Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2007 z dne 16. 7. 2007

Kazalo

3464. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega zbora (PoDZ-1B), stran 8901.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
državnega zbora (PoDZ-1B)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) se v 10. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Do ustanovitve kolegija predsednika državnega zbora začasni vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti odločajo o predlogih iz prve, druge in četrte alinee šestega odstavka 21. člena tega poslovnika ter lahko predlagajo kandidata za generalnega sekretarja državnega zbora.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sedežni red poslancev v dvorani se določi s sporazumom med poslanskimi skupinami. Če sporazum ni dosežen, se sedežni red določi tako, da izmed prostih poslanskih sedežev poslanska mesta določajo poslanske skupine v vrstnem redu od največje do najmanjše poslanske skupine. Enako številčne poslanske skupine določijo poslanska mesta v zaporedju, kot ga določi predhodni žreb.«.
2. člen
Na koncu drugega odstavka 18. člena se doda besedilo »Obliko in vsebino poslanske izkaznice določi mandatno-volilna komisija.«.
3. člen
Na koncu petega odstavka 21. člena se pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo »razen za zadeve iz prve in četrte alinee šestega odstavka tega člena.«.
V desetem odstavku se za besedama »sprejeti odločitvi« dodata vejica in besedilo »o zadevah iz prve alinee pa v roku iz tretjega odstavka 143. člena tega poslovnika,«.
4. člen
V drugem odstavku 23. člena se za besedo »obravnavale« doda besedilo »na sejah delovnih teles«.
5. člen
V 25. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Generalnemu sekretarju predčasno preneha funkcija tudi z odstopom.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črtajo besede »iz prejšnjega odstavka«.
6. člen
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje mandatno-volilna komisija na predlog generalnega sekretarja.«.
7. člen
V 30. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Poslansko skupino zastopa in predstavlja vodja poslanske skupine oziroma njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine lahko dva namestnika.«.
V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo »izjavami« doda besedilo »ter ga obvesti o imenih svojih namestnikov«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
8. člen
V 32. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Državni zbor na podlagi zakona ustanovi tudi druga delovna telesa. Določbe tega poslovnika o sestavi, imenovanju in nalogah delovnih teles, se smiselno uporabljajo tudi za delovna telesa iz tega odstavka, če ni z zakonom drugače določeno.«.
9. člen
V drugem odstavku 33. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Skupno število vseh je liho.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodilne funkcije in večina članov v komisiji za nadzor javnih financ in v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pripadajo poslancem opozicijskih poslanskih skupin.«.
10. člen
V četrti alinei 35. člena se črtajo besede »proračuna in drugih«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- komisijo za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb,«.
Doda se nova šesta alinea, ki se glasi:
»- komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.«.
11. člen
V napovednem stavku 39. člena se črtajo besede »proračuna in drugih«.
Četrta alinea se črta.
12. člen
Napovedni stavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: »Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb:«.
Tretja alinea se črta.
13. člen
Četrti odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Matično delovno telo obravnava poročilo, ki je bilo državnemu zboru posredovano na podlagi zakona ali drugega predpisa, praviloma v treh mesecih po posredovanju državnemu zboru. Obravnava na seji državnega zbora se opravi, če tako določa ta poslovnik ali če to predlaga matično delovno telo.«.
14. člen
V prvem odstavku 48. člena se besede »predlog dnevnega reda« nadomestijo z besedama »dnevni red«.
V drugem odstavku se za besedami »v krajšem roku« dodata v oklepaju besedi »(nujna seja)« in doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Zahtevi tretjine članov delovnega telesa ali poslanske skupine mora biti predloženo gradivo s predlogi odločitev.«.
15. člen
V 60. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za izredno sejo ne veljajo roki iz tega poslovnika.«.
16. člen
V petem odstavku 64. člena se v drugem stavku beseda »in« nadomesti z besedo »ter«, za besedo »podlagi« pa se doda besedilo »prvega odstavka 58. člena in«.
V šestem odstavku se črta drugi stavek.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Dnevni red se ne glede na določbi šestega in sedmega odstavka tega člena razširi tudi z odločanjem o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »O njih lahko sporočijo stališča predlagatelj zadeve, vlada, če ni predlagateljica, in poslanske skupine.«. Četrti stavek se spremeni tako, da se glasi: »Predlagatelji predlogov v zvezi z dnevnim redom lahko v največ petih minutah dodatno pojasnijo razloge za svoj predlog.«.
Dosedanji deseti odstavek postane enajsti odstavek.
17. člen
Na koncu drugega odstavka 73. člena se doda besedilo: »V nadaljevanju prekinjene seje lahko predstavnik poslanske skupine, ki je zahtevala prekinitev, predstavi stališče poslanske skupine. Predstavitev stališča sme trajati največ tri minute.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da pri odločanju seja ni več sklepčna, če so pred odločanjem potrebna posvetovanja in v drugih primerih, če tako odloči državni zbor. Če državni zbor odloči, da je treba pridobiti mnenja delovnih teles, zakonodajno-pravne službe ali vlade, predsedujoči prekine obravnavano točko dnevnega reda, lahko pa prekine tudi sejo državnega zbora.«.
18. člen
Na koncu prvega odstavka 92. člena se doda besedilo »Pri delu komisije sodeluje generalni sekretar ali njegov namestnik.«.
19. člen
Prvi odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Seje državnega zbora in delovnih teles so javne.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Seja ali del seje poteka brez navzočnosti javnosti, če državni zbor ali delovno telo obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Državni zbor lahko na predlog predsedujočega, matičnega delovnega telesa, poslanske skupine ali vlade sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava gradiva, ki vsebuje podatke iz drugega odstavka tega člena, če tako določa ta poslovnik ali kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena vprašanja v zvezi s temi podatki. Sklep o tem sprejme državni zbor na seji brez navzočnosti javnosti.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se besede »tretjega do šestega« nadomestijo z besedami »četrtega do sedmega«.
20. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:
»104. člen
(1) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo državnega zbora, ki vsebujejo tajne oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi zakona.
(2) Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiva, ki vsebujejo podatke iz prejšnjega odstavka, kot tudi ne podatkov s seje ali dela seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.
(3) Ravnanje z gradivom, ki vsebuje tajne podatke, določi državni zbor s posebnim aktom, ki ga sprejme na predlog kolegija, ravnanje z gradivom, ki vsebuje druge podatke, katerih varovanje določa zakon, pa določi generalni sekretar.«.
21. člen
V 113. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Gradivo iz prejšnjega odstavka se vloži v pisni obliki. Pisno gradivo je gradivo, ki je napisano ali natisnjeno in lastnoročno podpisano v fizični obliki, ali gradivo, ki je v elektronski obliki in je podpisano z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Gradivo, ki je posredovano po elektronski poti, se šteje za pravočasno, če ga je pred iztekom roka prejel informacijski sistem državnega zbora.
(3) Pogoje, način in obliko vlaganja gradiva, ki je v elektronski obliki, ter začetek posredovanja gradiv po elektronski poti določi generalni sekretar.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
22. člen
Na koncu drugega odstavka 116. člena se doda besedilo »Vlada lahko nanj poda mnenje.«.
23. člen
V drugem odstavku 125. člena se v prvem stavku besedilo »dan pred pričetkom seje do 12. ure« nadomesti z besedilom »do določitve časovnega poteka seje državnega zbora (67. člen tega poslovnika)«.
24. člen
V šestem odstavku 131. člena se za besedo »sprejetega« dodata besedi »oziroma nesprejetega«.
25. člen
Tretji odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pred glasovanjem o predlogu iz prejšnjega odstavka lahko poročevalec matičnega delovnega telesa dopolnilno obrazloži predlog, zatem pa lahko predstavijo stališče do predloga matičnega telesa predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in vlada, kadar ni predlagateljica zakona, ter predstavniki poslanskih skupin, če o tem obvestijo predsednika državnega zbora najkasneje do določitve časovnega poteka seje državnega zbora (67. člen tega poslovnika). Dopolnilna obrazložitev in predstavitev stališča ne moreta biti daljši kot pet minut.«.
26. člen
V prvem odstavku 135. člena se za besedo »poslancev« dodata vejica in beseda »predlagatelj«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »do začetka obravnave predloga zakona« nadomesti z besedilom »najkasneje dan pred obravnavo točke do 12. ure«.
Na koncu petega odstavka se doda besedilo »Glede spremembe, dopolnitve ali umika amandmajev velja sedmi odstavek 131. člena tega poslovnika.«.
27. člen
V prvem odstavku 137. člena se za besedo »členov« doda besedilo »dopolnjenega predloga zakona«.
28. člen
Drugi odstavek 139. člena se črta.
29. člen
V tretjem odstavku 140. člena se v drugem stavku za besedo »obravnavi« doda besedilo »na seji državnega zbora«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Glede glasovanja, spremembe, dopolnitve ali umika amandmajev velja 131. člen tega poslovnika.«.
V osmem odstavku se besedi »uskladitvenih amandmajih« nadomestita z besedama »uskladitvenem amandmaju«.
30. člen
V drugem odstavku 142. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Odločanje o zahtevi iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora brez razprave in glasovanja.«.
31. člen
Na koncu tretjega odstavka 143. člena se doda besedilo »Zahtevo iz desetega odstavka 21. člena tega poslovnika se lahko vloži najpozneje eno uro pred začetkom seje državnega zbora, na katero je uvrščen predlog zakona, ki se obravnava po nujnem postopku. O odločitvi kolegija odloči državni zbor pri določitvi dnevnega reda seje.«.
32. člen
Drugi odstavek 144. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V nujnem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, določeni s tem poslovnikom, razen roka iz drugega odstavka 215. člena tega poslovnika.«.
33. člen
Na koncu prvega odstavka 145. člena se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo »v primeru obravnave predloga zakona po nujnem postopku, pa ne sme biti krajši od 15 dni«.
34. člen
146. člen se črta.
35. člen
Prvi odstavek 148. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Državni zbor ponovno glasuje o zakonu na prvi naslednji seji.«.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se črtata besedi »razpravo in«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Predstavniki poslanskih skupin lahko pred glasovanjem predstavijo stališče poslanske skupine. Predstavitev lahko traja največ pet minut.«.
36. člen
Naslov oddelka h) in 153. člen se spremenita tako, da se glasita:
»h) Prečiščena besedila
153. člen
(1) Po vsaki spremembi ali dopolnitvi zakona zakonodajno-pravna služba pripravi neuradno prečiščeno besedilo zakona, ki se objavi v elektronski obliki na spletnih straneh državnega zbora.
(2) Na podlagi sklepa, ki ga sprejme državni zbor na predlog matičnega delovnega telesa, vlade ali poslanske skupine, zakonodajno-pravna služba pripravi uradno prečiščeno besedilo.
(3) Uradno prečiščeno besedilo potrdi državni zbor brez razprave. Državni zbor lahko sklene, da vsa uradna prečiščena besedila potrdi z enim glasovanjem.
(4) Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v elektronski obliki na spletnih straneh državnega zbora.
(5) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za pripravo prečiščenega besedila poslovnika državnega zbora.«.
37. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:
»154. člen
(1) S prenehanjem mandatne dobe državnega zbora so končani vsi zakonodajni postopki in postopki za sprejem drugih aktov, ki so bili začeti v tej mandatni dobi, razen tistih, ki so bili začeti na predlog državnega sveta ali 5.000 volivcev.
(2) Postopek za obravnavo poročil in aktov, ki so jih državnemu zboru na podlagi ustave, zakona in drugih predpisov vložili drugi organi in organizacije, razen vlade, se nadaljuje po določbah tega poslovnika.«.
38. člen
V prvem odstavku 154.d člena se črta drugi stavek.
39. člen
V drugem odstavku 154.f člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Za razpravo o stanju v EU in položaju Republike Slovenije v njej ter o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU vlada glede na letni zakonodajni program Evropske komisije in program Sveta EU predloži predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU.«.
40. člen
V prvem odstavku 154.g člena se črta besedilo »pisno gradivo, ki mora vsebovati pisno poročilo glede stanja v EU in položaja Republike Slovenije v njej ter«.
41. člen
V petem odstavku 157. člena se beseda »delom« nadomesti z besedilom: »podprogramom pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
42. člen
V drugem odstavku 160. člena se beseda »delom« nadomesti z besedilom: »podprogramom pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
43. člen
V tretjem odstavku 166. člena se v tretjem stavku beseda »dan« nadomesti z besedama »dva dni«.
V petem odstavku se v prvem stavku beseda »dele« nadomesti z besedilom: »podprograme pri določenih neposrednih uporabnikih iz«. V drugem stavku se beseda »delom« nadomesti z besedilom: »podprogramom pri določenih neposrednih uporabnikih iz«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če je v skladu z zakonom predlagan predlog državnega proračuna za daljše časovno obdobje, se obravnava predloga sprememb državnega proračuna za prihodnje obdobje opravi v letu pred pričetkom prihodnjega obdobja po postopku iz tega člena. Predstavitev predloga sprememb državnega proračuna se v skladu s tretjim odstavkom 156. člena tega poslovnika opravi skupaj s predstavitvijo proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna za naslednje leto. Amandmaje k predlogu sprememb državnega proračuna lahko vloži tudi vlada.«.
44. člen
Za naslovom podpoglavja »5. Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora« se dodajo novi 169.a, 169.b in 169.c člen, ki se glasijo:
»169.a člen
(1) Odlok, resolucijo, deklaracijo, priporočilo in sklep lahko, če z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada.
(2) Resolucijo o nacionalnem programu predlaga vlada.
169.b člen
(1) Predlog akta vsebuje naslov in besedilo akta ter obrazložitev.
(2) Če predlog akta ne vsebuje zahtevanih vsebin iz prejšnjega odstavka, predsednik državnega zbora ravna skladno s tretjim odstavkom 115. člena tega poslovnika.
169.c člen
Pri obravnavi predlogov aktov iz 169.a člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 116., 117. in 118. člena tega poslovnika.«.
45. člen
171. člen se spremeni tako, da se glasi:
»171. člen
(1) Za postopek obravnave predlogov aktov iz prvega odstavka 169.a člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika, ki urejajo postopek druge obravnave predloga zakona. Najmanj deset poslancev lahko v 15 dneh od dodelitve predloga akta matičnemu delovnemu telesu zahteva, da državni zbor opravi splošno razpravo o predlogu akta. O predlogu akta v celoti glasuje državni zbor takoj po končani obravnavi. Glede uskladitvenega postopka se smiselno uporabljajo določbe petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka 140. člena tega poslovnika. Postopek obravnave predloga akta se opravi na isti seji.
(2) Če je predlagatelj akta delovno telo, se lahko amandmaji na seji državnega zbora vložijo k celotnemu besedilu predloga akta.«.
46. člen
V prvem odstavku 173. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Vsak predlagatelj določi svojega predstavnika.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Po posredovanju predloga za začetek postopka za spremembo ustave predsedniku državnega zbora ni več mogoče umakniti ali priglasiti sopredlagateljstva k predlogu za začetek postopka za spremembo ustave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če predlog ne vsebuje zahtevanih vsebin iz 172. člena in tretjega odstavka tega člena, predsednik državnega zbora pozove predlagatelja, da predlog dopolni. Če predlagatelj najkasneje v 15 dneh po pozivu predsednika državnega zbora predloga ne dopolni, se šteje, da predlog za začetek postopka za spremembo ustave ni bil vložen.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta beseda »akta«.
47. člen
V prvem odstavku 177. člena se beseda »Predlagatelj« nadomesti z besedama »Predstavnik predlagatelja«, za besedo »lahko« pa se dodajo besede »v imenu predlagatelja«.
48. člen
V drugem odstavku 217. člena se v prvem stavku črtajo besede »s predlogom odločitev«.
49. člen
V prvem odstavku 231. člena se besedilo »mnenje, ki ga je delovno telo sprejelo o predlaganem kandidatu« nadomesti z besedilom »mnenje o predstavitvi predlaganega kandidata, ki ga je sprejelo delovno telo«.
50. člen
V 235. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če sta minister in državni sekretar zadržana zaradi obveznosti v institucijah Evropske unije ali zaradi mednarodnih obveznosti, ju lahko na seji delovnega telesa nadomešča generalni direktor direktorata v ministrstvu. Tako nadomeščanje pa je na seji državnega zbora mogoče le, če tako odloči kolegij predsednika državnega zbora.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
51. člen
Četrti odstavek 240. člena se črta.
52. člen
V prvem odstavku 244. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če poslanec prijavi dve ustni poslanski vprašanji, drugo vprašanje postavi potem, ko so vsi poslanci že predstavili po eno poslansko vprašanje.«.
53. člen
V prvem stavku 247. člena se za besedama »pisni odgovor« vejica nadomesti s piko, preostalo besedilo stavka pa se črta.
54. člen
Za 249. členom se dodata naslov novega pododdelka čc) in nov 249.a člen, ki se glasita:
»čc) Neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude po prenehanju mandata vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade
249.a člen
Neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude vladi, ministru ali generalnemu sekretarju vlade postanejo z nastopom funkcije nove vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade, brezpredmetna.«.
55. člen
Za 273. členom se dodajo naslov novega V.a poglavja ter nova 273.a in 273.b člen, ki se glasijo:
»V.a POSTOPEK S PREDLOGI AKTOV IN Z DRUGIMI PREDLOGI PO PREDČASNEM PRENEHANJU MANDATA POSLANCA
273.a člen
Če poslancu, ki je sopredlagatelj predloga, za vložitev katerega je z ustavo, zakonom ali tem poslovnikom predpisano določeno število predlagateljev, preneha mandat pred iztekom mandatne dobe državnega zbora, to ne vpliva na nadaljevanje postopka.
273.b člen
Če poslancu, ki je vložil predlog zakona ali drugega akta, preneha mandat pred iztekom mandatne dobe državnega zbora, lahko drug poslanec ne glede na določbo drugega odstavka 114. člena tega poslovnika najkasneje do izteka roka iz prvega odstavka 118. člena tega poslovnika prevzame predlagateljstvo ali priglasi sopredlagateljstvo.«.
KONČNA DOLOČBA
56. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-25/266
Ljubljana, dne 10. julija 2007
EPA 1483-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost