Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

1015. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem, stran 2635.

Na podlagi 38. člena in 50. člena Statuta Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06) sta Senat Univerze na Primorskem na 36. redni seji dne 14. 2. 2007 in Upravni odbor Univerze na Primorskem na 11. izredni seji dne 1. 3. 2007 v enakem besedilu sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Univerze na Primorskem
1. člen
V Statutu Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06, 83/06) se v 10. členu za članico Univerze na Primorskem, Fakulteto za management Koper, doda nova članica:
»Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper
Skrajšano ime: UP FAMNIT
Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di scienze matematiche, naturali e tecnologie informatiche di Capodistria
Ime v angleškem jeziku: University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies Koper
Sedež: Koper, Glagoljaška 8.«.
2. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študijska področja, razvrščena v skladu z Iscedovo klasifikacijo (Unesco, november 1997), na posameznih fakultetah ali visokih strokovnih šolah, so:
Fakulteta za humanistične študije: (22) humanistične vede, (31) družbene vede;
Fakulteta za management Koper: (31) družbene vede, (34) poslovne in upravne vede;
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije: (42) vede o živi naravi, (46) matematika in statistika, (48) računalništvo, (52) tehniške vede, (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, (85) varstvo okolja;
Pedagoška fakulteta Koper: (14) izobraževanje učiteljev in pedagoške vede;
Turistica - Visoka šola za turizem Portorož: (81) osebne storitve;
Visoka strokovna šola za zdravstvo Izola: (72) zdravstvo.«.
3. člen
Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Članica lahko poleg organov iz prejšnjega odstavka oblikuje še druge organe, ki imajo pristojnosti izključno v okviru dejavnosti iz drugega odstavka 24. člena tega statuta. Sestavo in pristojnosti drugega organa določi članica s pravili v skladu s tem statutom in področno zakonodajo.«.
4. člen
Drugi odstavek 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Članica lahko poleg organov iz prejšnjega odstavka oblikuje še druge organe, ki imajo pristojnosti izključno v okviru dejavnosti iz drugega odstavka 24. člena tega statuta. Sestavo in pristojnosti drugega organa določi članica s pravili v skladu s tem statutom in področno zakonodajo.«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-01/07
Predsednik
Upravnega odbora
Univerze na Primorskem
mag. Marjan Tkalčič l.r.
 
Rektorica
Univerze na Primorskem
dr. Lucija Čok l.r.

AAA Zlata odličnost