Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2006 z dne 9. 5. 2006

Kazalo

2026. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B), stran 5059.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. aprila 2006.
Št. 001-22-64/06
Ljubljana, dne 3. maja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (ZSDP-B)
1. člen
V Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v 3. členu za 11. točko doda nova 12. točka, ki se glasi:
»12. velika družina je družina, ki ima v koledarskem letu vsaj en dan tri ali več otrok, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 70. člena tega zakona,«.
Dosedanja 12. točka postane 13. točka.
2. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(zdravniške komisije)
Zdravniške komisije so komisije, ki dajejo mnenja centrom za socialno delo oziroma ministrstvu v postopkih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Zdravniške komisije imenuje minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Pediatrične klinike v Ljubljani. Minister imenuje zdravniške komisije prve stopnje in zdravniške komisije druge stopnje.«.
3. člen
V 6. členu se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,«.
Doda se 12. točka, ki se glasi:
»12. brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela.«.
4. člen
V 7. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva.«.
5. člen
V 19. členu se v drugem odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog.«.
6. člen
V 23. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Oče ima pravico do očetovskega dopusta ob rojstvu otroka oziroma otrok, in sicer v trajanju 90 dni.«.
7. člen
V 25. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Oče mora izrabiti očetovski dopust do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti v trajanju najmanj 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela. Oče nima pravice do izrabe tega dela dopusta, če koristi porodniški dopust.
Oče lahko izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni v obliki polne odsotnosti z dela najdalj do 3. leta starosti otroka. Evidenco o izrabi tega dela dopusta vodi delodajalec in center.«.
8. člen
V 26. členu se v petem odstavku za besedilom »na podlagi mnenja zdravniške komisije« preostalo besedilo črta.
9. člen
V 28. členu se besedilo »potem, ko sta se starša že vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in varstvo otroka« nadomesti z besedilom »po uveljavitvi pravice do dopusta za nego in varstvo otroka«.
10. člen
V 35. členu se v prvem odstavku za besedama »posvojiteljskega dopusta« doda vejica in besedilo »ki ga nastopi najpozneje 30 dni po namestitvi otroka v družino z namenom posvojitve«.
V drugem odstavku se na koncu doda besedilo »ali pravico do starševskega dodatka«.
11. člen
V 39. členu se v drugem odstavku besedilo »pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta« nadomesti z besedilom »pred uveljavljanjem pravice do starševskega nadomestila«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Enemu od staršev, ki mu je bila priznana pravica iz prejšnjega odstavka, ne more biti naknadno priznana pravica do starševskega dopusta za istega otroka.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
12. člen
V 41. členu se v četrtem odstavku besedilo »pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta« nadomesti z besedilom »pred uveljavitvijo pravice do starševskega nadomestila«.
13. člen
V 42. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi pri določitvi osnove za izračun starševskega nadomestila iz drugega odstavka 39. člena tega zakona.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
14. člen
46. in 47. člen se črtata.
15. člen
V IV. poglavju se naslov spremeni tako, da se glasi:
»IV. PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA IN DO PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA«.
16. člen
Za 48. členom se dodajo 48.a, 48.b in 48.c člen, ki se glasijo:
»48.a člen
(pravica do plačila prispevkov za socialno varnost)
Eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko, ter neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače.
Eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno varnost za najmanj 20 ur tedensko, ter neguje in varuje težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar ne dlje kot do 18. leta starosti otroka.
Plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva po tem členu zagotavlja Republika Slovenija. Republika Slovenija plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za zdravstveno zavarovanje pa prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Republika Slovenija plačuje prispevke po stopnjah, določenih z zakonom, ki določa stopnje prispevkov za socialno varnost.
48.b člen
(pravica pri negi in varstvu dveh otrok)
Eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka, ima pravico iz prvega odstavka 48. člena oziroma iz prvega odstavka 48.a člena tega zakona podaljšati do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka.
48.c člen
(plačilo prispevkov v primeru štirih ali več otrok)
Eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ima pravico do plačila prispevkov za socialno varnost iz tretjega odstavka 48.a člena od minimalne plače do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka.
V smislu določb tega člena oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani, oziroma, če je na lastno zahtevo izbrisana iz registra brezposelnih oseb.«.
17. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
(uveljavljanje pravice)
Pravica iz drugega odstavka 48. člena in drugega odstavka 48.a člena tega zakona se uveljavlja pri centru za socialno delo na podlagi mnenja zdravniške komisije.«.
18. člen
Za 49. členom se doda 49.a člen, ki se glasi:
»49.a člen
(krajši delovni čas oziroma plačilo prispevkov ne pripada)
Pravica iz drugega odstavka 48. člena oziroma drugega odstavka 48.a člena tega zakona ne pripada, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu.
Pravica iz prejšnjega odstavka ne pripada tudi v primeru, če je otrok v rejništvu.«.
19. člen
V 54. členu se v prvem stavku prvega odstavka za besedo »uveljavlja« doda besedilo »30 dni pred predvidenim nastopom porodniškega oziroma očetovskega dopusta ali«.
20. člen
V 59. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Mati, oče ali druga oseba, ki prejema pokojnino, lahko izbira med pokojnino ali starševskim dodatkom.«.
21. člen
V 66. členu se črta tretji stavek prvega odstavka.
22. člen
V 67. členu se beseda »stalnim« nadomesti z besedo »prijavljenim«.
23. člen
V 69. členu se v 2. točki prvega odstavka za besedo »zaradi« doda beseda »zdravljenja« in vejica, za besedo »oskrbo,« se doda besedilo »v trajanju več kot 30 dni,«.
24. člen
V 70. členu se v prvem odstavku črta besedilo »na dodiplomskem študiju«.
25. člen
V 73. členu se v tretjem odstavku v napovednem stavku besedilo »dohodki kot so« nadomesti z besedilom »naslednji dohodki« in črta 2. točka.
V četrtem odstavku se v napovednem stavku besedilo »dohodki kot so« nadomesti z besedilom »naslednji dohodki« in na koncu 4. točke doda besedilo »razen dediščine po pokojnem zakoncu,«.
26. člen
V 76. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Dodatek za družino s tremi otroki znaša 82.000 tolarjev.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dodatek za družino s štirimi ali več otroki znaša 100.000 tolarjev.«.
27. člen
V 77. členu se črta drugi odstavek.
28. člen
78. člen se črta.
29. člen
V 80. členu se v tretjem odstavku beseda »in« za besedilom v prvem oklepaju nadomesti z besedo »ali«.
30. člen
V 84. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva ali več otrok z zmerno oziroma težjo motnjo v duševnem razvoju ali zmerno oziroma težjo gibalno oviranostjo.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
31. člen
V 85. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V smislu določb tega člena oseba zapusti trg dela, če ji preneha delovno razmerje s sporazumno razveljavitvijo ali odpovedjo pogodbe o zaposlitvi z njene strani, oziroma če je na lastno zahtevo izbrisana iz registra brezposelnih oseb.«.
32. člen
V 86. členu se v prvem odstavku na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen če je to obdobje krajše od 30 dni v letu.«.
33. člen
95. člen se spremeni, tako da se glasi:
»95. člen
(rok za uveljavljanje dodatka za veliko družino)
Pravico do dodatka za veliko družino določi center po uradni dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Center po uradni dolžnosti preverja upravičenost do dodatka za veliko družino vsako leto, pri obravnavi vloge za pridobitev otroškega dodatka ali vloge ob povečanju števila otrok v družini. Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko družino v višini za družino s tremi otroki in se mu število otrok pozneje v tem letu poveča, je upravičen do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Center o tem odloči pri obravnavi vloge ob povečanju števila otrok.
Kdor ni uveljavil pravice do otroškega dodatka ali mu ta ne pripada, mora v tekočem letu vložiti vlogo za uveljavitev pravice do dodatka za veliko družino za tekoče leto. Če je bila upravičencu v tekočem letu že priznana pravica do dodatka za veliko družino v višini za družino s tremi otroki in se mu število otrok pozneje v tem letu poveča, je upravičen do izplačila razlike do dodatka za družine s štirimi ali več otroki. Vlogo mora vložiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva povečanja števila otrok.«.
34. člen
V 111., 112 in 114. členu se besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
35. člen
V 113. členu se v prvem odstavku besedi »denarno kaznijo« nadomestita z besedo »globo«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »globo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev«.
V tretjem odstavku se besedilo »denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »globo od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev«.
36. člen
Postopki za uveljavljanje posameznih pravic, ki so jih upravičenci začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe 3., 16. (48.b), 21., 25. in 29. člena pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2007.
Št. 541-01/98-2/22
Ljubljana, dne 25. aprila 2006
EPA 707-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti