Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2006 z dne 14. 2. 2006

Kazalo

538. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E), stran 1341.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. februarja 2006.
Št. 001-22-9/06
Ljubljana, dne 10. februarja 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
(ZSPJS-E)
1. člen
V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo) se v 11. členu doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Direktorjem, imenovanim v naziv, se plača, ne glede na naziv, določi v skladu z uredbo iz tega člena.«.
2. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Del plače za delovno uspešnost ne pripada funkcionarjem, razen sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem, če tako določa zakon.«.
3. člen
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo dodatki iz prvega odstavka tega člena, če tako določa zakon.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »funkcionarju« doda besedilo »iz tretjega odstavka prejšnjega člena«.
V tretjem odstavku se za besedo »funkcionarje« doda besedilo »iz tretjega odstavka prejšnjega člena«.
5. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »funkcionarjem« doda besedilo »iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona«.
6. člen
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »funkcionarjem« doda besedilo »iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona«.
7. člen
V četrtem odstavku 32. člena se za besedo »funkcionarju« doda besedilo »iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona«.
V petem odstavku se za besedo »funkcionarje« doda besedilo »iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona«.
8. člen
V desetem odstavku 52. člena se v prvem stavku pred besedo »ravnateljev« doda besedo »funkcionarjev,«. V tretjem stavku se črta besedilo »prevedba osnovnih plač in«. Na koncu odstavka se besedilo »uredbo o uvrščanju delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede.« nadomesti z besedilom »uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju.« in doda besedilo »Za izplačilo plač funkcionarjev in direktorjev se ne uporabljajo določbe prvega odstavka 49. člena in 49.f člena tega zakona.«.
9. člen
Do uveljavitve kolektivne pogodbe za javni sektor se za funkcionarje začasno določi dodatek za delovno dobo v višini 0,3% od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe.
10. člen
Funkcionarjem, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:
– nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se odpravijo z začetkom uporabe tega zakona v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi razredi,
– preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2006 do leta 2009, pri čemer se pri obračunu plač za mesec december vsakega leta odpravi 25% nesorazmerja v osnovnih plačah.
Funkcionarjem, ki jim pripada nižja osnovna plača od prevedene, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka uporabe tega zakona, se nastalo nesorazmerje odpravi z začetkom uporabe tega zakona.
11. člen
Plače funkcionarjev po tem zakonu se obračunavajo skladno z veljavno uredbo, ki ureja enotno metodologijo in obrazce za obračun ter izplačilo plač v javnem sektorju.
12. člen
Plače funkcionarjev se začnejo obračunavati v skladu z zakonom z dnem začetka uporabe tega zakona.
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2006.
Št. 430-03/02-17/48
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EPA 624-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti