Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2007 z dne 24. 7. 2007

Kazalo

3639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, stran 9241.

Na podlagi 43. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 – ZDru-1) v povezavi s 165. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem
1. člen
V Uredbi o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02 in 41/04 – ZVO-1) se v 7. členu obe številki »5« nadomestita s številko »20«.
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar plačuje za koncesijo za rabo naravne vrednotne letno koncesijsko dajatev, ki znaša prvih pet let trajanja koncesije 30 odstotkov in naslednjih petnajst let 35 odstotkov ustvarjenega letnega prihodka od vstopnin za ogled naravnih vrednot in drugih prihodkov, ustvarjenih z rabo naravnih vrednot, vendar ne manj kot 1.700.000,00 eurov letno (v nadaljnjem besedilu: minimalna koncesijska dajatev) in ne več kot 3.000.000,00 eurov letno. Plačilo koncesijske dajatve se zniža za znesek potrjenih investicijskih vlaganj, investicijskega vzdrževanja in zavarovanja za jamsko infrastrukturo v jamah in njihovi neposredni okolici (v nadaljnjem besedilu: vlaganja v naravne vrednote). Vlaganja v naravne vrednote se izvajajo na sredstvih, ki so v lasti države in služijo dejavnosti, ki je predmet koncesije.«.
3. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Koncesijska dajatev za rabo naravne vrednote se razdeli med državo in občino Postojna tako, da pripada državi 40 odstotkov, občini Postojna pa pripada 60 odstotkov, in sicer od zneska celotne koncesijske dajatve, znižane za vlaganja v naravne vrednote.
(2) Vlaganja v naravne vrednote lahko znašajo pri minimalni koncesijski dajatvi največ eno petino te dajatve. Če je koncesijska dajatev višja, lahko o višjem znesku vlaganj v naravne vrednote odloči vlada s potrditvijo poslovnega načrta koncesionarja iz 9.a člena te uredbe, ki kot svoj sestavni del vsebuje tudi letni program vlaganj.
(3) Vlaganja v naravne vrednote izvaja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun kot vlaganja v tuja osnovna sredstva. Ta vlaganja se koncesionarju priznajo kot odbitna postavka ob poračunu koncesijske dajatve.
(4) Delež koncesijske dajatve, ki pripada državi, je prihodek državnega proračuna.
(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena sta občina Postojna in občina Pivka upravičeni tudi do 97,5 odstotkov dela koncesijske dajatve, ki pripada državi, če ta sredstva vlagata v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu z operativnimi programi varstva okolja, sprejetimi za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja na področju teh javnih služb, pri čemer se ta delež koncesijske dajatve razdeli med občinama tako, da pripada občini Postojna 28,89 odstotkov in občini Pivka 71,11 odstotkov tega dela koncesijske dajatve.
(6) Občini Postojna in Pivka ter vlada z medsebojnim dogovorom določijo medsebojna razmerja. Plan vlaganj občine Postojna in občine Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja pa na predlog ministrstva, pristojnega za okolje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), potrdi vlada.«.
4. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
(1) Koncesijska dajatev se izplačuje akontativno štirikrat letno ob koncih trimesečij. Ministrstvo določi koncesionarju višino akontacije koncesijske dajatve do 15. februarja tekočega leta. Odbor za spremljanje koncesije predlaga ministrstvu višino akontacije koncesijske dajatve do 30. januarja tekočega leta, ki jo izračuna na podlagi podatkov iz potrjenega poslovnega načrta koncesionarja za tekoče leto. Poslovni načrt koncesionarja mora vsebovati tudi program vlaganj v naravne vrednote, pripravljen v skladu z dogovorjenim programom rabe naravnih vrednot, ki je priloga koncesijske pogodbe. Koncesionar predloži poslovni načrt za naslednje leto ministrstvu v potrditev najpozneje do 1. novembra tekočega leta, ministrstvo pa poslovni načrt posreduje vladi v potrditev.
(2) Na način iz prejšnjega odstavka se izplačuje občini Postojna in občini Pivka del koncesijske dajatve iz petega odstavka prejšnjega člena. Občini Postojna in Pivka morata ministrstvu predložiti načrt vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za naslednje leto najpozneje do 1. novembra tekočega leta, ministrstvo pa predloži ta načrt vladi v potrditev. Na podlagi potrjenega načrta vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena določi ministrstvo višino akontacije dela koncesijske dajatve iz petega odstavka prejšnjega člena.
(3) Plačilo akontacij iz prvega in drugega odstavka tega člena zapade v plačilo zadnji delovni dan trimesečja, za katerega nastane obveznost plačila. Za nepravočasno plačane zneske akontacij mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
(4) V primeru, da ministrstvo do 15. februarja tekočega leta ne določi višine akontacij iz prvega in drugega odstavka tega člena, se šteje, da so za tekoče leto določene akontacije v višini iz preteklega leta, razen ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena, ko občina Postojna in Pivka ne predložita letnega načrta vlaganj in zato nista upravičeni do koncesnine.
9.b člen
(1) Dejansko višino koncesijske dajatve za preteklo poslovno leto določi vlada na podlagi predloženega revidiranega letnega poročila in poročila o vlaganjih v naravne vrednote. Koncesionar mora predložiti letno poročilo vladi v potrditev najkasneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Koncesionar je dolžan članom odbora za spremljanje koncesije oziroma pooblaščenim osebam zagotoviti pregled dejanskih plačil za izvršena vlaganja v naravne vrednote tako po vrednosti kot tudi po namenu ter pojasniti morebitna odstopanja od poslovnega načrta iz prvega odstavka 9.a člena te uredbe.
(2) Morebitna razlika med določeno koncesijsko dajatvijo ter vsoto dejansko plačanih akontacij koncesijske dajatve v preteklem letu in realiziranih vlaganj v naravne vrednote v preteklem letu v skladu s potrjenim programom se poračuna pri prvi naslednji akontaciji plačila koncesijske dajatve.
(3) Na podlagi dejanske višine koncesijske dajatve za preteklo poslovno leto se določi tudi dejanska višina dela koncesijske dajatve iz petega odstavka 9. člena te uredbe. Občina Postojna in občina Pivka morata najkasneje do 30. aprila prihodnjega poslovnega leta predložiti vsebinsko in finančno poročilo o načinu porabe sredstev iz petega odstavka 9. člena te uredbe za preteklo leto ter pojasniti morebitno razliko med podatki iz načrta vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena iz drugega odstavka 9.a člena te uredbe in podatki iz finančnega poročila o načinu porabe sredstev, pridobljenih iz koncesijske dajatve.
(4) Morebitna razlika med določeno višino dela koncesijske dajatve iz prejšnjega odstavka ter vsoto dejansko plačanih akontacij dela koncesijske dajatve v preteklem letu in realiziranih vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja v skladu z operativnimi programi varstva okolja se poračuna pri prvi naslednji akontaciji plačila dela koncesijske dajatve.
(5) Ministrstvo izstavi koncesionarju poračun za plačano koncesijsko dajatev za preteklo leto v skladu z določbami prejšnjih odstavkov.
(6) Učinkovitost, namenskost in zakonitost porabe sredstev plačila koncesijske dajatve iz petega odstavka 9. člena te uredbe ugotavlja ministrstvo na podlagi vsebinskih in finančnih poročil občine Postojna in občine Pivka o načinu porabe sredstev iz petega odstavka 9. člena te uredbe ob izstavitvi poračuna iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo s svojimi ugotovitvami seznani vlado najpozneje do 1. novembra tekočega leta.
(7) Ministrstvo spremlja učinkovitost, namenskost in zakonitost rabe dela koncesijske dajatve iz drugega odstavka 9. člena te uredbe pri koncesionarju na podlagi letnih poročil in s sodelovanjem pri letnem popisu.«.
5. člen
V 10. členu se v 7. točki besedilo »investicijskih vlaganj, vlaganj v investicijsko vzdrževanje in plačilo zavarovanj za jamsko infrastrukturo« nadomesti z besedilom »vlaganj v naravne vrednote«.
6. člen
V 18. členu se v prvem odstavku beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«, za besedo »občine« se doda besedilo »Postojna, enega predstavnika občine Pivka«.
Prehodne in končna določba
7. člen
(1) V treh mesecih po uveljavitvi te uredbe objavi Ministrstvo za okolje in prostor javni razpis za podelitev koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. Na javnem razpisu za izbiro koncesionarja je eno od meril tudi višina koncesijske dajatve, ki jo je koncesionar pripravljen plačati, pri čemer pa ta ne sme biti nižja od minimalne koncesijske dajatve iz novega 8. člena uredbe.
(2) Koncesionar, ki ima ob uveljavitvi te uredbe pravico rabe naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, podeljeno na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem (Uradni list RS, št. 77/02 in 41/04 – ZVO-1), ima ob izpolnjevanju razpisnih pogojev prednostno pravico do podelitve koncesije na podlagi te uredbe.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo določbe drugega odstavka 13. člena uredbe.
(4) Koncesionar iz drugega odstavka tega člena mora izvajati koncesijo do začetka izvajanja koncesije, podeljene na podlagi te uredbe.
(5) Če koncesionar iz drugega odstavka tega člena ne pridobi koncesije na podlagi te uredbe, ima pravico izvajati koncesijo do poteka roka petih let od sklenitve koncesijske pogodbe, to je do 31. decembra 2008.
(6) Če koncesionar iz drugega odstavka tega člena pridobi koncesijo na podlagi te uredbe, se medsebojna razmerja lahko uredijo z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi, pri čemer se za začetek izvajanja koncesije šteje datum, določen v aneksu k obstoječi koncesijski pogodbi.
(7) Obvezna sestavina aneksa iz prejšnjega odstavka je dogovorjen program rabe naravnih vrednot in vlaganj v naravne vrednote in infrastrukturo.
8. člen
(1) Koncesijska dajatev za leto 2006 se določi v višini razlike med vsoto plačanih koncesijskih dajatev za leti 2004 in 2005 ter trikratnim zneskom povprečnega letnega plačila za koncesijo, ki znaša 4.256.384,58 eura.
(2) V primeru iz petega odstavka prejšnjega člena se plačilo koncesijske dajatve za leto:
– 2007 določi v višini razlike med vsoto plačanih koncesijskih dajatev za leta 2004, 2005 in 2006 ter štirikratnim zneskom povprečnega letnega plačila za koncesijo, ki znaša 5.675.179,33 eura,
– 2008 določi v višini razlike med vsoto plačanih koncesijskih dajatev za leta 2004, 2005, 2006 in 2007 ter petkratnim zneskom povprečnega letnega plačila za koncesijo, ki znaša 7.093.974,29 eura.
9. člen
(1) Postopek za določitev akontacije koncesijske dajatve za leto 2007 se nadaljuje in zaključi v skladu z določbami te uredbe.
(2) Do poteka datuma za plačilo tretje akontacije koncesijske dajatve v letu 2007, določi Ministrstvo za okolje in prostor v skladu z določbami te uredbe tudi akontaciji dela koncesijske dajatve, ki se namenjata za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Postojna in v občini Pivka.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-106/2006/19
Ljubljana, dne 12. julija 2007
EVA 2006-2511-0210
Vlada Republike Slovenije
 
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost