Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2006 z dne 10. 3. 2006

Kazalo

1063. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 2748.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03 in 114/04) se besedilo 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Gradivo vlade je skupek dokumentov s predlogi vladnih odločitev, ki jih predlagatelj predloži vladi v obravnavo. Gradivo mora predlagatelj predložiti jezikovno in stilistično urejeno.
Gradivo vlade sestavljajo spremni dopis gradiva, jedro gradiva in priloge.
Spremni dopis gradiva, ki se naslovi na generalni sekretariat, mora vsebovati:
– podatke, ki se nanašajo na identifikacijo in postopek obravnave vladnega gradiva;
– predlog sklepov vlade. Če se z gradivom predlaga sprememba oziroma dopolnitev podzakonskega predpisa, se predlaga tudi sprejetje sklepa vlade o določitvi prečiščenega besedila;
– zagotovilo predlagatelja, da je opravil presojo učinkov predlaganih odločitev vlade in da je izvedel potrebno medresorsko usklajevanje ter posvetovanje s predstavniki civilne družbe. Presoja učinkov se opravi na področju javnih finančnih sredstev, usklajenosti s pravnim redom Evropske unije, odprave administrativnih ovir in javne uprave, pravosodnih organov, gospodarstva, okolja in socialnega položaja posameznikov. Za pravilnost zagotovila odgovarja predlagatelj gradiva. Posamezna ministrstva in vladne službe morajo spremljati ustreznost tistega dela zagotovila, ki sodi v njihovo pristojnost.
Jedro gradiva mora vsebovati obrazložitev predlaganih sklepov, ki vključuje tudi obrazložitev učinkov predlaganih ukrepov in druge podatke, potrebne za kakovostno odločanje vlade, ki jih določi generalni sekretar vlade. Če bo gradivo poslano v obravnavo državnemu zboru, mora vsebovati vse sestavine, ki jih predpisuje poslovnik državnega zbora.«.
2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(predhodno medresorsko usklajevanje)
Vladna gradiva morajo biti pred predložitvijo v vladno obravnavo usklajena z ministrstvi in vladnimi službami, ki jih zadevajo. Predlogi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade morajo biti vedno predhodno usklajeni z ministrstvom, pristojnim za finance, in vladno službo, pristojno za zakonodajo.
Neusklajena gradiva se predložijo v obravnavo vladi, če uskladitve po pridobitvi mnenj zaprošenih ministrstev in vladnih služb ni mogoče doseči ali če predhodnega usklajevanja zaradi nujnosti postopka ni bilo mogoče izvesti.
V predhodnem medresorskem usklajevanju mora vsako zaprošeno ministrstvo in vladna služba dati svoje mnenje k pripravljenemu gradivu najpozneje v 14 dneh po njegovem prejemu, sicer se šteje, da se z vsebino gradiva strinja.
Če se v postopku predhodnega medresorskega usklajevanja gradivo naknadno spremeni, je ob pripravi splošnih aktov in aktov poslovanja vlade treba ponovno pridobiti mnenje službe za zakonodajo, mnenje ministrstva za finance pa samo, če se naknadno bistveno spremeni obseg predvidenih javnofinančnih izdatkov. Ob ponovnem zaprosilu za mnenje predlagatelj opozori na naknadne spremembe gradiva. Ponovno mnenje mora biti podano najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu spremenjenega gradiva, sicer se šteje, da je spremenjeno gradivo usklajeno.«.
3. člen
V prvem odstavku 17. člena se črta besedilo »na seji pristojnega delovnega telesa oziroma«.
4. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo »višji upravni delavec, odgovoren« nadomesti z besedilom »oseba, odgovorna«.
5. člen
V 23. členu se za četrtim odstavkom doda peti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik vlade lahko izjemoma dovoli generalnemu sekretarju, da skrajša roke iz tega člena.«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena in prvem odstavku 23. člena se besedilo »direktor Urada predsednika vlade« nadomesti z besedilom »vodja Kabineta predsednika vlade«.
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »direktorji Urada predsednika vlade« nadomesti z besedilom »vodja Kabineta predsednika vlade, direktor«.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-21/2005/22
Ljubljana, dne 2. marca 2006
EVA 2005-1511-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost