Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3660. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 9285.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 82/06) sklepata pogodbeni stranki
kot predstavniki delodajalcev:
Združenje delodajalcev Slovenije,
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
in kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Višine izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za julij 2007 se v primerjavi z izhodiščnimi plačami po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za junij 2007 povečajo za 3,0% in od vključno julija 2007 do vključno decembra 2007 znašajo v €:
+--------------------------------+-----------------------------+
|     Tarifni razred     |   Izhodiščna plača    |
+--------------------------------+-----------------------------+
|I.               |            411,45|
+--------------------------------+-----------------------------+
|II.               |            448,26|
+--------------------------------+-----------------------------+
|III.              |            496,11|
+--------------------------------+-----------------------------+
|IV.               |            580,77|
+--------------------------------+-----------------------------+
|V.               |            632,30|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VI/0              |            838,42|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VI/I              |            926,75|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VII/0              |           1.037,18|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VII/I              |           1.147,61|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VIII.              |           1.331,65|
+--------------------------------+-----------------------------+
|IX.               |           1.589,30|
+--------------------------------+-----------------------------+
(2) Izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne plače, le teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta podjetja.
(3) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.
2. člen
(regres za letni dopust)
Delavcu pripada regres za letni dopust za leto 2007 najmanj v višini 709,40 €.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec, ki je prisoten na delu 4 ure ali več, upravičen do povračila stroška prehrane od vključno julija 2007 do vključno decembra 2007 v višini 4,17 €.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80% najcenejšega javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,15 € na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do enega kilometra od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstavom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 € za prevoženi kilometer.
5. člen
(službeno potovanje v RS)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
6. člen
(službeno potovanje v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stoškov za službeno potovanje v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
8. člen
(veljavnost tarifne priloge)
(1) Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. 7. 2007 dalje. Tarifna priloga velja do 31. 12. 2007.
(2) Pogodbene stranke do 31. 12. 2007 dogovorijo vsebino tarifne priloge za obdobje od 1. 1. 2008 dalje.
(3) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge preneha veljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbvi komunalnih dejavnosti, sklenjena dne 20. 7. 2006.
Ljubljana, dne 13. julija 2007
Podpisniki delojemalcev:
 
Sindikat komunale varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
Republiški odbor sindikata komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
KNSS –Neodvisnost Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Borut Meh l.r.
 
GZS Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 16. 7. 2007 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005/10 o tem, da je Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/1.

AAA Zlata odličnost