Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5567. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, stran 14666.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05 in 28/06) se v 32.a členu v prvem odstavku za besedilom »31. maja 2006« doda besedilo »oziroma v šestih mesecih po potrditvi Operativnega programa za razvoj okoljske in prometne infrastrukture s strani Evropske komisije«.
V drugem odstavku se za besedilom »1. septembra 2006« doda besedilo »oziroma do potrditve operativnega programa iz prejšnjega odstavka«.
2. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
(1) Zavezanec iz 35. in 35.a člena te uredbe lahko uveljavlja zmanjšanje plačila odmerjene okoljske dajatve za leto 2005 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, in oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2006 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki.
(2) Zavezanec za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, lahko uveljavlja zmanjšanje ali oprostitev plačila okoljske dajatve iz prejšnjega odstavka za odpadke, ki niso komunalni odpadki, če vloži pri agenciji vlogo za zmanjšanje oziroma oprostitev plačila okoljske dajatve. Zmanjšanje oziroma oprostitev se prizna do zneska upravičenih stroškov, če iz dokumentacije, priložene k vlogi, izhaja, da:
– so bila sredstva za plačilo okoljske dajatve za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, v posameznem koledarskem letu nakazana v proračune lokalnih skupnosti, na območju katerih se izvaja javna služba odlaganja komunalnih odpadkov, in so bile lokalne skupnosti investitorji ali pa so za izvedbo sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja okolja pooblastile zavezanca, in
– so bila sanacijska ali druga dela za zmanjšanje obremenjevanja okolja zaradi odlaganja odpadkov v posameznem koledarskem letu dejansko izvedena in bila predmet oprostitve po 35. členu oziroma 35.a členu te uredbe.
(3) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora vlogo za zmanjšanje plačila okoljske dajatve za leto 2005 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, vložiti pri agenciji v skladu s prejšnjim odstavkom najpozneje do 27. decembra 2006, s čimer se začasno odloži izpolnitev obveznosti iz odločbe o odmeri okoljske dajatve za leto 2005, vendar le za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, in sicer dokler ne postane odločba iz petega odstavka tega člena dokončna.
(4) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora vlogo za oprostitev plačila okoljske dajatve za leto 2006 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, vložiti pri agenciji v skladu z drugim odstavkom tega člena najpozneje do 31. marca 2007.
(5) Agencija o zmanjšanju plačila okoljske dajatve za leto 2005 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, izda odločbo ob smiselni uporabi 19. člena te uredbe.
(6) Agencija o oprostitvi plačila okoljske dajatve za leto 2006 za odlaganje odpadkov, ki niso komunalni odpadki, izda odločbo.
(7) Agencija v odločbi za odmero okoljske dajatve za leto 2006, izdani v skladu s 17. členom te uredbe, zmanjša plačilo okoljske dajatve za odpadke, ki niso komunalni odpadki, do zneska upravičenih stroškov, če ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-96/2006/5
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2511-0222
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost