Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4154. Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah, stran 10042.

Na podlagi 13. in 15. člena Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Pleterje, Občina Kidričevo; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet rudarske pravice)
(1) Ta uredba določa predmet rudarske pravice in pogoje za podelitev rudarske pravice za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih, kot je določeno v 8. do 27. členu te uredbe.
(2) Koncesionar pridobi rudarsko pravico s koncesijo.
2. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati nosilec rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost s sedežem na območju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) ali državljan države članice EU;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo pridobi in ne porabi za lastne potrebe, na trgu vsem zainteresiranim pod enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo posledic rudarskih del.
3. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Nosilec rudarske pravice mora v času pripravljalnih del ter v času izvajanja in opustitve posega gospodarskega izkoriščanja mineralnih surovin, poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo predvideni poseg v okolje izveden tako, da se v največji možni meri zmanjša poraba prostora in energije v času izvajanja;
– ukrepe, s katerimi se dosegajo največje možne stopnje varstva okolja pred emisijami plinastih, tekočih ali trdnih snovi v zrak, tla, površinske vode ali podtalnico;
– ukrepe za preprečevanje čezmernega onesnaževanja okolja z emisijami hrupa;
– smotrno izkoriščanje mineralne surovine z izbiro ustrezne, sodobne tehnologije;
– upoštevanje pravil ravnanja, varstvenih režimov, izhodišč in naravovarstvenih pogojev za varstvo naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti;
– ukrepe za primer tveganja in nevarnosti za okolje v primeru ekološke nesreče kot posledice posega;
– ukrepe za zavarovanje vodnih virov, v primeru če koncesionar pride do nahajališča vode;
– dovozne poti do mesta izvajanja posega in jih primerno uredi;
– ukrepe, da se prepreči razlitje mineralnih ali sintetičnih olj in naftnih derivatov;
– ukrepe v zvezi s sanacijo med in po prenehanju izvajanja dejavnosti, in sicer tako, da se v največji meri vzpostavi novo ali nadomesti prejšnje stanje okolja.
4. člen
(obveznosti koncesionarja)
(1) Če koncesionar pri izvajanju rudarskih del naleti na podzemne vode, mora o tem takoj, najkasneje pa v roku treh dni od odkritja, o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za vode, in dopustiti izvedbo analiz, potrebnih za ugotovitev položaja, količine in kakovosti vode ter zagotoviti vse potrebne ukrepe zavarovanja odkritih vodnih virov.
(2) Če koncesionar pri izvajanju rudarskih del naleti na najdbe fosilov, mineralov ali odkritje podzemne jame, mora o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje, in pristojne območne enote Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki v zvezi z najdbami podajo usmeritve glede nadaljnjega ukrepanja.
(3) Obveznosti koncesionarja se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
5. člen
(stroški nosilca rudarske pravice)
Nosilec rudarske pravice nosi vse stroške v zvezi z rudarsko pravico, ki bo podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(roki)
(1) Rok za začetek trajanja rudarske pravice začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Rudarska pravica se lahko podaljša na način in pod pogoji, kot je bila podeljena.
7. člen
(omejitev)
Nosilec rudarske pravice ima pravico izključno le do raziskovanja ali gospodarskega izkoriščanja mineralne surovine, ki je predmet rudarske pravice.
II. MINERALNA SUROVINA, RAZISKOVALNI
IN PRIDOBIVALNI PROSTORI IN POGOJI,
POD KATERIMI SE PODELJUJE RUDARSKA
PRAVICA
8. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Hardeška šuma, Občina Ormož, k.o. Hardek in k.o. Litmerk)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline, v količini 130.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Hardeška šuma, Občina Ormož, na parcelah št. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 107/7, 107/8, 107/9, 107/10, 108, 109, 110/5, 110/6, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 686, vse k.o. Hardek in 442/1-del, 442/3, 442/4, 443/1-del, 443/2, 443/6, 443/7, 443/8, 444, 484, 485, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 488, 842 in 843, vse k.o. Litmerk.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-544/2-O-05/AG, ki jih je maja 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor.
9. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Batič, Občina Mislinja, k.o. Gornji Dolič)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 200.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširitev pridobivalnega prostora kamnoloma Batič, Občina Mislinja, na del parcele št. 429/1, k.o. Gornji Dolič, v skladu z lokacijsko informacijo, št. 35004-00001/2005 z dne 4. 7. 2005, ki jo je izdala Občina Mislinja.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-III-716/2-O-05/MV, ki jih je julija 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
10. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Zabukovje, Občina Trebnje, k.o. Novo Zabukovje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 30.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Zabukovje, Občina Trebnje, na parcelah št. 244, 312/2, 243/5, 245/5, 245/1, 243/9, 799-del in 243/6-del, vse k.o. Novo Zabukovje, v skladu z lokacijskima informacijama, št. 46200-933/2004-0300 z dne 29. 11. 2004, in št. 46200-933/2004-0300 z dne 29. 11. 2004, ki ju je izdala Občina Trebnje.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 6-III-316/2-O-05/AŠP, ki jih je avgusta 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, in št. 6-III-77/2-O-05/AŠP, ki jih je marca 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto.
11. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Ježce, Občina Šmartno pri Litiji, k.o. Ježni vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 30.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Ježce, Občina Šmartno pri Litiji, na parcelah št. 220/1-del, 227/7, 232, 243 in 246, vse k.o. Ježni vrh, v skladu z lokacijsko informacijo, št. 358-077/2005 z dne 1. 4. 2005, ki jo je izdala Občina Šmartno pri Litiji.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 3-II-291/2-o-05/ht, ki jih je maja 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana.
12. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Kresni grič, Občina Idrija, k.o. Zadlog)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita, v količini 20.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Kresni grič, Občina Idrija, na parcelah št. 711-del in 710/4-del, obe k.o. Zadlog, v skladu z lokacijsko informacijo, št. 35001-1/05-1968 z dne 1. 9. 2005, ki jo je izdala Občina Idrija.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 5-III-347/2-O-05/MS, ki jih je oktobra 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Nova Gorica.
13. člen
(raziskovanje in gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Pleterje, Občina Kidričevo,
k.o. Pleterje)
(1) Predmet rudarske pravice je raziskovanje in izkoriščanje proda in peska v količini 100.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost raziskovanja in pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let za izkoriščanje in za dobo petih let za raziskovanje.
(4) Rudarska pravica se nanaša na raziskovalni prostor gramoznice Pleterje, Občina Kidričevo, na parcelah št. 399/21-del, 399/20-del, 399/19-del, 399/49-del, 399/18-del, 399/58-del, 399/17-del, 399/16, 399/57, 399/15, 399/14, 399/64, 399/13, 399/12 in 399/9, vse k.o. Pleterje, in na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Pleterje, Občina Kidričevo, na parcelah št. 399/65, 399/52, 399/36, 399/50, 399/61, 399/37, 399/62, 399/38, 399/51, 399/39, 399/40, 399/22, 399/21-del, 399/20-del, 399/19-del, 399/49-del, 399/18-del, 399/58-del in 399/17-del, vse k.o. Pleterje, v skladu s kartografsko dokumentacijo Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04).
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-II-1198/1-O-04/AG, ki jih je novembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, št. 4-II-184/3-O-05/AG, ki jih je marca 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, št. 4-II-185/3-O-05/AG, ki jih je marca 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, in št. 4-III-1098/1-O-04/SK, ki jih je oktobra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
14. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Ušenišče, Občina Moravče, k.o. Drtija)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje industrijskega apnenca in tehničnega kamna – apnenca, v količini 25.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Ušenišče, Občina Moravče, na parcelah št. 990, 989/5 in 989/4, vse k.o. Drtija.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju za tehnični kamen – apnenec in 6% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju za industrijski apnenec, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 2-III-319/2-o-04/TŠ, ki jih je novembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
15. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Cerov log, Občina Šentjernej, k.o. Gorenja Orehovica)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 400.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Cerov log, Občina Šentjernej, na parcelah št. 3248/130, 3248/131, 3248/132, 3248/133, 3248/134 in 3281/5, vse k.o. Gorenja Orehovica, v skladu z lokacijsko informacijo, št. 350-09-183/2004 z dne 28. 7. 2004, ki jo je izdala Občina Šentjernej.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 6-III-147/4-O-03/AŠP, ki jih je avgusta 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Novo mesto.
16. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Boreci, Občina Križevci, k.o. Boreci)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline v količini 35.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Boreci, Občina Križevci, na parcelah št. 643, 642, 641, 640, 639, 638 in 637, vse k.o. Boreci.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-II-926/2-O-04/AG, ki jih je oktobra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
17. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v gramoznici Dobrovnik, Občina Dobrovnik, k.o. Dobrovnik)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralnih surovin prod in pesek v količini 75.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Dobrovnik, Občina Dobrovnik, na parcelah št. 8385, 8381/1, 8381/2, 8381/3 in 8381/4, vse k.o. Dobrovnik.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic št. 4-II-465/2-O-05/AG, ki jih je maja 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
18. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Bezena, Občina Ruše, k.o. Bistrica pri Rušah)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 30.000 – 50.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Bezena, Občina Ruše, na parcelah št. 338/4 in 342/2, obe k.o. Bistrica pri Rušah.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-II-545/2-O-05/AG, ki jih je junija 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
19. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Gorče pri Libeličah, Občina Dravograd, k.o. Libeliče)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska v količini 30.000 – 50.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširitev pridobivalnega prostora gramoznice Gorče pri Libeličah, Občina Dravograd, na celotno parcelo št. 627/1, k.o. Libeliče.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-III-1192/1-O-04/AG, ki jih je novembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
20. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Melinci, Občina Beltinci, k.o. Ižakovci)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 30.000 – 50.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Melinci, Občina Beltinci, na parcelah št. 1856, 1857, 1862-del, 1864-del, 1865-del, 1867-del, 1869-del, 2563, 2564/1, 2564/2, 2565, 2566, 2567, 2568/1, 2568/2, 2569, 2570, 2571 in 3268-del, vse k.o. Ižakovci, v skladu z lokacijsko informacijo, št. 350-07/2004-167-BČ z dne 10. 8. 2004, ki jo je izdala Občina Beltinci.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-II-1317/1-P-04/AG, ki jih je decembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
21. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Bizeljsko, Občina Brežice, k.o. Bizeljsko)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini od 50.000 – 250.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor kamnoloma Bizeljsko, Občina Brežice, na parcelah št. 318 in 319, obe k.o. Bizeljsko.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 6-III-230/6-O-05/AŠP, ki jih je januarja 2005 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
22. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Trbonje, Občina Dravograd, k.o. Trbonje)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda, peska in mivke v količini 80.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor gramoznice Trbonje, Občina Dravograd, na parcelah št. 115, 116, 117, 120 in 129/1, vse k.o. Trbonje.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 4-III-1157/1-P-04/MV, ki jih je novembra 2004 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
23. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v glinokopu Šmiklavž, Mestna občina Celje, k.o. Šmiklavž)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje opekarske gline v količini 50.000 – 60.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor glinokopa Šmiklavž, Mesta občina Celje, na parcelah št. 608/1, 608/3, 609/10, 645/8, 645/16, 607/1, 607/2, 609/7, 614/2, 605/2, 605/3, 612/1, 609/8, 610, 611, 618/1, 620/1, 620/2, 604/1 in 605/4, vse k.o. Šmiklavž.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 1-III-400/2-O-05/LS, ki jih je avgusta 2005 in februarja 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Celje.
24. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Gradnik, Občina Semič, k.o. Sodji vrh)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje naravnega kamna v količini 150 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo desetih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Gradnik, Občina Semič, na parceli št. 75/3, k.o. Sodji vrh.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 10% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 6-III-83/2-O-06/AŠP, ki jih je marca 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
25. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Mala gora, Občina Sodražica, k.o. Slemena)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini 7.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petnajstih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Mala gora, Občina Sodražica, na parcelah št. 841/19 in 841/24, obe k.o. Slemena.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 3-III-174/2-O-06/MZ, ki jih je marca 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
26. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v gramoznici Godič, Občina Kamnik, k.o. Godič)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje proda in peska v količini do 20.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na razširjeni pridobivalni prostor gramoznice Godič, Občina Kamnik, na parcelah št. 288, 289, 304, 305, 287, 286, 325, 324/2, 1003/3 in 1004/4, vse k.o. Godič.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 2-III-132/2-O-06/TŠ, ki jih je marca 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
27. člen
(gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine v kamnolomu Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah, k.o. Pijovci)
(1) Predmet rudarske pravice je izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita v količini do 10.000 m3 letno.
(2) V zvezi z mineralno surovino se lahko opravlja dejavnost pridobivanja mineralne surovine in njena predelava za nadaljnjo uporabo.
(3) Trajanje rudarske pravice je predvideno za dobo petih let.
(4) Rudarska pravica se nanaša na pridobivalni prostor kamnoloma Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah, na parcelah št. 746/1, 746/2, 746/3 in 747/2, vse k.o. Pijovci.
(5) Plačilo za rudarsko pravico znaša za proizvedeno enoto 20% povprečne cene m3 mineralne surovine v raščenem stanju, skladno s predpisom, ki ureja način določanja plačila za rudarsko pravico. Plačilo za pridobivalni prostor in za sanacijo zemljišča se uredi s koncesijsko pogodbo.
(6) Dolžnost nosilca rudarske pravice glede pridobivanja mineralne surovine, sanacije, rekultivacije, vzpostavitve novega oziroma nadomestitve prejšnjega stanja okolja je upoštevanje naravovarstvenih smernic, št. 1-III-97/4-O-06/LS, ki jih je maja 2006 izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
III. PODELITEV RUDARSKE PRAVICE
28. člen
(način podelitve rudarske pravice)
(1) Rudarska pravica na pridobivalnih prostorih iz prejšnjih členov te uredbe se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis se lahko izvede za posamezne ali vse pridobivalne prostore hkrati.
(3) Javni razpis izvede ministrstvo, pristojno za rudarstvo.
29. člen
(javni razpis)
Javni razpis vsebuje navedbe o:
– predmetu rudarske pravice,
– roku, za katerega se podeljuje rudarska pravica,
– pogojih za pridobitev rudarske pravice,
– obveznih sestavinah prijave na javni razpis,
– dokumentaciji, ki jo mora priložiti prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– merilih za izbor nosilca rudarske pravice,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku za izbor nosilca rudarske pravice,
– roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za posredovanje informacij med razpisom.
30. člen
(trajanje in veljavnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(2) Javni razpis je uspešen, če se nanj prijavi vsaj en prijavitelj.
(3) Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena veljavna prijava. Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve javnega razpisa.
(4) Veljavnost javnega razpisa se ugotavlja za vsak pridobivalni prostor posebej.
(5) Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
IV. RUDARSKA PRAVICA
31. člen
(izbira nosilca rudarske pravice)
(1) O izbiri nosilca rudarske pravice oziroma koncesionarja odloči ministrstvo, pristojno za rudarstvo, z upravno odločbo.
(2) Nosilec rudarske pravice je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke, povezane s posegi v prostor, in opravljati druge investitorske posle po 48. členu Zakona o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo).
32. člen
(koncesijska pogodba)
(1) Medsebojna razmerja med državo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo. Za državo sklene koncesijsko pogodbo Vlada Republike Slovenije.
(2) Nosilec rudarske pravice mora skleniti koncesijsko pogodbo pred pridobitvijo dovoljenja za izkoriščanje ali dovoljenja za opustitev izkoriščanja.
(3) Koncesionar postane zavezanec za plačevanje plačila za koncesijo z dnem izdaje dovoljenja iz prejšnjega odstavka.
(4) Neveljavne so določbe koncesijske pogodbe, ki niso v skladu s to uredbo.
33. člen
(prenehanje rudarske pravice)
Rudarska pravica preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom rudarske pravice,
– z ugasnitvijo rudarske pravice.
34. člen
(nadzor nad izvajanjem rudarske pravice)
Nadzor nad izvajanjem rudarske pravice izvršujejo inšpektorji, pristojni za rudarstvo.
V. KONČNA DOLOČBA
35. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-27/2006/7
Ljubljana, dne 7. septembra 2006
EVA 2006-2111-0103
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost