Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5634. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 15578.

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
Besedilo 2. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06, 37/07 in 95/07, v nadaljnjem besedilu: uredba), se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe te uredbe veljajo za vse osebe javnega prava (v nadaljevanju: uporabniki proračuna) iz prve in druge točke 2. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo: v nadaljevanju ZSPJS).«.
2. člen
(1) Naslov 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Del plače za redno delovno uspešnost)«.
(2) Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktorjem v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava se del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu. Direktorjem v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti se redna delovna uspešnost izplačuje v rokih, ki veljajo za ostale javne uslužbence.
(2) Direktorjem iz prvega odstavka tega člena pripada redna delovna uspešnost v okviru obsega sredstev, ki so za ta namen zagotovljena v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor. Redna delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodb za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev in pod pogojem, da so sredstva za ta namen zagotovljena. Skupen obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorjev v državnih organih, drugih državnih organih, upravah pravosodnih organov in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti nad zagotovljenim v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor določi Vlada Republike Slovenije.
(3) Organ, pristojen za imenovanje direktorja, mora pri odločanju o višini dela plače za redno delovno uspešnost pridobiti soglasje ustanovitelja. V primeru oseb javnega prava, katerih ustanovitelj je lokalna skupnost in se ne financirajo iz proračuna lokalne skupnosti, mora biti podano tudi soglasje pristojnega ministra.«.
3. člen
(1) Naslov 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Merila za redno delovno uspešnost)«.
(2) Za besedilom »višine dela plače za« se doda beseda »redno«.
4. člen
V 10.b členu se za besedilom »Kolektivne pogodbe za javni sektor« doda beseda »redna«.
5. člen
V prilogi I se za vrstico:
»
+--------------+-------------------+---------------+-----------+
|B017390    |Slovenska kinoteka |direktor JZ  |  53   |
|       |(SK)        |        |      |
+--------------+-------------------+---------------+-----------+
                               «.
doda nova vrstica:
»
+--------------+-------------------+---------------+-----------+
|B017390    |Univerzitetni   |direktor JZ  |  53   |
|       |center za Evro-  |        |      |
|       |sredozemske študije|        |      |
|       |(UCESS)      |        |      |
+--------------+-------------------+---------------+-----------+
                               «.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-41/2007/8
Ljubljana, dne 28. novembra 2007
EVA 2007-3111-0069
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost