Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5808. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, stran 16500.

Na podlagi 41. in 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno besedilo), 200. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 - uradno prečiščeno besedilo), 30. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo), 52. člena v zvezi z 20. in 23. členom Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02), 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94), 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) ter za izvrševanje drugega odstavka 209. člena in drugega odstavka 217. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja registracijo, označevanje, tehnične preglede in barvo motornih vozil ter traktorjev (v nadaljnjem besedilu: motorna vozila), priklopnih vozil ter traktorskih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: priklopna vozila), bojnih vozil, zrakoplovov in vodnih plovil (v nadaljnjem besedilu: plovila) Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter motornih vozil, priklopnih vozil, zrakoplovov in plovil Civilne zaščite Republike Slovenije ter označevanje motornih in priklopnih vozil, zrakoplovov in plovil iz popisa, ki se uporabljajo za obrambne potrebe oziroma za zaščito, reševanje in pomoč.
(2) Bojna vozila so oklepna vozila na gosenicah ali kolesih, nosilci raket, pontonskih mostov, samovozna artilerijska in druga transportna sredstva, namenjena za bojno delovanje, vključno s specializiranimi namenskimi delavnicami in napravami, ki se ne uporabljajo za civilne namene.
2. člen
(1) Vozila, zrakoplovi in plovila, ki se registrirajo in označujejo v skladu s tem pravilnikom so motorna in priklopna vozila, bojna vozila, zrakoplovi ter plovila, ki jih uporablja Slovenska vojska, ministrstvo in Civilna zaščita Republike Slovenije.
(2) Motorna in priklopna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva, ki so pretežno namenjena za civilne potrebe ter za zaščito, reševanje in pomoč, se registrirajo po splošnih predpisih.
(3) Organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, določa, katera motorna vozila, zrakoplovi in plovila ministrstva se registrirajo in označujejo po tem pravilniku in katera po splošnih predpisih.
(4) Organizacijska enota iz prejšnjega odstavka opravlja za motorna in priklopna vozila, zrakoplove in plovila ministrstva, ki se registrirajo po tem pravilniku, registracijo in zavarovanje v skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in zavarovalno pogodbo ter izdaja prometna dovoljenja, potrdila o obveznem zavarovanju, registrske tablice in zelene karte.
(5) V Slovenski vojski naloge, določene s tem pravilnikom ter notranjimi pravili, opravlja vojaška prometna služba, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(6) Uporabnik po tem pravilniku je organizacijska enota ministrstva, vojaško poveljstvo ali enota oziroma štab ali enota Civilne zaščite.
II. MOTORNA IN PRIKLOPNA VOZILA
1. Registracija
3. člen
(1) Motorno in priklopno vozilo se registrira tako, da se podatki o vozilu in uporabniku vpišejo v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil. Vozilo se registrira na ministrstvo.
(2) Evidenca registriranih motornih vozil obsega naslednje podatke:
- registrsko označbo;
- datum registracije;
- številko vpisa;
- podatke o prvi registraciji (datum, kraj, registrsko označbo);
- serijsko številko izdanega prometnega dovoljenja;
- uporabnika, njegov sedež oziroma naslov;
- podatke iz prometnega dovoljenja;
- podatke o tehničnem pregledu vozila;
- zavarovalnico, pri kateri je sklenjeno obvezno zavarovanje, in številko zavarovalne police.
(3) Evidenco iz prejšnjega odstavka sestavljajo evidenčni listi motornih vozil.
(4) Za bojna vozila se vodi ločena evidenca registriranih vozil.
(5) Evidenca registriranih bojnih vozil je označena s stopnjo tajnosti INTERNO.
4. člen
(1) Vozilo se registrira na predlog uporabnika. Predlogu se priloži:
- dokazilo o izvoru in lastništvu vozila oziroma posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni (šasija, motor itd.);
- dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ne sme biti starejše od 30 dni;
- dokazilo o skladnosti vozila s tehničnimi predpisi, ki urejajo področje vozil.
(2) Potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki se nahaja na misiji Slovenske vojske v tujini, izda poveljujoči misiji na podlagi opravljenega pregleda, ki ga izvede tehnični preglednik Slovenske vojske v skladu s tem pravilnikom, vendar le v primeru, če ni mogoče opraviti tehničnega pregleda v pooblaščeni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov oziroma v enoti za tehnične preglede Slovenske vojske.
(3) Dokazila in potrdila iz prvega in drugega odstavka zbere uporabnik, hrani pa jih organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve.
(4) Za registrirana motorna vozila izda organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, prometno dovoljenje, potrdilo o obveznem zavarovanju in predpisano število registrskih tablic.
(5) Prometno dovoljenje se izda na obrazcu, ki je predpisan s splošnimi predpisi.
2. Registrske tablice
5. člen
Registrske tablice so:
- za motorna vozila;
- za motorna kolesa;
- za priklopna vozila;
- za traktorje;
- za traktorske priklopnike.
6. člen
(1) Registrska tablica za motorna in priklopna vozila Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski, dve črni črki ali številki ter tri številke črne barve. Registrske tablice se pritrdijo na prednji in zadnji strani motornega vozila na za to določenih mestih.
(2) Registrska tablica za motorna kolesa Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, sledi pomišljaj ter dve številki črne barve. Pritrdi se na zadnjo stran motornega kolesa na za to določeno mesto.
(3) Registrska tablica za traktorje je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej sta s črno barvo vpisani črki “SV“. Za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Spodaj sta dve črni črki ali številki, sledi pomišljaj in dve črki črne barve. Registrska tablica se pritrdi na za to določena mesta.
(4) Registrska tablica za priklopna vozila Slovenske vojske je po obliki, barvi, merah in označbah enaka kot registrska tablica za vozila iz prvega odstavka tega člena, le da je na njej spremenjeno zaporedje oznak. Registrska tablica se pritrdi na zadnji strani priklopnega vozila na za to določeno mesto.
(5) Oblika in mere za registrske tablice za motorna vozila in priklopna vozila iz tega člena so določene na risbah št. 1 do 6, ki so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(1) Registrske tablice za motorna in priklopna Slovenske vojske, ki se uporabljajo v poveljstvih in enotah v skladu z materialno formacijo, so po obliki, velikosti in oznakah enake registrskim tablicam iz prejšnjega člena. Črkovne in številčne označbe so bele barve. Registrska tablica je pobarvana z barvo RAL 6014-F9.
(2) Registrska tablica se pritrdi na za to določenih mestih.
8. člen
Bojna vozila Slovenske vojske se označujejo na za to določenih mestih z registrsko oznako “SV“ ter dvo- in trimestno številko, ki sta med seboj ločeni s pomišljajem. Velikost oznake je enaka velikosti registrske tablice za motorna vozila Slovenske vojske. Črke in številke so bele barve. Na sprednjem in zadnjem delu bojnega vozila je registrska oznaka obrobljena z belim robom. Na bočnih površinah bojnega vozila se lahko označijo le številčne oznake v beli barvi in z višino številk 15 cm.
9. člen
(1) Motorna in priklopna vozila ter delovni stroji, ki se jih za obrambne potrebe daje na podlagi materialne dolžnosti, se v času uporabe v Slovenski vojski označujejo z oznako za označevanje vozil iz popisa. Izdelana je v obliki samolepilne ali magnetne nalepke, na kateri sta črki “SV“ črne barve, nad njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski.
(2) Oznaka je določena na risbi št. 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Vozila iz popisa se praviloma označujejo le na bočni strani.
(3) Za vozilo iz popisa se ob vpoklicu izda potrdilo, da se vozilo uporablja za potrebe Slovenske vojske. V njem mora biti navedena registrska številka vozila, številka motorja in šasije ter ime in naslov lastnika ter čas uporabe vozila v Slovenski vojski.
(4) Potrdilo izda pristojna organizacijska enota ministrstva, ki vozilo vodi v evidenci, ob vpoklicu vozila.
10. člen
(1) Motorna in priklopna vozila, delovni stroji, zrakoplovi in plovila iz popisa, ki jih uporablja Civilna zaščita oziroma, ki se uporabljajo pri zaščiti, reševanju in pomoči, se označujejo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, v obliki in barvi, ki je določena s predpisom o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije. Oznaka je izdelana v obliki samolepilne ali magnetne nalepke na kateri je znak Civilne zaščite Republike Slovenije.
(2) Oznaka pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ima premer od 35 do 50 cm in se nalepi na leva in desna prednja vrata vozil oziroma na primerno mesto na levi in desni strani delovnih in drugih strojev.
11. člen
(1) Registrske tablice morajo biti na vozilu pritrjene tako, da so dobro vidne, oziroma da niso upognjene ali kako drugače deformirane. Pritrjene morajo biti na mestu, ki ga je predvidel proizvajalec vozila, in tako, da so dobro vidne in čitljive, da niso zakrite, dodatno prevlečene ali prikrite s kakršnokoli snovjo. Barve, mere in oblike registrskih tablic na vozilu ni dovoljeno spreminjati.
(2) Registrskih tablic ni dovoljeno prenesti na drugega uporabnika.
12. člen
Registrske tablice se morajo zamenjati za nove:
- kadar je najmanj ena registrska tablica pogrešana ali uničena;
- kadar postanejo tablice zaradi obrabljenosti nečitljive.
13. člen
Organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve mora v 15 dneh prijaviti registracijski organizaciji, ki vodi evidenco motornih vozil, vsako spremembo, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju.
3. Tehnični pregledi
14. člen
Tehnični pregledi motornih in priklopnih vozil se opravljajo po splošnih predpisih:
- v pooblaščenih organizacijah za izvajanje tehničnih pregledov;
- v enotah za tehnične preglede Slovenske vojske;
- s pregledom, ki ga opravi tehnični preglednik Slovenske vojske.
15. člen
(1) Uporabniki skrbijo za pravočasno opravljanje tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil.
(2) Za motorno ali priklopno vozilo, ki je bilo na tehničnem pregledu ocenjeno za brezhibno, izda organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, prometno dovoljenje ali prometnemu dovoljenju podaljša veljavnost.
(3) Za ugotavljanje tehnične brezhibnosti vozil, ki se nahajajo na misijah Slovenske vojske v tujini, se pri podaljšanju registracije upošteva:
- potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila, ki ga izda na podlagi tehničnega pregleda vozila pooblaščena organizacija za izvajanje tehničnih pregledov ali
- potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu v enoti za tehnične preglede Slovenske vojske ali
- potrdilo o opravljenem pregledu tehničnega preglednika Slovenske vojske, če tehničnega pregleda ni mogoče opraviti v pooblaščeni organizaciji za izvajanje tehničnih pregledov ali v enoti za tehnične preglede Slovenske vojske.
16. člen
Tehnični pregledi bojnih vozil se opravljajo najmanj enkrat letno, v skladu z navodili proizvajalca in normativi za vzdrževanje bojnih sredstev.
4. Preizkusne tablice
17. člen
(1) Preizkusna tablica za motorna in priklopna vozila ministrstva in Slovenske vojske je bele barve. Obrobljena je s črno črto. Na njej je napis “PREIZKUŠNJA“, črki “MO“, za njima je oznaka pripadnosti Slovenski vojski in trištevilčna oznaka. Črke in številke so črne barve.
(2) Oblika in velikost preizkusnih tablic za motorna vozila iz prejšnjega odstavka je določena na risbi št. 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
(1) Preizkusne tablice iz prejšnjega člena izda za motorna in priklopna vozila ministrstva organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, za motorna in priklopna vozila Slovenske vojske pa jih izdajajo poveljstva oziroma enote Slovenske vojske, ki jih za to pooblasti načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
(2) Veljavnost preizkusnih tablic je časovno omejena z veljavnostjo zavarovalne pogodbe in se v skladu s tem podaljšuje.
(3) Uporaba preizkusnih tablic je dovoljena za čas, ki je potreben, da se vozilo registrira, vendar največ za pet dni.
5. Označevanje in barva motornih vozil
19. člen
(1) Motorna in priklopna vozila Slovenske vojske se označijo glede na namembnost:
- vozila, na katerih se učijo kandidati za voznike, se označijo s predpisano tablico z oznako “L“ in predpisano svetlobno tablo;
- sanitetna vozila se označijo z znamenjem Rdečega križa na belem polju;
- vozila za prevoz nevarnih snovi se označijo in opremijo v skladu s splošnimi predpisi;
- vozila s prednostjo in vozila za spremstvo se označijo skladno s predpisi o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo;
- motorna vozila, ki se uporabljajo pri vzdrževanju, vleki ali odvažanju pokvarjenih ali poškodovanih vozil, so opremljena z rumeno utripajočo lučjo.
(2) Rumeno utripajočo luč morajo imeti tudi motorna vozila, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev glede dimenzij, oziroma motorna vozila, katerih tovor presega dovoljene dimenzije, delovni stroji in vozila, ki jim je dodano priklopno vozilo za vleko drugih vozil.
(3) Sanitetna vozila, vozila s prednostjo in vozila za spremstvo morajo biti opremljena tudi s sireno za dajanje posebnih zvočnih znakov.
(4) Vozila Slovenske vojske, ki se ne uporabljajo za bojno delovanje, so enotne olivno zelene barve RAL 6014-F9, razen vozil, ki jih določi načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
20. člen
Maskirna barva motornih in priklopnih vozil ter bojnih vozil Slovenske vojske je sestavljena iz olivno zelene barve RAL 6014-F9 kot osnovne barve, srebrno zelene RAL 6031-F9 ter usnjeno rjave barve RAL 8027-F9 kot pokrivne barve. Maskirna barva je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
21. člen
(1) Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so na levi in desni strani označena z oznako pripadnosti Slovenski vojski v obliki in barvi, ki je predpisana za oznake v Slovenski vojski.
(2) Obroba in prekrižana meča so asfaltno črne barve PUR EMAJL RAL 9021, barve v notranjem polju pa so od zgoraj navzdol odtenki rjave PUR EMAJL RAL drap po vzorcu, bledo rjave po vzorcu in rjava RAL 8027-F9.
(3) Motorna in bojna vozila Slovenske vojske, ki se uporabljajo pri izvajanju mednarodnih obveznosti v skladu z mednarodnimi pogodbami, so lahko označena z zastavo Republike Slovenije oziroma zastavo Združenih narodov, katere velikost je prilagojena vrsti in obliki vozila. Označena so tudi z oznakami, ki so predpisane za posamezno misijo ter v skladu z veljavnimi in sprejetimi standardi zveze Nato. Mesto označbe določi pristojna organizacijska enota Generalštaba Slovenske vojske glede na vrsto vozila.
22. člen
(1) Motorna in bojna vozila Slovenske vojske so lahko označena z oznako pripadnosti določenemu operativnemu ali vojaškemu teritorialnemu poveljstvu, bataljonu, njemu enaki ali višji enoti oziroma zavodu Slovenske vojske.
(2) Oznaka pripadnosti iz prejšnjega odstavka ne sme biti na mestu, določenemu za oznako pripadnosti Slovenski vojski, niti ne sme prekrivati registrskih oznak vozila.
23. člen
(1) Motorna vozila vojaške policije so maskirne barve v skladu z 20. členom tega pravilnika ali bele barve in označena z opozorilno črto odbojno zelene barve ter oznako pripadnosti Slovenski vojski. Opremljena so z napravami za dajanje svetlobnih signalov in sicer s samo modro, modro-rdeče ali modro-zeleno utripajočo ali vrtečo se lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov.
(2) Tip bele barve iz prejšnjega odstavka je S0M. Opozorilna črta je odbojno zelene barve, tip 3M 580-77, z napisom “VOJAŠKA POLICIJA“ odbojno bele barve, tip 3M 580-50. Barva je zaščitena in je drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom. Na motornih vozilih vojaške policije, ki so maskirne barve, je pod oznako pripadnosti Slovenski vojski napis "VOJAŠKA POLICIJA" v velikosti, ki je sorazmerna glede na vrsto in velikost motornega vozila.
24. člen
(1) Opozorilna črta na motornih vozilih vojaške policije iz prejšnjega člena je široka od 11 cm do 19 cm in poteka od desnega prednjega žarometa preko stranskih vrat in zadnjega dela vozila do prednjega levega žarometa na nasprotni strani vozila in se prilagaja obliki karoserije vozila. V opozorilni črti na levi in desni strani vozila se nahaja bel napis “VOJAŠKA POLICIJA“ s črkami višine od 8 do 10 cm. Na levi in desni strani zadnjega dela vozila se v opozorilni črti nahajata dve beli črti, širine 10 cm, z medsebojnim razmikom 3 cm. Črti sta zarisani pod kotom 127 stopinj od horizontale. Spodnji rob opozorilne črte je oddaljen 30 cm od praga vozila. Dovoljena je sprememba širine opozorilne črte in premik spodnjega roba črte do 10 cm, glede na različni tip vozila. Na pokrovu motorja se nahaja zelena opozorilna črta širine, prilagojene obliki karoserije vozila, in napis “VOJAŠKA POLICIJA“ v enaki barvi kot opozorilna črta, in sicer v dveh vrstah s črkami višine 16 cm. Spodnji rob napisa je za 25 cm oddaljen od maske na pokrovu motorja, z dovoljenim odstopanjem 10 cm. Na zadnjem delu vozila se opozorilna črta in napis “VOJAŠKA POLICIJA“ prilagajata obliki karoserije, zato je dovoljen napis “VOJAŠKA POLICIJA“ tudi izven opozorilne črte, na primer na zadnjem odbijaču. V tem primeru je napis enake barve kot opozorilna črta, zapisan v eni vrsti s črkami velikosti od 6 do 10 cm.
(2) Z oznako pripadnosti Slovenski vojski, katere širina in višina znaša 14 cm, z dovoljenim odstopanjem 5 cm, se motorna vozila vojaške policije iz prejšnjega odstavka označijo na sredini obeh prednjih vrat 1 cm nad zeleno opozorilno črto, z dovoljenim odstopanjem 5 cm.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo tudi za označevanje motornih koles vojaške policije, in sicer v razmerju glede na velikost površin motornega kolesa.
25. člen
(1) Motorna vozila Civilne zaščite so modre barve in označena z opozorilno rumeno črto, oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, modro utripajočo ali vrtečo lučjo in s sireno za oddajanje posebnih zvočnih signalov. Priklopna vozila Civilne zaščite so praviloma modre barve.
(2) Tip modre barve iz prejšnjega odstavka je prometno modra 1 RAL 5017 in rumene Porche K 211. Barva je zaščitena in jo drugi lastniki motornih vozil ne smejo uporabljati z razporeditvijo, kot je določena s tem pravilnikom.
26. člen
(1) Opozorilna črta na motornih vozilih Civilne zaščite je široka 35 cm in poteka od zadnjega roba prednjega levega blatnika preko vrat in zadnjega dela vozila do prednjega desnega blatnika na nasprotni strani vozila. Spodnji rob opozorilne črte je 10 cm oddaljen od praga vozila (dovoljena je sprememba širine opozorilne črte za 10 cm oziroma premik spodnjega roba opozorilne črte za 5 cm, glede na različna vozila). Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, ki ima premer 35 cm (z odstopanjem do 10 cm) se motorna vozila Civilne zaščite označijo na obeh prednjih vratih in na pokrovu motorja. Oznako na vratih obdaja opozorilna rumena črta. Med krogom oznake in opozorilno črto nad oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, je razmik 5 cm. Nad znakom Civilne zaščite Republike Slovenije je lahko napis “ŠTAB CIVILNE ZASČITE“, pod njim pa ime občine oziroma drugega ustanovitelja štaba Civilne zaščite. Razmik nad napisom je 5 cm, razmik med zgornjim delom kroga oznake in spodnjim robom črk imena štaba je od 10 do 30 cm. Namesto napisa “ŠTAB CIVILNE ZASČITE“ se lahko uporabi tudi ime enote ali službe, ki vozilo Civilne zaščite uporablja. Velikost črk je 6 do 8 cm in so označitveno rumene barve. Če z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ni mogoče označiti motornega vozila na pokrovu motorja, se ga označi na strehi.
(2) Motorna vozila Civilne zaščite, ki se uporabljajo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči izven države, so lahko označena tudi z zastavo Republike Slovenije ustrezne velikosti. Če se naloge opravljajo v okviru Organizacije Združenih narodov ali druge mednarodne organizacije, se motorna vozila lahko označijo tudi z zastavo Organizacije Združenih narodov oziroma zastavo druge mednarodne organizacije ustrezne velikosti.
(3) Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije so lahko označena tudi motorna in priklopna vozila ter delovni stroji iz popisa, ki se uporabljajo ob naravni ali drugi nesreči za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(4) Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije, predpisano modro barvo in opozorilno rumeno črto so lahko označena tudi motorna vozila, ki jih uporabljajo enote, službe ali druge operativne sestave poklicnih ali prostovoljnih reševalnih služb, ki opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v skladu z načrti zaščite in reševanja oziroma predpisi o organiziranosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Na takem vozilu je lahko tudi ime reševalne službe ali enote oziroma organizacije, ki organizira enoto ali službo. Za uporabo motornih vozil v barvah in z oznakami pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije mora ustanovitelj pridobiti predhodno soglasje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
27. člen
V vojni se motorna vozila Civilne zaščite, druga vozila ter delovni in drugi stroji iz popisa, ki so vključeni v zaščito, reševanje in pomoč, dodatno označujejo s primerno velikimi samolepilnimi ali magnetnimi nalepkami z mednarodnim znakom Civilne zaščite. Znak Civilne zaščite mora biti viden z leve, desne, prednje in zadnje strani ter iz zraka.
III. ZRAKOPLOVI
1. Registracija
28. člen
(1) Zrakoplovi ministrstva se vpišejo v register zrakoplovov Republike Slovenije ali register vojaških zrakoplovov.
(2) Za civilne zrakoplove ministrstva se uporabljajo splošni predpisi. Uporaba teh zrakoplovov je dovoljena za vojaške naloge, ki niso v nasprotju s predpisi o zračni plovbi.
(3) Za vojaške zrakoplove ministrstva se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo civilno zračno plovbo, razen če ni s posebnimi predpisi določeno drugače.
(4) Vsak zrakoplov je lahko vpisan samo v en register. Če je zrakoplov že vpisan v enega od obeh registrov, se vpis v drugi register lahko izvrši samo ob predložitvi dokaza o izpisu iz registra, v katerem je bil pred tem zrakoplov vpisan.
29. člen
(1) Predlog za vpis zrakoplova ministrstva v register zrakoplovov Republike Slovenije vloži ministrstvo.
(2) Podatki o vpisu zrakoplovov v register zrakoplovov Republike Slovenije se hranijo v organizacijskih enotah ministrstva in Generalštaba Slovenske vojske, ki so pristojne za vojaško letalstvo.
30. člen
(1) Register vojaških zrakoplovov vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, kopijo registra pa hrani tudi Generalštab Slovenske vojske. V register vojaških zrakoplovov se vpišejo podatki, določeni s posebnimi predpisi.
(2) Register vojaških zrakoplovov je označen s stopnjo tajnosti INTERNO.
(3) Register vojaških zrakoplovov ustanovi minister.
2. Označevanje zrakoplovov
31. člen
(1) Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske se označijo z zastavo Republike Slovenije.
(2) Zastava se namešča na zgornjem delu obeh strani smernega stabilizatorja, na zgornji del zunanjih strani smernih stabilizatorjev, če ima zrakoplov dva ali več smernih stabilizatorjev, oziroma na obe strani zadnjega dela trupa, če zrakoplov nima smernega stabilizatorja.
(3) Dolžina zastave Republike Slovenije je najmanj 40 cm in se prilagaja velikosti zrakoplova.
(4) Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske so praviloma maskirne barve z razporeditvijo barv, ki je določena s tem pravilnikom za motorna in bojna vozila Slovenske vojske.
32. člen
(1) Oznako pripadnosti zrakoplova vojaškemu letalstvu Slovenske vojske sestavljajo trije koncentrični krogi v barvah državne zastave. Zunanji krog je bele, srednji modre in notranji rdeče barve. Oznaka pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske se namešča na obe strani zadnjega dela trupa, na zgornjo površino desnega krila in na spodnjo površino levega krila. Če zrakoplov nima kril, se oznaka pripadnosti namešča na obe strani zadnjega dela trupa. Premer oznake je dve širini zastave iz prejšnjega člena.
(2) Oblika oznake pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske je določena na risbi št. 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
33. člen
(1) Registrska oznaka zrakoplovov Slovenske vojske je sestavljena iz dveh delov, ki sta ločena s pomišljajem. Prvi del je sestavljen iz kombinacije črke in številke in označuje vrsto ter tip zrakoplova, drugi del je dvomestna registrska številka, ki se določi ob vpisu v register vojaških zrakoplovov.
(2) Registrska oznaka se namešča pod zastavo Republike Slovenije iz 31. člena tega pravilnika. Višina oznake je polovica širine zastave, širina oznake pa je enaka dolžini zastave.
(3) Samo registrska številka zrakoplova se namešča na obe strani sprednjega dela trupa, na zgornjo površino levega krila in na spodnjo površino desnega krila. Če zrakoplov nima kril, se registrska številka namešča na obe strani prednjega dela trupa. Višina številk je enaka višini oznake pripadnosti vojaškemu letalstvu Slovenske vojske.
34. člen
Zrakoplovi vojaškega letalstva Slovenske vojske so lahko označeni tudi z oznako pripadnosti določenemu poveljstvu ali enoti. Posamezni zrakoplov ima lahko tudi svoje ime.
35. člen
Zrakoplovi, ki se dajejo za obrambne potrebe na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se v vojni označijo s primerno veliko oznako pripadnosti Slovenski vojski.
36. člen
(1) Zrakoplovi, ki se uporabljajo pretežno za zaščito, reševanje in pomoč, se lahko označijo z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije na obeh straneh trupa v primerni velikosti.
(2) V vojni se zrakoplovi iz prejšnjega odstavka označijo tudi z mednarodnim znakom Civilne zaščite.
(3) Zrakoplovi, ki se dajejo za zaščito, reševanje in pomoč na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se v vojni označijo s primerno veliko oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije in v skladu s prejšnjim odstavkom.
IV. VODNA PLOVILA
1. Registracija
37. člen
Ladje in čolni Slovenske vojske so ladje in čolni pod poveljstvom podčastnika ali častnika Slovenske vojske, katerih posadke so vojaške oziroma pod vojaško disciplino in ki morajo imeti zunanje razpoznavne znake vojaških ladij in čolnov Republike Slovenije.
38. člen
(1) Ladje in čolni Slovenske vojske se vpišejo v vpisnik ladij in čolnov Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: vpisnik).
(2) Vpisnik vodi organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve. Kopijo vpisnika hrani tudi Generalštab Slovenske vojske.
39. člen
(1) Vpisnik je sestavljen iz knjige vpisov ladij in čolnov ter zbirke listin. Knjigo vpisov ladij in čolnov potrdi minister za obrambo.
(2) Knjiga vpisov ladij in čolnov je označena s stopnjo tajnosti INTERNO.
40. člen
(1) V knjigo vpisov ladij in čolnov se vpišejo:
- označba in ime ladje in čolna;
- vrsta ladje ali čolna;
- izpodriv;
- klicni znak po predpisih o mednarodnem radijskem prometu;
- material, iz katerega je ladja ali čoln zgrajen;
- dolžina, širina in višina ladje ali čolna;
- vrsta pogona, vrsta, znamka, številka in moč glavnih pogonskih motorjev, vrsta goriva;
- največja hitrost, izražena v vozlih;
- kraj in leto gradnje ter graditelj;
- nosilnost oziroma število oseb in količina tovora, ki ga sme prevažati;
- namembnost;
- najmanjše število članov posadke, ki je potrebna za varno plovbo;
- datum in številka vpisa;
- datum pregleda, s katerim je ugotovljena sposobnost ladje ali čolna za plovbo.
(2) V knjigo vpisov ladij in čolnov iz prejšnjega odstavka se vpišejo tudi čolni, ki se uporabljajo v notranjih vodah.
41. člen
Zbirka listin se vodi za vsako ladjo ali čoln posebej in se hrani v posebni mapi. Zbirka listin vsebuje listine, na podlagi katerih je ladja ali čoln vpisan v vpisnik.
42. člen
(1) Vpis v vpisnik se opravi na podlagi ugotovljene sposobnosti ladje ali čolna za plovbo in odredbe ministra za obrambo. Ladje in čolni se izbrišejo iz vpisnika na podlagi odredbe ministra za obrambo.
(2) Ladje in čolni, ki se dajejo za obrambne potrebe na podlagi materialne dolžnosti iz popisa, se ne vpisujejo v vpisnik.
43. člen
Sposobnost za plovbo ladje ali čolna in tehnični nadzor sposobnosti ladij in čolnov za plovbo, se ugotavlja in izvaja po splošnih predpisih.
2. Označevanje ter imena ladij in čolnov
44. člen
(1) Ladja Slovenske vojske, vpisana v vpisnik, mora imeti registrsko oznako in ime. Čoln Slovenske vojske, vpisan v vpisnik, mora imeti registrsko oznako.
(2) Registrske oznake iz prejšnjega odstavka so sestavljene iz črk in številk.
(3) Registrska oznaka ladje ali čolna mora biti na obeh straneh premca, ime ladje pa na obeh bokih krme.
(4) Črke in številke registrske oznake ladje so bele barve. Njihova višina je 50 cm in širina 25 cm. Črke in številke registrske oznake čolna so bele barve. Njihova višina je 20 in širina 10 cm.
45. člen
Maskirna barva ladij in čolnov Slovenske vojske je mornarsko modra Bukolit emajl št. 130. Čolni Slovenske vojske, ki se uporabljajo v notranjih vodah in gumijasti čolni, se ne barvajo z maskirno barvo.
3. Vojaške, pomorske in položajne zastave ter poveljniški plamenci
46. člen
(1) Vojaški pomorski zastavi Republike Slovenije sta zastava ladij in čolnov Slovenske vojske in zastava na premcu.
(2) Zastava ladij in čolnov Slovenske vojske je zastava Republike Slovenije.
(3) Zastava na premcu je pravokotne oblike ter belo, modro in zlatorumene barve, ki so barve grba Republike Slovenije. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dva. Barve si sledijo po naslednjem vrstnem redu: bela (N-1N 95), modra (N-46N 72 25 09) in zlatorumena (N-6N 19 75 12), vse po SCOTDIC CODE 777 - International color codification sistem (2034). Vsaka barva zavzema po širini eno tretjino prostora zastave. Velikost zastave se prilagaja velikosti ladje ali čolna.
(4) Tuje vojaške ladje ob obiskih Republike Slovenije pozdravijo zastavo Republike Slovenije.
47. člen
Položajne zastave so:
- zastava predsednika Republike Slovenije;
- zastava predsednika Državnega zbora Republike Slovenije;
- zastava predsednika Vlade Republike Slovenije;
- zastava ministra za obrambo;
- zastava načelnika Generalštaba Slovenske vojske.
48. člen
(1) Zastava predsednika Republike Slovenije je bele barve, kvadratne oblike, z robom, ki je enak slovenski trobojnici. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče grba se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
(2) Zastava predsednika Državnega zbora Republike Slovenije je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom temno modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče grba se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
(3) Zastava predsednika Vlade Republike Slovenije je temno modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je grb Republike Slovenije. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Grb pokriva eno devetino zastave.
(4) Zastava ministra za obrambo je rdeče barve, kvadratne oblike, z robom temno modre barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Oznaka pokriva eno devetino zastave.
(5) Zastava načelnika Generalštaba Slovenske vojske je temno modre barve, kvadratne oblike, z robom rdeče barve. Rob je širok eno osmino dolžine kvadratove stranice. V sredini kvadrata je oznaka pripadnosti Slovenski vojski. Središče oznake se ujema s točko, v kateri se sekata diagonali zastave. Oznaka pokriva eno devetino zastave.
(6) Položajne zastave so dolge in široke 50 cm. Njihove oblike so določene na risbah št. 10 do 14, ki so sestavni del tega pravilnika.
49. člen
Poveljniški plamenci so plamenec poveljnika pomorske enote in plamenec poveljnika ladje.
50. člen
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka divizionu ali bataljonu, je rdeče barve in trikotne oblike. Na rdečem polju je ob trikotnikovi osnovnici stilizirano sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
51. člen
Plamenec poveljnika pomorske enote, ki je enaka odredu ali četi, je temno modre barve in trikotne oblike. Na modrem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
52. člen
Plamenec poveljnika ladje je bele barve in trikotne oblike. Poševne stranice so obrobljene z robom rdeče barve. Širina roba znaša eno desetino trikotnikove osnovnice. Na belem polju ob trikotnikovi osnovnici je sidro zlate barve. Višina sidra je ena tretjina trikotnikove osnovnice.
53. člen
Poveljniški plamenci so dolgi 60 in na prednjem koncu široki 30 cm. Njihove oblike so določene na risbah št. 15 do 17, ki so sestavni del tega pravilnika.
54. člen
(1) Zastavo ladij in čolnov Slovenske vojske imajo ladje in čolni v privezu izobešeno od 8. ure zjutraj do sončnega zahoda na krmnem drogu. Ladje v vožnji imajo izobešeno zastavo na krmnem drogu ves čas vožnje.
(2) Zastave na premcu imajo ladje in čolni Slovenske vojske izobešene ob nedeljah in praznikih, vojaških in drugih svečanostih. Zastava na premcu je izobešena od 8. ure zjutraj do sončnega zahoda.
(3) Če je na ladji oseba, ki ima pravico do položajne zastave ali plamenca, ima ladja izobešeno ustrezno položajno zastavo oziroma plamenec. Če je na ladji več oseb, ki imajo pravico do položajne zastave ali plamenca, se izobesi najvišja položajna zastava oziroma plamenec.
4. Druga plovila
55. člen
(1) Plovila, ki se pretežno uporabljajo v Civilni zaščiti ali za zaščito, reševanje in pomoč, so lahko označena in v barvah, ki so določena s tem pravilnikom za motorna vozila Civilne zaščite.
(2) Opozorilna črta in oznaka pripadnosti Civilne zaščite Republike Slovenije se prilagaja konstrukciji plovila.
(3) Z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije v primerni velikosti in izvedbi se lahko označujejo tudi plovila, ki se dajejo za potrebe zaščite, reševanja in pomoči na podlagi materialne dolžnosti. V vojni morajo biti taka plovila označena tudi z mednarodnim znakom Civilne zaščite.
(4) Na plovilih, ki se uporabljajo v Civilni zaščiti ali za zaščito, reševanje in pomoč, se lahko uporablja napis »CIVILNA ZAŠČITA«. Velikost črk in barva se prilagajata konstrukciji in barvi plovila.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Registrske tablice za motorna in priklopna vozila Slovenske vojske izdana pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi. V veljavi ostanejo tudi oznake, imena in vpisi v registre vojaških zrakoplovov in plovil Slovenske vojske.
57. člen
Določbe druge in tretje alineje 14. člena ter druge in tretje alineje tretjega odstavka 15. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati z dnem pričetka delovanja enot za tehnične preglede Slovenske vojske oziroma tehničnih preglednikov Slovenske vojske.
58. člen
(1) Pristojne enote, službe ali zavodi Slovenske vojske ter pristojna organizacijska enota ministrstva izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo za registrske oznake, oznake pripadnosti ter barvanje motornih vozil, zrakoplovov in plovil ter določijo mesta označevanja na motornih vozilih, zrakoplovih in plovilih v skladu s tem pravilnikom.
(2) Do izdelave dokumentacije iz prejšnjega odstavka se uporablja dokumentacija, ki je bila v uporabi ob uveljavitvi tega pravilnika.
59. člen
Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo in označevanjem motornih vozil, zrakoplovov in plovil, ki so v uporabi v ministrstvu, Slovenski vojski oziroma Civilni zaščiti, s tem pravilnikom ni urejeno, se uporabljajo splošni predpisi.
60. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 89/01 in 18/02).
61. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 0070-41/2006-25
Ljubljana, dne 10. decembra 2007
EVA 2007-1911-0026
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost