Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2006 z dne 24. 2. 2006

Kazalo

748. Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO), stran 1959.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO)
Razglašam Zakon o napotitvi oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije (ZNOMCMO), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 1. februarja 2006.
Št. 001-22-7/06
Ljubljana, dne 9. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O NAPOTITVI OSEB V MEDNARODNE CIVILNE MISIJE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE (ZNOMCMO)
I. poglavje:
Splošne določbe
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja postopek za izbiro in napotitev oseb, državljanov Republike Slovenije, v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije, kamor jih na podlagi povabila ali razpisa mednarodne organizacije napoti državni ali drug organ za določen čas, ter njihov delovnopravni položaj.
(2) S tem zakonom se ureja tudi napotitev oseb v Komisijo evropskih skupnosti, Generalni sekretariat Sveta Evropske unije, decentralizirane organe in telesa (v nadaljevanju institucije in organe Evropske unije).
2. člen
(namen napotitve)
(1) Državni ali drug organ izpolnjuje z napotitvijo osebe v mednarodno civilno misijo in mednarodno organizacijo obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah oziroma obveznosti po mednarodnih pogodbah, ki obvezujejo Republiko Slovenijo na posameznem področju.
(2) Državni ali drug organ lahko napoti osebo v mednarodno civilno misijo in mednarodno organizacijo tudi na podlagi zunanjepolitičnih, varnostnih ali gospodarskih interesov Republike Slovenije.
3. člen
(definicija mednarodne civilne misije)
(1) Mednarodna civilna misija (v nadaljevanju: misija) je aktivnost, ki jo organizira mednarodna skupnost za zagotavljanje pomoči ciljnim državam ali ozemljem pod protektoratom mednarodne skupnosti pri zagotavljanju stabilnosti in vzpostavljanju demokratičnih institucij ob upoštevanju mednarodnih standardov, ter aktivnost, ki zagotavlja mednarodno pomoč ogroženemu civilnemu prebivalstvu.
(2) Naloge misije so zlasti zagotavljanje pomoči pri:
– zagotavljanju javnega reda in varnosti, sodelovanju pri zatiranju kriminalitete ter usposabljanju policije in drugih varnostnih organov na kriznem območju;
– varnostno-političnem razvoju in izgrajevanju ukrepov za vzpostavitev zaupanja in varnosti;
– delovanju sodišč, tožilstev in pravobranilstev ob spoštovanju načel pravne države;
– pripravah in spremljanju demokratičnosti volitev;
– spodbujanju medetnične in verske strpnosti;
– urejanju zaščite narodnih manjšin;
– vračanju beguncev in razseljenih oseb ter zagotavljanju ustrezne humanitarne pomoči;
– demokratizaciji in vzpostavljanju demokratičnih institucij, spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
– vzpostavitvi in delovanju svobodnih medijev;
– izobraževanju in usposabljanju javnih uslužbencev;
– vzpostavitvi ustreznega šolskega sistema in njegovem izvajanju;
– uvajanju in spodbujanju tržnega gospodarstva;
– drugih aktivnostih za zagotavljanje pomoči, ki jih opredeljujejo mednarodne organizacije.
(3) Izbira in napotitev vojaških in civilnih oseb v operacije za umiritev kriznih razmer in v operacije za podporo miru na podlagi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (mirovne operacije), ter v mednarodne organizacije na obrambnem področju ali na opravljanje obrambnih nalog v skladu z zakonom o obrambi oziroma za pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah ter za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, niso predmet tega zakona.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Pomen izrazov v tem zakonu:
1. »napotena oseba« je oseba, ki jo za določen čas napoti v mednarodno organizacijo ali misijo državni ali drug organ in je v delovnem razmerju z državnim ali drugim organom ne glede na to, ali je bila pred napotitvijo zaposlena v javnem sektorju ali ne. Oseba, ki jo je neposredno izbrala mednarodna organizacija in je z njo v delovnem razmerju, ne velja za napoteno osebo;
2. »državni organ« je organ državne uprave in drug državni organ; organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota; drug državni organ je državni zbor, državni svet, ustavno sodišče, računsko sodišče, varuh človekovih pravic, sodišče, državno tožilstvo in državno pravobranilstvo in drug državni organ, ki ni organ državne uprave;
3. »drug organ« je oseba javnega prava, ki sodi v javni sektor po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
4. mednarodne organizacije, v katere so napotene osebe v skladu s tem zakonom, so zlasti: Organizacija združenih narodov, njene specializirane agencije in programi ter skladi, Evropska unija, Organizacija Severnoatlantske pogodbe, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi, regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, Svet Evrope in druge primerljive mednarodne organizacije.
(2) Izrazi član, predsednik, uradnik, kandidat, državljan in drugi izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. poglavje:
Medresorska komisija
5. člen
(medresorska komisija)
(1) Vlada imenuje na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve, medresorsko komisijo za napotitev oseb v misije in mednarodne organizacije (v nadaljevanju: medresorska komisija), ki skrbi za oblikovanje in izvajanje politike napotitve oseb iz Republike Slovenije v misijo in mednarodno organizacijo.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, predlaga člane medresorske komisije na predlog predstojnikov ministrstev, vladne službe, pristojne za evropske zadeve, in drugih vladnih služb ter predstojnikov drugih organov iz 3. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona, ki predlagajo napotitev oseb iz Republike Slovenije v misijo in mednarodno organizacijo.
(3) Medresorska komisija v skladu z zunanjepolitičnimi interesi in političnimi interesi, ki jih ima Republika Slovenija kot članica Evropske unije, usklajuje podporo in pomoč kandidatom, ki se prijavijo na razpis.
6. člen
(sestava in organizacija)
(1) Medresorska komisija ima 11 članov.
(2) Medresorsko komisijo vodi predsednik, ki ga na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve, imenuje vlada izmed uradnikov, ki opravljajo delo na položaju na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve. Predsednik vodi in usklajuje delo ter sklicuje seje medresorske komisije.
(3) Delo in organizacijo medresorske komisije ureja poslovnik. Predlog poslovnika pripravi predsednik medresorske komisije. Poslovnik sprejme medresorska komisija z večino glasov vseh članov na prvi redni seji po svoji ustanovitvi. Minister, pristojen za zunanje zadeve, da soglasje k poslovniku. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
III. poglavje:
Usposabljanje in ocenjevanje uspešnosti
7. člen
(usposabljanje kandidatov)
(1) Državni ali drugi organi morajo skrbeti za izobraževanje, usposabljanje in ustrezno pripravo vseh kandidatov za napotitev v misije in mednarodne organizacije ter zagotoviti ustrezne pogoje v ta namen. Glede pravic in obveznosti kandidatov v času njihove odsotnosti z dela zaradi izobraževanj, usposabljanj ali priprav se smiselno uporabljajo določbe predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo izobraževanje v interesu delodajalca.
(2) Državni ali drugi organi morajo skrbeti tudi za predhodno izobraževanje ali usposabljanje javnih uslužbencev ali funkcionarjev za napotitev v mednarodne organizacije in misije, če je to pogoj za kandidiranje za napotitev. Predhodno izobraževanje ali usposabljanje se omogoči javnemu uslužbencu ali funkcionarju, ki podpiše izjavo, da bo kandidiral za napotitev.
(3) Programe izobraževanja, usposabljanja in priprav usklajuje ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(4) Programi izobraževanja, usposabljanja in priprav potekajo na mednarodni in nacionalni ravni.
(5) Programi na nacionalni ravni temeljijo na programu mednarodnih organizacij, ki vodijo misije.
8. člen
(ocena uspešnosti)
(1) Državni ali drug organ, ki napoti kandidata na izobraževanje, usposabljanje in priprave, prejme po končanem izobraževanju ali usposabljanju oceno uspešnosti kandidata od mednarodne organizacije, če je to v skladu s pravili mednarodne organizacije.
(2) Izvajalec programa izobraževanja, usposabljanja in priprav na nacionalni ravni opisno oceni primernost in usposobljenost kandidata in pošlje oceno državnemu ali drugemu organu, ki je kandidata napotil na izobraževanje.
(3) Ocena mednarodne organizacije ali opisna ocena se upoštevata pri izbiri kandidata, ki je najbolj strokovno usposobljen in primeren za opravljanje nalog misije ali mednarodne organizacije.
IV. poglavje:
Javni ali interni natečaj ali notranja objava v organu za izbiro kandidatov za napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo
9. člen
(natečaj in pogoji za sodelovanje)
(1) Izbira kandidatov za napotitev na opravljanje nalog v misiji ali mednarodni organizaciji se opravi na podlagi javnega ali internega natečaja ali notranje objave v organu. Izbirna komisija iz 14. člena tega zakona odloči, ali se izvede javni ali interni natečaj ali notranja objava v organu. Pri tem upošteva rok za prijavo kandidatov, ki ga določi mednarodna organizacija, zahteve mednarodne organizacije in prioritete organov glede izpolnjevanja obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz članstva v mednarodnih organizacijah, ter možnosti zaposlitve za določen čas v skladu s kadrovskim načrtom organa in razpoložljivimi sredstvi za tako zaposlitev.
(2) Kandidati za sodelovanje v misijah ali mednarodnih organizacijah morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– zahtevana izobrazba, ki jo določi mednarodna organizacija;
– znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni (aktivno znanje), ki ga zahteva mednarodna organizacija;
– soglasje predstojnika organa, če je kandidat zaposlen v javnem sektorju;
– ustrezno zdravstveno stanje in psihofizična sposobnost v skladu z zahtevami mednarodne organizacije;
– predložitev potrdila, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– predložitev potrdila, da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
(3) Kandidati morajo izpolnjevati tudi splošne, posebne ali dodatne pogoje, ki jih razpiše mednarodna organizacija.
10. člen
(javni natečaj)
(1) Postopek javnega natečaja se začne s predlogom izbirne komisije, pri čemer se upoštevajo možnosti zaposlitve za določen čas skladno s kadrovskim načrtom organa, pristojnega za razpisano področje dela misije ali mednarodne organizacije.
(2) Javni natečaj se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani državnega ali drugega organa, v katerega delovno področje spadajo naloge misije ali mednarodne organizacije. Javni natečaj mora obvezno vsebovati:
– navedbo misije in mednarodne organizacije, v okviru katere se opravljajo naloge;
– navedbo države oziroma območja, kjer se opravljajo naloge;
– podatke o delovnem mestu in o zahtevanih posebnih pogojih za opravljanje nalog;
– podatke o predvidenem času trajanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji;
– podatke o dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi v skladu s tem zakonom ali notranjimi pravili mednarodne organizacije;
– navedbo, da mora kandidat v prijavi navesti osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum rojstva, EMŠO, davčno številko in predložiti kopijo dokazila o državljanstvu;
– podatke o roku in naslovu za vlaganje prijav ter o roku za obveščanje o izbiri;
– podatke o osebi, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja;
– druge pogoje, ki jih določi misija ali mednarodna organizacija.
(3) Javni natečaj lahko vsebuje obvestilo o dostopu do spletnih strani mednarodnih organizacij, ki objavijo razpis za napotitev oseb.
(4) Razpisni rok za oddajo prijav, ki se določi z javnim natečajem, ne sme biti krajši od petih dni.
11. člen
(prijava na javni natečaj)
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter drugih zahtev za delo v misiji ali mednarodni organizaciji. Če se kandidat prijavi na javni natečaj, ki je objavljen na spletni strani organa, lahko predloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev v treh dneh po prijavi na spletni strani, vendar še pred iztekom razpisnega roka.
12. člen
(interni natečaj)
(1) Postopek internega natečaja se izvede, če v skladu s kriteriji iz prvega odstavka 9. člena tega zakona tako odloči izbirna komisija.
(2) Interni natečaj se objavi v državnih organih in mora vsebovati vse podatke in pogoje iz 10. člena tega zakona.
13. člen
(notranja objava v organu)
(1) Ko iz objave mednarodne organizacije o prostem mestu v misiji ali mednarodni organizaciji izhaja, da mora imeti kandidat specifično strokovno izobrazbo in usposobljenost za delo s področja, ki v celoti spada v delovno področje enega organa, predstavnik tega organa v izbirni komisiji o možnosti sodelovanja v misiji ali mednarodni organizaciji pisno seznani javne uslužbence tega organa. Obvestilo se objavi na medmrežju ali na drug primeren način. Obvestilo vsebuje podatke in pogoje, ki jih vsebuje javni natečaj iz 10. člena tega zakona.
(2) Predstavnik organa v izbirni komisiji pošlje zbrane prijave predsedniku izbirne komisije.
(3) Če se na notranjo objavo o prostem mestu v misiji ali mednarodni organizaciji nihče ne prijavi ali če po oceni izbirne komisije med prijavljenimi ni primernega kandidata, izbirna komisija razpiše interni natečaj.
V. poglavje:
Izbirna komisija in postopek za izbiro kandidatov
14. člen
(sestava izbirne komisije)
(1) Predsednik medresorske komisije nemudoma imenuje izbirno komisijo izmed članov medresorske komisije (v nadaljnjem besedilu: izbirna komisija). Izbirna komisija predlaga mednarodni organizaciji enega ali več kandidatov.
(2) Predsednik medresorske komisije imenuje v izbirno komisijo predsednika izbirne komisije in dva člana ter določi njihove namestnike. Predsednik medresorske komisije za postopke napotitve oseb iz Republike Slovenije v institucije in organe Evropske unije imenuje predsednika izbirne komisije iz službe vlade, pristojne za evropske zadeve, ali ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, v skladu z delitvijo pristojnosti na področju koordinacije evropskih zadev. Predsednik izbirne komisije za postopke napotitve nacionalnih strokovnjakov na delo v institucije in organe Evropske unije povabi glede na specifične kadrovske potrebe v izbirno komisijo tudi predstavnike ustreznih državnih organov. Predsednik izbirne komisije vodi njeno delo.
(3) Predsednik izbirne komisije je predstavnik resorja, ki v skladu z zakonom, odlokom ali sklepom vlade pokriva delovno področje misije ali mednarodne organizacije oziroma druge organizacije. Predsednik izbirne komisije za postopke napotitve oseb v Evropsko unijo je predstavnik službe vlade, pristojne za evropske zadeve, ali ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, glede na delitev pristojnosti na področju koordinacije evropskih zadev.
(4) Za člana izbirne komisije je praviloma imenovan predstavnik ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve.
15. člen
(izbira kandidatov v Republiki Sloveniji)
(1) Izbirna komisija zbere prijave, pregleda prijave glede izpolnjevanja razpisnih pogojev in izloči kandidate, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev. Kandidate, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje, izbirna komisija uvrsti v izbirni postopek.
(2) Člani izbirne komisije opravijo s kandidati, ki so uvrščeni v izbirni postopek, razgovor, na podlagi katerega dodatno ugotavljajo njihovo primernost in usposobljenost. Zapisnik razgovora se priloži v osebno mapo kandidata.
(3) Izbirna komisija pred izbiro kandidata, ki je sodnik, državni tožilec ali državni pravobranilec, pridobi mnenje sodnega sveta, državnotožilskega sveta oziroma generalnega državnega pravobranilca o kandidatu, ki je po ugotovitvah izbirne komisije najbolj usposobljen.
(4) Izbirna komisija najpozneje v petih dneh po poteku razpisnega roka izbere kandidata, ki je najbolj strokovno usposobljen in primeren za opravljanje nalog v misiji ali mednarodni organizaciji. Pri tem upošteva delovne izkušnje oziroma izkušnje iz dela v misijah ali mednarodnih organizacijah, stopnjo izobrazbe, znanje tujih jezikov, enakopravno zastopanost spolov, oceno mednarodnih organizacij ali nacionalnega izvajalca izobraževanja in dodatna uporabna znanja. Izbirna komisija sprejme odločitev o izbiri kandidata z večino glasov. Če izmed več kandidatov trije dobijo po en glas, odloči glas predsednika komisije.
(5) Izbirna komisija nemudoma pošlje kandidatom, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev, in kandidatom, ki v izbirnem postopku niso bili izbrani, ter kandidatom, ki jih predlaga za napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo, obvestilo o odločitvi komisije. Odločitev komisije o izbiri je dokončna.
16. člen
(izbira udeležencev v mednarodni organizaciji)
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, obvesti mednarodno organizacijo o kandidatih, ki jih izbirna komisija predlaga za napotitev v misijo ali mednarodno organizacijo, in ji pošlje zbrano gradivo o kandidatih. V primeru napotitev v institucije in organe Evropske unije predsednik izbirne komisije obvesti institucijo ali organ Evropske unije o izbranem kandidatu in pošlje zbrano gradivo o kandidatu.
(2) Če mednarodna organizacija o izbiri obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, le-to o izbiri mednarodne organizacije obvesti predlaganega kandidata in delodajalca, pri katerem je kandidat zaposlen.
(3) Če mednarodna organizacija ne izbere predlaganega kandidata iz Republike Slovenije in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, le-to obvesti predlaganega kandidata.
VI. poglavje:
Pogodba o zaposlitvi
17. člen
(pogodba o zaposlitvi)
(1) Kandidatu, ki ga izbere mednarodna organizacija, se najpozneje v treh dneh po prejemu obvestila mednarodne organizacije o izbiri ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, ali drugim zakonom, ki ureja njihov položaj oziroma službo. Če najpozneje v petih dneh po vročitvi osnutka pogodbe o zaposlitvi izbrani kandidat ne podpiše pogodbe o zaposlitvi, velja, da je prijavo umaknil.
(2) Izbrani kandidat sklene pogodbo o zaposlitvi s predstojnikom organa, kjer ima sklenjeno delovno razmerje. Podatke, potrebne za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, predloži predstojniku organa predsednik izbirne komisije.
(3) Pogodba o zaposlitvi se sklene za čas trajanja misije ali dela v mednarodni organizaciji, vendar ne dlje kakor za štiri leta. Po tem času je na podlagi pozitivnega mnenja izbirne komisije in strinjanja delodajalca mogoče skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, če misija ali delo v mednarodni organizaciji še vedno traja in če obstaja interes mednarodne organizacije za podaljšanje napotitve.
(4) Če kandidat pred izbiro ni bil zaposlen oziroma ni bil zaposlen v javnem sektorju, sklene pogodbo za določen čas z organom, v katerega delovno področje sodijo delovne naloge misije oziroma mednarodne organizacije.
18. člen
(vsebina pogodbe o zaposlitvi)
(1) Pogodba o zaposlitvi mora obvezno vsebovati navedbe o:
– pogodbenih strankah;
– predvidenem času opravljanja nalog v misiji in mednarodni organizaciji (datum nastopa in končanja dela, dnevni ali tedenski delovni čas, razporeditev delovnega časa v skladu z internimi pravili mednarodne organizacije);
– državi oziroma območju opravljanja dela;
– nazivu, v katerem bo napotena oseba opravljala naloge v misiji ali mednarodni organizaciji;
– namenu in nalogah misije ali mednarodne organizacije;
– letnem dopustu in načinu njegove izrabe;
– praznikih in dela prostih dnevih;
– zavezancu za izplačilo plače oziroma drugih prejemkov;
– elementih za določitev plače oziroma nadomestila plače in valuti, v kateri se izplačuje;
– pogojih za sklenitev dodatnega nezgodnega zavarovanja za čas dela v misiji ali mednarodni organizaciji ter za zavarovanje za škodne primere visokega rizika in medicinsko pomoč na potovanjih v tujino;
– predčasnem prenehanju zaradi odpovedi oziroma odstopa od pogodbe o zaposlitvi s strani napotene osebe ali organa;
– pravici do vrnitve na ustrezno delovno mesto ali funkcijo po končanju napotitve, če je bila napotena oseba pred napotitvijo zaposlena v javnem sektorju.
(2) Pogodba o zaposlitvi se glede podatkov iz 4. do 7. ter 10. in 11. alinee prvega odstavka tega člena lahko neposredno sklicuje na sporazum o napotitvi, ki ga uporablja mednarodna organizacija, oziroma na interna pravila mednarodne organizacije, v okviru katere se opravljajo naloge.
(3) Pogodba mora vsebovati tudi določila o obveznih pripravah v skladu z internimi pravili mednarodne organizacije.
(4) Pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje tudi druge podatke, ki vplivajo na delovnopravni položaj udeleženca med opravljanjem nalog v okviru posamezne misije ali mednarodne organizacije, upoštevajoč pri tem specifičnost nalog.
VII. poglavje:
Pravice in obveznosti napotenih oseb v misije ali mednarodne organizacije
19. člen
(plača in drugi prejemki napotene osebe)
(1) Plača in drugi prejemki napotene osebe se določijo v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
(2) Kot prvi dan opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji se šteje dan odhoda v državo, v kateri se bodo opravljale naloge iz drugega odstavka 3. člena, ali v mednarodno organizacijo na priprave. Kot zadnji dan opravljanja nalog pa se šteje dan, ko se napotena oseba vrne v Republiko Slovenijo.
20. člen
(način izrabe dopusta)
(1) Napotena oseba izpolnjuje svoje pravice in obveznosti glede izrabe letnega dopusta in drugih oblik odsotnosti ter druge pravice in obveznosti, ki so vezane na opravljanje nalog v misiji ali mednarodni organizaciji, v skladu z notranjimi pravili mednarodne organizacije in navodili vodstva misije ali mednarodne organizacije. Izraba letnega dopusta je odvisna od delovnih potreb misije ali mednarodne organizacije in se presoja po pravilih mednarodne organizacije.
(2) Če napotena oseba ne more izkoristiti letnega dopusta iz prvega odstavka tega člena med delom v misiji ali mednarodni organizaciji, ga lahko za tekoče leto izkoristi po vrnitvi v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila mednarodne organizacije o neizkoriščenem letnem dopustu.
21. člen
(druge odsotnosti)
Napotena oseba je lahko med delom v misiji ali mednarodni organizaciji odsotna z misije ali mednarodne organizacije s pravico do nadomestila plače zaradi upravičenih razlogov, če je to določeno z notranjimi pravili mednarodne organizacije. Zavezanec za plačilo nadomestila plače v času odsotnosti v tujini je organ, s katerim je napotena oseba sklenila pogodbo o zaposlitvi, razen če ni z notranjimi pravili mednarodne organizacije določeno drugače.
22. člen
(varstvo nekaterih kategorij napotenih oseb)
Napotena oseba lahko zaradi nosečnosti in starševstva, invalidnosti, starosti in drugih podobnih razlogov uživa posebno varstvo v skladu z notranjimi pravili mednarodne organizacije.
23. člen
(vrnitev na delovno mesto ali funkcijo)
(1) Napotena oseba ima pravico, da se najpozneje v desetih dneh po prenehanju opravljanja nalog v misiji ali mednarodni organizaciji vrne na ustrezno delovno mesto ali funkcijo. Ustrezno delovno mesto je delovno mesto, za katero napotena oseba izpolnjuje predpisane pogoje.
(2) Delodajalec ne sme osebe, napotene v misijo ali mednarodno organizacijo, zaradi napotitve postavljati v manj ugoden položaj, kakršnega je imela pred napotitvijo. Med napotitvijo v misijo ali mednarodno organizacijo javnemu uslužbencu teče napredovalno obdobje.
24. člen
(nadomestna zaposlitev)
Za čas napotitve javnega uslužbenca v misijo ali mednarodno organizacijo lahko državni ali drug organ sklene delovno razmerje za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
25. člen
(diplomatski ali službeni potni list)
Diplomatski ali službeni potni list se za čas opravljanja dela v misiji ali mednarodni organizaciji lahko izda napoteni osebi in njenim družinskim članom, če bodo živeli v skupnem gospodinjstvu v kraju, kjer misija ali mednarodna organizacija deluje, v skladu z zakonom, ki ureja potne listine.
26. člen
(pogodba o delu)
Za napotitev na opravljanje zahtevnih del na področju vodenja mednarodnih civilnih aktivnosti in projektov lahko vlada na predlog predstojnika državnega ali drugega organa angažira uglednega tujega ali domačega strokovnjaka za posamezno področje, če je to v skladu s prakso mednarodnih organizacij. Z osebo se sklene pogodba o delu, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v skladu z zakonikom, ki ureja obligacijska razmerja. Sredstva za angažiranje strokovnjaka za posamezno področje se zagotovijo v finančnem načrtu neposrednega oziroma posrednega proračunskega uporabnika.
VIII. poglavje:
Sodelovanje v kratkoročnih misijah
27. člen
(kratkoročne misije)
(1) Kratkoročna misija je misija, ki traja največ 30 dni.
(2) V kratkoročnih misijah se opravljajo naloge, določene v 3. členu tega zakona, zlasti pa naloge v zvezi s pripravami in spremljanjem demokratične izvedbe volitev v predstavniške organe, referendumov in popisov prebivalstva.
28. člen
(povabilo in objava)
Državni ali drug organ, ki od mednarodne organizacije prejme povabilo za sodelovanje v kratkoročni misiji, pošlje povabilo izbirni komisiji najpozneje v dveh dneh od prejema povabila. Izbirna komisija objavi povabilo na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, in določi rok za prijavo, ki ne sme biti krajši od treh dni.
29. člen
(izbirna komisija)
(1) Predsednik medresorske komisije imenuje izmed članov medresorske komisije stalne člane izbirne komisije za napotitev oseb iz Republike Slovenije glede na naloge misije.
(2) Glede sestave, nalog, izvedbe internega in javnega razpisa, notranje objave v organu ter delovanja izbirne komisije veljajo določbe tega zakona, ki veljajo za izbirno komisijo.
30. člen
(izbira kandidata)
(1) Izbirna komisija zbere prijave in najpozneje v treh dneh po poteku roka za prijavo izbere eno ali več oseb za napotitev v kratkoročno misijo. Pri izbiri upošteva kriterije iz četrtega odstavka 15. člena tega zakona. Odločitev izbirne komisije je dokončna.
(2) Izbirna komisija pošlje neizbranim kandidatom obvestilo o neizbiri.
31. člen
(obvestilo in obveznost izbranega kandidata)
(1) Izbirna komisija obvesti o izbiri izbranega kandidata in državni ali drug organ, ki je poslal povabilo izbirni komisiji, najpozneje prvi delovni dan po sprejeti odločitvi.
(2) Izbrani kandidat se mora na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, pred začetkom opravljanja nalog v kratkoročni misiji seznaniti s smernicami in zahtevami mednarodne organizacije.
32. člen
(dolžnosti napotene osebe)
(1) Oseba, napotena v kratkoročno misijo, mora med napotitvijo upoštevati navodila mednarodne organizacije.
(2) Napotena oseba mora po koncu opravljanja nalog v kratkoročni misiji sestaviti poročilo o delu in ga v treh dneh predložiti medresorski komisiji.
33. člen
(status napotene osebe)
(1) Napotena oseba iz javnega sektorja ostane med trajanjem kratkoročne misije v delovnem razmerju pri delodajalcu kot pred napotitvijo.
(2) Napotena oseba, ki ni javni uslužbenec, sklene z državnim organom ali drugim organom, v katerega delovno področje spadajo naloge kratkoročne misije, pogodbo o napotitvi za obdobje, ki ni daljše od 30 dni.
(3) Kot prvi dan opravljanja nalog v kratkoročni misiji se šteje dan odhoda v državo, v kateri se bodo opravljale naloge iz drugega odstavka 27. člena tega zakona, ali v mednarodno organizacijo na priprave. Kot zadnji dan opravljanja nalog pa se šteje dan, ko se oseba, napotena v kratkoročno misijo v tujino, vrne v Republiko Slovenijo.
34. člen
(odsotnost z dela)
Za odsotnost z dela v kratkoročni misiji in s tem povezana morebitna nadomestila se uporabljajo notranja pravila mednarodne organizacije.
35. člen
(druge odsotnosti)
Med delovanjem v kratkoročni misiji je lahko napotena oseba odsotna samo v primerih, ki jih določajo notranja pravila mednarodne organizacije.
36. člen
(diplomatski ali službeni potni list)
Diplomatski ali službeni potni list se za čas opravljanja dela v kratkoročni misiji lahko izda napotenim osebam v skladu z zakonom, ki ureja potne listine državljanov Republike Slovenije.
IX. poglavje:
Evidence podatkov o kandidatih, uvrščenih v izbirni postopek
37. člen
(evidenca podatkov o napotenih osebah)
(1) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vodi in hrani skupno evidenco o napotenih osebah, drugi organi pa delne evidence v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Služba, pristojna za evropske zadeve, vodi evidenco napotitev v institucije in organe Evropske unije v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Zbiranje, uporabljanje, obdelovanje in posredovanje podatkov tretjim osebam je dopustno, če napotena oseba pisno privoli v uporabo podatkov za potrebe napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo.
(2) O napotenih osebah iz prejšnjega odstavka se vodijo:
– identifikacijski podatki (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, državljanstvo, davčna številka, EMŠO);
– podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi;
– podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju;
– podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in posebnem znanju, udeležbi na raznih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja, o opravljenih strokovnih izpitih, preskusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti;
– podatki o opravljanju funkcij, sodelovanju v projektnih skupinah in opravljanju drugega dela v interesu delodajalca;
– kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša napotena oseba;
– podatki za obračun plače;
– zapis razgovora z izbirno komisijo;
– prejeta priznanja;
– podatki o dosedanji udeležbi v misijah ali mednarodnih organizacijah.
(3) Podatki iz drugega odstavka tega člena se lahko obdelujejo le za namen napotitve v misijo ali mednarodno organizacijo.
(4) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo pet let po zadnjem vpisu, nato pa se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive. Če za obdelavo podatkov o napotenih osebah preneha zakonska podlaga, se morajo ti takoj zbrisati in prenehati uporabljati.
(5) Za obdelavo osebnih podatkov se uporabljajo določbe zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in vodenje kataloga zbirke osebnih podatkov.
X. poglavje:
Imenovanje oseb za stike
38. člen
(osebe za stike)
(1) Državni ali drugi organi, ki napotijo kandidate v misijo ali mednarodno organizacijo, morajo imenovati osebe za stike zaradi zagotavljanja pravočasnega odziva na predloge, pobude in pomoči napotenim osebam v misije ali mednarodne organizacije pri opravljanju njihovih nalog v tujini.
(2) Osebna imena oseb za stike in drugi službeni podatki se sporočijo ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pri zagotavljanju pomoči napotenim osebam v misije ali mednarodne organizacije sodeluje z državnimi organi in drugimi organi javnega sektorja.
XI. poglavje:
Prehodne in končne določbe
39. člen
(razveljavitev predpisa)
Z dnem začetka veljave tega zakona prenehata veljati drugi odstavek 32. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 38.b člen Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 14/03 – uradno prečiščeno besedilo).
40. člen
(uporaba predpisov)
(1) Za napoteno osebo, ki je v misiji ali mednarodni organizaciji ob uveljavitvi tega zakona, se uporabljajo predpisi o postopku napotitve, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Državni organi morajo uskladiti podzakonske predpise v šestih mesecih po začetku veljavnosti tega zakona.
41. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/05-3/1
Ljubljana, dne 1. februarja 2006
EPA 522-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r

AAA Zlata odličnost