Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2007 z dne 6. 3. 2007

Kazalo

951. Pravilnik o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda, stran 2536.

Na podlagi tretjega odstavka 76.a člena za izvajanje 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 61/06 ZDru-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici in znački za opravljanje fitosanitarnega pregleda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obliko, vsebino, postopek podelitve in veljavnost službene izkaznice in značke uradnih oseb, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda (v nadaljnjem besedilu: izkaznica in značka), ravnanje v primeru njune poškodbe ali izgube in veljavnost službenih izkaznic in značk.
2. člen
Z izkaznico in značko se izkazujejo uradne osebe, ki izvajajo javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda, ki jim je Fitosanitarna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Uprava) v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, dodelila javno pooblastilo za opravljanje fitosanitarnega pregleda (v nadaljnjem besedilu: fitosanitarni preglednik).
II. OBLIKA IN VSEBINA IZKAZNICE TER ZNAČKE
3. člen
Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem temno zelenem ovitku, velikosti 100×70 mm, ki ima:
– na sprednji strani v zlati barvi na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa navedeno besedilo v skladu s skico ovitka iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika;
– na notranji strani dva žepa.
4. člen
(1) Izkaznica je velikosti 85×55 mm in ima:
1. na sprednji strani:
a) prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25×30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice prostor za vpis:
- osebnega imena imetnika izkaznice,
- neponovljive zaporedne številke izkaznice;
c) desno od prostora za fotografijo grb Republike Slovenije pod njim pa navedeno besedilo v skladu s skico sprednje strani izkaznice iz priloge 1 tega pravilnika;
d) v spodnjem desnem kotu prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
e) v sredini spodaj prostor za žig izdajatelja;
2. na zadnji strani izkaznice navedeno besedilo v skladu s skico zadnje strani izkaznice iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) Izkaznica je svetlo zelene barve, tisk oziroma napisi na njej pa so črne barve.
5. člen
(1) Značka ima obliko kroga, premera 50 mm in ima:
1. na sprednji strani:
a) v sredi grb Republike Slovenije;
b) nad grbom besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod grbom besedilo »FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE« ter pod njim »MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO«;
2. na hrbtni strani odtisnjeno neponovljivo zaporedno številko značke.
(2) Značka se izdela iz obstojne in trdne kovine, na katero se nanesejo barvni in zaščitni sloji. Njena debelina sme znašati z vsemi nanosi največ 3 mm.
(3) Značka je svetlo zelene barve, ki omogoča jasno in natančno branje napisov in številk na njej. Grb Republike Slovenije je v predpisanih barvah.
III. POSTOPEK PODELITVE IN VELJAVNOST
6. člen
(1) Na podlagi vloge fitosanitarnega preglednika, ki mu je bilo dodeljeno javno pooblastilo v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, Uprava izda odločbo o podelitvi izkaznice in značke in hkrati fitosanitarnemu pregledniku dodeli izkaznico in značko.
(2) Če fitosanitarni preglednik izgubi oziroma poškoduje izkaznico ali značko oziroma spremeni osebno ime ali če se spremeni drug bistven podatek na izkaznici oziroma znački, vloži na Upravo vlogo za izdajo nove izkaznice oziroma značke.
(3) Ob izgubi izkaznice oziroma značke mora pred vložitvijo vloge za izdajo nove izkaznice oziroma značke fitosanitarni preglednik objaviti preklic v Uradnem listu Republike Slovenije. Če se izkaznica oziroma značka poškoduje, ali se spremeni osebno ime ali drug bistven podatek na izkaznici oziroma znački mora fitosanitarni preglednik pred izdajo nove predložiti Upravi poškodovani ostanek izkaznice oziroma značke ali izkaznico oziroma značko z nepravilnimi podatki.
(4) Uprava izda fitosanitarnemu pregledniku novo izkaznico oziroma značko, če so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
7. člen
Izkaznice in značke ni dovoljeno posoditi ali odtujiti ter uporabljati v nasprotju z dodeljenim javnim pooblastilom.
8. člen
(1) Če fitosanitarni preglednik ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za dodelitev javnega pooblastila, Uprava izda odločbo o odvzemu izkaznice in značke. Fitosanitarni preglednik mora nemudoma oziroma najpozneje v roku 3 dni po prejemu odločbe Upravi vrniti izkaznico in značko.
(2) Vrnjene izkaznice oziroma značke iz prejšnjega odstavka in iz tretjega odstavka 6. člena se uničijo.
(3) Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje ali drug način fizičnega uničenja.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Do izdaje izkaznic in značk se fitosanitarni pregledniki izkazujejo pri opravljanju svojega dela s pooblastilom po odločbah Uprave št. 327-01-124/2004 do 327-01-151/2004 z dne 11. 5. 2004.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega fitosanitarnega inšpektorja (Uradni list RS, št. 47/93, 11/01 – ZFfs in 45/01 ZZVR-1).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-251/2006
Ljubljana, dne 21. februarja 2007
EVA 2006-2311-0042
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost