Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2007 z dne 9. 2. 2007

Kazalo

560. Uredba o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije, stran 1399.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba podrobneje določa cilje in obliko finančnih spodbud (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) za začetne vhodne tuje neposredne investicije ter pogoje, merila in postopke za dodelitev spodbud.
2. člen
(oblika spodbud)
Spodbude po tej uredbi se dodelijo kot regionalne državne pomoči v obliki subvencij v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe (UL L št. 302 z dne 1. 11. 2006, str. 29), Uredbo Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33) s spremembami in 3. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06).
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– podjetje je gospodarska družba in samostojni podjetnik posameznik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
– upravičeni stroški so stroški, za katere se lahko dodeljuje spodbuda,
– začetna vhodna tuja neposredna investicija je investicija nerezidenta v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe, registrirane v Republiki Sloveniji, če delež nerezidenta predstavlja najmanj 10 odstotkov lastniškega kapitala,
– investicija je investicija v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju,
– materialne investicije so investicije v opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, stavbe in oprema, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup, gradnja in posodobitev stavb, nakup novih strojev in opreme),
– nematerialne investicije so investicije v neopredmetena dolgoročna sredstva (nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški odpiranja novih delovnih mest so stroški bruto plač in obvezni prispevki za socialno varnost,
– intenzivnost pomoči je višina pomoči, izražena kot odstotek upravičenih stroškov,
– projektno podjetje je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, v kateri imajo tuji investitorji neposredno najmanj 10-odstotni lastniški delež,
– tuji investitor je nerezident, ki je ali pa namerava postati nosilec investicije,
– agencija je javna agencija, pristojna za spodbujanje tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij,
– regija je območje, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalnih državnih pomoči.
(2) Za razvrščanje gospodarskih družb in podjetij po velikosti na majhna, srednje velika in velika se po tej uredbi uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 glede povečanja področja uporabe za vključitev pomoči za raziskave in razvoj (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2004, str. 22).
II. CILJ SPODBUD
4. člen
(cilj spodbud)
Cilj dodeljevanja spodbud je privabljanje tujih investitorjev k investiranju na območju Republike Slovenije, katerih investicije bodo:
– v skladu s ponudbo na trgu dela v Republiki Sloveniji zagotavljale nova delovna mesta, in sicer predvsem v panogah z višjo dodano vrednostjo,
– prispevale k prenosu znanja in tehnologij in k sodelovanju znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov na območju Republike Slovenije s tujimi investitorji,
– prispevale k skladnejšemu regionalnemu razvoju,
– prispevale k povečanju sinergičnih učinkov povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji, predvsem na področju dobav tujim investitorjem in izmenjave znanj in tehnologij.
III. POGOJI, UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI
5. člen
(vrste investicij, za katere se lahko dodelijo spodbude)
(1) Spodbude po tej uredbi se lahko dodelijo za investicije v:
– predelovalno dejavnost,
– storitveno dejavnost, katere storitve se mednarodno tržijo,
– razvojno-raziskovalno dejavnost.
(2) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za investicije, pri katerih upravičeni stroški v investicijskem projektu presegajo vrednost 50 milijonov eurov.
(3) Spodbude po tej uredbi se ne dodelijo za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja (kmetijstvo) iz seznama v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in za izdelovanje in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva.
6. člen
(upravičenci)
(1) Vlogo na razpis za dodelitev spodbud po tej uredbi lahko vložijo tuji investitorji, ki imajo sami ali njihove tuje povezane družbe izkušnje z opravljanjem dejavnosti projektnega podjetja, ki morajo biti izkazane v vlogi na razpis za dodelitev spodbude.
(2) Prejemniki spodbud so projektna podjetja.
(3) Spodbuda se ne dodeli, če:
– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna, ali če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je tuji investitor ali projektno podjetje insolventno,
– je tuji investitor ali projektno podjetje v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 93/02 – odl. US, 114/06 – ZUE in 117/06 – ZDDPO-2),
– je zoper tujega investitorja ali zoper projektno podjetje s pravnomočno odločbo sodišča začet stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,
– je projektno podjetje navedeno v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima tuji investitor ali projektno podjetje neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– projektno podjetje ob oddaji vloge za dodelitev spodbude prejema ali je v postopku pridobivanja finančne pomoči po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo).
7. člen
(pogoj nujnosti)
(1) Tuji investitor mora vložiti vlogo za dodelitev spodbude, preden je začelo projektno podjetje izvajati investicijski projekt. Projektno podjetje lahko začne izvajati investicijski projekt po tem, ko agencija izda pisno potrdilo, da investicijski projekt verjetno izpolnjuje pogoje upravičenosti, ki jih določa ta uredba, sicer ni več upravičeno do spodbude.
(2) V potrdilu iz prejšnjega odstavka mora biti izrecno navedeno, da le-to ne pomeni dodelitve spodbude, razen če je potrdilo hkrati sklep o dodelitvi spodbude.
(3) Potrdilo se lahko izda le na osnovi popolne vloge.
8. člen
(upravičeni stroški)
(1) S spodbudami se lahko financirajo naslednji upravičeni stroški investicij na ozemlju Republike Slovenije:
– stroški odpiranja novih delovnih mest, ki so neposredno ustvarjena z investicijskim projektom, izračunani za obdobje dveh let,
– stroški materialnih investicij,
– stroški nematerialnih investicij.
(2) Med upravičene stroške materialnih investicij sodijo tudi stroški zakupa zemljišč in stavb, vendar mora biti v tem primeru zakupna pogodba sklenjena najmanj za pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbenega projekta za velika podjetja in tri leta za mala in srednje velika podjetja. Pri zakupu opreme se upoštevajo samo stroški zakupa v obliki finančnega zakupa z obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Zakup mora biti izveden po tržnih pogojih.
(3) Pri investicijah v velika podjetja lahko upravičeni stroški nematerialnih investicij znašajo največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov cele investicije.
(4) Pri investicijah v mala in srednje velika podjetja so lahko upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanja, povezani z investicijo, v višini do 50 odstotkov dejanskih nastalih stroškov.
(5) Pri investicijah v velika podjetja se kot upravičeni stroški priznajo le nakupi novih osnovnih sredstev.
9. člen
(pogoji za dodelitev spodbud)
(1) Prejemnik spodbud mora iz lastnih virov ali z zunanjim financiranjem in v obliki, ki ni povezana z nobeno državno pomočjo, zagotoviti sredstva v višini najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov materialnih in nematerialnih investicij.
(2) Pri velikih podjetjih mora investicijski projekt ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije, za mala in srednje velika podjetja pa je to obdobje najmanj 3 leta.
(3) Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik spodbude. Obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo. Kupljene morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih. Vključene morajo biti v osnovna sredstva podjetja in morajo pri velikem podjetju ostati v podjetju, ki je prejelo spodbudo, najmanj 5 let, pri malem ali srednjem podjetju pa najmanj 3 leta.
(4) Nova delovna mesta morajo biti zasedena najpozneje v 3 letih po zaključku investicije. Povečanje števila novih delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev. Pri velikih podjetjih morajo nova delovna mesta ostati v regiji najmanj 5 let po dnevu, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, pri malih in srednje velikih podjetjih pa najmanj 3 leta.
10. člen
(najmanjše število novih delovnih mest)
Spodbuda je lahko dodeljena le projektnemu podjetju, ki bo v 3 letih po dodelitvi spodbude zagotovilo najmanj naslednje število novih delovnih mest:
– 25 v predelovalni dejavnosti,
– 10 v storitveni dejavnosti,
– 5 v razvojno-raziskovalni dejavnosti.
IV. VIŠINA SPODBUD
11. člen
(intenzivnost spodbud)
(1) Pri velikih podjetjih lahko znaša dodeljena spodbuda največ 30 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije ali ustvarjenih delovnih mest, povezanih z investicijo.
(2) Pri srednje velikih podjetjih se zgornja meja višine dodeljene spodbude, določena v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk.
12. člen
(kumulacija pomoči)
(1) Pri dodelitvi spodbud, ki zapadejo pod nadzor z vidika državnih pomoči, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih ukrepov ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena za posamezni namen in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Dodelitev spodbud se ne more združiti s podporo »de minimis« za iste upravičene stroške, če bi bile s tem presežene dovoljene meje intenzivnosti spodbud iz 11. člena te uredbe. Pomoči se seštevajo.
(2) Spodbude za materialne in nematerialne investicije ter za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z investicijo, se lahko združijo ob upoštevanju praga intenzivnosti iz 11. člena te uredbe.
13. člen
(najnižja vrednost investicije)
(1) Najnižja vrednost investicije v predelovalni dejavnosti, za katero se lahko dodelijo spodbude, znaša 1 milijon eurov. Agencija lahko v javnem razpisu določi višjo najnižjo vrednost investicije za posamezno statistično regijo, upoštevaje njeno razvitost.
(2) Najnižja vrednost investicije v storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti, za katero se lahko dodelijo spodbude, je 0,5 milijona eurov.
V. MERILA IN POSTOPEK ZA DODELITEV SPODBUD
14. člen
(pristojnost za dodeljevanje spodbud)
Za dodeljevanje spodbud po tej uredbi je pristojna agencija, razen za spodbude, ki jih v skladu z 22. členom te uredbe dodeli Vlada Republike Slovenije.
15. člen
(merila za dodelitev spodbud)
Pri odločanju o dodelitvi in višini spodbud agencija uporablja naslednja merila:
– vrednost investicije,
– reference tujega investitorja, ki vključujejo njegovo kreditno uvrstitev in boniteto, poslovni ugled in izkušnje pri investiranju ter opravljanju dejavnosti projektnega podjetja, vključno s tržnim položajem investitorja v tej panogi na njegovem domačem trgu in na tujih trgih,
– vpliv investicije na okolje,
– sedež, zaposlovanje in opravljanje dejavnosti projektnega podjetja v manj razvitih statističnih regijah,
– število in trajanje novo odprtih delovnih mest,
– prispevek investicije k razvoju človeškega kapitala v državi in v manj razvitih statističnih regijah,
– predviden obseg poslovanja,
– dodana vrednost in dodana vrednost na zaposlenega, ustvarjena v projektnem podjetju,
– prenos tehnologij, znanj in izkušenj, ki so pomembne za razvoj podjetja, panoge in narodnega gospodarstva.
16. člen
(objava razpisa)
(1) Spodbude se dodeljujejo na osnovi javnega razpisa, ki ga objavi agencija v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
(2) Na dan objave razpisa agencija objavi na svojih spletnih straneh razpisno dokumentacijo.
(3) Pred objavo javnega razpisa in razpisne dokumentacije mora agencija pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
17. člen
(vsebina in pogoji razpisov)
(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– ime oziroma naziv in sedež agencije, ki dodeljuje spodbude,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev in meril za dodelitev spodbud,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljene spodbude, ali rokov, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– datum odpiranja vlog ali datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno dodeljevanje spodbud,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev spodbud,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in ime osebe, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
(2) Agencija pripravi razpisno dokumentacijo v slovenskem in angleškem jeziku.
18. člen
(ocenjevalna komisija)
(1) Za strokovno oceno investicije in za oblikovanje predloga za dodelitev spodbude imenuje direktor ali direktorica agencije ocenjevalno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki ima predsednika in najmanj štiri člane.
(2) Za predsednika in člane komisije lahko direktor imenuje strokovnjake iz agencije, ministrstev, pristojnih za gospodarstvo, finance, delo, znanost in tehnologijo ter strokovnjake s področja investicij, industrijske politike, financ, mednarodnih ekonomskih odnosov, tehnologije, upravljanja podjetij in pravic intelektualne lastnine.
(3) V komisijo morajo biti imenovani najmanj trije predstavniki ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.
(4) Predsednik in člani komisije morajo direktorja agencije pisno obvestiti o svojih morebitnih povezavah s tujim investitorjem in o drugih interesnih povezavah, ki bi lahko vplivale na njihovo ocenjevanje.
19. člen
(odločanje komisije)
(1) Pri odločanju in oblikovanju predloga za dodelitev spodbud komisija upošteva poleg določb te uredbe tudi pogoje javnega razpisa.
(2) Odločitev o predlogu za dodelitev spodbud se, če s poslovnikom komisije ni določeno drugače, sprejema z absolutno večino glasov.
20. člen
(odobritev spodbude)
(1) Agencija na podlagi predloga komisije najpozneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog s sklepom obvesti vlagatelja o dodelitvi spodbude.
(2) Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 milijona eurov, je potrebno predhodno soglasje Vlade Republike Slovenije.
21. člen
(pogodba o dodelitvi spodbude)
(1) Agencija s projektnim podjetjem sklene pogodbo, s katero uredi obveznosti projektnega podjetja.
(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:
– predmet pogodbe,
– vrsto upravičenih stroškov,
– višino spodbude,
– pogoje, roke in način izplačila spodbude,
– obveznosti prejemnika glede poročanja o izvajanju investicije in glede dostopa agencije do informacij, ki so potrebne za spremljanje in ocenjevanje učinkovitosti in upravičenosti dodeljenih spodbud,
– regresna upravičenja agencije in morebitne varščine, če se spodbude uporabljajo v nasprotju s to uredbo ali določbami pogodbe.
(3) Če projektno podjetje v 60 dneh po prejemu sklepa iz prvega odstavka 20. člena pogodbe ne podpiše, se šteje, da spodbuda ni bila dodeljena.
22. člen
(poseben postopek)
(1) Na predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, lahko Vlada Republike Slovenije dodeli spodbude tudi brez javnega razpisa, če:
– bo investicija ustvarila za 50 odstotkov večje število novih delovnih mest, kot določa 10. člen te uredbe, ali
– znaša vrednost investicije več kot dvanajst milijonov eurov ali
– če komisija iz tretjega odstavka tega člena oceni, da bo investicija bistveno prispevala k razvoju slovenskega gospodarstva.
(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka veljajo za dodeljevanje spodbud na podlagi prejšnjega odstavka tudi vsi ostali pogoji in merila, ki jih določa ta uredba.
(3) Izpolnjevanje pogojev in meril iz prejšnjih dveh odstavkov ugotavlja in ocenjuje posebna tričlanska komisija, ki jo za ocenjevanje vsake investicije imenuje minister, pristojen za gospodarstvo.
(4) Člani posebne komisije iz prejšnjega odstavka morajo ministra, pristojnega za gospodarstvo, pisno obvestiti o svojih morebitnih povezavah s tujim investitorjem in o drugih interesnih povezavah, ki bi lahko vplivale na njihovo ocenjevanje.
VI. SPREMLJANJE DODELJENIH SPODBUD
23. člen
(vodenje evidenc in poročanje o dodeljenih spodbudah)
O dodeljenih spodbudah agencija vodi evidenco. V evidenci se vodijo podatki o prejemnikih, obliki dodeljenih spodbud, vrsti upravičenih stroškov, višini spodbud, pogojih in rokih izplačila spodbud ter o uresničevanju zastavljenih ciljev. O dodeljenih spodbudah agencija poroča ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo. Agencija pripravi polletno poročilo za tekoče leto do 31. junija, letno poročilo za preteklo leto pa do 20. januarja.
24. člen
(spremljanje učinkovitosti dodeljenih spodbud)
Agencija enkrat na leto poroča ministrstvu, pristojnemu za finance, o realizaciji pogodb o dodelitvi spodbud in učinkovitosti dodeljevanja spodbud v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(dokončanje postopkov v teku)
Postopki za dodelitev spodbud za investicije, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njeno uveljavitvijo.
26. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanje ureditve)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o finančnih spodbudah za tuje investicije (Uradni list RS, št. 66/05).
27. člen
(uveljavitev uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-6/2007/10
Ljubljana, dne 1. februarja 2007
EVA 2006-2111-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost