Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2006 z dne 15. 6. 2006

Kazalo

2631. Pravilnik o območnih združenjih upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom, stran 6715.

Na podlagi drugega odstavka 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) za izvrševanje 67. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o območnih združenjih upravljavcev lovišč
in lovišč s posebnim namenom
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino in vodenje seznama območnih združenj upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: seznam), postopek evidentiranja in sporočanje sprememb, vsebino pravil in začetek opravljanja nalog območnih združenj upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom.
2. člen
(vsebina in vodenje seznama)
(1) Seznam vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v pisni in elektronski obliki.
(2) V seznamu se vsako območno združenje upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: OZUL) vodi pod zaporedno številko glede na lovsko upravljavska območja določena z Odlokom o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah (Uradni list RS, št. 110/04).
(3) Za vsak OZUL se v seznamu vodijo naslednji podatki:
– številka odločbe o vpisu v seznam,
– datum vpisa v seznam,
– celoten naziv OZUL-a,
– sedež OZUL-a,
– lovsko upravljavsko območje, za katero se organizira (z imeni lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju),
– imena upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom,
– datum ustanovnega zbora,
– pooblaščene osebe,
– datum prenehanja OZUL-a in
– vse morebitne spremembe podatkov iz tega odstavka.
3. člen
(pravila OZUL-a)
(1) Podrobnejši podatki o OZUL-ih so razvidni iz pravil vsakega OZUL-a in njihovih morebitnih sprememb, ki so dostopni na ministrstvu in morajo vsebovati naslednje bistvene sestavine:
1. celotno ime, sedež in žig OZUL-a;
2. lovsko upravljavsko območje, za katero se organizira OZUL (z imeni lovišč in lovišč s posebnim namenom v lovsko upravljavskem območju ter imeni posameznih upravljavcev);
3. organe OZUL-a:
– zbor upravljavcev, njegove pristojnosti in delovanje in
– izvršilni organ, njegove pristojnosti in delovanje;
4. zastopanje in predstavljanje OZUL-a, vključno s pooblastili za razpolaganje z denarnimi in drugimi sredstvi, pooblastili za sprejem pošte, hrambo dokumentacije in vodenje arhiva;
5. odgovornost za obveznosti OZUL-a;
6. pravice, dolžnosti in obveznosti upravljavcev, ki se združujejo v OZUL (v nadaljnjem besedilu: člani OZUL-a);
7. pogoje, način sprejemanja novih članov in razloge za prenehanje članstva v OZUL-u;
8. postopek za spremembo pravil;
9. reševanje sporov med člani OZUL-a;
10. status premoženja OZUL-a po prenehanju.
(2) Pravila iz prejšnjega odstavka sprejme zbor upravljavcev OZUL-a.
4. člen
(postopek evidentiranja)
(1) Predlog za vpis v seznam poda oseba, ki jo za to pooblasti zbor upravljavcev.
(2) Predlog za vpis mora vsebovati dokumente iz katerih so razvidni podatki iz tretje do devete alinee prvega odstavka prejšnjega člena in naslednje priloge:
– zapisnik ustanovnega zbora;
– pravila OZUL-a;
– pooblastilo osebe iz prejšnjega odstavka;
– imena oseb, ki bodo zastopale interese članov OZUL-a in imena oseb, ki bodo razpolagale z denarnimi sredstvi na transakcijskem računu OZUL-a.
(3) O vpisu v seznam in izbrisu iz seznama odloča v upravnem postopku minister, pristojen za lovstvo.
5. člen
(začetek opravljanja nalog)
OZUL lahko začne z opravljanjem nalog za katere je ustanovljen v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) z dnem ustanovnega zbora.
6. člen
(sporočanje sprememb)
OZUL mora ministrstvu nemudoma oziroma najkasneje v 30 dneh po nastali spremembi sporočiti spremembe podatkov iz tretjega odstavka 2. člena in prvega odstavka 3. člena.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-23/2006
Ljubljana, dne 26. maja 2006
EVA 2006-2311-0077
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti