Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2006 z dne 31. 3. 2006

Kazalo

1397. Uredba o požarni taksi, stran 3585.

Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o požarni taksi
1. člen
S to uredbo se urejajo višina, roki in način plačevanja požarne takse.
2. člen
Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija).
3. člen
Zavezanci za plačevanje požarne takse so vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice).
4. člen
Osnova za obračun požarne takse je plačana zavarovalna premija, ki jo predstavlja:
– celotna zavarovalna premija pri požarnih zavarovanjih in zavarovanjih nekaterih drugih nevarnosti izven industrije in obrti, v industriji in obrti, požarno zavarovanje premoženja v elektro gospodarstvu, vsa druga požarna zavarovanja in šomažna požarna zavarovanja;
– 20-odstotni delež celotne zavarovalne premije pri ostalih zavarovanjih, kjer je z zavarovalno premijo pokrita tudi nevarnost požara, in sicer kasko in druge vrste zavarovanja cestnih motornih vozil z lastnim pogonom razen tirnih, kasko in druge vrste zavarovanj tirnih vozil, letal in drugih zračnih plovil, ladij in čolnov v pomorski plovbi ter ladij in čolnov v rečni – jezerski plovbi, zavarovanje blaga v mednarodnem transportu in v domačem transportu, potresno zavarovanje, gradbeno zavarovanje, montažno zavarovanje, stanovanjsko zavarovanje, zavarovanje jedrskih nevarnosti, filmske proizvodnje, računalnikov, blaga v hladilnicah, rudnikov, posevkov in plodov, živali in zavarovanje nevarnosti v PTT prometu.
5. člen
Požarna taksa znaša 5 odstotkov od osnove za obračun požarne takse.
6. člen
Če zavarovalnica zaradi predčasnega prenehanja pogodbenega razmerja ali znižanja zavarovalne premije povrne zavarovalcu delno ali v celoti zavarovalno premijo, se v tekočem obračunskem mesecu za ta znesek zmanjša osnova za obračun požarne takse.
7. člen
Požarna taksa se mora plačati za mesec, za katerega je bila plačana zavarovalna premija ali njen del.
Požarna taksa se vplača do 15. v mesecu za pretekli mesec na vplačilni račun, odprt pri Agenciji za javna plačila.
8. člen
Obračun požarne takse se pošlje za vsako trimesečje Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance. Zavarovalnica pripravi obračun požarne takse po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij.
9. člen
Nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo požarne takse opravlja Davčna uprava Republike Slovenije po davčnih predpisih.
10. člen
Z globo od 1.000.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek zavarovalnica, če:
– obračunava požarno takso v nasprotju z določbami 4., 5. in 6. člena te uredbe;
– najpozneje do 15. dne v mesecu ne plača požarne takse za pretekli mesec (7. člen te uredbe);
– ne pošlje Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance obračuna požarne takse za preteklo trimesečje (8. člen te uredbe).
Z globo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 22/94 in 11/97).
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-5/2006/6
Ljubljana, dne 22. marca 2006
EVA 2006-1911-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost