Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2006 z dne 11. 5. 2006

Kazalo

2086. Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela, stran 5248.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 96. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa pogoje in primere, pri katerih je mogoče javnim uslužbencem izplačati dodatek za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost. Uredba določa tudi najvišjo možno višino tega dodatka.
2. člen
(primeri, pri katerih je mogoče plačilo povečanega obsega dela)
Dodatek za povečan obseg dela je javnim uslužbencem mogoče izplačati v naslednjih primerih:
1. za povečan obseg dela oziroma nadpovprečno obremenjenost pri opravljanju rednih nalog,
2. za delo pri posebnih projektih, ki so začasni in za katere obstajajo kriteriji oziroma merila za plačilo opravljenega dela,
3. za delo pri projektih tesnega medinstitucionalnega sodelovanja in drugih projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev EU ali drugih tujih sredstev,
4. za delo pri projektu predsedovanja Republike Slovenije EU.
3. člen
(sredstva za plačilo dodatka za povečan obseg dela)
Sredstva za plačilo dodatka za povečan obseg dela se zagotavljajo:
1. za plačilo dodatka za delo iz 1. točke prejšnjega člena iz prihrankov znotraj obsega sredstev za plače posameznega proračunskega uporabnika, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev z dela zaradi bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka oziroma starševskega dopusta ali zaradi nerealiziranih nadomestnih zaposlitev oziroma realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo v tekočem letu,
2. za plačilo dodatka za delo iz 2. točke prejšnjega člena iz sredstev posebnega projekta oziroma iz dodatno zagotovljenih sredstev za ta namen,
3. za plačilo dodatka za delo iz 3. točke prejšnjega člena iz sredstev EU in drugih tujih sredstev, ki se zagotavljajo na posebni proračunski postavki organa,
4. za plačilo dodatka za delo iz 4. točke prejšnjega člena iz sredstev, ki jih proračunski uporabniki zagotovijo s prerazporeditvijo na proračunske postavke za predsedovanje Republike Slovenije EU iz svojih finančnih načrtov.
V primeru, da prihranki iz 1. točke prejšnjega odstavka ne omogočajo izplačila dodatka za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost, najvišji možni obseg sredstev za ta namen za posameznega proračunskega uporabnika v okviru njegovega finančnega načrta določi Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve po predhodnem pisnem soglasju Ministrstva za finance.
4. člen
(višine dodatkov za povečan obseg dela)
Dodatek za plačilo povečanega obsega dela oziroma nadpovprečne obremenjenosti iz 1. točke 2. člena te uredbe lahko znaša največ 35 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.
Za generalne direktorje, generalne sekretarje, predstojnike organov v sestavi, predstojnike vladnih služb, načelnike upravnih enot, za njihove namestnike ter za namestnika generalnega sekretarja vlade lahko znaša dodatek za plačilo povečanega obsega dela največ 8 odstotkov osnovne plače. Največ 8 odstotkov osnovne plače lahko znaša ta dodatek tudi za vršilce dolžnosti na navedenih delovnih mestih. Izjemoma lahko znaša ta dodatek za javne uslužbence iz tega odstavka 15 odstotkov osnovne plače, o čemer odloči vlada.
Višina dodatka za plačilo dela iz 2. točke 2. člena te uredbe se določi v skladu s kriteriji oziroma merili posameznega projekta.
Dodatek za plačilo dela iz 3. točke 2. člena te uredbe lahko znaša največ 100 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek za plačilo dela iz 4. točke 2. člena te uredbe lahko znaša za javne uslužbence, ki opravljajo naloge v projektu predsedovanja EU v Republiki Sloveniji:
1. na delovnih mestih z izhodiščnim količnikom za določitev osnovne plače od 3,61 in več:
– v letu 2006 največ 35 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca,
– v letu 2007 največ 45 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca,
– med predsedovanjem največ 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca;
2. na delovnih mestih z izhodiščnim količnikom za določitev osnovne plače do vključno 3,60:
– v letu 2006 največ 50 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca,
– v letu 2007 največ 65 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca,
– med predsedovanjem največ 75 odstotkov osnovne plače javnega uslužbenca.
Dodatek za plačilo dela iz 4. točke prvega odstavka 3. člena te uredbe lahko znaša za javne uslužbence, ki opravljajo delo na predstavništvih Republike Slovenije in so posebej obremenjeni zaradi nalog v projektu predsedovanja EU:
– v letu 2006 do 24 odstotkov osnovne devizne plače javnega uslužbenca,
– v letu 2007 do 30 odstotkov osnovne devizne plače javnega uslužbenca,
– v letu 2008 do 34 odstotkov osnovne devizne plače javnega uslužbenca.
5. člen
(pristojnost za določanje višine dodatka za povečan obseg dela)
Višino dodatka in čas, za katerega dodatek pripada javnemu uslužbencu, določi predstojnik s sklepom. Podlaga za izdajo sklepa je pisni dogovor med javnim uslužbencem in nadrejenim, v katerem je določen čas opravljanja nalog ter njihova vrsta in zahtevnost opravljanja.
Višino dodatka in čas izplačevanja v primerih iz 3. točke 2. člena te uredbe določi projektni vodja na podlagi opravljenega dela v projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja ali v drugem projektu institucionalne izgradnje.
Višino dodatka in čas izplačevanja dodatka v primerih iz 4. točke 2. člena te uredbe za javne uslužbence, ki opravljajo delo na predstavništvih Republike Slovenije v tujini, določi predstojnik na predlog vodje predstavništva Republike Slovenije v tujini.
6. člen
(izključevanje dodatkov)
Izplačilo dodatka za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost po 1., 2., 3. in 4. točki 2. člena te uredbe se med seboj izključuje.
7. člen
(izplačevanje dodatkov za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost)
Dodatki za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost se v višini, določeni s to uredbo, izplačujejo do začetka izplačevanja plač javnim uslužbencem v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Javnim uslužbencem iz plačne skupine B se dodatki za povečan obseg dela oziroma za nadpovprečno obremenjenost izplačujejo v skladu s to uredbo od njene uveljavitve.
8. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 00714-10/2006/23
Ljubljana, dne 26. aprila 2006
EVA 2006-3111-0030
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina