Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2006 z dne 19. 9. 2006

Kazalo

4153. Uredba o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic, stran 10041.

Na podlagi 9. člena Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o sejninah in povračilih stroškov predsedniku, namestniku predsednika in članom Komisije
za izvajanje Zakona o popravi krivic
1. člen
Ta uredba določa višino sejnine in določitev stroškov, do povračila katerih so upravičeni predsednik, njegov namestnik in člani Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic.
Sredstva za izplačilo sejnin in povračilo stroškov po tej uredbi se zagotavljajo iz proračunske postavke Ministrstva za pravosodje.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– "komisija" je Komisija za izvajanje Zakona o popravi krivic, ustanovljena na podlagi Zakona o popravi krivic s sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 210-06/97-7 (K1) z dne 11. 9. 1997;
– "član" je predsednik, njegov namestnik in vsak član komisije;
– "sejnina" je plačilo za opravljeno delo člana. Opravljeno delo člana komisije zajema pripravo na seje in samo udeležbo na seji. Član je do sejnine upravičen le, če se udeleži seje komisije;
– "stroški oziroma povračila stroškov", do katerih je član upravičen, so izdatki, ki jih je imel član v zvezi z delom komisije, in za katere lahko zahteva povračilo v skladu z določbami te uredbe;
– "delo komisije" zajema seje komisije in raziskovalno delo, ki je potrebno za pripravo na njene seje.
3. člen
Sejnina za udeležbo na seji komisije se prizna v višini dveh dnevnic za službeno potovanje, ki traja več kot 12 ur, in je določena s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in se izplačuje za posamezno sejo.
Višina sejnine je stalna, ne glede na to, ali bo seja redna, izredna ali dopisna.
Do sejnine ni upravičen član, katerega delodajalec je Republika Slovenija.
4. člen
Član je za udeležbo na seji komisije ali drugo delo komisije upravičen do povračila: prevoznih stroškov.
Član ni upravičen do povračila stroškov, če mu jih povrne delodajalec.
5. člen
Prevozni stroški so izdatki, ki jih ima član, če mora zaradi udeležbe na seji komisije ali zaradi drugega dela za komisijo potovati v drug kraj, pri čemer lahko zahteva povračilo za:
– stroške javnega prevoza, ali
– kilometrino in cestnino.
Za potovanje v drug kraj se šteje, če je seja ali drugo delo komisije v drugem kraju, kot je delovno mesto oziroma stalno oziroma začasno prebivališče člana. Pri presoji, ali gre za drug kraj, se upošteva kraj, s katerega član dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije in v katerega se dejansko vrača.
Članu se povrnejo prevozni stroški v višini stroškov javnega prevoza. Član je upravičen do povračila stroškov javnega prevoza največ do razdalje med krajem, v katerem je bila seja ali drugo delo komisije, in krajem, v katerem ima stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma krajem zaposlitve oziroma krajem, iz katerega dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije. Stroški javnega prevoza se priznajo v obe smeri potovanja. Če član nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, je upravičen do kilometrine in cestnine.
Kilometrina je povračilo stroškov za uporabo lastnega avtomobila za prevoz na sejo ali drugo delo za komisijo in je enaka višini kilometrine, ki jo določajo Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom, in nekaterih drugih prejemkov oziroma na njegovi podlagi izdani predpisi. Član je upravičen do povračila kilometrine, če nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, ter največ do razdalje med krajem, v katerem je bila seja ali drugo delo komisije, in krajem, v katerem ima stalno oziroma začasno prebivališče, oziroma krajem zaposlitve oziroma krajem, iz katerega dejansko odpotuje na sejo ali drugo delo komisije. Član je upravičen do kilometrine in cestnine v obe smeri potovanja.
Član lahko zahteva povračilo za stroške javnega prevoza oziroma cestnino samo na podlagi dokazil (vozovnica javnega prevoznega sredstva, račun o plačilu cestnine).
6. člen
Sejnine se članom izplačujejo na podlagi dejanske udeležbe na seji komisije. Udeležba se dokaže s podpisom na seznamu prisotnih, ki je obvezna priloga zapisnika seje.
Povračila prevoznih stroškov se članu izplačajo na podlagi obračuna prevoznih stroškov, ki se pripravi na podlagi pisnega zahtevka člana za povračilo stroškov in priloženih dokazil za tiste stroške, za katere so zahtevana po določbah te uredbe.
Na podlagi podpisanega seznama prisotnih in pisnega zahtevka člana za povračilo stroškov Sektor za popravo krivic in za narodno spravo v Ministrstvu za pravosodje pripravi podroben opis stroškov za posameznega člana za posamezno sejo. Pripravi ga lahko tudi sam član in ga pošlje Ministrstvu za pravosodje.
Sejnine in povračila stroškov se članom izplačujejo v 30 dneh po prejemu podrobnega opisa stroškov v Glavno pisarno Ministrstva za pravosodje.
7. člen
Ta uredba se uporablja tudi za izplačila sejnin in povračila stroškov, ki se nanašajo na vse ob začetku veljavnosti te uredbe še nepravnomočno rešene zadeve komisije ter za izplačila vseh drugih še neizplačanih sejnin in povračil stroškov članov komisije.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-13/2006/8
Ljubljana, dne 7. septembra 2006
EVA 2006-2011-0078
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina