Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6161. Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike, stran 16369.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredb Skupnosti s področja skupne ribiške politike
1. člen
(splošna določba)
S to uredbo se določajo prekrški za kršitve določb naslednjih uredb Skupnosti:
a) Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (UL L št. 276 z dne 10. 10. 1983, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2807/83/ES),
b) Uredbe Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (UL L št. 132 z dne 21. 5. 1987, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1381/87/ES),
c) Uredbe Komisije (EGS) št. 1382/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za inšpekcijo ribiških plovil (UL L št. 132 z dne 21. 5. 1987, str. 11; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1382/87/ES),
č) Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (UL L št. 261 z dne 20. 10. 1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2847/93/ES),
d) Uredbe Sveta (ES) št. 1093/94 z dne 6. maja 1994 o določitvi pogojev, pod katerimi lahko ribiška plovila tretje države neposredno iztovarjajo in prodajajo svoj ulov v pristaniščih Skupnosti (UL L št. 121 z dne 12. 5. 1994, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1093/94/ES),
e) Uredbe Sveta (ES) št. 1626/94 z dne 27. junija 1994 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev ribiških virov v Sredozemlju (UL L št. 171 z dne 6. 7. 1994, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1626/94/ES),
f) Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (UL L št. 125 z dne 27. 4. 1998, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 850/98/ES),
g) Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17 z dne 21. 1. 2000, str. 22; v nadaljnjem besedilu: Uredba 104/2000/ES),
h) Uredbe Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva (UL L št. 278 z dne 23. 10. 2001, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2065/2001/ES),
i) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (UL L št. 358 z dne 31. 12. 2002, str. 59; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2371/2002/ES),
j) Uredbe Sveta (ES) št. 1185/2003 z dne 26. junija 2003 o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil (UL L št. 167 z dne 4. 7. 2003, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1185/03/ES),
k) Uredbe Komisije (ES) št. 2244/2003 z dne 18. decembra 2003 o podrobnih pravilih v zvezi s satelitskimi sistemi za spremljanje plovil (UL L št. 333 z dne 20. 12. 2003, str. 17; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2244/2003/ES),
l) Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (UL L št. 349 z dne 31. 12. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2187/2005),
m) Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova za leto 2006 (UL L št. 16 z dne 20. 1. 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 51/2006).
2. člen
(nadzor)
Pristojni organ za izvajanje uradnega nadzora iz te uredbe je Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.
3. člen
(Uredba 2807/83/ES)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne vodi ladijskega dnevnika v skladu s 1. členom Uredbe 2807/83/ES,
2. ne vodi deklaracije o pretovarjanju in iztovarjanju v skladu z 2. členom Uredbe 2807/83/ES,
3. ne odda sporočila o ribolovnem naporu v skladu s 3.a členom Uredbe 2807/83/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
4. člen
(Uredba 1381/87/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne označi plovila v skladu s 1. členom Uredbe 1381/87/ES,
2. čolna na ribiškem plovilu ne označi s črko in številko plovila, ki mu pripadajo, v skladu s prvim odstavkom 2. člena Uredbe 1381/87/ES,
3. ne označi boj in podobnih predmetov, ki plavajo na površini in so namenjeni za označevanje položaja ribiške opreme, v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1381/87/ES,
4. nima na plovilu dokumentacije, določene v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1381/87/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
5. člen
(Uredba 1382/87/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne upošteva navodil ribiškega inšpektorja ob vkrcanju na plovilo v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1382/87/ES,
2. nima oziroma ne namesti lestve v skladu z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1382/87/ES,
3. ne omogoči inšpektorju za ribištvo uporabo komunikacijske opreme v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 1382/87/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
6. člen
(Uredba 2847/93/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne uporablja sistema za satelitsko spremljanje plovil v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 2847/93/ES,
2. ne sodeluje pri inšpekcijskem pregledu v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 2847/93/ES,
3. ne vodi ladijskega dnevnika v skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe 2847/93/ES,
4. ne ravna v skladu s prvim odstavkom 7. člena Uredbe 2847/93/ES,
5. ne odda deklaracije v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 2847/93/ES, kot je urejena z določbami, ki urejajo vodenje ladijskega dnevnika, pretovora in iztovora ribiških proizvodov iz Uredbe 2807/83/ES,
6. ne posreduje dokumentacije o prvi prodaji v skladu z 9. členom Uredbe 2847/93/ES,
7. nepooblaščeno opravlja prvo dajanje v promet ribiških proizvodov (9. člen Uredbe 2847/93/ES),
8. nima dokumenta za prevoz ribiških proizvodov do prve prodaje v skladu s 13. členom Uredbe 2847/93/ES,
9. nima shranjenih mrež na plovilu v skladu s prvim odstavkom 20. člena Uredbe 2847/93/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
7. člen
(Uredba 1093/94/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. svoj ulov iztovori za sprostitev v prosti promet in prodajo v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1093/94/ES,
2. ne izroči pristojnim organom izjave v skladu s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 1093/94/ES,
3. sprosti ribiške proizvode v prosti promet v nasprotju z drugim odstavkom 4. člena Uredbe 1093/94/ES,
4. izvaja prodajo v nasprotju s 5. členom Uredbe 1093/94/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
8. člen
(Uredba 1626/94/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. uporablja za ribolovne namene in hrani na krovu toksične snovi, sredstva za omamljanje ali korozivne snovi, generatorje za elektro šoke in eksploziv (prvi odstavek 2. člena Uredbe 1626/94/ES,
2. uporablja Andrejeve križe in podobna vlečna orodja za nabiranje koral, pnevmatska kladiva ali druga udarne naprave za nabiranje mehkužcev litofagov v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1626/94/ES,
3. uporablja obkroževalne in vlečne mreže, nameščene s plovila in vodene iz obale v nasprotju s tretjim odstavkom 2. člena v Uredba 1626/94/ES,
4. uporablja vlečne mreže, potegalke ali podobne mreže v nasprotju s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1626/94/ES,
5. uporablja pridnene vlečne mreže ali podobne mreže v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe 1626/94/ES,
6. uporablja obkroževalne mreže v nasprotju s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe 1626/94/ES,
7. uporablja ribolovna orodja v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe 1626/94/ES uporablja oziroma poseduje na krovu ribolovno orodje v nasprotju s 6. členom Uredbe 1626/94/ES,
8. lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe, rake, mehkužce ali druge ribiške proizvode v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 1626/94/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
9. člen
(Uredba 850/98/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe, rake, mehkužce ali druge ribiške proizvode v nasprotju s 17. in 19. členom Uredbe 850/94/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
10. člen
(Uredba 104/2000/ES)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. razstavlja ali ponuja, prodaja, dobavlja ali daje na trg ribiške proizvode ne glede na način prodaje v nasprotju z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 104/2000/ES,
2. ponuja končnemu potrošniku v prodaji na drobno ribiške proizvode ne glede na način prodaje v nasprotju s prvim odstavkom 4. člena Uredbe 104/2000/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
11. člen
(Uredba 2065/2001/ES)
(1) Z globo od 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. ne zagotovi sledljivosti v skladu z 8. členom Uredbe 2065/2001/ES,
2. prodaja ribe in ribiške proizvode neposredno končnemu potrošniku v vrednosti, ki presega 20 eurov za posamezni nakup (7. člen Uredbe 2065/2001/ES).
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
12. člen
(Uredba 2371/2002/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. na plovilu nima veljavnega ribolovnega dovoljenja v skladu s točko (a) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
2. ne zabeleži in sporoči podatkov o ribolovnih aktivnostih v skladu s točko (c) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
3. ne sprejme inšpektorja oziroma opazovalca na krov in ne sodeluje z njimi v skladu s točko (d) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
4. ne spoštuje pogojev in omejitev glede iztovarjanj, pretovarjanj, skupnih ribolovnih delovanj, ribolovnega orodja, mrež, in označevanja ter indentifikacije plovil v skladu s točko (e) prvega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
5. prodaja ribiške proizvode v nasprotju s točko (a) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
6. kupuje ribiške proizvode v nasprotju s točko (b) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
7. kot kupec ribiških proizvodov pri prvi prodaji ne predloži računov ali potrdila o prodaji pristojnim organom v nasprotju s točko (c) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/02/ES,
8. nima ustrezne dokumentacije v skladu s točko (d) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/02/ES,
9. ne sprejme inšpektorjev in ne sodelujejo z njimi v skladu s točko (e) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES,
10. za prodajo, skladiščenje ali prevoz ni sposobna dokazati zemljepisnega porekla proizvodov v skladu s točko (f) drugega odstavka 22. člena Uredbe 2371/2002/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
13. člen
(Uredba 1185/2003/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
1. odstrani plavuti morskih psov brez posebnega dovoljenja v skladu s prvim odstavkom 3. člena Uredbe 1185/2003/ES,
2. kupuje, prodaja ali daje v promet plavuti morskih psov v nasprotju z drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1185/2003/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
14. člen
(Uredba 2244/2003/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. ki ob izplutju nima nameščene delujoče satelitske sledilne naprave v skladu s 4. členom Uredbe 2244/2003/ES,
2. ki ne zagotovi pogojev, določenih v drugem odstavku 6. člena Uredbe 2244/2003/ES,
3. ki ne sporoči podatkov v skladu s prvim podstavkom 11. člena Uredbe 2244/2003/ES,
4. katere ribiško plovilo iz tretje države, ki izvaja ribolov v vodah Skupnosti, nima na krovu delujoče satelitske naprave za spremljanje plovil v skladu s 17. členom Uredbe 2244/2003/ES,
5. katere kapitani ribiških plovil iz tretjih držav ne zagotovijo delujoče naprave za satelitsko spremljanje plovil v skladu z 19. členom Uredbe 2244/2003/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
15. člen
(Uredba 2187/2005/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe, rake, mehkužce ali druge ribiške proizvode v nasprotju s 14. in 15. členom Uredbe 2187/2005/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
16. člen
(Uredba 51/2006/ES)
(1) Z globo 1.200 eurov do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki lovi, zadržuje na krovu, pretovarja, prenaša, skladišči, prodaja, razstavlja ali ponuja v prodajo ribe, rake, mehkužce ali druge ribiške proizvode v nasprotju s 30. členom Uredbe 51/2006/ES.
(2) Z globo od 420 eurov do 33.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 420 eurov do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo od 420 eurov do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00715-42/2006/8
Ljubljana, dne 27. decembra 2006
EVA 2006-2311-0036
Vlada Republike Slovenije
dr. Milan Zver l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost