Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2006 z dne 20. 7. 2006

Kazalo

3292. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 8111.

Na podlagi drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(1) V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 138/04, 52/05, 82/05 in 17/06) se v prvem odstavku 5. člena na koncu šeste alinee namesto vejice postavi pika, sedma alinea pa se črta.
(2) V tretjem odstavku se za besedilom »in promoviranja plačevanja davkov« doda besedilo »ter opravlja inšpekcijski nadzor nad poslovanjem rezidentov, razen nadzora nad poslovanjem pooblaščenih bank in hranilnic, in v delu, ki se nanaša na menjalniško poslovanje tudi drugih oseb, ki so pooblaščene za opravljanje menjalniških poslov, ter nerezidentov, v skladu z zakoni, ki urejajo devizno poslovanje in zunanjetrgovinsko poslovanje, ter drugimi zakoni, ki določajo nadzor; vodi postopke za prekrške in izdaja odločbe o prekršku na prvi stopnji za prekrške, ki jih določa zakon, ki ureja devizno poslovanje«.
(3) Črta se osmi odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Davčna uprava Republike Slovenije prevzame naloge, dokumentacijo in javne uslužbence Deviznega inšpektorata Republike Slovenije, razen dveh javnih uslužbencev, ki ju prevzame Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.
(2) Prevzem iz prejšnjega odstavka mora biti opravljen najkasneje do 31. avgusta 2006.
3. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Davčne uprave Republike Slovenije in Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo se s to uredbo uskladita najkasneje v petnajstih dneh od njene uveljavitve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-24/2006/8
Ljubljana, dne 6. julija 2006
EVA 2006-3111-0041
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost