Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2007 z dne 19. 11. 2007

Kazalo

5245. Pravilnik o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo, stran 14287.

Na podlagi 20. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vsebini in o obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obrazce poročil, ki jih morajo najkasneje v 15 dneh po zaprtju posebnega transakcijskega računa organizatorji volilne in referendumske kampanje predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije ali predstavniškemu organu lokalne skupnosti in Računskemu sodišču Republike Slovenije na podlagi 18. in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07; v nadaljnjem besedilu: ZVRK).
2. člen
(1) Poročilo o volilni kampanji za državno raven za volitve v državni zbor, volitve predsednika republike, volitve poslancev iz Republike Slovenije v evropski parlament se predloži na obrazcu Poročilo - ZVRK 1, ki je Priloga 1 in sestavni del tega pravilnika.
(2) Poročilo o referendumski kampanji za državno raven se predloži na obrazcu Poročilo - ZVRK 2, ki je Priloga 2 in sestavni del tega pravilnika.
(3) Poročilo o volilni kampanji za lokalno raven za člane predstavniških in individualno voljenih organov se predloži na obrazcu Poročilo - ZVRK 3, ki je Priloga 3 in sestavni del tega pravilnika.
(4) Poročilo o referendumski kampanji za lokalno raven se predloži na obrazcu Poročilo - ZVRK 4, ki je Priloga 4 in sestavni del tega pravilnika.
(5) Obrazci iz prvega do četrtega odstavka tega člena se izpolnjujejo v eurih, brez stotinov.
3. člen
(1) Organizator volilne ali referendumske kampanje mora poleg poročil iz prejšnjega člena priložiti tudi naslednje obvezne priloge:
- obrazec Seznam prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo trikratno povprečno bruto mesečno plačo na delavca v Republiki Sloveniji, v skladu z 2. točko prvega odstavka 18. člena ZVRK, ki je Priloga 5 in sestavni del tega pravilnika,
- obrazec Seznam posojilodajalcev, ki so odobrili posojila organizatorju volilne ali referendumske kampanje, v skladu s 3. točko prvega odstavka 18. člena ZVRK, ki je Priloga 6 in sestavni del tega pravilnika,
- obrazec Seznam pravnih in fizičnih oseb, ki so odobrile organizatorju volilne ali referendumske kampanje odlog plačila, v skladu s 4. točko prvega odstavka 18. člena ZVRK, ki je Priloga 7 in sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezne priloge k obrazcema Poročilo - ZVRK 3 in Poročilo - ZVRK 4 sta poleg prilog iz prejšnjega odstavka še prilogi:
- obrazec Seznam vseh prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZVRK, ki je Priloga 8 in sestavni del tega pravilnika,
- obrazec Seznam pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, ki so jim bile plačane storitve in izdelki (vključno s popusti in oprostitvami plačil) iz naslova stroškov volilne ali referendumske kampanje, v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZVRK, ki je Priloga 9 in sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Organizator volilne ali referendumske kampanje, ki ni politična stranka mora poročilu iz 2. člena tega pravilnika priložiti tudi dokazilo o nakazilu presežka zbranih sredstev v humanitarne namene v skladu s predpisi.
5. člen
V obrazcih Poročilo - ZVRK 1, Poročilo - ZVRK 2, Poročilo - ZVRK 3 in Poročilo - ZVRK 4 predstavlja skupno višino zbranih sredstev, ki se vpiše pod oznako I. navedenih obrazcev, seštevek:
- prejetih prispevkov pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, zbranih na posebnem transakcijskem računu v skladu s 16. členom ZVRK, ki se vpišejo pod oznako I.a) navedenih obrazcev,
- prispevkov v obliki popustov, ki so jih izvajalci storitev ali prodajalci izdelkov odobrili organizatorju volilne ali referendumske kampanje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 15. člena ZVRK in 22. členom Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZPoIS), ki se vpišejo pod oznako I.b) navedenih obrazcev,
- prispevkov v obliki oprostitev plačil, ki so jih izvajalci storitev ali prodajalci izdelkov odobrili organizatorju volilne ali referendumske kampanje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 15. člena ZVRK in 22. členom ZPoIS, ki se vpišejo pod oznako I.c) navedenih obrazcev.
6. člen
V obrazcih Poročilo - ZVRK 1, Poročilo - ZVRK 2, Poročilo - ZVRK 3 in Poročilo - ZVRK 4 je skupni višini porabljenih sredstev, ki se vpiše pod oznako IV. oziroma posameznim stroškom, ki se vpišejo pod oznakami IV.1. do IV.6. navedenih obrazcev, potrebno prišteti zneske popustov in oprostitev plačil, ki so jih izvajalci storitev ali prodajalci izdelkov odobrili organizatorju volilne ali referendumske kampanje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 15. člena ZVRK.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-761/2007/3
Ljubljana, dne 23. oktobra 2007
EVA 2007-1611-0141
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance