Uradni list

Številka 138
Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 138/2006 z dne 28. 12. 2006

Kazalo

5918. Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu, stran 15835.

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o merah in masah vozil v cestnem prometu
1. člen
Ta pravilnik v skladu Direktivo Sveta 96/53/ES z dne 25. julija 1996 o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 235 z dne 17. 9. 1996, str. 59), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. februarja 2002 o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu (UL L št. 67 z dne 9. 3. 2002, str. 47), določa največje dovoljene mere in mase določenih kategorij(*1) vozil v cestnem prometu ter vrste in vsebino dokazil o skladnosti z določbami tega pravilnika.
2. člen
(1) Ta pravilnik velja za:
– največje mere in mase motornih vozil kategorij M2, M3 in N ter priklopnih vozil kategorij O;
– največje mere kmetijskih in gozdarskih traktorjev kategorij T in C ter njihovih priklopnih vozil kategorije R in zamenljivih vlečenih strojev kategorije S, kadar so na gospodarski vožnji.
(2) Ta pravilnik ne velja za zgibne avtobuse, ki so sestavljeni iz več kot dveh delov.
3. člen
(1) Zahteve glede največjih mer in mas kategorij vozil iz prejšnjega člena so določene v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vse največje mere, določene v Prilogi I tega pravilnika, se merijo v skladu z določbami tehnične specifikacije TSV 148 (za cestna vozila) in tehnične specifikacije TSV 422 (za traktorje in njihove priklopnike oziroma zamenljive vlečene stroje), brez pozitivnih odstopanj.
4. člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »motorno vozilo« pomeni kakršno koli vozilo, namenjeno vožnji po cesti, ki se premika po cesti z lastno močjo;
– »priklopnik« pomeni priklopno vozilo, namenjeno priključitvi na motorno vozilo (razen polpriklopnikov) ter konstruirano in opremljeno za prevoz blaga;
– »polpriklopnik« pomeni priklopno vozilo brez sprednje osi, ki je konstruirano tako, da se s sprednjim delom opira na vlečno vozilo;
– »skupina vozil« pomeni med seboj povezano skupino najmanj enega vlečnega in najmanj enega priklopnega vozila, ki so v cestnem prometu udeleženi kot celota;
– »klimatizirano vozilo« pomeni kakršno koli vozilo, katerega zamenljive ali stalne nadgradnje so posebej opremljene za prevoz blaga pri nadzorovanih temperaturah in katerega stranske stene so, vključno z izolacijo, debele vsaj 45 mm;
– »avtobus« pomeni motorno vozilo, namenjeno prevozu oseb, ki ima poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev;
– »zgibni avtobus« pomeni avtobus, sestavljen iz dveh ali več togih delov, ki so med seboj povezani s pregibnim delom, ki omogoča prehajanje oseb iz enega v drugi del;
– »traktor« pomeni motorno vozilo, ki je konstruirano tako, da vozi, vleče ali potiska določeno zamenljivo opremo in se uporablja za njen pogon ali za vleko priklopnega vozila;
– »traktorski priklopnik« pomeni vsako vlečeno kmetijsko ali gozdarsko priklopno vozilo, namenjeno predvsem za prevoz tovora in konstruirano za priklop na traktor za kmetijske ali gozdarske namene;
– »zamenljivi vlečeni stroj« pomeni vsako napravo, ki se uporablja v kmetijstvu ali gozdarstvu, ki je konstruirana za vleko s traktorjem ter spremeni ali dopolni njegovo delovanje, če ta naprava ni niti rezervni del niti delovni pripomoček; lahko vključuje nakladalno ploščad, konstruirano in izdelano za prevoz orodja in naprav, potrebnih za opravljanje teh nalog ter za začasno hranjenje materiala, izdelanega ali potrebnega pri delu;
– »največje dovoljene mere« pomenijo največje mere vozila, kot so določene v Prilogi I tega pravilnika;
– »največja dovoljena skupna masa« pomeni največjo maso obremenjenega vozila;
– »največja dovoljena osna obremenitev« pomeni največjo obremenitev na obremenjeni osi ali skupini osi;
– »nedeljiv tovor« pomeni tovor, ki za namene cestnega prevoza ne more biti razdeljen na dva ali več tovorov brez pretiranih stroškov ali možnosti poškodb in ga je zaradi mer ali mase nemogoče prevažati z motornim vozilom, priklopnim vozilom ali skupino vozil, ki v vseh pogledih ustrezajo temu pravilniku;
– »tona« pomeni težo mase ene tone in ustreza 9,8 kilonewtonom (kN);
– »zračnemu vzmetenju enakovredno vzmetenje« pomeni vzmetenje, katerega lastnosti so enakovredne lastnostim, ki jih ima zračno vzmetenje in se določajo po postopku, opisanem v Prilogi II tega pravilnika.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja varnost cestnega prometa.
5. člen
(1) V Republiki Sloveniji so lahko udeležena v prometu vozila v notranjem in mednarodnem prevozu, registrirana ali dana v uporabo v kateri koli državi, če ta vozila glede njihovih mas in mer ustrezajo mejnim vrednostim, določenim v Prilogi I tega pravilnika.
(2) Prejšnji odstavek velja tudi v primeru, če so pristojni organi države, v kateri so bila vozila registrirana ali dana v uporabo, dovolili največje mere, ki presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi I tega pravilnika, z izjemo točk 1.1, 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 in 4.4.
6. člen
(1) V Republiki Sloveniji je prepovedana udeležba v prometu vozil in skupin vozil, ki ne ustrezajo zahtevam iz Priloge I tega pravilnika.
(2) Vozila ali skupine vozil, ki presegajo največje mere oziroma mase, navedene v Prilogi I tega pravilnika, so lahko udeleženi v prometu le s posebnim dovoljenjem, ki ga izda organ pristojen za izredne prevoze, če vozila ali skupine vozil prevažajo nedeljive tovore.
(3) Na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda organ pristojen, za izredne prevoze, lahko opravljajo lokalne prevoze v Republiki Sloveniji za čas poskusne dobe tudi vozila ali skupine vozil, ki predstavljajo nove tehnologije ali nove postopke prevoza, ki ne ustrezajo eni ali več zahtevam tega pravilnika. Organ, ki izda tako dovoljenje, mora o tem nemudoma obvestiti Komisijo Evropske unije.
7. člen
(1) Vozila kategorij M2, M3 in njihova priklopna vozila kategorij O ter vozila kategorij N2, N3 in njihova priklopna vozila kategorij O3 in O4, morajo biti opremljena z enim od naslednjih dokazil:
– »tablico proizvajalca«, izdelano in pritrjeno v skladu s tehnično specifikacijo TSV 118 in »tablico o merah vozila«, določeno v Prilogi III tega pravilnika, izdelano in pritrjeno skladno s tehnično specifikacijo TSV 118;
– eno tablico izdelano in pritrjeno skladno s tehnično specifikacijo TSV 118, ki vsebuje podatke iz obeh tablic iz prejšnje alinee;
– dokument, ki ga je izdal organ za posamično odobritev vozil po predpisih o ugotavljanju skladnosti vozil v Republiki Sloveniji. Ta dokument mora vsebovati enake rubrike in podatke kot tablici iz prve alinee tega odstavka in mora biti v vozilu na lahko dostopnem mestu za inšpekcijski nadzor in ustrezno zaščiten.
(2) Če značilnosti vozila ne ustrezajo več značilnostim, navedenim na dokazilu o skladnosti iz prejšnjega odstavka, mora pristojni organ dokazilo o skladnosti spremeniti.
(3) Srednji stolpec dokazila o skladnosti z masami iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati podatke o masi iz tehnične specifikacije TSV 118. Pri vozilih iz točke 2.2.2 (c) Priloge I tega pravilnika, je vpis »44 ton« naveden v oklepaju pod največjo dovoljeno maso skupine vozil.
(4) Na vozilih, registriranih in danih v promet v Republiki Sloveniji, morajo biti največje mase, dovoljene pri registraciji oziroma uporabi, navedene v dokazilu o skladnosti z masami iz prvega odstavka tega člena v levem stolpcu in tehnično dovoljene mase v desnem stolpcu.
(5) Klimatizirana vozila morajo imeti ATP potrdilo ali ATP tablico, kot jo zahteva mednarodni Sporazum o mednarodnem prevozu pokvarljivih živil in o specialnih vozilih za njihov prevoz.
8. člen
Na vozilih, ki imajo dokazila o skladnosti iz prejšnjega člena, se lahko opravi naključni pregled glede zahtev tega pravilnika o največjih dovoljenih masah. Pregled glede izpolnjevanja zahtev o največjih dovoljenih merah, se lahko opravi le, če obstaja sum, da ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(1) V Republiki Sloveniji so lahko do 31. decembra 2020 udeleženi v prometu avtobusi, registrirani ali dani v uporabo v Republiki Sloveniji pred 1. majem 2004, katerih mere presegajo zahteve točk 1.1, 1.2, 1.5 in 1.5a Priloge I tega pravilnika.
(2) Šteje se, da sedlasti vlačilci s polpriklopniki, dani v uporabo pred 1. januarjem 1991, ki ne izpolnjujejo določb točk 1.6 in 4.4 Priloge I tega pravilnika, izpolnjujejo zahteve iz 5. člena tega pravilnika, če ne presegajo skupne dolžine 15,50 m.
10. člen
Z dokazilom iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika morajo biti opremljena vsa vozila, ki so bila v Republiki Sloveniji prvič registrirana po 1. maju 2004.
11. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96) in Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št, 45/04).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe 2. do 7. člena Pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS, št. 24/96) še naprej uporabljajo za potrebe obračuna in odmere letnega povračila za uporabo cest, ki ga plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, v skladu z Uredbo o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04 in 39/05).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 37 146-40/2006
Ljubljana, dne 12. decembra 2006
EVA 2006-2411-0062
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet
(*1) Kategorije vozil so določene v Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št. 30/04)

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti