Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1439. Pravilnik o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve razveljavite vizuma, stran 3876.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena, četrtega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 22. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 107/06 - uradno prečiščeno besedilo) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o zavrnitvi vstopa v Republiko Slovenijo državljanu tretje države, izdaji vizuma na mejnem prehodu in načinu označitve razveljavite vizuma
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se podrobneje predpisujejo razlogi za zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo tujcu, ki ni državljan države članice EU (v nadaljnjem besedilu: državljan tretje države), zaradi nevarnosti za javni red, notranjo varnost ali javno zdravje Republike Slovenije, veljavna potna listina, izdaja vizuma na mejnem prehodu ter način označitve razveljavitve vizuma.
II. RAZLOGI ZA ZAVRNITEV VSTOPA V REPUBLIKO SLOVENIJO DRŽAVLJANU TRETJE DRŽAVE
2. člen
(razlogi javnega reda ali notranje varnosti Republike Slovenije)
Iz razloga javnega reda ali notranje varnosti Republike Slovenije se državljanu tretje države zavrne vstop, če obstaja razlog za sum, da bo njegovo bivanje v Republiki Sloveniji povezano zlasti z:
- izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj;
- izvajanjem nezakonitih obveščevalnih dejavnosti;
- izvrševanjem kaznivih dejanj;
- ogrožanjem javnega reda.
3. člen
(izvajanje terorističnih ali drugih nasilnih dejanj v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti:
- če je državljan tretje države državljan države, kjer so teroristične aktivnosti ali nasilna dejanja bolj pogosta in namen njegovega prihoda v državo ni zanesljivo utemeljen;
- če obstajajo podatki, ki kažejo na verjetnost, da je državljan tretje države pripadnik terorističnih organizacij, terorističnih skupin ali organiziranih nasilniških skupin;
- če obstajajo podatki, da bi lahko državljan tretje države med bivanjem izvajal teroristična ali druga nasilna dejanja v Republiki Sloveniji.
4. člen
(izvajanje nezakonitih obveščevalnih dejavnosti v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države povezano z izvajanjem nezakonite obveščevalno-varnostne dejavnosti v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti, kadar Slovenska obveščevalno-varnostna agencija na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, oceni, da bi vstop državljana tretje države pomenil nevarnost za nacionalno varnost zaradi izvajanja nezakonitih ali drugih dejavnosti.
5. člen
(izvrševanje kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo bivanje državljana tretje države povezano z izvrševanjem kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji, obstaja zlasti:
- če je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, za katerega je v zakonu predpisana zaporna kazen najmanj enega leta;
- če je bil državljan tretje države v Republiki Sloveniji v zadnjih dveh letih ovaden za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti;
- če ima državljan tretje države pri sebi predmete za izvrševanje kaznivih dejanj;
- če obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko državljan tretje države v Republiki Sloveniji izvršil kaznivo dejanje.
6. člen
(ogrožanje javnega reda v Republiki Sloveniji)
Razlog za sum, da bo državljan tretje države ogrožal javni red Republike Slovenije, obstaja zlasti:
- če obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bi lahko državljan tretje države med bivanjem v Republiki Sloveniji ogrožal javni red;
- če državljan tretje države vstopa z namenom udeležbe na javnem zbiranju in je pričakovati, da bo kršil javni red ali ima pri sebi predmete, ki jih je na javnih zbiranjih prepovedano nositi;
- če je bil državljan tretje države v zadnjih dveh letih v Republiki Sloveniji najmanj dvakrat kaznovan za prekrške po predpisih zoper javni red, še zlasti za prekrške po predpisih o državni meji, tujcih ali prepovedanih drogah;
- če obstajajo podatki ali če iz okoliščin izhaja, da bo državljan tretje države bivanje v Republiki Sloveniji izkoristil za nezakonit vstop na območje druge države ali drugi osebi omogočil nezakonit vstop na območje druge države;
- če poskuša vstopiti v Republiko Slovenijo s prometnim sredstvom, ki ne izpolnjuje pogojev za uporabo v Republiki Sloveniji ali državljan tretje države ne izpolnjuje pogojev za upravljanje s tem prometnim sredstvom.
7. člen
(nevarnost za javno zdravje v Republiki Sloveniji)
Iz razloga nevarnosti za javno zdravje v Republiki Sloveniji se državljanu tretje države zavrne vstop, če prihaja iz območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije oziroma iz območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozile zdravje ljudi in za katere je v skladu z zakonom, ki ureja področje nalezljivih bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.
8. člen
(veljavna potna listina)
Šteje se, da državljan tretje države nima veljavne potne listine za vstop:
- če je potekel rok njene veljavnosti, razen v primerih, določenih z mednarodnim sporazumom;
- če poskuša uporabiti listino druge osebe;
- če je listina ponarejena ali predrugačena;
- če uporablja listine, ki niso priznane kot listine za prehod državne meje v skladu z 2. in 7. členom Zakona o tujcih;
- če je potna listina raztrgana, razpadla ali tako poškodovana, da ne predstavlja več enotne listine ali če iz takšne listine ni mogoče z zanesljivostjo ugotoviti identitete imetnika.
III. IZDAJA VIZUMA NA MEJNEM PREHODU
9. člen
(nepredvidljivi in nujni razlogi)
(1) Organ mejne kontrole izjemoma izda vizum za enkratni vstop ali tranzit na mejnem prehodu iz nepredvidljivih in nujnih razlogov. Kot nepredvidljivi in nujni razlogi štejejo;
- nujni poslovni obiski zaradi storitev, vezanih z dobavo blaga, strojev in opreme, odprave nenadnih okvar in izvedbe nujnih servisnih ter vzdrževalnih del na strojih in opremi, če bi zaradi tega lahko nastala večja gospodarska škoda ali škodljive posledice za okolje;
- spremembe poti v letalskem ali pomorskem prometu zaradi tehničnih ali vremenskih pogojev;
- udeležba v postopkih pred državnimi organi;
- nenadni dogodki pri ožjih družinskih članih (bolezen, smrt);
- zagotavljanje nujne zdravniške pomoči zdravstvenih strokovnjakov;
- sprememba člana državne delegacije na uradnem ali delovnem obisku v Republiki Sloveniji, sprememba člana športne ekipe, udeležencev na seminarju, kongresu ali podobnih dogodkih ter na kulturnih prireditvah.
(2) Za vstop in izdajo vizuma iz razlogov navedenih v šesti alinei prejšnjega odstavka, mora predhodno izkazati interes pristojno ministrstvo na podlagi prošnje organizatorja oziroma gostitelja in utemeljiti razloge nujnosti in nepredvidljivosti.
(3) Ali gre za nepredvidljive in nujne razloge, ugotavlja organ mejne kontrole na podlagi dokumentacije, s katero tujec dokazuje namen vstopa v državo.
(4) Kot dokazna dokumentacija, s katero se dokazujejo nepredvidljivi in nujni razlogi za vstop, šteje zlasti:
- pisna izjava ladjarja ali njegovega agenta;
- pogodba, ki jo je organ za nadzor pomorske plovbe opremil z žigom;
- pogodba o delu na drugi ladji;
- nalog za vkrcanje na drugo ladjo;
- pisna izjava pristojnih diplomatsko konzularnih organov;
- druga dokazila, ki dokazujejo obstoj nepredvidljivih in nujnih razlogov za vstop.
(5) Vizum se izda na podlagi ustne prošnje tujca.
(6) V primeru dvoma o izvirnosti dokazil lahko policist pred izdajo tranzitnega vizuma pri tujih policijah preveri ali bo državljanu tretje države dovoljen vstop v drugo državo oziroma preveri izvirnost izdanega vizuma za vstop v drugo državo.
10. člen
(izdaja vizuma iz humanitarnih razlogov)
(1) Državljanu tretje države se lahko izda vizum za enkratni vstop tudi iz humanitarnih razlogov ali če je to v interesu Republike Slovenije ali na podlagi sprejetih mednarodnih obveznosti ne glede na to, da sicer obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje vizuma.
(2) Vizum iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko izda, če tujec prihaja v državo z naslednjimi nameni:
- če potrebuje nujno zdravniško pomoč;
- zaradi darovanja človeških organov;
- zaradi nudenja pomoči pri naravnih in drugih nesrečah.
(3) Vizum iz tega člena se izda za čas, ki je potreben zaradi razloga vstopa, vendar veljavnost vizuma ne sme biti daljša od 30 dni.
11. člen
(izpolnjevanje vizumske nalepke)
Za izpolnjevanje vizumske nalepke na mejnem prehodu se smiselno uporabljajo določbe VI. poglavja Skupnih konzularnih navodil o vizumih za diplomatsko-konzularna predstavništva (UL C št. 326, 22. 12. 2005).
12. člen
(pristojnost)
Vizumi po tem navodilu se lahko izdajajo samo na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni promet:
- na meji z Republiko Avstrijo: na cestnih mejnih prehodih Karavanke in Šentilj;
- na meji z Republiko Italijo: na cestnih mejnih prehodih Fernetiči in Vrtojba;
- na meji z Republiko Madžarsko: na cestnih mejnih prehodih Dolga vas in Hodoš;
- na meji z Republiko Hrvaško: na cestnih mejnih prehodih Dragonja, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje;
- na mejnih prehodih za letališki promet Brnik, Maribor in Portorož;
- na mejnem prehodu za pomorski promet Koper.
IV. OZNAČITEV RAZVELJAVITVE VIZUMA
13. člen
(razveljavitev vizuma)
(1) Policija razveljavi vizum, ki ga je izdal pristojni organ Republike Slovenije, če ugotovi, da so nastopili razlogi iz prvega odstavka 22. člena Zakona o tujcih.
(2) Policija razveljavi tudi vizum, ki ga je izdal pristojni organ druge države članice EU, v skladu z določili Priloge V, del A, točka 2 Zakonika o schengenskih mejah.
(3) Za označitev razveljavitve vizuma iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporablja Priloga V, del A, točka 1C Zakonika o schengenskih mejah.
(4) V primeru, da policija zaseže potno listino, v kateri je ponarejen ali predrugačen vizum ali dovoljenje za prebivanje, lahko policija zaprosi pristojno državno tožilstvo ali sodišče, da se takšna listina vrne imetniku še pred koncem kazenskega postopka, če je to nujno potrebno za vrnitev te osebe v državo izvora ali v državo iz katere prihaja. Pred vrnitvijo takšne listine imetniku, se policiji omogoči, da se ponarejen vizum ali dovoljenje za prebivanje označi na način, določen v tretjem odstavku tega člena.
14. člen
(obveščanje)
(1) O razveljavitvi vizuma organ mejne kontrole pisno obvesti generalno policijsko upravo.
(2) Generalna policijska uprava o razveljavitvi vizuma obvesti Ministrstvo za zunanje zadeve. V primeru razveljavitve vizuma, ki ga je izdal pristojni organ druge države članice EU, Ministrstvo za zunanje zadeve, praviloma v 72 urah od razveljavitve, obvesti državo izdaje vizuma ali njeno diplomatsko-konzularno predstavništvo.
(3) Razveljavitev vizuma policist evidentira v evidenci vizumov.
V. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(končne določbe)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Navodilo o zavrnitvi vstopa tujcu, pogojih za izdajo vizuma na mejnih prehodih, o pogojih za izdajo vizuma iz humanitarnih razlogov in načinu razveljavitve vizuma (Uradni list RS, št. 2/01).
(2) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-278/2006
Ljubljana, dne 27. februarja 2007
EVA 2006-1711-0049
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost