Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2007 z dne 13. 7. 2007

Kazalo

3415. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo, stran 8815.

Na podlagi tretjega odstavka 68. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo
1. člen
V Odredbi o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo (Uradni list RS, št. 107/01 in 20/02) se v naslovu, členih in prilogah beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
V naslovu se črtata zvezdica in opomba pod črto.
V členih se besedilo »minister, pristojen za energetiko« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »minister, pristojen za okolje« v ustreznem sklonu.
2. člen
Besedilo 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 92/42/EGS z dne 21. maja 1992 o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva (UL L št. 167 z dne 22. 6. 1992, str. 17), zadnjič spremenjeno z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija 2005 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ki rabijo energijo, in o spremembi Direktive Sveta 92/42/EGS ter direktiv 96/57/ES in 2000/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 22. 7. 2005, str. 29) določa zahteve po minimalnem izkoristku za nove toplovodne ogrevalne kotle za ogrevanje na tekoče in plinasto gorivo z nazivno toplotno močjo, večjo od 4 do vključno 400 kW (v nadaljnjem besedilu: toplovodni ogrevalni kotli).«.
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»- naprave za soproizvodnjo, kakor so opredeljene v Direktivi 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi direktive 92/42/EGS (UL L št. 52 z dne 21. 2. 2004, str. 50).«.
4. člen
Črta se 6. člen.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Taki kotli morajo biti označeni z oznako skladnosti, kot je to določeno v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika, priložena pa jim mora biti tudi izjava o skladnosti.«.
V drugem odstavku se besedilo »serijsko proizvajanih kotlov se potrjuje z« nadomesti z besedilom »kotlov, ki se proizvajajo serijsko, se potrjuje s«.
Črta se tretji odstavek.
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Oznaka skladnosti z zahtevami tega pravilnika in drugih tehničnih predpisov, ki urejajo dodelitev oznake skladnosti, mora biti pritrjena na kotel na vidnem mestu ter mora biti lahko berljiva in neizbrisna.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen
V 8. členu se v drugem odstavku beseda »seznamu« nadomesti z besedilom »standardih s seznama« in pred besedo »zahtevanih« se doda beseda »o«.
7. člen
Črta se 10. člen.
8. člen
V Prilogi I se v naslovu črta besedilo »in dodatne oznake«.
V 1. točki se besedilo »so prikazane« nadomesti z besedilom »sta prikazani«.
Črta se 2. točka.
9. člen
Črta se Priloga II.
10. člen
V Prilogi III se v 2. in 3. točki besedilo »tehnični dokumenti« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »tehnična dokumentacija« v ustreznem sklonu.
V 3. točki se v četrti alinei besedilo »seznam standardov iz« nadomesti z besedilom »standarde s«.
11. člen
V Prilogi IV se pri Modulu D in Modulu E naslov 4. točke spremeni tako, da se glasi:
»4. Nadzor, ki ga izvaja organ za ugotavljanje skladnosti«.
Pri Modulu E se v 1. točki tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Oznaki skladnosti mora biti dodan identifikacijski simbol organa za ugotavljanje skladnosti, odgovornega za preverjanja iz 4. točke tega modula.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-217/2006
Ljubljana, dne 2. julija 2007
EVA 2006-2511-0057
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost