Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006

Kazalo

3541. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, stran 8714.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 68/06) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in 46/06) izdaja minister za šolstvo in šport
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva
1. Uvodna določba
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev in direktorjev oseb javnega prava s področja šolstva iz naslova izvajanja javne službe (v nadaljnjem besedilu: direktor).
2. Delovna uspešnost direktorja iz priloge I Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju
2. člen
(merila)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– preseganje letnega programa dela po obsegu in sestavi določenem v letnem programu dela do 30%,
– preseganje letnega finančnega načrta iz naslova izvajanja javne službe do 20%,
– kakovost in strokovnost izvajanje dela do 20%,
– razvojno naravnanost zavoda do 30%.
3. člen
(ovrednotenje preseganja letnega programa dela)
Preseganje letnega programa dela po obsegu in sestavi se ovrednoti na naslednji način:
+--+------------------------------------+---+
|1.|Program dela presežen za več kot 20%|30%|
| |                  |  |
+--+------------------------------------+---+
|2.|Program dela presežen za 15 do 20% |24%|
| |                  |  |
+--+------------------------------------+---+
|3.|Program dela presežen za 10 do 15% |18%|
| |                  |  |
+--+------------------------------------+---+
|4.|Program dela presežen za 5 do 10%  |12%|
| |                  |  |
+--+------------------------------------+---+
|5.|Program dela presežen za manj kot 5%|6%.|
| |                  |  |
+--+------------------------------------+---+
4. člen
(ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja)
Ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja se meri kot presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe, ugotovljen po obračunskem načelu in izkazan v letnem poročilu.
(1) Presežek se ovrednoti:
+--+------------------------------------------+---+
|1.|Delež presežka znaša nad 10%       |10%|
| |                     |  |
+--+------------------------------------------+---+
|2.|Delež presežka znaša nad 7 do vključno 10%| 8%|
| |                     |  |
+--+------------------------------------------+---+
|3.|Delež presežka znaša nad 4 do vključno 7% | 6%|
| |                     |  |
+--+------------------------------------------+---+
|4.|Delež presežka znaša nad 2 do vključno 4% | 4%|
| |                     |  |
+--+------------------------------------------+---+
|5.|Delež presežka znaša od 0,5 do vključno 2%| 2%|
| |                     |  |
+--+------------------------------------------+---+
(2) Pridobivanje dodatnih prihodkov za izboljšanje materialnih pogojev za delo zavoda:
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|1.|Zavod je pridobil nad 10% celotnega prihodka zavoda iz donacij za |10%|
| |izvajanje javne službe                       |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|2.|Zavod je pridobil nad 5 do vključno 10% celotnega prihodka zavoda | 5%|
| |iz donacij za izvajanje javne službe                |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
|3.|Zavod je pridobil od 1 do vključno 5% celotnega prihodka zavoda iz |2%.|
| |donacij za izvajanje javne službe                 |  |
| |                                  |  |
+--+-------------------------------------------------------------------+---+
5. člen
(ovrednotenje kakovosti in strokovnosti izvajanja dela)
Kakovost in strokovnost izvajanja dela, se vrednoti na naslednji način:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Vpeljan sistem spremljanja kakovosti dela in poslovanja     |  do|
| |                                 | 10%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo uporabnikov   |do 5%|
| |storitev (nad 55% zadovoljnih)                  |   |
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Na osnovi dokumentacije preverjeno zadovoljstvo zaposlenih (nad |  do|
| |55% zadovoljnih)                         | 5%.|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
6. člen
(ovrednotenje razvojne naravnanosti)
Razvojna naravnanost zavoda se vrednoti na naslednji način:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Izdelava in izvajanje srednjeročnega razvojnega načrta zavoda,  |  do|
| |usklajenega s srednjeročnim in dolgoročnim načrtom pristojnega  | 10%|
| |ministrstva in države                      |   |
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Aktivno sodelovanje zavoda v državnih in mednarodnih razvojnih  |  do|
| |projektih                            | 10%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Izboljšava in racionalizacija obstoječih nalog          |  do|
| |                                 | 10%.|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
3. Delovna uspešnost direktorja iz Priloge II in III Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
7. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– izpolnitev letnega programa dela vrtca, osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole, srednje šole, dijaškega doma, višje strokovne šole, organizacije za izobraževanje odraslih oziroma druge osebe javnega prava ali njene organizacijske enote, za direktorja katere veljajo določbe tega poglavja (v nadaljnjem besedilu: zavod), in sicer za (1) vzgojno-izobraževalni oziroma študijski proces v zavodu in (2) drugo dejavnost, povezano z vzgojo in izobraževanjem oziroma študijem,
– izpolnitev letnega finančnega načrta v obsegu, ki je v letnem programu dela zavoda določen za izvajanje javne službe, razen za direktorja, ki opravlja samo funkcijo pedagoškega vodje (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj organizacijske enote zavoda).
8. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela)
Izpolnitev letnega programa dela zavoda po obsegu, določenem za izvajanje javne službe, ter kakovosti se ovrednoti na naslednji način:
(1) vzgojno-izobraževalni proces v zavodu do največ 50%, in sicer:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela   |  do|
| |oziroma organizacija in obseg vzgojno-izobraževalne dejavnosti  | 12%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                 | 20%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Spremljanje in razvoj zaposlenih                 |  do|
| |                                 | 10%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Obseg in kakovost sodelovanja direktorja z organi zavoda, s   |  do|
| |starši, z učenci oziroma dijaki, z ustanoviteljem        |  8%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
razen za ravnatelje dijaških domov, za katere se vzgojni proces ovrednoti do največ 43%, in sicer:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                 | 25%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Spremljanje in razvoj zaposlenih                 |  do|
| |                                 | 10%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Obseg in kakovost sodelovanja direktorja z organi zavoda, s   |  do|
| |starši, z dijaki, z ustanoviteljem                |  8%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
(2) druga dejavnost, povezana z vzgojo in izobraževanjem, do največ 20%, in sicer:
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|1.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v življenje in delo v   | do|
| |lokalnem in regionalnem okolju                  | 8%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|2.|Sodelovanje otrok, učencev oziroma dijakov na natečajih,     | do|
| |tekmovanjih v znanju in veščinah – na državni oziroma mednarodni | 4%|
| |ravni                               |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|3.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na  | do|
| |državni ravni                           | 4%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|4.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na  | do|
| |mednarodni ravni                         | 4%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
9. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela pri direktorju višje strokovne šole)
Ne glede na določbo prejšnjega člena se pri direktorju višje strokovne šole izpolnitev letnega programa dela zavoda po strukturi in kakovosti ter obsegu, določenem za izvajanje javne službe, ovrednoti na naslednji način:
(1) študijski proces v zavodu do največ 50%, in sicer:
+--+----------------------------------------------------------------+------+
|1.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                |  40%|
| |                                |   |
+--+----------------------------------------------------------------+------+
|2.|Obseg in kakovost sodelovanja direktorja z organi zavoda in s  |  do|
| |študenti                            |  10%|
| |                                |   |
+--+----------------------------------------------------------------+------+
(2) druga dejavnost, povezana z višješolskim študijem, do največ 20%, in sicer:
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|1.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v življenje in delo v   | do|
| |lokalnem in regionalnem okolju                  | 8%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|2.|Sodelovanje študentov na natečajih, tekmovanjih v znanju in    | do|
| |veščinah na predstavitvah dosežkov – na državni oziroma mednarodni| 4%|
| |ravni                               |  |
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|3.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na  | do|
| |državni ravni                           | 4%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
|4.|Sodelovanje oziroma vključenost zavoda v izvajanje projektov na  | do|
| |mednarodni ravni                         | 4%|
| |                                 |  |
+--+------------------------------------------------------------------+----+
10. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela pri ravnatelju organizacijske enote zavoda)
Ne glede na določbo 8. oziroma 9. člena tega pravilnika se pri ravnatelju organizacijske enote zavoda izpolnitev letnega programa dela vrednoti na naslednji način:
(1) vzgojno-izobraževalni oziroma študijski proces v šoli kot organizacijski enoti do največ 70%, in sicer pri ravnatelju srednje šole kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Realizacija obsega pouka in drugih oblik organiziranega dela   |  do|
| |                                 | 17%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                 | 28%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Spremljanje in razvoj zaposlenih                 |  do|
| |                                 | 14%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Obseg in kakovost sodelovanja ravnatelja z organi zavoda, s   |  do|
| |starši, dijaki, ustanoviteljem                  | 11%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
pri ravnatelju dijaškega doma kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                 | 41%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Spremljanje in razvoj zaposlenih                 |  do|
| |                                 | 16%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Obseg in kakovost sodelovanja ravnatelja z organi zavoda, s   |  do|
| |starši, dijaki, ustanoviteljem                  | 13%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
in pri ravnatelju višje strokovne šole kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Kakovost izvedbe programa                    |  do|
| |                                 | 60%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Obseg in kakovost sodelovanja ravnatelja z organi višje     |  do|
| |strokovne šole in s študenti                   | 10%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
(2) druga dejavnost, povezana z vzgojo in izobraževanjem oziroma višješolskim študijem, do največ 30%, in sicer pri ravnatelju srednje šole kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Sodelovanje oziroma vključenost srednje šole kot organizacijske |  do|
| |enote v življenje in delo v lokalnem in regionalnem okolju    | 12%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Sodelovanje dijakov na natečajih, tekmovanjih v znanju in    |  do|
| |veščinah – na državni oziroma mednarodni ravni          |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Sodelovanje oziroma vključenost srednje šole kot organizacijske |  do|
| |enote v izvajanje projektov na državni ravni           |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Sodelovanje oziroma vključenost srednje šole kot organizacijske |  do|
| |enote v izvajanje projektov na mednarodni ravni,         |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
pri ravnatelju dijaškega doma kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Sodelovanje oziroma vključenost dijaškega doma kot        |  do|
| |organizacijske enote v življenje in delo v lokalnem in      | 12%|
| |regionalnem okolju                        |   |
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Sodelovanje dijakov na natečajih, tekmovanjih v znanju in    |  do|
| |veščinah – na državni oziroma mednarodni ravni          |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Sodelovanje oziroma vključenost dijaškega doma kot        |  do|
| |organizacijske enote v izvajanje projektov na državni ravni   |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Sodelovanje oziroma vključenost dijaškega doma kot        |  do|
| |organizacijske enote v izvajanje projektov na mednarodni ravni  |  6%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
in pri ravnatelju višje strokovne šole kot organizacijske enote:
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|1.|Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v življenje |  do|
| |in delo v lokalnem in regionalnem okolju             | 15%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|2.|Sodelovanje študentov na natečajih, tekmovanjih v znanju in   |  do|
| |veščinah na predstavitvah dosežkov – na državni oziroma     |  5%|
| |mednarodni ravni                         |   |
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|3.|Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje |  do|
| |projektov na državni ravni                    |  5%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
|4.|Sodelovanje oziroma vključenost višje strokovne šole v izvajanje |  do|
| |projektov na mednarodni ravni.                  |  5%|
| |                                 |   |
+--+-----------------------------------------------------------------+-----+
11. člen
(ovrednotenje izpolnitve letnega programa dela pri direktorju, ki opravlja samo poslovodno funkcijo)
Ne glede na določbo 8. oziroma 9. člena tega pravilnika se pri direktorju zavoda, ki ne izvaja nalog pedagoškega vodje, izpolnitev letnega programa dela ovrednoti tako, da se seštejejo odstotki uspešnosti ravnateljev organizacijskih enot iz prejšnjega člena, vsota dobljenih odstotkov pa se deli s številom ravnateljev organizacijskih enot in ustrezno preračuna tako, da ustreza vrednosti 70 odstotkov.
12. člen
(ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja)
Finančni rezultat poslovanja se meri kot presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja javne službe, ugotovljen po obračunskem načelu in izkazan v letnem poročilu, in se ovrednoti na naslednji način:
+--+----------------------------------------------+----+
|1.|Delež presežka znaša nad 2,1%         | 30%|
| |                       |  |
+--+----------------------------------------------+----+
|2.|Delež presežka znaša nad 1,7 do vključno 2,1% | 20%|
| |                       |  |
+--+----------------------------------------------+----+
|3.|Delež presežka znaša nad 1,0 do vključno 1,7% | 15%|
| |                       |  |
+--+----------------------------------------------+----+
|4.|Delež presežka znaša nad 0,3 do vključno 1,0% | 10%|
| |                       |  |
+--+----------------------------------------------+----+
|5.|Delež presežka znaša nad 0,15 do vključno 0,3%| 5%,|
| |                       |  |
+--+----------------------------------------------+----+
razen za ravnatelje dijaških domov, za katere se presežek ovrednoti:
+--+---------------------------------------------+----+
|1.|Delež presežka znaša nad 3,1%        | 37%|
| |                       |  |
+--+---------------------------------------------+----+
|2.|Delež presežka znaša nad 2,4 do vključno 3,1%| 27%|
| |                       |  |
+--+---------------------------------------------+----+
|3.|Delež presežka znaša nad 1,7 do vključno 2,4%| 21%|
| |                       |  |
+--+---------------------------------------------+----+
|4.|Delež presežka znaša nad 1,0 do vključno 1,7%| 14%|
| |                       |  |
+--+---------------------------------------------+----+
|5.|Delež presežka znaša nad 0,3 do vključno 1,0%| 7%.|
| |                       |  |
+--+---------------------------------------------+----+
Delež presežka prihodkov nad odhodki se izračuna kot razmerje med presežkom in prihodki, ustvarjenimi za namen iz prvega odstavka tega člena.
13. člen
(merila pri direktorjih organizacij za izobraževanje odraslih in direktorjih svetovalnih centrov)
Direktorju organizacije za izobraževanje odraslih in direktorju svetovalnega centra v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport se višina dela plače za delovno uspešnost določi na podlagi meril iz drugega poglavja tega pravilnika.
14. člen
(ocenjevalni listi)
Delovna uspešnost direktorja se znotraj vrednosti meril iz 8. do 12. člena ugotavlja z ocenjevalnim listom, ki je za posamezno področje vzgoje oziroma izobraževanja iz 1. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) določen v prilogah tega pravilnika.
V primeru, ko zavod izvaja dejavnosti z več področij iz prejšnjega odstavka, se delovna uspešnost direktorja ugotavlja z ocenjevalnim listom za področje, ki predstavlja pretežno dejavnost zavoda.
4. Skupne določbe
15. člen
(del plače za delovno uspešnost)
Del plače za delovno uspešnost lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači direktorja, pri čemer se upošteva višina osnovne plače direktorja v mesecu decembru preteklega leta.
16. člen
(ugotavljanje delovne uspešnosti)
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja določi svet zavoda ob obravnavi in potrditvi letnega poročila zavoda za preteklo leto. Delovno uspešnost določi svet zavoda javno.
Kot ocenjevalno obdobje šteje preteklo poslovno leto, razen za vrednotenje izpolnitve letnega programa dela pri ocenjevanju direktorjev iz tretjega poglavja tega pravilnika, ki se opravi za preteklo šolsko oziroma študijsko leto.
17. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se izračuna tako, da se seštevek doseženih odstotkov na podlagi ovrednotenih meril pomnoži z višino dveh osnovnih mesečnih plač direktorja.
18. člen
(delovna uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor zaključi ali nastopi mandat med poslovnim letom, mu del plače za delovno uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem njegovega mandata v tem poslovnem letu.
19. člen
(neupravičenost do dela plače za delovno uspešnost)
Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če v ocenjevalnem obdobju:
– zavod posluje z izgubo,
– direktor ne zagotovi izvedbe sklepov in ukrepov oziroma v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport ali Računsko sodišče Republike Slovenije,
– če zavod dobi negativno mnenje Računskega sodišča Republike Slovenije, ki se nanaša na čas trajanja mandata direktorja,
– če zavod v preteklem šolskem letu ni dosegel vsaj 95% realizacije pouka oziroma vzgojne dejavnosti na področju predšolske vzgoje ali ni dosegel vsaj 90% realizacije individualnega pouka v programu osnovnega glasbenega izobraževanja.
5. Končni določbi
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljev vrtcev in šol v osnovnem in srednjem izobraževanju ter ravnateljev oziroma direktorjev drugih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja, razen visokošolskih zavodov (Uradni list RS, št. 57/94, 45/97 in 4/99), in Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 4/99).
21. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-22/2006
Ljubljana, dne 3. julija 2006
EVA 2006-3311-0028
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost