Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007

Kazalo

5803. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, stran 16494.

Na podlagi petega odstavka 62.č člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
1. člen
V Uredbi o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni list RS, št. 81/03) se v 3. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na prostovoljno služenje vojaškega roka ne more biti napoten kandidat, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot treh mesecev. Podatke iz tega odstavka pridobi za kandidate uprava za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve) iz uradnih evidenc.«.
2. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku besede »uprav za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve)« nadomestijo z besedami »upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve«.
3. člen
V 13. členu se v prvem odstavku za besedo »Kandidat« doda besedilo »ali vojak prostovoljec«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Šteje se, da se je kandidat odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če se v skladu z 10. členom te uredbe na vabilo oziroma poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez opravičenega razloga ni odzval. Šteje se, da se je vojak prostovoljec odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če je samovoljno odsoten s prostovoljnega služenja vojaškega roka brez opravičenega razloga za več kot 48 ur ali če v primeru zdravstvene nezmožnosti najkasneje v petih dneh od pričetka odsotnosti ne dostavi enoti, v kateri prostovoljno služi vojaški rok, ustreznega zdravniškega potrdila.«.
4. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku za besedilom »Vojaka prostovoljca se« doda besedilo »na njegovo željo«.
5. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v tretji alinei za besedo »disciplino« pika nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»- ki med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ne opravi uspešno periodičnih preverjanj in ocenjevanj znanja ter usposobljenosti v skladu s programom usposabljanja.«.
V drugem odstavku se za besedo »tretje« dodata besedi »in četrte«.
6. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prejemki za izvajanje vojaške službe, določeni od osnove iz prejšnjega člena, znašajo:
- ob nastopu služenja 15 odstotkov;
- prvi mesec služenja 20 odstotkov;
- drugi mesec služenja 30 odstotkov;
- tretji in nadaljnji meseci služenja 50 odstotkov.«.
7. člen
V 20. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vojaku prostovoljcu, ki je uspešno končal prostovoljno služenje vojaškega roka, pripada dodatni prejemek v višini minimalne plače v Republiki Sloveniji.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-8/2007/5
Ljubljana, dne 6. decembra 2007
EVA 2007-1911-0024
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik