Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

991. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Vinica, stran 2599.

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 - ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Vinica
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mednarodnega mejnega prehoda Vinica (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mednarodni mejni prehod Vinica, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 24/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma deli zemljišč parc. št. 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2694/21, 2694/24, in 2694/3, k.o. Učakovci;
b) trase za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen za vodovod - in to za odstranitev jaška na zemljiščih parc. št. 2133 in parc. št. 2694/3, ter za zamenjavo vodovodne cevi v dolžini cca 160 m na zemljišču parc. št. 2694/3, vse k.o. Učakovci.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1 : 1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Črnomelj. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
- Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986 do leta 1990 (SDL, št. 2/81, 13/90, 7/91 in 11/91 ter Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 81/03, 119/03 in 79/04),
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (delno), Sinji Vrh in Vinica (Uradni list RS, št. 70/95, 121/03 in 51/06).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
- za novogradnjo, postavitev objekta carinarnice in policije,
- za odstranitev obstoječih objektov,
- za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih površin,
- za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
- za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-8/2007/6
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-3111-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost