 336/4, 337/2, 344/7, 345/2, 349/8, 352/2, 353/2«.
V točki B) se za številko »1762« dodajo naslednje številke:
»1283/3, 1283/5, 1278, 1280«.
4. člen
V 5. členu se za šesto alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– območje razširitve Celovške ceste z objekti in ureditvami (povezovalne ceste in deviacije cest, prestavitve avtobusnih postajališč).«.
5. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
Celovška cesta
Celovška cesta se preuredi od križišča s Šentviško ulico (križišče »Galant«) do Stanežič (križišče »Metalka«). Preureditev se začne v km 0,000 in končna v km 1,748. Dolžina preureditve je 1748 m. Od križišča »Galant« do križišča »Jelen« se Celovška cesta razširi v štiripasovnico z dvema voznima pasovoma v obeh smereh, z dodatnim voznim pasom za priključevanje avtoceste v smeri proti Stanežičam ter dodatnim voznim pasom za javni potniški promet v obeh smereh. Od križišča »Jelen« do križišča »Metalka« se Celovška cesta razširi v štiripasovnico z dvema voznima pasovoma v obeh smereh ter dodatnim voznim pasom za javni potniški promet v obeh smereh.
Vertikalne in horizontalne elemente preureditve se projektira z upoštevanjem računske hitrosti 70 km/h. Uporabi se najmanjši horizontalni radij 1.250 m in največji vzpon 0,6 odstotka. Radiji robov v križiščih znašajo od 12 do 30 m.
Projektirani normalni prečni profil (v nadaljnjem besedilu: NPP) med križiščem »Galant« in križiščem »Jelen« znaša minimalno 38,45 m, in sicer pet voznih pasov po 3,50 m, dva pasova za javni potniški promet po 3,50 m, pas za levo zavijanje (namesto srednje zelenice) 3.00 m, srednja zelenica 1,20 m (1,20 m–4,20 m), zelenica med voziščem in kolesarsko stezo minimalno 1,05 m, dvosmerna kolesarska steza na južni strani minimalno 2,50 m, dvosmerna kolesarska steza na severni strani 2,50 m, hodnik za pešce na južni strani minimalno 1,85 m, hodnik za pešce na severni strani minimalno 1,85 m.
Projektirani NPP med križiščem »Jelen« in križiščem »Metalka« znaša 35,30 m, in sicer štirje vozni pasovi po 3,50 m, dva pasova za javni potniški promet po 3,50 m, srednja zelenica 4,20 m (3,00 + 1,20 m), dve zelenici ob robu pasov za javni potniški promet (prosti profil) po 1,05 m, enosmerna kolesarska steza na severni strani 1,00 m, dvosmerna kolesarska steza na južni strani 2,50 m, dva hodnika za pešce po 1,75 m in dve bankini ob hodnikih za pešce po 0,50 m.«.
6. člen
V 7. členu se v tretjem odstavku prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– priključek Šentvid je lociran v km 1,040, na prečkanju Celovške ceste. Priključek v smeri proti Brodu ohranja obliko polovičnega diamanta z dvema priključnima rampama.
Nova priključna rampa Šentvid–Koseze (zahodna) predstavlja krak priključka iz smeri Šentvida proti Kosezam. Priključna rampa poteka v ločeni predorski cevi in se naveže na avtocesto v kaverni v km 1,350. Priključna rampa je enopasovna z NPP 7,20 m, in sicer vozni pas 5,00 m, dva robna pasova po 0,2 m in dva hodnika po 0,85 m.
Nova priključna rampa Koseze–Šentvid (vzhodna) predstavlja krak priključka iz smeri Kosez proti Šentvidu. Priključna rampa se od avtoceste odcepi v kaverni v km 1,420 in poteka v ločeni predorski cevi. Priključna rampa je v območju kaverne enopasovna s širino voznega pasu 5,00 m in robnim pasom 0,25 m, nato se razširi v dvopasovni predor z NPP 9,20 m, in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, dva robna pasova po 0,25 m in dva hodnika po 0,85 m. V sklopu priključne rampe se uredi izvoz za umik vozil na Celovško cesto in intervencijo.«.
7. člen
V 8. členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– semaforizirano križišče Celovška – priključek Šentvid se preoblikuje. Celovška cesta v smeri proti Stanežičam se razširi z dodatnim voznim pasom, pasom za javni potniški promet in priključevanje na avtocesto v smeri proti Brodu ter pasom za zavijanje na avtocesto v smeri proti Kosezam. Priključni rampi na avtocesto v smeri proti Brodu se preoblikujeta upoštevajoč razširitev Celovške ceste. Celovška cesta v smeri proti središču mesta se razširi s pasom za javni potniški promet in priključevanje na avtocesto v smeri proti Kosezam,«.
Za šesto alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, se dodajo nove sedma do enajsta alinea, ki se glasijo:
»– križišče Celovške ceste in Šentviške ceste (križišče »Galant«) se razširi s pasovoma za javni potniški promet,
– križišče Celovške ceste in Kosmačeve ceste (križišče »Jelen«) se razširi s pasovoma za javni potniški promet,
– uredi se novo semaforizirano križišče Celovške ceste in nove povezovalne ceste »Celovška–Loberia« (križišče »Gunceljska«),
– uredi se nov nesemaforizirani priključek nove povezovalne ceste »Celovška–Loberia« na preurejeno cesto v območju zazidalnega otoka »Loberia« (priključek »Loberia«),
– križišče Celovške ceste in preurejene povezovalne ceste »Stanežiče–Metalka« se semaforizira in preoblikuje upoštevajoč razširitev Celovške ceste in povezovalne ceste.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Na preurejenih in novih križiščih na Celovški cesti se zagotovi koordinirano in prometno odvisno delovanje svetlobno signalnih naprav z detekcijo dolžin kolon ter v odvisnosti od sistemov za nadzor in vodenje prometa v predoru Šentvid.«.
8. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za štirinajsto alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, dodajo nove petnajsta do sedemnajsta alinea, ki se glasijo:
»– deviacija kolesarske in peš povezave ob Celovški cesti: kolesarska in peš povezava na južni strani Celovške ceste se prek priključka Šentvid deviira v podhodu, zasnovanem kot urbana parkovna ureditev s širšimi ureditvenimi širinami ob utrjeni kolesarski površini, širine 3,00 m, in hodniku za pešce, širine 3,00 m. Največji vzdolžni nagib ne presega 7 odstotkov,
– dostopna pot do vodohrana: dostop do vodohrana za potrebe predora Šentvid se uredi prek preurejene gozdne poti, širine 4,00 m, ki se naveže na Cesto v hrib,
– dostopna pot do pogonske centrale: dostop do pogonske centrale se uredi prek dostopne poti, širine 4,00 m, ki se naveže na območje bencinskega servisa.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Zaradi razširitve Celovške ceste se izvedejo naslednje povezovalne ceste in deviacije:
– Peršinova cesta: med P30 in P 35 Celovške ceste se zaradi razširitve Celovške ceste prestavi Peršinova cesta. NPP je 5 m;
– Kosmačeva cesta: Kosmačeva cesta se preuredi na način, da se zagotovi navezovanje zavijalnega pasu s Celovške ceste;
– povezovalna cesta »Celovška–Loberia«: predstavlja povezavo Celovške ceste in novega zazidalnega otoka »Loberia« s semaforiziranim križiščem »Gunclje« na Celovški cesti. NPP je 11,00 m, in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, dva hodnika za pešce po 1,50 m in dve bankini ob hodniku za pešce po 0,50 m;
– deviacija Gunceljske ceste: med P 41 in P 56 Celovške ceste se zaradi razširitve prestavi obstoječo Gunceljsko cesto. Na Gunceljsko cesto se navežejo Rovšnikova ulica, vozišče proti objektom »Turboinštituta«, uvoz na območje predvidenega trgovskega centra »Merkur« ter križišče »Jelen«. NPP je 7,50 m, in sicer vozni pas 5,50 m, hodnik za pešce 1,50 m in bankina ob hodniku za pešce 0,50 m. Med deviacijo in Celovško cesto je vmesni zeleni pas. Obračališče mestnega potniškega prometa se ukine, deviacijo Gunceljske ceste pa je mogoče začasno uporabljati kot obračališče za javni potniški promet do vzpostavitve novega končnega postajališča v območju Stanežič;
– povezovalna cesta »Stanežiče–Metalka«: predstavlja preureditev obstoječe prečne povezave med Guncljami in Metalko s semaforiziranim križiščem »Metalka«. Povezovalna cesta se predvidi kot tripasovna cesta, z obojestranskim levim zavijalnim pasom ter uvoznimi in izvoznimi radiji v križišču za tovorna vozila. NPP je 13,00 m, in sicer dva vozna pasova po 3,50 m, pas za leve zavijalce 3,00 m, hodnik za pešce 1,50 m, bankina 1,00 m in bankina ob hodniku za pešce 0,50 m.«.
9. člen
V 10. členu se v prvem odstavku za petnajsto alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, dodajo nove šestnajsta do štiriindvajseta alinea, ki se glasijo:
»– predor Šentviški hrib, leva priključna cev, okvirne dolžine 345 m, širine 9,20 m (dva vozna pasova), svetle višine 6,50 m,
– predor Šentviški hrib, desna priključna cev, okvirne dolžine 245 m, širine 7,20 m (en vozni pas), svetle višine 6,50 m,
– kaverno v območju navezave leve priključne cevi na levo cev predora, dolžine velikostnega reda 80 m, okvirno med P 26 in P 28 avtoceste;
– kaverno v območju navezave desne priključne cevi na desno cev predora, dolžine velikostnega reda 80 m, okvirno med P 29 in P 31 avtoceste;
– podhod 3 – 1C, okvirne dolžine 23,00 – 24,50 m, širine 9,10 m, svetle višine 2,50 m, na levi priključni rampi priključka Šentvid,
– podhod 3 – 1D, okvirne dolžine 18,00 m, širine 9,60 m, svetle višine 2,50 m, na levi priključni rampi priključka Šentvid,
– podhod 3 – 1E, okvirne dolžine 17,00 – 20,00 m, širine 7,60 m, svetle višine 2,50 m, na desni priključni rampi priključka Šentvid,
– podhod 3 – 1F, okvirne dolžine 19,00 – 22,50 m, širine 7,60 m, svetle višine 2,50 m, na desni priključni rampi priključka Šentvid,
– objekt pogonske centrale ob desni priključni rampi priključka Šentvid, tlorisne velikosti 17,00 × 12,00 m, višine 6,50 m.«.
V drugem odstavku se za drugo alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– zidovi v sklopu ureditve deviacije kolesarske in peš poti v podhodu priključka Šentvid.«.
10. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Na Celovški cesti se, upoštevajoč širitev Celovške ceste:
– preuredi obstoječe postajališče pred »Galantom« na način, da se ohranijo obstoječe kapacitete postajališča, postajališče se obeleži tudi kot avtoštoparsko mesto;
– uredita novi obojestranski postajališči vzdolž Peršinove ulice oziroma za križiščem »Jelen«,
– uredita novi obojestranski postajališči v območju križišča »Gunclje«, postajališče se obeleži tudi kot avtoštoparsko mesto.
Obstoječe obračališče mestnega potniškega prometa s končnim postajališčem pri »Jelenu« se ukine.«.
11. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a člen in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
Ureditve vzdolž Celovške ceste
Celovška cesta se uredi upoštevajoč mestni značaj vpadnice, že izvedene kakovostne ureditve v okolici, optično vodenje in odpiranje pogledov. Prostor vzdolž ceste se oblikuje celostno, širokega profila, z obojestranskimi zelenimi površinami. Zelenice med hodniki za pešce in parcelnimi ograjami se zasadijo z grmovno vegetacijo. Drevoredi se uredijo:
– med km 0,580 in km 0,780 na levi strani,
– med km 0,830 in km 1,080 na levi strani,
– med km 1,290 in km 1,430 na desni strani.
Območje parka med Celovško cesto in Prušnikovo ulico, med km 0,440 in km 0,590, se preuredi skupaj s prestavitvijo spomenika padlim v NOB. Obstoječa vegetacija se ohrani in dopolni z novo vegetacijo in urbano opremo. Ob Peršinovi cesti se dopolni obstoječ drevored. Investitor je dolžan 10 dni pred pričetkom del obvestiti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije o pričetku del. Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije je potrebno omogočiti spremljanje posega v dediščino.
Območje rušenja objektov ob Cesti v hrib se renaturira v zemeljsko brežino s postopnim prehodom v raščen teren. Zasaditev se naveže na obstoječo vegetacijo med Celovško cesto in Cesto v hrib s postopnim prehodom v gozdno pobočje. Podobno se po gradnji sanirata brežina in gozdni rob nad portali predora.
Območje deviacije kolesarske in peš poti v podhodu priključka Šentvid se oblikuje kot urbana parkovna ureditev. Prostor se oblikuje kot širša, razgibana površina s pomočjo opornih zidov, ki se navezujejo na premostitvene objekte priključnih ramp. Površine se uredijo z različnimi materiali – betonskim tlakom, asfaltom, peskom, travo in lesom. Brežine se uredijo s končnim slojem kamenja večjih frakcij.
Portalna objekta in objekt pogonske centrale se oblikujejo enotno, kot arhitekturne prvine mesta, z uporabo škatlaste oblike in upoštevajoč izpostavljenost lokacije, morfološke značilnosti območja, topografijo terena, skladnost z drugimi prvinami portalnega območja ter konstrukcijsko smiselnost, skladnost in nakazovanje bistvenih nosilnih sistemov.
Območje postajališča mestnega potniškega prometa v križišču »Jelen« se uredi na novo ob preveritvi možnosti ohranitve obstoječih dreves.
Aktivna protihrupna zaščita vzdolž Celovške ceste se predvidi v obliki parcelnih ograj na način, da je mogoča tudi ozelenitev teh ograj z zunanje in notranje strani.
13.b člen
Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji, merila in pogoji za urejanje in varstvo prostora na površinah načrtovanih objektov in ureditev, potrebnih za izvedbo lokacijskega načrta, ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta.
Na površinah načrtovanih objektov in ureditev, potrebnih za izvedbo lokacijskega načrta, se po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta smiselno uporabljajo določbe naslednjih odlokov, razen določb, ki so v nasprotju z določbami te uredbe:
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98, 63/99, 59/00, 98/00, 23/02 – odl. US, 89/02 in 70/03),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00 in 85/02 – odl. US),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99 in 44/02),
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka ŠM2 – Vižmarje (za območje urejanja ŠP6/3) (Uradni list SRS, št. 51/72).
Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta za posamezne površine veljajo usmeritve:
– območje urejanja ŠR4/3, severni del morfološke enote z oznako 9/1: Zaradi gradnje polnega priključka se odstranita gospodarski objekt Cesta v hrib 6 in stanovanjski objekt Cesta v hrib 7. Območje se glede na vrste posegov razvrsti v »9 – območje javnega zelenja«. Po odstranitvi objektov in končanih gradbenih delih se območje renaturira. Po namenski rabi se območje razvrsti v območje zelenih površin (Z);
– območje urejanja ŠG3/2: V območje posegajo portali predorov, znotraj območja so tudi vodohran, dostopna pot do vodohrana in druge ureditve, povezane z gradnjo vodohrana. Po gradnji se območje sanira in na novo vzpostavi gozdni rob. Po namenski rabi se območje nad portali, območje vodohrana in dostopne poti razvrstijo v območje gozdov (G). Za območje vodohrana in drugih ureditev, povezanih z gradnjo vodohrana, se lahko določi posebna prostorska enota s podrobnejšimi merili in pogoji;
– območje urejanja ŠO6/1, morfološka enota z oznako 9/1: Zaradi širitve Celovške ceste se prestavi spomenik padlim v NOB, območje pa se krajinsko arhitekturno preuredi. Po namenski rabi se območje razvrsti v območje zelenih površin (Z);
– območje urejanja ŠO6/1, morfološka enota z oznako 3C/1: Območje ukinjenega dela Peršinove ceste se rekultivira, dopustni pa so tudi drugi posegi v skladu z merili in pogoji, ki veljajo za območje urejanja ŠO6/1;
– območje urejanje ŠR6/1, morfološki enoti 9/1 in 9/2: Območje se uporablja kot gradbišče za izvedbo prostorskih ureditev po tej uredbi. Po končani gradnji se vzpostavi prvotno stanje – zelenica, razen v območju bencinskega servisa. Po namenski rabi se območje razvrsti v območje zelenih površin (Z), razen območja bencinskega servisa, ki se razvrsti v posebno območje, površino drugih območij (BD). Območje ukinjenega dela dovozne ceste do objektov Turboinštituta južno od obstoječega avtobusnega obračališča se rekultivira, dopustna pa je tudi gradnja parkirišč za osebna vozila.
Zaradi sprejema lokacijskega načrta so potrebne spremembe in dopolnitve izvedbenih občinskih prostorskih aktov na naslednjih površinah, za katera veljajo usmeritve:
– območje urejanja ŠI4/1, morfološka enota z oznako 4A/1: Zaradi širitve Celovške ceste je treba na novo določiti gradbeno mejo pozidave ob Celovški cesti;
– območje urejanja ŠR4/3, južni del morfološke enote z oznako 9/1: ob preselitvi kmetije Cesta v hrib 6 se območje glede na vrste posegov razvrsti v »9 – območje javnega zelenja«. Po odstranitvi objektov in končanih gradbenih delih se območje renaturira. Po namenski rabi se območje razvrsti v območje zelenih površin (Z);
– območje urejanja ŠO6/1, morfološka enota z oznako 3C/1: Zaradi širitve Celovške ceste in posledične prestavitve Peršinove ceste je treba na novo določiti gradbene meje oziroma gradbene linije predvidenih objektov;
– območje urejanja ŠP6/1, morfološki enoti z oznako 3C/1 in 4A/3: Zaradi širitve Celovške ceste je treba na novo določiti gradbene meje oziroma gradbene linije predvidenih objektov;
– območje urejanja ŠS6/2: Deli gradbenih parcel objektov, ki se rušijo in niso namenjeni trajnim objektom ceste, se lahko pridružijo sosednjim gradbenim parcelam ali zasadijo v sklopu ureditve obcestnega prostora. Pozidava ob Celovški cesti se lahko opredeli tudi na novo;
– območje urejanja ŠP6/3: zaradi gradnje povezovalne ceste »Celovška–Loberia« se odstrani objekt na trasi te ceste. Na novo je treba določiti gradbene meje oziroma gradbene linije z zazidalnim načrtom predvidenih objektov.«.
12. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
Zaradi razširitve Celovške ceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi naslednje komunalno energetske objekte:
1. Kanalizacija
Pri križanju razširjene Celovške ceste z obstoječimi in predvidenimi kanali se prestavi, zaščiti ali drugače ustrezno uredi:
a) Kanalizacija za odpadno vodo
– od križišča s Kosmačevo cesto v km 0,800, do križišča Metalka v km 1,550, se na obstoječih jaških zbiralnika A2 zamenjajo vsi pokrovi jaškov, ki se nahajajo v območju ureditve, in se dvignejo na projektirano niveleto,
– kanal DN 300 vzhodno od Kosmačeve ulice se prestavi od km 0,735 do km 0,775,
– po Gunceljski cesti se na obstoječih jaških zamenjajo in na pravo višino dvignejo vsi pokrovi jaškov, ki se nahajajo v območju ureditve,
– ukinejo se vsi hišni priključki za odpadno vodo za objekte, ki se rušijo.
b) Kanalizacija za meteorno vodo
– obstoječi kanali DN 300 se ob izgradnji novega meteornega kanala v sredini cestišča Celovške ceste ukinejo,
– na obstoječih kanalih za padavinsko vodo se zamenjajo in na ustrezno višino dvignejo vsi pokrovi jaškov, ki se nahajajo v območju ureditve,
– od km 0,000 do km 0,790 se Celovška cesta odvodnjava z obstoječim kanalom DN 1000 – DN 1400,
– od km 0,000 do km 0,790 se obstoječi priključki na kanal DN 1000 – DN 1400 ustrezno preuredijo,
– od km 0,790 do km 1,784 se Celovška cesta odvodnjava po novem kanalu za odvod padavinskih vod DN 300 – DN1000, ki se priključi na obstoječi kanal za odvod padavinskih vod dim DN 1000 mm v novem združitvenem objektu,
– ob izgradnji novega kanala za odvod padavinskih vod v Celovški cesti od km 0,790 do km 1,784 se ukineta obstoječa kanala mešanega sistema DN 300 od km 0,770 do km 0,835 in od km 0,908 do km 0,970,
– obstoječi kanal za odvod padavinskih vod DN 800 v Celovški cesti se zaradi dodatnih količin vode zamenja s kanalom DN 1000 od km 0,789 do km 0,900,
– obstoječi kanali za odvodnjavanje padavinske vode v vozišču Celovške ceste na območju križišča Metalka od km 1,377 do km 1,563 se ukinejo,
– meteornih vod iz povoznih in manipulativnih površin ni dovoljeno speljati v kanalizacijo za odpadno vodo.
2. Vodovod
Pri križanju razširjene Celovške ceste z obstoječimi in predvidenimi kanali se prestavijo, zaščitijo ali drugače ustrezno uredijo:
– obstoječi vodovod DN 350 se zamenja z novim DN 400 od km 0,020 do km 0,325,
– obstoječi jašek v km 0,250 se nadomesti z novim jaškom,
– prevezava LTŽ DN 150 čez Celovško cesto v km 0,250 se ukine,
– v km 0,275 je treba na vodovodu DN 400 mm zgraditi merilni jašek za izvedbo meritev pretoka vodovoda,
– med gradnjo je treba od km 0,325 do km 0,530 varovati obstoječi, že prestavljeni vodovod DN 400 mm,
– od km 0,530 do km 1.015 se prestavi in nadomesti obstoječi LTŽ DN 350 vodovod z vodovodom DN 400,
– v km 0,920 se na nov vodovod DN 400 izvede predvideni priključek za objekt Merkur,
– v križišču s Kosmačevo cesto se obstoječi jašek poruši in nadomesti z novim jaškom zunaj vozišča ter zamenja vodovod, ki prečka Celovško cesto v km 0,780,
– zunaj prestavljenega jaška v križišču s Kosmačevo se na vodovodu DN 200 zunaj vozišča izvede podtalni hidrant,
– na severni strani Celovške ceste se od km 0,640 do km 0,780 prestavi vodovod DN 150,
– v km 0,805 se na območju avtobusnega obračališča nadomesti obstoječi vodovod AØ90 z novim vodovodom NL DN 100,
– po Gunceljski cesti se obstoječi vodovod DN 150 zamenja z vodovodom DN 200 od km 1,015 do km 1,100,
– na obstoječem izvozu Gunceljske ceste se prestavi obstoječi vodovodni armaturni jašek, v katerem se izvede nova povezava NL DN 100 mm z vodovodom PE d 110 po ulici Pot na Gradišče in z obstoječim vodovodom NL DN 200, ki poteka v severni smeri čez vozišče Celovške ceste,
– na nov vodovodni odsek NL DN 100 po Poti na Gradišče se vgradi hidrant,
– po kolesarski stezi se od km 1,200 do km 1,475 zgradi vodovod DN 100,
– od km 1,475 se s prečkanjem Celovške ceste v km 1,500 zgradi vodovod DN 150,
– ukinejo se vsi hišni priključki za objekte, ki se rušijo, na novo pa se zgradijo hišni priključki in se prevežejo na nove vodovode,
– na severni strani Celovške ceste in po povezovalni cesti v Loberijo se od km 1,155 do km 1,210 zgradi vodovod DN 150,
– obstoječi vodovod DN 150 na severni strani Celovške ceste, od križišča s Kosmačevo cesto do Trebušnikove ulice, se pred gradnjo ustrezno zaščiti,
– obstoječi vodovodni jaški se porušijo, novi pa zgradijo zunaj Celovške ceste,
– obnovijo se vse prizadete navezave hišnih priključkov,
– v km 0,470 se izvedeta vodovodni priključek DN 80 do črpališča ob pogonski centrali in vodohrana nad predori,
– dovoljen odvzem vode iz javnega vodovoda DN 400 za polnjenje vodohrana nad predori je 2 l/s.
Na severni strani Celovške ceste se zagotovi možnost naknadne izgradnje dveh magistralnih vodovodov DN 900 mm za dolgoročno zagotavljanje napajanja širšega ljubljanskega območja s pitno vodo iz drugih virov.
Na mestih, kjer trasa obnovljenega primarnega vodovoda tangira obstoječi vodovod DN 350, in predvsem na lokacijah, kjer so predvidene prestavitve vodovodnih jaškov z navezavo na obstoječe vodovode, je treba v času gradnje nemoteno oskrbo z vodo zagotoviti s pomočjo vodovodnih provizorijev.
3. Elektroenergetsko omrežje
a) Pogonska centrala
Za napajanje predora z električno energijo je treba zgraditi novo transformatorsko postajo TP Predor Šentvid sever, ki se vključi med TP SKIP in TP Šentvid.
b) Srednjenapetostni kabli
Pri križanju razširjene Celovške ceste s srednjenapetostnimi elektroenergetskimi kabli se izvede:
– 10-kV kabel se prestavi in prečka Celovško cesto v km 0,885,
– 10-kV kabel se prestavi in prečka Gunceljsko cesto v Križišču z Mrharjevo,
– 10-kV kabel se prestavi in prečka Celovško cesto v km 1,365,
– predviden 10-kV kabel prečka Celovško cesto v km 1,365.
Vsi srednjenapetostni kabli se prestavijo v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo.
c) Nizkonapetostni kabli
Pri križanju razširjene Celovške ceste z nizkonapetostnimi elektroenergetskimi kabli se izvede:
– 1-kV kabel se prestavi ob gostilni Jelen in parkirišču,
– 1-kV kabel se prestavi in prečka Celovško cesto v km 1,365,
– 1-kV kabel se prestavi ob južni strani Celovške ceste od Rovšnikove do Poti na Gradišče,
– predviden 1-kV kabel prečka Celovško cesto v km 1,150 in 1,565,
– vsi nizkonapetostni kabli se prestavijo v novozgrajeno kabelsko kanalizacijo,
– izvede se nizkonapetostni priključek do vodohrana nad predori.
d) Nizkonapetostni zračni vodi
Pri križanju razširjene Celovške ceste z zračnimi nizkonapetostnimi elektroenergetskimi vodi se izvede:
– ukinejo se 1-kV zračni vodi, ki napajajo objekte Gunceljska 1, 2, 4, 6 in 8 ter Celovška cesta 489, ki so predvideni za rušenje,
– ukine se 1-kV zračni vod, ki napaja kiosk na postajališču MPP, in se nadomesti z ustreznim zemeljskim kablom.
e) Kabelska kanalizacija
– nova elektro–kabelska kanalizacija se zgradi ob Celovški cesti od križišča Galant do križišča Metalka, na območju obračališča Šentvid, po delu Gunceljske ceste in delu Šentviške ulice in po priključku Loberija,
– nova kabelska kanalizacija prečka Celovško cesto v km 0,155, 0,360, 0,820, 0,885, 1,150, 1,365 in 1,565,
– kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški se zgradi tudi po Kavadarski ulici in bo služila za položitev SN-kabla za napajanje transformatorske postaje TP predor Šentvid jug.
4. Telekomunikacijsko omrežje
Zaradi križanja razširjene Celovške ceste z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi se izvede:
– na severni strani Celovške ceste se prestavi obstoječa kabelska kanalizacija od km 0,060 do km 0,535,
– na južni strani Celovške ceste se prestavi obstoječa kabelska kanalizacija od km 0,690 do km 1,030,
– v križišču Kosmačeve in Celovške ceste se prestavi obstoječa kabelska kanalizacija, ki prečka Celovško cesto,
– nova telefonska kabelska kanalizacija se zgradi v južnem pločniku Celovške ceste od km 0,810 do km 1,560, kjer se izvede povezava na severno stran Celovške ceste,
– obstoječa telefonska kabelska kanalizacija se v km 1,370 pri prečenju Celovške ceste prestavi in ob severni strani Celovške ceste izvede povezava do km 1,430,
– v novo telefonsko kabelsko kanalizacijo se uvlečejo krajevni kabli KKO, medkrajevni kabli MK, optični kabli in koaksialni kabli.
5. Plinovod
Pri križanju razširjene Celovške ceste z obstoječimi in predvidenimi plinovodi se izvedejo naslednje ureditve:
– obstoječi plinovod PE 225 se prestavi od km 0,025 do km 0,205,
– predvideni plinovod DN 100 prečka Celovško cesto v km 0,205,
– obstoječi plinovod PE 225 po Celovški cesti se ukine med km 0,205 in km 0,370,
– prestavi se plinovod od km 0,448 do km 0,668,
– plinovod PE 110 se prestavi v km 0,830 in na mestu povoznih površin zaščiti z zaščitno cevjo PE 200,
– plinovod PE 225 se prestavi od km 0,780 do km 1,050,
– plinovod PE 225 se prestavi in prečka Celovško cesto v km 0,980,
– pri križišču »Metalka« se pravokotno na razširjeno Celovško cesto v km 1,175 uvleče zaščitna cev za predvideni plinovod,
– vse opuščene plinovodne cevi je treba odstraniti.
6. Javna razsvetljava
S sistemom javne razsvetljave se razsvetlijo celotna trasa razširjene Celovške ceste, križišča, kolesarska steza in pločniki ob Celovški cesti ter postajališča mestnega potniškega prometa. Elementi javne razsvetljave se izvedejo s tipskimi elementi, razen v območju priključka Šentvid, kjer se lahko oblika prilagodi celostni ureditvi območja. Javna razsvetljava se napaja iz obstoječih prižigališč.
Semaforizirajo se:
– križišče »Galant«,
– priključek »Šentvid«,
– križišče »Jelen«,
– križišče »Gunclje«,
– križišče »Metalka«.«.
13. člen
V 15. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Zaradi gradnje polnega priključka Šentvid in razširitve Celovške ceste je potrebno rušenje naslednjih objektov:
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|gospodarski objekt |Cesta v hrib |parc. št.  |k.o. Šentvid |
|          |6      |299/1    |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjsko-    |Cesta v hrib |parc. št.  |k.o. Šentvid |
|gospodarski objekt |7      |325/1    |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjsko-    |Celovška 448 |parc. št.  |k.o.     |
|poslovni objekt   |       |1537/2    |Vižmarje   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Celovška 450 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |1541     |Vižmarje   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Gunceljska 1 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |336/8    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski    |Gunceljska 2 |parc. št.  |k.o.     |
|objekt, gospodarski |       |333/8, 333/9 |Stanežiče  |
|objekt       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Gunceljska 3 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |337/3    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski    |Gunceljska 4 |parc. št.  |k.o.     |
|objekt, gospodarski |       |331     |Stanežiče  |
|objekt       |       |       |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Gunceljska 6 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |330/1    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|poslovni objekt   |Gunceljska 8 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |328/1, 329  |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Pot na    |parc. št.  |k.o.     |
|          |Gradišče 1  |1718     |Vižmarje   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|lopa        |Pot na    |parc. št.  |k.o.     |
|          |Gradišče 2  |335/3    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Celovška 481 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |1730     |Vižmarje   |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|stanovanjski objekt |Celovška 489 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |325/1    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|skladiščni objekt  |       |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |1701/6,   |Vižmarje   |
|          |       |1701/7    |       |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|lopa        |Celovška 501 |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |313/5    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|lopa        |Kosijeva 8  |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |312/1    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|lopa        |       |parc. št.  |k.o.     |
|          |       |307/8    |Stanežiče  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
|lopa        |Gunceljska 10|parc. št.  |k.o.     |
|          |       |327/1    |Stanežiče«  |
+--------------------+-------------+-------------+-------------+
Zaradi prestavitve postajališča mestnega potniškega prometa na Celovški cesti se na poslovnem objektu “Galant”, Prušnikova ulica 95, parc. št. 332/1, 333/1, 333/2, k.o. Šentvid, odstrani nadstrešek ter preuredijo vhodi v objekt.«.
14. člen
V 18. členu se v poglavju »Odvodnjavanje cestnega telesa« v prvem odstavku besedilo »določilom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96), v povezavi z evropskim standardom pr EN 858-1« nadomesti z besedilom »določbam Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), v povezavi z evropskim standardom SIST EN 858-2«.
V šestem odstavku se za besedo »deviacij« doda besedilo », razen Celovške ceste in njenih priključnih cest in deviacij,«.
Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»Celovška cesta se odvodnjava prek novega kanala za odvod padavinskih vod DN 300–DN 1000, ki se priključi na obstoječi kanal za odvod padavinskih vod dim DN 1000 mm v novem združitvenem objektu. Meteorne vode iz povoznih in manipulativnih površin ni dovoljeno speljati v kanalizacijo za odpadno vodo.
Na iztoku meteornega kanala v potok Pržanc na Arharjevi ulici se na območju obstoječega zadrževalnika in gravitacijskega lovilca olj dodatno vgradi koalescentni lovilec olj. Obstoječi lovilec olj se preuredi skladno z novo projektno rešitvijo.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.
V poglavju »Zavarovanje vodnih virov« se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Glede na Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/06) leži območje avtoceste:
– od km 0,000 do km 0,040 (obstoječ AC-priključek Brod) v območju s strogim vodovarstvenim režimom (VVO II A),
– od km 0,040 do km 1,080 v območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B),
– od km 1,080 do km 4,020 v širšem vodovarstvenem območju (VVO III),
– od km 4,020 do km 5,550 – zunaj vodovarstvenih območij.
Območje razširjene Celovške ceste je v celoti v območju z manj strogim vodovarstvenim režimom (VVO II B).V nadaljnjih fazah projektiranja mora investitor izdelati analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa zaradi predvidene gradnje, ki mora biti predložena v pregled in potrditev ministrstvu, pristojnemu za področje upravljanja z vodami. Vsi zaščitni in omilitveni ukrepi, ki bodo predvideni v analizi tveganja za onesnaženje, morajo biti obvezno vključeni v projektno dokumentacijo in dosledno upoštevani pri izvajanju del.«.
15. člen
V 19. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Prečkanje zavarovanega območja krajinskega parka Polhograjski dolomiti (Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski dolomiti« za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič - Rudnik, Uradni list SRS, št. 14/74) se izvede v dvocevnem predoru. Posege v zavarovano območje predstavljajo izstopni portal v Pržanu, začasno zavarovanje gradbene jame pri gradnji predora in priključnih predorskih cevi v Šentvidu ter izgradnja vodohrana in dostopne poti do vodohrana.«.
V četrtem odstavku se za drugo alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, dodata novi tretja in četrta alinea, ki se glasita:
»– ohranijo se štirje divji kostanji, opredeljeni kot naravna vrednota, pred gostilno »Jelen«,
– pri gradnji v območju krajinskega parka Polhograjski dolomiti se upošteva varstveni režim za zavarovano območje.«.
16. člen
V 20. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zaradi širitve Celovške ceste se spomenik padlim v NOB v Šentvidu v območju med Celovško cesto in Peršinovo ulico (EŠD 5693, parc. št. 295, k.o. Šentvid) prestavi južno od obstoječe lokacije. Pri prestavitvi se upošteva prvotni ureditveni načrt, z obeliskom na sredini ter z obema ploščama na vsaki strani. Prostor severno od spomenika se izdatneje zasadi.«.
17. člen
V 21. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V funkciji protihrupne zaščite se izvedejo tudi medsosedske ograje ob robu Celovške ceste:
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/1      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 0,8+04 do km 0,8+21,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 54 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/2      |obnova ali nadomestitev medsosedske    |
|         |(protihrupne) ograje desno od osi ceste, od|
|         |km 0,7+82,3 do km 0,7+83, višine h = 2,0 m,|
|         |dolžine l = 8 m ,             |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/3      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 0,6+88 do km 0,7+82,3,  |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 96 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/6      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 0,2+66 do km 0,3+68,   |
|         |višine h = 2,5 m, dolžine l = 121 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/7      |obnova ali nadomestitev obstoječe     |
|         |medsosedske (protihrupne) ograje desno od |
|         |osi ceste, od km 0,0+23 do km 0,1+71,   |
|         |višine h = 2,5 m, dolžine l = 176 m, pri  |
|         |čemer se preveri možnost ohranitve     |
|         |obstoječe ograje na način, da se ohranijo |
|         |risbe na notranji strani ograje,      |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/8      |obnova ali nadomestitev obstoječe     |
|         |medsosedske (protihrupne) ograje desno od |
|         |osi ceste, od km 0,0+14 do km 0,0+23,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 10 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/9      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste na podpornem zidu, od km 0,1+30 |
|         |do km 0,1+76, višine h = 2,0 m, dolžine l =|
|         |50 m,                   |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/10     |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 0,0+25 do km 0,1+30,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 106 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/11     |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 0,0–24 do km 0,0+19,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 43 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-1/12     |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 0,2+60 do km 0,3+47,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 100 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/1      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 1,3+65 do km 1,5+13,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 150 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/2      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 1,3+39 do km 1,3+57,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 25 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/3      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 1,2+40 do km 1,3+31,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 98 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/4      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 1,0+67 do km 1,2+29,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 163 m,    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/5      |medsosedska (protihrupna) ograja levo od  |
|         |osi ceste, od km 0,9+50 do km 1,0+63,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 113 m (226  |
|         |m2),                    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/6      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 1,1+35 do km 1,1+82,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 52 m (104  |
|         |m2),                    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/7      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 1,1+00 do km 1,1+15,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 21 m (42   |
|         |m2 ),                   |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/8      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 1,0+57 do km 1,0+97,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 51 m (102  |
|         |m2),                    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/9      |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 1,0+34 do km 1,0+36,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 15 m (30   |
|         |m2 ),                   |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/10     |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 0,9+82 do km 1,0+30,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 56 m (112  |
|         |m2),                    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/11     |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 0,9+57 do km 0,9+78,višine|
|         |h = 2,0 m, dolžine l = 24 m (48 m2 ),   |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/12     |medsosedska (protihrupna) ograja desno od |
|         |osi ceste, od km 0,9+10 do km 0,9+51,   |
|         |višine h = 2,0 m, dolžine l = 52 m (104  |
|         |m2),                    |
+------------------+-------------------------------------------+
|PHO-2/13     |obnova ali nadomestitev obstoječe     |
|         |medsosedske (protihrupne) ograje desno od |
|         |osi ceste, od km 0,8+20 do km 0,8+47,   |
|         |višine h = 2,5 m, dolžine l = 28 m«.    |
+------------------+-------------------------------------------+
Za tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“Za naslednje stanovanjske in poslovne objekte ob Celovški cesti se preveri potrebnost pasivne protihrupne zaščite, in če se izkaže, da je ta potrebna, se ta tudi izvede:
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Cesta v hrib:  |6   |parc. št. 299/1   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |7   |parc. št. 325/2   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |9   |parc. št. 313    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |11  |parc. št. 315    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |13  |parc. št. 318/2,   |k.o. Šentvid  |
|        |   |318/3        |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |16  |parc. št. 1206    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |17  |parc. št. 321    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |19  |parc. št. 320    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |20  |parc. št. 1204/1   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Šentviška ulica:|26  |parc. št. 415, 416/1 |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |28  |parc. št. 414    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |30  |parc. št. 413    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |31  |parc. št. 324/3   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |32  |parc. št. 324/6   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |34  |parc. št. 324/7   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |36  |parc. št. 324/9   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |38  |parc. št. 324/10   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Prušnikova   |71  |parc. št. 412    |k.o. Šentvid  |
|ulica:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |85  |parc. št. 401/1   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |93  |parc. št. 335    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |95  |parc. št. 332/1,   |k.o. Šentvid  |
|        |   |333/1, 333/2     |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |97  |parc. št. 303/1   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |99  |parc. št. 310    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |101  |parc. št. 309/3   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |102  |parc. št. 279    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |103  |parc. št. 309/2   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |104  |parc. št. 281    |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |106  |parc. št. 285/3   |k.o. Šentvid  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |114  |parc. št. 1506    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |116  |parc. št. 1508/6   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |118  |parc. št. 1508/2   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |124  |parc. št. 1510    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |126  |parc. št. 1519    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Ob zdravstvenem |1   |parc. št. 285/1   |k.o. Šentvid  |
|domu:      |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Tacenska cesta: |1   |parc. št. 1503    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |3   |parc. št. 1504    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |5   |parc. št. 1505    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |9   |parc. št. 1508/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |11  |parc. št. 1509/3   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |17  |parc. št. 1513    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Pestotnikova  |4   |parc. št. 1551    |k.o. Vižmarje  |
|ulica:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |6   |parc. št. 1553/7   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Celovška cesta: |452  |parc. št. 1544    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |456  |parc. št. 1549    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |458  |parc. št. 1553/6   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |462  |parc. št. 1552/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |464  |parc. št. 1589    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |466  |parc. št. 1650    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |469  |parc. št. 1760/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |470  |parc. št. 1652    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |472, |parc. št. 1664/2,  |k.o. Vižmarje  |
|        |474, |1664/3, 1664/4,   |        |
|        |472a |1664/5        |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |476  |parc. št. 1665    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |478  |parc. št. 1673/3   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |480  |parc. št. 1674/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |480a |parc. št. 1675/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |482  |parc. št. 1680    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |484  |parc. št. 1682    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |486  |parc. št. 1696/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |500  |parc. št. 1711    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |502, |parc. št. 1714    |k.o. Vižmarje  |
|        |504  |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Trebušakova   |1   |parc. št. 1588    |k.o. Vižmarje  |
|ulica:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |1a  |parc. št. 1590/3   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |2   |parc. št. 1553/16  |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |4   |parc. št. 1553/15  |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Ulica Rezke   |1   |parc. št. 1651/2   |k.o. Vižmarje  |
|Dragarjeve:   |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |2   |parc. št. 1593/3   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |4   |parc. št. 1593/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Škerljeva ulica:|11  |parc. št. 1666/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Rožančeva cesta:|1   |parc. št. 1694/1,  |k.o. Vižmarje  |
|        |   |1694/2        |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |2   |parc. št. 1683    |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Pot na Gradišče |2   |parc. št. 336/4   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |3   |parc. št. 1721/1   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Celovška cesta: |491  |parc. št. 324/3   |k.o. Vižmarje  |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |493  |parc. št. 323/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |495  |parc. št. 321/4   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |497  |parc. št. 320/3   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |499  |parc. št. 314/1   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |501  |parc. št. 313/13   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |511  |parc. št. 298/3   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Mrharjeva ulica:|1   |parc. št. 337/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Gunceljska   |5   |parc. št. 344/7   |k.o. Stanežiče |
|cesta:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |8   |parc. št. 328/1   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |10  |parc. št. 327/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |11  |parc. št. 353/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |12  |parc. št. 325/5   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |14  |parc. št. 324/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |16  |parc. št. 323/3   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |16a  |parc. št. 322/5   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Štrukljeva   |2   |parc. št. 345/2   |k.o. Stanežiče |
|ulica:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |2a  |parc. št. 349/8   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Pot k      |1   |parc. št. 352/2   |k.o. Stanežiče |
|skakalnici:   |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Zaletelova   |6   |parc. št. 318/1   |k.o. Stanežiče |
|ulica:     |   |           |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |7   |parc. št. 315/5   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |8   |parc. št. 319/1,   |k.o. Stanežiče |
|        |   |319/5        |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Kosijeva ulica: |8   |parc. št. 312/4   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |13  |parc. št. 309/2   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Švegljeva cesta:|14  |parc. št. 307/6   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |15, 17|parc.  št. 306/3, |k.o. Stanežiče |
|        |   |306/8        |        |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |16  |parc. št. 307/7   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|Kernova cesta: |7   |parc. št. 301/3   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |17  |parc. št. 301/7   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
|        |18  |parc. št. 302/4   |k.o. Stanežiče |
+----------------+------+---------------------+----------------+
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo šesti do osmi odstavek.
