Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2006 z dne 21. 3. 2006

Kazalo

1225. Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole, stran 3116.

Na podlagi šestega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 35. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o postopku za imenovanje v naziv predavatelja višje šole
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in roke za imenovanje v naziv predavatelja višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelj).
2. člen
Naziv predavatelj podeli predavateljski zbor ustrezne višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: šole) kandidatu, ki izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj ter izkazuje vidne dosežke na svojem strokovnem področju v skladu z merili, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet). K podelitvi naziva si mora pridobiti soglasje strokovnega sveta.
Če predavateljski zbor šole še ni konstituiran ali je treba imenovati predavatelje za študijski program, ki ga šola na novo uvaja, naziv predavatelj podeli strokovni svet.
3. člen
Naziv predavatelj se podeli za 5 let in se lahko vnovič podeli. Naknadno imenovanje za drugi oziroma nadaljnje predmete se predavatelju podeli do roka, ko mu poteče imenovanje v naziv predavatelja za prvi predmet v skladu s tem pravilnikom.
II. PRVO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJA
4. člen
Postopek za prvo imenovanje v naziv predavatelja se opravi na podlagi javnega razpisa za pridobitev naziva predavatelj (v nadaljnjem besedilu: razpis). Objavijo ga šole najmanj enkrat v petih letih.
Javna šola lahko objavi razpis za predavatelje v študijskem programu, ki ga na novo uvaja, potem ko minister odloči, da bo izvajalka tega programa.
Šole v razpisu navedejo predmete oziroma predmetna področja, za katere se podeljuje naziv, pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat, dokazila, ki jih mora predložiti, rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o podelitvi naziva.
5. člen
Kandidat za prvo imenovanje v naziv mora vlogi priložiti vsa z razpisom zahtevana dokazila, predvsem pa:
– življenjepis;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice);
– dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili strokovnega sveta, in sicer najmanj:
a) dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
b) dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela;
– podpisano izjavo, v kateri navede predmete, za katere želi biti imenovan.
6. člen
Če pristojni organ šole ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, pozove kandidata, da jo najkasneje v osmih dneh dopolni. Če kandidat vloge v tem roku ne dopolni, se ta s sklepom zavrže in skupaj z vso priloženo dokumentacijo vrne kandidatu.
7. člen
Za imenovanje oziroma soglasje k imenovanju v naziv predavatelj predloži strokovnemu svetu direktor oziroma ravnatelj (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) šole popolno vlogo in predlog sklepa o imenovanju. Ravnatelj iz vloge izloči vso dokumentacijo, ki ne ustreza predpisanim dokazilom.
8. člen
Kadar o podelitvi naziva predavatelj odloča strokovni svet, mu ravnatelj predloži popolne vloge in predloge sklepov o imenovanju za vse prijavljene kandidate.
Kadar strokovni svet daje soglasje k podelitvi naziva predavatelj, mu ravnatelj predloži samo vloge in predloge sklepov o imenovanju za tiste kandidate, ki jim je naziv podelil predavateljski zbor šole. Sklep o imenovanju v naziv začne veljati z dnem izdaje soglasja strokovnega sveta.
9. člen
Izjava iz pete alineje 5. člena tega pravilnika in predlogi sklepov o imenovanju iz 7., 8. in 13. člena tega pravilnika se izpolnijo na obrazcih, ki so objavljeni na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za višje strokovno izobraževanje.
10. člen
Predavateljski zbor mora odločiti o podelitvi naziva predavatelj najkasneje v 30 dneh od predložitve popolne vloge. O podelitvi naziva odloči z večino glasov vseh članov. Strokovni svet izda soglasje k imenovanju v naziv najkasneje v 60 dneh od prejetja predloga sklepa šole.
Strokovni svet odloči o podelitvi naziva predavatelj najkasneje v 60 dneh po predložitvi predlogov sklepov o imenovanju prijavljenih kandidatov. O podelitvi naziva odloči z večino glasov vseh članov.
11. člen
V skladu z določili za prvo imenovanje v naziv predavatelja se imenujejo tudi kandidati, ki jim je bil ta naziv že podeljen, pa v obdobju veljavnosti naziva niso opravljali dela predavatelja višje šole.
III. VNOVIČNO IMENOVANJE V NAZIV PREDAVATELJA
12. člen
Postopek za vnovično imenovanje v naziv predavatelja poteka na šoli.
Kandidat za vnovično imenovanje v naziv predavatelja mora najmanj šest mesecev pred datumom, ko mu poteče imenovanje v naziv, oddati vlogo ravnatelju šole, na kateri je zaposlen oziroma je bil imenovan. Vlogi mora priložiti dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju in pri izobraževalnem delu v zadnjih petih letih v skladu z merili, ki jih za vnovično imenovanje določi strokovni svet, podpisano izjavo, v kateri navede, za katere predmete želi biti vnovič imenovan, ter dokazilo o pridobljeni izobrazbi, če se je izobrazbeni pogoj v obdobju od zadnjega imenovanja spremenil.
Če pristojni organ šole ugotovi, da je vloga pomanjkljiva, ravna v skladu s 6. členom tega pravilnika.
13. člen
Predavateljski zbor šole v postopku vnovičnega imenovanja preveri, ali je kandidat opravil strokovni izpit oziroma nastopno predavanje. Če kandidat izpolnjuje pogoje, ga najpozneje dva meseca pred datumom, ko mu poteče imenovanje v naziv, vnovič imenuje in takoj pošlje popolno vlogo ter predlog sklepa o imenovanju v soglasje strokovnemu svetu. Predavateljski zbor šole si mora pred vnovičnim imenovanjem pridobiti še mnenje študentov.
Strokovni svet odloči o soglasju najpozneje v 60 dneh od prejema predloga sklepa šole.
Sklep o vnovičnem imenovanju v naziv predavatelja začne veljati z dnem izdaje soglasja strokovnega sveta.
14. člen
Odločitev predavateljskega zbora višje strokovne šole oziroma strokovnega sveta o podelitvi naziva predavatelj višje šole je dokončna.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka je mogoče sprožiti upravni spor.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Vloge, oddane pred uveljavitvijo tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 17/96).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2006
Ljubljana, dne 14. marca 2006
EVA 2005-3311-0051
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost