Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2006 z dne 24. 1. 2006

Kazalo

271. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, stran 618.

Na podlagi prvega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 10/04 – odl. US in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
1. člen
V Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljansko polje (Uradni list RS, št. 120/04) se v 2. členu za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Parcele, ki ležijo na vodovarstvenem območju, se ne smejo združevati s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja.«.
2. člen
V 3. členu se besedilo 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»2. družinski član je zakonec, krvni sorodnik v ravni vrsti do drugega kolena, posvojitelj, posvojenec, rejnik ali rejenec.«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za besedilom »priloge 3« doda besedilo », ki je sestavni del«.
4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– gradnja je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto objekta iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, kakor so navedeni za podobmočje ožjega območja z manj strogim vodovarstvenim režimom;«.
Dosedanja tretja alinea, ki postane četrta alinea, se spremeni tako, da se glasi:
»– rekonstrukcija in nadomestna gradnja obstoječih stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter sprememba namembnosti iz industrijske v pretežno poslovno dejavnost je dovoljena pod pogoji iz prve, druge in tretje alinee tega odstavka;«.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
V tretjem odstavku se v prvih alineah 1., 2., 3., 5. in 7. točke število »10a« nadomesti s številom »10«.
V tretjem odstavku se v 4. točki doda nova prva alinea, ki se glasi:
»– gradnja nestanovanjskih stavb znotraj gradbenih meja, določenih z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj (Uradni list RS, št. 61/99), razen nestanovanjskih stavb iz priloge 3, tabele 1.1, navedenih pod zaporednimi številkami: 4, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in 21; 5, če gre za gradnjo bencinskega servisa v javni uporabi s skladiščenjem goriva v podzemnih rezervoarjih, ali s skladiščenjem goriva v rezervoarjih s skupno zmogljivostjo več kakor 100 m3 in če gre za vrste skladiščenega goriva iz skupine I ali skupine II po predpisih o tehničnih zahtevah za gradnjo postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi in 7 in 9, če je za gradnjo objektov potrebna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja,«.
Dosedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja in četrta alinea.
Za petim odstavkom se dodata nov šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe je na podobmočjih ožjega območja s strogim vodovarstvenim režimom gradnja nestanovanjskih stavb iz tabele 1.1 priloge 3 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami 16, 17, 18 in 19, dovoljena, če gre za dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj grajenega območja kmetije, in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred 23. 11. 2004.
(7) Ne glede na določbe 6. člena te uredbe je na podobmočjih ožjega območja s strogim vodovarstvenim režimom gradnja stanovanjskih objektov iz priloge 3, tabele 1.1, navedenih pod zaporedno številko 1 dovoljena, če gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilno gradnjo objektov, ki pomenijo izkoristek prostih in nezadostno izkoriščenih površin znotraj naselij in če je gradnja dovoljena s prostorskim izvedbenim aktom, ki je bil sprejet pred 23. 11. 2004.«.
5. člen
V petem odstavku 14. člena se besedilo »ki ureja vnos nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla« spremeni tako, da se glasi: »ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijske obdelovalne površine pokrite z vegetacijo preko celega leta.«.
6. člen
Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Prepovedi iz 14. in 16. člena te uredbe se uporabljajo, kadar ni s posameznimi predpisi, ki urejajo mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in fitofarmacevtska sredstva, določen enako strog ali strožji režim.«.
7. člen
Za 17. členom se doda novo V.a poglavje s 17.a členom, ki se glasi:
»V.a Evidentiranje
17.a člen
Vodovarstveno območje se evidentira v zemljiškem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov najpozneje do 31. decembra 2007.«.
8. člen
V 2. točki 18. člena se črta besedilo »za shranjevanje orodja ali posod za zalivanje rastlin iz prejšnjega člena«.
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Z globo od 1.000.000 do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:
1. rabi vodo v nasprotju z določbami 4. člena te uredbe,
2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi iz 5., 6., 10. in 11. člena te uredbe, ali gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 12. in 13. člena te uredbe,
3. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja zemljišča ali gozd ali dopusti ravnanje z zemljišči ali gozdom v nasprotju z določbami 14. člena te uredbe,
4. na notranjih vodovarstvenih območjih uporablja fitofarmacevtska sredstva in sredstva za zaščito lesa ali vnaša rastlinska hranila v nasprotju z določbami 14. člena v zvezi s 16.a členom te uredbe,
5. dopusti rabo ali sam uporablja zemljišča za vrtičke v nasprotju z določbami 16. člena te uredbe,
6. ne zagotovi za obstoječo stanovanjsko ali nestanovanjsko stavbo odvajanje tehnološke odpadne vode v javno kanalizacijo v roku iz 20. člena te uredbe,
7. ne zagotovi za obstoječe parkirišče odvajanja padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo v roku iz 20. člena te uredbe in
8. ne zagotovi za stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo odvajanja oziroma zbiranja komunalne odpadne vode v rokih in na način iz 21. in 26.a člena te uredbe.
(2) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba pri samostojnem podjetniku posamezniku, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo od 50.000 tolarjev do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi posameznik, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
10. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnjo objektov in izvedbo gradbenih del, za katere je bilo pred 23. 11. 2004:
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje,
– pridobljeno veljavno lokacijsko dovoljenje,
– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja,
– izdano vodno soglasje ali
– sprejet lokacijski načrt po predpisih o urejanju prostora.«.
11. člen
V 23. členu se rok »1. januar 2006« nadomesti z rokom »1. januar 2007«.
12. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mestna občina Ljubljana in javno podjetje Žale morata do 31. decembra 2009 odstraniti obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov iz podobmočja ožjega območja s strogim vodovarstvenim režimom. Po odstranitvi odlagališča nenevarnih odpadkov se površine lahko uredi za žarne pokope ali zgradi objekt s stenskimi nišami za žarne pokope.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka 6. člena te uredbe se lahko na podobmočju ožjega območja z manj strogim vodovarstvenim režimom uredi zemljišče za zbiranje nenevarnih odpadkov na območju v smeri proti Koželjevi ulici.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
13. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(1) Ne glede na določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 12. člena te uredbe lahko ministrstvo do 31. decembra 2007 izda vodno soglasje za gradnjo na podobmočjih ožjega območja s strogim vodovarstvenim režimom, na podobmočjih ožjega območja z manj strogim vodovarstvenim režimom ter na širšem vodovarstvenem območju, kjer ni javne kanalizacije, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka 12. člena te uredbe ministrstvo izda vodno soglasje za gradnjo objektov, ki jih je dopustno legalizirati na podlagi predpisov o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora, če gre za gradnjo na območju brez javne kanalizacije, če je do izgradnje javne kanalizacije zagotovljeno zbiranje komunalne odpadne vode v nepretočni greznici, ki mora biti zgrajena v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Po izgradnji javne kanalizacije se morajo objekti iz prejšnjih dveh odstavkov v roku najmanj enega leta priključiti na javno kanalizacijo.«.
14. člen
V prilogi 2 se pri vodovarstvenem območju II A v stolpcu »Šifra katastrske občine: 1736 Brinje I« za parcelno številko »492/4« dodata novi parcelni številki: »,493/1, 493/2«.
15. člen
Priloga 3 te uredbe se nadomesti z novo prilogo 3, ki je sestavni del te uredbe.
16. člen
V prilogi 4 se besedilo pod točko 8.1 – ŽALE spremeni tako, da se glasi:
»KO Brinje I: 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655/1, 655/2, 656, 657, 658, 659/1
KO Stožice: 1632/2, 1632/3, 1632/4, 1633/2, 1633/3, 1633/4, 1634/2, 1635/2, 1636/2, 1637/2, 1637/3, 1638/2, 1639/2, 1640/2, 1641/2, 1642/2, 1643/2, 1644, 1645/2, 1646/2«.
17. člen
Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in izdajo vodnega soglasja, začeti po določbah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04), se končajo po določbah te uredbe.
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati šesti in sedmi odstavek 5. člena ter 12. in 13. člen Uredbe o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1 in 120/04).
19. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-1/2006/6
Ljubljana, dne 12. januarja 2006
EVA 2005-2511-0278
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
»PRILOGA 3

Tabela 1.1                                   

+--------+-+----------------------------------+-----+--------+-------+-------+ 
|CC.Si  |I|STANOVANJSKE STAVBE (*1,3)    | VVO | VVO II |VVO II | VVO | 
|**   | |                 | I |  a  |  b  | III | 
|    | |                 |   |    |    |    | 
+--------+-+----------------------------------+-----+--------+-------+-------+ 
|111   |1|Enostanovanjske stavbe      | - |  -  | pd  |  +  | 
|    | |                 |   |    |    |    | 
+--------+-+----------------------------------+-----+--------+-------+-------+ 
|112   |2|Večstanovanjske stavbe      | - |  -  | pd  |  +  | 
|    | |                 |   |    |    |    | 
+--------+-+----------------------------------+-----+--------+-------+-------+ 
|113   |3|Stanovanjske stavbe za posebne  | - |  -  | pd  |  +  | 
|    | |namene              |   |    |    |    | 
|    | |                 |   |    |    |    | 
+--------+-+----------------------------------+-----+--------+-------+-------+ 

+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|CC.Si|II |NESTANOVANJSKE STAVBE (*1,3)       |VVO | VVO| VVO | VVO | 
|   |  |                     | I |II a| II b | III | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|121 |1 |Gostinske stavbe             | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|122 |2 |Upravne in pisarniške stavbe       | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12301|3 |Trgovske stavbe              | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12302|4 |Sejemske dvorane, razstavišča       | - | - | pp | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12303|5 |Bencinski servisi             | - | - | pp | pp | 
|   |  |                     |  |  | (*28)|   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12304|6 |Stavbe za druge storitvene dejavnosti   | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1241 |7 |Postaje, terminali, stavbe za izvajanje  | - | - | pp | pd | 
|   |  |elektronskih komunikacij in z njimi    |  |  | (*6) |(*10) | 
|   |  |povezane stavbe              |  |  |   |   | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1242 |8 |Garažne stavbe              | - | - | pp | pd | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1251 |9 |Industrijske stavbe            | - | - | pp | pp | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1252 |10 |Rezervoarji, silosi in skladišča, razen  | - | - |  - | -  | 
|   |  |rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov|  |  |   |   | 
|   |  |in skladišč nenevarnih snovi       |  |  |   |   | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|   |10a|Silosi in skladišča nenevarnih snovi   | - | - | pp | pd | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|   |10b|Rezervoarji za zemeljski plin       | - | - |  - | pp | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1261 |11 |Stavbe za kulturo in razvedrilo      | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1262 |12 |Muzeji in knjižnice            | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1263 |13 |Stavbe za izobraževanje in znanstveno   | - | - | pd | +  | 
|   |  |raziskovalno delo             |  |  |   |   | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1264 |14 |Stavbe za zdravstvo            | - | - | pp | pd | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|1265 |15 |Športne dvorane              | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12711|16 |Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z| - | - | pp | pp | 
|   |  |rastlinjaki, ki niso uvrščeni med     |  |  |   |   | 
|   |  |enostavne objekte             |  |  |   |   | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12712|17 |Stavbe za rejo živali           | - | - | pp | pp | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12713|18 |Stavbe za spravilo pridelka        | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12714|19 |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe   | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12721|20 |Stavbe za opravljanje verskih obredov   | - | - | pd | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12722|21 |Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti| - | - | pd | pd | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12730|22 |Kulturni spomeniki            | + | + |  + | +  | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 
|12740|23 |Druge nestanovanjske stavbe, ki niso   | - | - | pd | +  | 
|   |  |nikamor uvrščene             |  |  |   |   | 
|   |  |                     |  |  |   |   | 
+-----+---+------------------------------------------+----+----+------+------+ 

+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|CC.Si|III|OBJEKTI TRANSPORTNE INFRASTRUKTURE   |VVO I|VVO II|VVO II | VVO | 
|   |  |(*1,3)                 |   |  a |  b  | III | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21110|1 |Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste  | pip | pip | pip | pip | 
|   |  |in regionalne ceste          |(*2) | (*2) | (*2) |(*2) | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21120|2 |Lokalne ceste in javne poti,      | pp | pd |  +  | + | 
|   |  |nekategorizirane ceste in gozdne ceste |   |   |    |   | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21210|4 |Glavne in regionalne železnice     | pip | pip | pip | pip | 
|   |  |                    |(*9) | (*9) |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21220|5 |Mestne železnice            | - | pip | pip | pip | 
|   |  |                    |   | (*9) |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21311|6 |Letališke steze in ploščadi      | - |  - |  -  | pip | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21312|7 |Letalski radio – navigacijski objekti | - |  - |  +  | + | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21410|8 |Mostovi in viadukti          | pp | pd | pd  | pd | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21420|9 |Predori in podhodi           | - |pp(*5)|pp(*5) | pp | 
|   |  |                    |   |   |    |(*5) | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21510|10 |Pristanišča in plovne poti       | - |  - | pd  | pd | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21520|11 |Pregrade in jezovi           | pp | pp | pd  | pd | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|21530|12 |Dovodni in odvodni kanali in      | - |  - | pp  | + | 
|   |  |osuševalni sistemi, razen namakalnih  |   |   |    |   | 
|   |  |sistemov                |   |   |    |   | 
|   |  |                    |   |   |    |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 
|   |12a|Namakalni sistemi           | - | pp | pp  | + | 
|   |  |                    |   | (*26)| (*26) |   | 
+-----+---+---------------------------------------+-----+------+-------+-----+ 

+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|CC.Si|IV|CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN | VVO I |VVO II |VVO II| VVO | 
|   | |ENERGETSKI VODI (*1,3)       |    |  a  | b  | III | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22110|1 |Naftovodi in prenosni plinovodi,  |  -  |  -  | -  | pip | 
|   | |razen za zemeljski plin       |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|   |1a|Prenosni plinovodi za zemeljski   | pip | pip | pip | pp  | 
|   | |plin                |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22121|2 |Prenosni vodovodi          | pp  | pp  | pd | pd  | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22122|3 |Objekti za črpanje, filtriranje in | pd  | pd  | pd | pd  | 
|   | |zajem vode             |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22130|4 |Prenosna komunikacijska omrežja   |  -  | pp  | pd |  +  | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22140|5 |Prenosni elektroenergetski vodi   |  -  | pp  | pd |  +  | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22210|6 |Distribucijski plinovodi, razen za |  -  | pip | pip | pip | 
|   | |zemeljski plin           |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|   |6a|Distribucijski plinovodi za     | pp  | pp  | pd | pd  | 
|   | |zemeljski plin           |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22221|7 |Distribucijski cevovodi za pitno in | pd  |  +  | +  |  +  | 
|   | |tehnološko vodo           |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22222|8 |Distribucijski cevovodi za toplo  |  -  | pd  | pd |  +  | 
|   | |vodo, paro in stisnjen zrak     |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22223|9 |Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti | pd  |  +  | +  |  +  | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22231|10|Cevovodi za odpadno vodo      |    | pd  | pd | pd  | 
|   | |                  |-(24,7)|(*7,8) |(*7,8)|(*7,8) | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22232|11|Čistilne naprave          |  -  |  -  | pip | pp  | 
|   | |                  |    |    |(*14) | (*14) | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 
|22240|12|Distribucijski elektroenergetski  | pp  | pd  | pd |  +  | 
|   | |vodi in distribucijska       |    |    |   |    | 
|   | |komunikacijska omrežja       |    |    |   |    | 
|   | |                  |    |    |   |    | 
+-----+--+------------------------------------+-------+-------+------+-------+ 

+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|CC.Si|V |KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI (*1,3)    |VVO |VVO |VVO | VVO | 
|   | |                       | I |II a|II b| III | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23010|1 |Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)  | - | - | - | pip | 
|   | |                       |  |  |  |(*12) | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23020|2 |Energetski objekti              | - | - |pip | pip | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23030|3 |Objekti kemične industrije razen objektov iz | - | - | - | pp | 
|   | |3a in 3b                   |  |  |  |   | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23030|3a|Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje   | - | - | pp | pp | 
|   | |večjega obsega v skladu s predpisi, ki    |  |  |  |   | 
|   | |urejajo varstvo okolja            |  |  |  |   | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23030|3b|Obrati, ki predstavljajo vir tveganja za   | - | - | pp | pp | 
|   | |okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi   |  |  |  |   | 
|   | |kemikalijami v skladu s predpisi, ki urejajo |  |  |  |   | 
|   | |varstvo okolja                |  |  |  |   | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 
|23040|6 |Drugi kompleksni industrijski objekti, ki  | - | - | - | pip | 
|   | |niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3a in|  |  |  |   | 
|   | |3b                      |  |  |  |   | 
|   | |                       |  |  |  |   | 
+-----+--+---------------------------------------------+----+----+----+------+ 

+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|CC.Si|VI|DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI (*1,3)    |VVO|VVO |VVO |VVO | 
|   | |                        | I |II a|II b|III | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24110|1 |Športna igrišča                 | - | - | pp | pd | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24122|2 |Drugi gradbeno-inženirski objekti za šport,   | - | - | pp | + | 
|   | |rekreacijo in prosti čas            |  |  |  |  | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24201|3 |Vojaški objekti                 | - | - | - | pp | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24202|4 |Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem  |pp | pp | pp | pd | 
|   | |voda na ogroženih območjih           |  |  |  |  | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24203|5 |Odlagališča odpadkov in objekti za zbiranje in | - | - | - | - | 
|   | |predelavo odpadkov, razen odlagališč nenevarnih |  |  |  |  | 
|   | |in inertnih odpadkov ter objektov za zbiranje  |  |  |  |  | 
|   | |in predelavo nenevarnih in inertnih odpadkov  |  |  |  |  | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|   |5a|Odlagališča nenevarnih in inertnih odpadkov ter | - | - | - | pp | 
|   | |objekti za zbiranje in predelavo nenevarnih in |  |  |  |  | 
|   | |inertnih odpadkov                |  |  |  |  | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24204|6 |Pokopališča                   | - | - | - | pp | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24205|7 |Parkirišča                   | - | - | pp | pd | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 
|24205|8 |Drugi gradbeno-inženirski objekti, ki niso   | - | - | pp | pd | 
|   | |uvrščeni drugje                 |  |  |  |  | 
|   | |                        |  |  |  |  | 
+-----+--+------------------------------------------------+---+----+----+----+ 

+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|CC.Si|VII|PONIKOVALNICE              |VVO I| VVO | VVO | VVO | 
|   |  |                    |   | II a | II b| III | 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|   |1 |Ponikanje podzemne vode brez zaznavnih | - | pp | pp | pp | 
|   |  |človekovih vplivov iz enega vodonosnika |   |   |   |   | 
|   |  |v drugega                |   |   |   |   | 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|22232|2 |Odvajanje očiščene komunalne odpadne  | - | -  | pp | pd | 
|   |  |vode s ponikanjem vode skozi tla,    |   |   |(*15)| (*15)| 
|   |  |zarasla z vegetacijo          |   |   |   |   | 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|22231|3 |Odvajanje očiščene tehnološke odpadne  | - | -  | pp | pp | 
|   |  |vode s ponikanjem vode preko filtra z  |   |   |(*15)| (*15)| 
|   |  |biološko aktivno plastjo        |   |   |   |   | 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|22231|4 |Odvajanje očiščene padavinske vode iz  | - |   | pd | pd | 
|   |  |utrjenih, tlakovanih ali z drugim    |   |-(35) |(*15)| (*15)| 
|   |  |materialom prekritih površin objektov s |   |   |   |   | 
|   |  |ponikanjem preko lovilcev olj      |   |   |   |   | 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
|   |5 |Odvajanje padavinske vode s strešnih  | pd | pd |   |   | 
|   |  |površin s ponikanjem vode skozi tla   |(*15)|(*15) |+(15)| +(15)| 
|   |  |                    |   |   |   |   | 
+-----+---+----------------------------------------+-----+------+-----+------+ 

Tabela 1.2                                   
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |  |IZVAJANJE GRADBENIH DEL (*1,3)       | VVO I| VVO | VVO | VVO | 
| |  |                      |   | II a |II b | III | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |1 |Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo |  - | -  | pp | pd | 
| |  |gradnjo objektov, na zemljišču s površino, |   |   |   |   | 
| |  |večjo od 1 ha               |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |2 |Parkirišče na gradbišču za delovne stroje |  - | -  | pd |  + | 
| |  |in naprave (brez vzdrževanja vozil in   |   |   |   |   | 
| |  |strojev)                  |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |3 |Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali|  - | -  | pd |  + | 
| |  |začasna skladišča za goriva in maziva ali |   |   |   |   | 
| |  |gradbena kemična sredstva         |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |4 |Sanitarije na gradbišču          |   |   |   |   | 
| |  |                      | -(11)|-(11) |-(11)| -(11)| 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |5 |Začasna skladišča na gradbišču za betonske |  - | pd | pd |  + | 
| |  |elemente                  |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |6 |Oskrba strojev in naprav z gorivom na   |  - | -  | pp |  + | 
| |  |gradbišču (pretakanje goriva)       |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |7 |Izkopi na gradbišču            | pd | pd | pd | +(*5)| 
| |  |                      | (*5) | (*5) |(*5) |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |8 |Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo   |  - | -  | pd |  + | 
| |  |betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje|   |   |   |   | 
| |  |in rezkalnikov na gradbišču        |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |9 |Uporaba brizganega betona         |  - | -  | pp |  + | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |10 |Uporaba odpadnega gradbenega materiala   |  - | -  | pp |  + | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |11 |Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz|  - | -  | pp |  + | 
| |  |odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo |   |   |   |   | 
| |  |objektov                  |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |12 |Uporaba gradbenega materiala, iz katerega |  - | -  | - |  - | 
| |  |se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |13 |Čiščenje in obdelava površin objektov in  |  - | -  | + |  + | 
| |  |gradbenega materiala, če pri tem nastaja  |   |   |   |   | 
| |  |odpadna voda (npr. pranje fasade)     |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |14 |Spreminjanje morfologije zemljišč z    |  - | pp | pp | pd | 
| |  |nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |15a|Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega | pp | pp | pp | pd | 
| |  |vira                    |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |15b|Gradnja tesnilnih zaves za ostalo     |  - | -  | - | pp | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |16 |Injektiranje                |  - | -  | pd |  + | 
| |  |                      |   |   |(*4) |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |17 |Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s  |  - | -  | pd | pd | 
| |  |suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem   |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |18 |Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako   |  - | -  | pp | pd | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |19 |Vgradnja pilotov s cementacijo v vrtini  |  - | -  | pp |  + | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |20 |Vrtanje in izvedba vodnjakov:       |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |  |Vrtanje in izvedba vodnjakov za      | pp | pp | pp | pp | 
| |  |raziskovanje                | (*13)|(*13) |(*13)| (*13)| 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |  |Vrtanje in izvedba vodnjakov za geomehanske| pp | pp | pp | pp | 
| |  |preiskave                 | (*13)|(*13) |(*13)| (*13)| 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |  |Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge   |  - | pp | pp | pp | 
| |  |namene (za izkoriščanje geotermalne    |   |(*13) |(*13)| (*13)| 
| |  |energije, namakanje, oskrbo s tehnološko  |   |   |   |   | 
| |  |vodo,…)                  |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 
| |  |Izvedba vodnjaka za javno oskrbo s pitno  |  + | +  | + |  + | 
| |  |vodo                    |   |   |   |   | 
| |  |                      |   |   |   |   | 
+-+---+-------------------------------------------+------+------+-----+------+ 

Tabela 1.3                                   
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |GRADNJA ENOSTAVNIH OBJEKTOV *(*1,3)      |VVO I| VVO | VVO | VVO | 
| | |                        |   |II a | II b | III | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |1|Pomožni objekti za lastne potrebe:       |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Drvarnica, nadstrešek, lopa, uta, zbiralnik za | + | + | +  | + | 
| | |kapnico                    |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Garaža, steklenjak, bazen           | pd | pd | +  | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Ograje                     | + | + | +  | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |2|Pomožni infrastrukturni objekti:        |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Pomožni cestni objekti razen odvodnjavanja   | pd | pd | +  | + | 
| | |cest in cestninske postaje,          |   |   |   |   | 
| | |Pomožni železniški objekti razen odvodnjavanja |   |   |   |   | 
| | |železniških tirov,               |   |   |   |   | 
| | |Pomožni žičniški objekti,           |   |   |   |   | 
| | |Pomožni energetski objekti,          |   |   |   |   | 
| | |Pomožni telekomunikacijski objekti,      |   |   |   |   | 
| | |Pomožni komunalni objekti razen tipskih    |   |   |   |   | 
| | |oziroma montažnih greznic, malih tipskih    |   |   |   |   | 
| | |čistilnih naprav in zbiralnic ločenih frakcij |   |   |   |   | 
| | |komunalnih odpadkov              |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Objekt za odvodnjavanje cest, cestninska    | - | - | pd | + | 
| | |postaja, objekt za odvodnjavanje železniških  |   |   |   |   | 
| | |tirov, zbiralnica ločenih frakcij komunalnih  |   |   |   |   | 
| | |odpadkov, pomožni objekti v vojašnicah,    |   |   |   |   | 
| | |pomožni letališki objekti in pomožni objekti  |   |   |   |   | 
| | |na mejnih prehodih               |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Tipska oziroma montažna greznica, tipska mala | - |   |   |   | 
| | |čistilna naprava,               |   |-(27)|-(27) |-(27)| 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |3|Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:      |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Čebelnjak, gozdna cesta, gozdna učna pot,   | + | + | +  | + | 
| | |grajena gozdna vlaka, stalna gozdna žičnica,  |   |   |   |   | 
| | |kašča, kozolec, kmečka lopa, poljska pot,   |   |   |   |   | 
| | |skedenj, senik                 |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Krmišče, molzišče               | - | - | +  | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Gnojišče, zbiralnik gnojnice in gnojevke do  |   |   | pd |   | 
| | |150 m3, ribnik, silos, vodno zajetje namenjeno |-(25)|-(25)|(*16) |+(16)| 
| | |namakanju, hlevski izpust           |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Rastlinjak                   | - | pd | pd | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |4|Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični | - | pd | pd | + | 
| | |ponudbi, prireditvam in skladiščenju      |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |5|Vadbeni objekti, namenjeni športu in      |   |   |   |   | 
| | |rekreaciji na prostem:             |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Igrišče za šport in rekreacijo na prostem,   | pd | pd | +  | + | 
| | |kolesarska steza, planinska pot, sprehajalna  |   |   |   |   | 
| | |pot, trim steza in vzletišče          |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Smučišče                    | - | - | pp | pp | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Igrišče za golf                | - | - | -  | pp | 
| | |                        |   |   |   |(*17)| 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |5|Pomol in športno strelišče           | - | pd | pd | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |6|Vadbeni objekti, namenjeni obrambnim vajam in | - | pd | pd | + | 
| | |vajam za zaščito, reševanje in pomoč      |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |7|Spominsko obeležje               | + | + | +  | + | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| |8|Urbana oprema:                 |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Nadkrita čakalnica, javna kolesarnica, javna  | + | + | +  | + | 
| | |telefonska govorilnica, objekt za oglaševanje, |   |   |   |   | 
| | |transparent, skulptura in prostorska      |   |   |   |   | 
| | |instalacija, večnamenski kiosk, otroško    |   |   |   |   | 
| | |igrišče in vodnjak               |   |   |   |   | 
| | |                        |   |   |   |   | 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 
| | |Montažna sanitarna enota            | - |   |   |   | 
| | |                        |   |-(11)|-(11) |-(11)| 
+-+-+-----------------------------------------------+-----+-----+------+-----+ 

Tabela 1.4                                   
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |I |GNOJENJE                 |VVO I|VVO II a | VVO | VVO | 
| | |                     |   |     |II b | III | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |1 |Gnojenje brez gnojilnega načrta      | - |  -  | - |  - | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |2 |Gnojenje z mineralnimi gnojili, ki    | - |     |   |   | 
| | |vsebujejo mineralni dušik na kmetijah,  |   |-(31,18) |+(18)| +(18)| 
| | |vrtnarijah in drevesnicah v skladu z   |   |     |   |   | 
| | |gnojilnim načrtom             |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |3 |Gnojenje z uporabo gnoja in izboljševalcev|   |     |   |   | 
| | |tal na kmetijah, vrtnarijah in drevesnicah|-(30)|-(31,18) |+(18)| +(18)| 
| | |v skladu z gnojilnim načrtom       |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |4 |Gnojenje z uporabo fermentirane gnojnice | - |     |   |   | 
| | |in gnojevke na kmetijah, vrtnarijah in  |   |-(31,18) |+(18)| +(18)| 
| | |drevesnicah v skladu z gnojilnim načrtom |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |5 |Preoravanje travinja v skladu z gnojilnim | - | -(*32) |   |   | 
| | |načrtom                  |   |     |+(18)| +(18)| 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |6 |Gnojenje z uporabo gnoja, gnojnice in   | - |  -  | - |  - | 
| | |gnojevke v gozdu, parkih, pokopališčih in |   |     |   |   | 
| | |športnih igriščih             |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |7 |Gnojenje z uporabo mineralnih gnojil, ki | - |  -  |   |   | 
| | |vsebujejo mineralni dušik v gozdu, parkih,|   |     |+(19)| +(18)| 
| | |pokopališčih in športnih igriščih     |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |8 |Uporaba komposta z omejeno uporabo na   | - |  -  | - |  - | 
| | |kmetijah, vrtnarijah in drevesnicah    |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |9 |Uporaba komposta z neomejeno uporabo na  |   | +(*20) |   |   | 
| | |kmetijah, vrtnarijah in drevesnicah    |+(20)|     |+(20)| +(20)| 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |10|Uporaba komposta z omejeno uporabo v   | - |  -  | - |  - | 
| | |gozdu, parkih, pokopališčih in športnih  |   |     |   |   | 
| | |igriščih,                 |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |11|Uporaba komposta z neomejeno uporabo v  |   | +(*20) |   |   | 
| | |gozdu, parkih, pokopališčih in športnih  |+(20)|     |+(20)| +(20)| 
| | |igriščih                 |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |12|Začasno odlaganje gnoja na polju (več   | - |  -  | - |  + | 
| | |kakor 1 m3 skupaj)            |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |13|Začasno odlaganje komposta z neomejeno  | - |  -  | - |   | 
| | |uporabo                  |   |     |   | +(20)| 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |14|Začasno odlaganje komposta z omejeno   | - |  -  | - |  - | 
| | |uporabo                  |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |15|Uporaba blata iz čistilnih naprav     | - |  -  | - |  - | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |16|Gnojenje z ostanki iz zaprtih greznic,  | - |  -  | - |  - | 
| | |stranišč in fekalne            |   |     |   |   | 
| | |kanalizacije               |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 
| |17|Gnojenje vrtov na gradbenih parcelah in  | - | +(*19) |   |   | 
| | |vrtičkov na kmetijskih in drugih     |   |     |+(19)| +(18)| 
| | |nepozidanih zemljiščih          |   |     |   |   | 
| | |                     |   |     |   |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+---------+-----+------+ 

+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |II|UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV IN    |VVO I| VVO | VVO | VVO | 
| | |SREDSTEV ZA ZAŠČITO LESA           |   | II a | II b| III | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |1 |Uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki niso | - |  - | - |  - | 
| | |dovoljena v skladu s predpisi o       |   |   |   |   | 
| | |fitofarmacevtskih sredstvih         |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |2 |Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev |   |   |   |  + | 
| | |v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih   |-(33)| -(34)|+(21)|   | 
| | |sredstvih na kmetijah, vrtnarijah in     |   |   |   |   | 
| | |drevesnicah                 |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |3 |Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev | - |  - |   |  + | 
| | |v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih   |   |   |+(33)|   | 
| | |sredstvih na vrtovih na gradbenih parcelah in|   |   |   |   | 
| | |vrtičkih na kmetijskih in drugih nepozidanih |   |   |   |   | 
| | |zemljiščih                  |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |4 |Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev |   |   |   |  + | 
| | |v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih   |-(29)| -(29)|+(21)|   | 
| | |sredstvih v parkih, na pokopališčih in    |   |   |   |   | 
| | |športnih igriščih              |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |5 |Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev | - |  - | + |  + | 
| | |v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih   |   |   |   |   | 
| | |sredstvih na objektih transportne      |   |   |   |   | 
| | |infrastrukture                |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |6 |Dovoljena uporaba fitofarmacevtskih sredstev | - |   |   |   | 
| | |v skladu s predpisi o fitofarmacevtskih   |   | +(22)|+(22)| +(22)| 
| | |sredstvih na območju železniških tirov    |   |   |   |   | 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 
| |7 |Uporaba sredstev za zaščito lesa, ki so   | - |   |   |   | 
| | |dovoljena v skladu s predpisi        |   | +(23)|+(23)| +(23)| 
| | |                       |   |   |   |   | 
+-+--+---------------------------------------------+-----+------+-----+------+ 

+-+--+------------------------------------------+-----+-------+-------+------+ 
| |II|RAVNANJE V GOZDU             | VVO |VVO II |VVO II | VVO | 
| | |                     | I |  a  |  b  | III | 
| | |                     |   |    |    |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+-------+-------+------+ 
| |1 |Pogozdovanje               | + |  +  |  +  | +  | 
| | |                     |   |    |    |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+-------+-------+------+ 
| |2 |Uporaba sredstev za zatiranje drevesnih  | - |  -  |  +  | +  | 
| | |škodljivcev                |   |    |    |   | 
| | |                     |   |    |    |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+-------+-------+------+ 
| |3 |Oskrba strojev in naprav z gorivom v gozdu| - |  -  |  +  | +  | 
| | |                     |   |    |    |   | 
+-+--+------------------------------------------+-----+-------+-------+------+ 

  Pomen oznak:

  VVO I – najožje vodovarstveno območje,
  VVO II a – ožje območje s strogim vodovarstvenim režimom,
  VVO II b – ožje območje z manj strogim vodovarstvenim režimom,
  VVO III – širše vodovarstveno območje.
  * Enostavni objekti, katerih gradnja na notranjih vodovarstvenih območjih
je dovoljena, so povzeti iz Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi
zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04 in 100/05).
  ** Nazivi vrst objektov, ki so navedeni v prvem stolpcu tabele 1, so nazivi
objektov v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in o določitvi objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu:
CC.Si, Uradni list RS, št. 33/03 in 78/05 popr).
  (*1) Z gradnjo stavb v ožjem vodovarstvenem območju se ne sme posegati v
območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme
zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega
ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja.
  (*2) Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest.
  (*3) Objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi
nad srednjo gladino podzemne vode. Izjemoma je dovoljena gradnja, če se
transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10
odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati
podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.
  (*4) Dovoljeno le, če gre za stabilizacijo nestabilnega terena.
  (*5) Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 metra nad najvišjo
gladino podzemne vode, razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja iz
opombe (*3) te priloge.
  (*6) Dovoljena je gradnja prostostoječih cistern s spremljajočimi cevovodi
in pretakališči, ki se rabijo samo za obdelavo vode, cisterne z uporabno
prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi, prostostoječ rezervoar s kurilnim ali
dizelskim gorivom s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem, pri čemer skupna
prostornina vsakega skladišča ne sme presegati 30 m3in mora biti strokovno
pregledana vsaki dve leti.
  (*7) Interno kanalizacijsko omrežje mora biti priključeno na javno
kanalizacijsko omrežje, razen interno kanalizacijsko omrežje za padavinsko
odpadno vodo na podobmočju ožjega območja z manj strogim vodovarstvenim režimom
in na širšem območju. Pred uporabo je treba preveriti vodotesnost internega
kanalizacijskega omrežja s standardiziranimi postopki.
  (*8) Za javno kanalizacijsko omrežje mora biti pred uporabo preverjena
vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.
  (*9) Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa meteorna voda mora
biti speljana zunaj območja.
  (*10) Kadar so na postajah vagoni s cisternami z nevarnimi snovmi, morajo
biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi.
  (*11) Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejena odvodnja iz
stranišč v javno kanalizacijo.
  (*12) Pri izkopih zaradi izkoriščanja mineralnih surovin mora biti dno
izkopa vsaj 2 metra nad najvišjo gladino podzemne vode glede na povprečje
nivoja gladin v zadnjih 10 letih.
  (*13) Pri vrtanju je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja,
ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje.
  (*14) Očiščena odpadna voda, ki se odvaja v vodotok, ne sme pred njim
ponikati v podzemno vodo ali zajetje.
  (*15) Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 meter nad najvišjo gladino
podzemne vode.
  (*16) Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti najmanj 2
metra nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.
  (*17) Skledice zelenic in udarjališč morajo biti vodotesne, vsa padavinska
voda s teh površin mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.
  (*18) Dovoljeno, če niso presežene mejne vrednosti dušika na vodovarstvenih
območjih v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in
gnojil v tla.
  (*19) Dovoljeno v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa
nevarnih snovi in gnojil v tla, če iz rezultatov monitoringa kakovosti vode
izhaja, da je imela voda iz zajetja v obdobju zadnjih petih let dobro kemijsko
stanje v skladu s predpisi, ki urejajo kakovost podzemnih voda.
  (*20) Dovoljeno, če gre za kompost z neomejeno uporabo na vodovarstvenih
območjih v skladu s predpisom, ki ureja mejne vrednostih vnosa nevarnih snovi
in gnojil v tla.
  (*21) Dovoljeno samo na vodovarstvenih območjih za zajetja v medzrnskem
vodonosniku ali na vodovarstvenih območjih za zajetja v razpoklinskem
vodonosniku z značilnostmi medzrnskega vodonosnika in velja za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja.
  (*22) Dovoljena je uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisom,
ki ureja obvezno sodelovanje imetnikov pri zatiranju škodljivih organizmov na
železniških objektih.
  (*23) Uporaba zaščitnih sredstev za les je dovoljena samo, če je preprečeno
ponikanje ali spiranje zaščitnih sredstev v podzemne vode ali zajetje.
  (*24) Razen če gre za gradnjo novih cevovodov za komunalno odpadno vodo kot
sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.
  (*25) Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih
gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke kot sanacijski ukrep na že
obstoječem kmetijskem gospodarstvu. Dno gnojišča in gnojne jame morata biti
najmanj 2 metra nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti
vodotesni.
  (*26) Dovoljeno je namakanje z razpršilci ali kapljično namakanje z vodo,
ki glede kakovosti ustreza predpisu, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih
snovi in gnojil v tla, v skladu z gnojilnim načrtom, razen na podobmočju ožjega
območja s strožjim vodovarstvenim režimom na območju vodarn Kleče in Šentvid.
  (*27) Razen če gre za neprepustni zbiralnik komunalne odpadne vode, iz
katerega se odvaža komunalna odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma
obdelavo na komunalno čistilno napravo.
  (*28) Dovoljena je gradnja bencinskih servisov, če se tekoča gradiva
skladiščijo v nadzemnih rezervoarjih z dvema stenama, ki se vgradijo v
popolnoma zaprta ohišja in če zmogljivost rezervoarja za posamezno vrsto goriva
ne presega 50 m3 v skladu s predpisom o tehničnih zahtevah za gradnjo in
obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivom.
  (*29) Razen če gre za poseben ukrep varstva posamezne rastline s
fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih in športnih igriščih in
je sredstvo za tak namen registrirano oziroma je za njegovo uporabo izdano
ustrezno dovoljenje.
  (*30) Razen če gre za gnojenje z uporabo gnoja iz ekstenzivne živinoreje,
ki je zoren najmanj 6 mesecev, posušen hlevski gnoj in dehidrirani perutninski
gnoj, kompostirane odpadke iz gospodinjstva, šoto, glino, produkte in stranske
produkte rastlinskega izvora za gnojenje, žaganje in lesene sekance, lesni
pepel, mehki surovi fosfat, aluminijev kalcijev fosfat, droži in izvlečke iz
droži, kalcijev karbonat, magnezijev in kalcijev karbonat naravnega izvora,
magnezijev sulfat, kalcijev sulfat, kamninsko moko pod pogoji iz predpisov o
ekološki pridelavi kmetijskih pridelkov.
  (*31) Razen če gre za gnojenje v skladu s predpisi, ki urejajo integrirani
način kmetovanja ali pod pogoji iz predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo
kmetijskih pridelkov, kakor so navedeni v opombi (*30) te priloge.
  (*32) Razen če gre za travinje, ki je vključeno v kolobar, in če gre za
pridelavo rastlin v skladu s pogoji iz opombe (*31) te priloge in če na
vodovarstvenem območju niso presežene mejne vrednosti dušika v skladu s
predpisom, ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla.
  (*33) Razen če gre za kemične ukrepe in uporabo izključno tistih
fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s
predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov.
  (*34) Razen če gre za kemične ukrepe in uporabo izključno tistih
fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s
predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo kmetijskih pridelkov.
  (*35) Razen če gre za odvajanje očiščene padavinske vode v prehodnem
obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno
vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem
omrežju mešanega sistema. Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 meter nad najvišjo
gladino podzemne vode.«.

AAA Zlata odličnost