18. člen
V 23. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za oskrbo predora Šentviški hrib s protipožarno vodo se izvede mokri sistem hidrantnega omrežja z dotokom 20 l/s vode za čas 1 ure, pri obratovalnem tlaku med 6 in 12 barov, ki se zagotovi z izgradnjo višinskega vodohrana kapacitete 150 m3 na pobočju Šentviškega hriba.«.
19. člen
V 24. členu se v poglavju »Druge ureditve« v prvem odstavku za besedo »ureditve« doda besedilo »oziroma površine načrtovanih objektov, potrebnih za izvedbo lokacijskega načrta,« ter za drugo alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, dodajo nove tretja do sedma alinea, ki se glasijo:
»– območje prestavitve spomenika padlim v NOB v Šentvidu med Celovško cesto in Prušnikovo cesto,
– območje rekultivacije ostankov prometnic,
– območje sanacije gozdnega roba nad portali predora in priključnimi rampami,
– območje vodohrana, dostopne poti do vodohrana in drugih ureditev, povezanih z gradnjo in obratovanjem predora.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V času gradnje in po končani gradnji avtoceste in razširjene Celovške ceste se te površine urejajo v skladu z določbo 13.b člena te uredbe.«.
20. člen
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri gradnji ureditev, ki so predmet te uredbe, se predvideva do 450.000 m3 viškov slabo nosilnega materiala. Deponija odvečnega zemeljskega materiala je predvidena v obeh pentljah priključka Brod, v zahodni pentlji priključka Šmartno ter na deponiji Tomc - Drtija pri Moravčah.«.
21. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
Gradnja enostavnih objektov in nova križanja objektov gospodarske javne infrastrukture
Na ureditvenem območju se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev pomožnih infrastrukturnih objektov, in sicer:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
Izvedejo se lahko tudi nova križanja objektov gospodarske javne infrastrukture, če niso v nasprotju s to uredbo in če z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec avtoceste.«.
22. člen
V 27. členu se v prvem odstavku za peto alineo, v kateri se pika nadomesti z vejico, dodata novi šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»– preureditev semaforiziranega križišča na Celovški cesti in razširitev Celovške ceste od križišča »Galant« do križišča »Jelen«,
– razširitev Celovške ceste od križišča »Jelen« do križišča »Metalka«.«.
23. člen
V 28. členu se v poglavju »Splošne obveznosti« v prvem odstavku za triindvajseto alineo, v kateri se pika nadomesti s podpičjem, dodajo nove štiriindvajseta do šestindvajseta alinea, ki se glasijo:
»– zagotoviti načrt zaščite in reševanja za primer nesreče v predoru, ki mora biti narejen na podlagi ocene ogroženosti in iz katerega so razvidna predvidena ukrepanja in obveščanja;
– reševati odkup rušenih objektov in zemljišč z upoštevanjem funkcionalnosti preostanka zemljišč, različnih načinov rešitve in v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– ob preselitvi kmetije zagotoviti rušitev objektov na parc. št. 299/1 in 301, k.o. Šentvid in zasaditev območja z drevesno vegetacijo.«.
24. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
Razmejitev financiranja prostorske ureditve
Stroški izvedbe prostorskih ureditev, ki so predmet te uredbe se delijo med DARS, d.d., Ministrstvom za promet – Direkcijo Republike Slovenije za ceste, in Mestno občino Ljubljana.
Stroške, povezane z gradnjo polnega priključka Šentvid ter s tem povezano razširitvijo Celovške ceste od križišča »Galant« do križišča »Jelen«, nosi DARS, d.d..
Stroške, povezane z razširitvijo Celovške ceste od križišča »Jelen« do Stanežič, si delita Ministrstvo za promet – Direkcija Republike Slovenije za ceste, ter Mestna občina Ljubljana.
Stroške, povezane z gradnjo pasov za javni potniški promet, nosi Mestna občina Ljubljana.
Za financiranje v skladu s tem členom se med DARS, d.d., Ministrstvom za promet – Direkcijo za ceste in Mestno občino Ljubljana sklene poseben sporazum.«.
25. člen
Besedilo 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.«.
26. člen
V 31. členu se besedilo »Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje« nadomesti z besedilom »Ministrstvu za okolje in prostor – Direktoratu za prostor«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
27. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se šteje, da so na območju iz točke A) pod a) in b) 4. člena te uredbe spremenjeni in dopolnjeni občinski prostorski akti:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03 in 70/03) in prostorskih sestavin družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 20/91, 2/92, 49/92 in 4/94) za območje Mestne občine Ljubljana;
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š6 Stanežiče – Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98, 63/99, 59/00, 98/00, 23/02 – odl. US, 89/02 in 70/03);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 78/94, 22/98, 46/00 in 85/02 – odl. US);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 in Uradni list RS, št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99 in 44/02);
– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka ŠM2 – Vižmarje (za območje urejanja ŠP6/3) (Uradni list SRS, št. 51/72).
Na območju iz točke A) pod c) 4. člena te uredbe so v času izvajanja lokacijskega načrta deli občinskih prostorskih aktov iz prejšnjega odstavka v nasprotju z lokacijskim načrtom. Izvajanje teh delov občinskih prostorskih aktov minister, pristojen za prostor, v skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora, z odločbo zadrži do izvedbe lokacijskega načrta.
28. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-97/2006/16
Ljubljana, dne 19. julija 2007
EVA 2006-2511-0213
Vlada Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina