Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5521. Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, stran 14599.

Na podlagi šestega odstavka 39. in 89. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in tretjega odstavka 21. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) izdaja minister za kulturo
P R A V I L N I K
o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
1. člen
(1) Ta pravilnik določa podrobnejša merila za strokovno usposobljenost, program poteka strokovnega usposabljanja, potek preizkusa strokovne usposobljenosti delavk in delavcev javnopravnih oseb ter delavk in delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (v nadaljnjem besedilu: delavec), ter potek in vrednotenje obveznega pridobivanja dodatnega strokovnega znanja delavcev.
(2) S tem pravilnikom se določajo tudi sestava in oblikovanje komisij za preizkus strokovne usposobljenosti, način opravljanja preizkusov in vodenje evidence o preizkusih.
2. člen
(1) Delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom, mora biti strokovno usposobljen za delo z dokumentarnim gradivom.
(2) Strokovna usposobljenost za delo z dokumentarnim gradivom se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti po opravljenem strokovnem usposabljanju.
3. člen
(1) Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi organizirajo strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom.
(2) V postopku strokovnega usposabljanja pridobi delavec znanja:
a) s področja pravnih predpisov:
– o namenu varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– o dolžnostih javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
– o pravilih pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega gradiva pred prenosom v stalno zbirko,
– o načinu urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
– o pogojih za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki,
– o zajemu, pretvorbi in hrambi dokumentarnega gradiva v digitalni obliki in hrambi dokumentarnega gradiva na mikrofilmu,
– o varstvu tajnosti, varstvu zasebnosti in varstvu osebnih podatkov,
b) s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in v digitalni obliki:
– o rokih hrambe dokumentarnega gradiva,
– o postopku za uporabo dokumentarnega gradiva v stalni zbirki,
– o načinu varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
– o načinu uporabe informacijske tehnologije pri delu z dokumentarnim gradivom,
– o nosilcih in oblikah zapisa za dolgoročno hrambo dokumentarnega gradiva,
– o zajemu in pretvorbi gradiva v fizični obliki,
– o zajemu, pretvorbi in hrambi gradiva v digitalni obliki,
c) področja informatike:
– o politiki varovanja informacij,
– o upravljanju z informacijskimi sredstvi,
– o varnosti, fizičnem in tehničnem varovanju opreme in prostorov,
– o obvladovanju dostopa,
– o upravljanju varnostnih dogodkov,
– o zagotavljanju neprekinjenega poslovanja,
č) s področja arhivistike v najširšem smislu:
– o načinu in postopku odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
– o dokumentarnem gradivu, ki ima lastnosti arhivskega gradiva,
– o načinu in postopku izročanja arhivskega gradiva arhivu.
(3) Javnopravna oseba ali ponudnik storitev mora zagotoviti materialne in druge možnosti za strokovno usposabljanje in za dodatno strokovno usposabljanje delavcev po tem pravilniku.
4. člen
(1) Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi organizirajo preizkuse strokovne usposobljenosti za delavce tistih javnopravnih oseb, za katere varujejo arhivsko gradivo, Arhiv Republike Slovenije pa tudi za delavce ponudnikov storitev.
(2) Fizične osebe ali delavci pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom v zasebni lasti, lahko pred pristojnim arhivom opravljajo preizkus strokovne usposobljenosti po tem pravilniku.
5. člen
(1) Delavca javnopravne osebe za opravljanje preizkusa usposobljenosti prijavi javnopravna oseba.
(2) Delavca ponudnika storitev za opravljanje preizkusa strokovne usposobljenosti prijavi ponudnik storitev.
(3) Prijava mora vsebovati priimek in ime kandidata, datum in kraj rojstva. Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o izobrazbi.
6. člen
(1) Arhiv obvesti kandidata o času in kraju strokovnega usposabljanja oziroma preizkusa strokovne usposobljenosti.
(2) Kandidat mora biti obveščen o dejstvih iz prejšnjega odstavka najmanj 15 dni pred začetkom strokovnega usposabljanja oziroma preizkusa strokovnega usposabljanja.
7. člen
(1) Delavec opravlja po zaključku strokovnega usposabljanja preizkus strokovne usposobljenosti pred tričlansko komisijo.
(2) Predsednika in člane komisij imenuje minister, pristojen za kulturo, izmed strokovnih delavcev arhiva in zunanjih strokovnjakov na predlog Arhiva Republike Slovenije ali pristojnega arhiva.
(3) Komisija oceni uspeh kandidata z oceno “uspešno” ali “neuspešno”.
(4) Če kandidat preizkusa ne opravi, mu komisija določi rok, v katerem lahko ponovno opravlja preizkus.
8. člen
(1) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja ustno ali pisno.
(2) Preizkus strokovne usposobljenosti lahko traja za posameznega kandidata največ 30 minut.
(3) O poteku preizkusa strokovne usposobljenosti se vodi zapisnik.
(4) Zapisnikarja določi direktor arhiva izmed strokovnih delavcev arhiva.
(5) Zapisnikar mora imeti najmanj srednješolsko izobrazbo.
9. člen
(1) Kandidatu, ki je preizkus strokovne usposobljenosti uspešno opravil, se izda potrdilo o opravljenem preizkusu. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
(2) Potrdilo se vroči kandidatu najkasneje v osmih dneh od dneva preizkusa.
(3) Obrazec potrdila o preizkusu strokovne usposobljenosti je priloga tega pravilnika.
10. člen
(1) Stroške v zvezi z strokovnim usposabljanjem in opravljanjem preizkusa strokovne usposobljenosti nosijo kandidati oziroma njihovi delodajalci.
(2) Višino stroškov iz prejšnjega odstavka, ki vključujejo tudi materialne stroške (najem prostorov za usposabljanje, stroški gradiva in podobno), na predlog Arhiva Republike Slovenije in regionalnih arhivov določi minister, pristojen za kulturo, s sklepom.
(3) Predsedniku in članom komisije za preizkus strokovne usposobljenosti ter zapisnikarju pripadata plačilo za delo in povračilo potnih stroškov v zvezi z delom v komisiji. Članom komisij, ki so zaposleni v državni upravi in v javnih zavodih in drugih javnih organizacijah s področja kulture, pripada plačilo samo v primeru, da je opravljeno zunaj rednega delovnega časa. Višino plačila določi minister, pristojen za kulturo, s sklepom.
11. člen
(1) Arhiv Republike Slovenije in regionalni arhivi vodijo evidenco preizkusov strokovne usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb, ki vsebuje:
– zaporedno številko,
– osebno ime kandidata,
– datum in kraj rojstva kandidata,
– naziv javnopravne osebe, kjer je kandidat zaposlen,
– datum opravljanja preizkusa,
– uspeh na preizkusu.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se vodijo tudi za delavce ponudnikov storitev ter druge osebe, ki opravijo preizkus strokovne usposobljenosti, če ti z vodenjem podatkov o preizkusu strokovne usposobljenosti izrecno pisno soglašajo.
(3) Evidenca se hrani trajno. Evidenca iz prvega odstavka tega člena se za uslužbence obveščevalno varnostnih služb vodi ločeno ter označeno s stopnjo tajnosti ZAUPNO.
12. člen
(1) Delavci so dolžni po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti redno pridobivati dodatno strokovno znanje s področij iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Pridobljeno dodatno strokovno znanje delavca se na tri leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti ocenjuje s kreditnimi točkami. Delavec mora v treh letih pridobiti 2 kreditni točki za vsako področje iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika in 5 kreditnih točk na področju svojega delovanja. Kolikor delavec v treh letih ne pridobi zadostnega števila točk, mora ponovno opravljati preizkus strokovne usposobljenosti.
(3) Delavcu, ki je pridobil strokovni ali znanstveni naziv za katero od področij iz drugega odstavku 3. člena tega pravilnika, se za obdobje treh let prizna 5 točk za področje, na katerem je pridobil strokovni ali znanstveni naziv.
13. člen
(1) Dodatno strokovno znanje iz prejšnjega člena delavci lahko pridobivajo na strokovnih usposabljanjih, ki jih poleg Arhiva Republike Slovenije in regionalnih arhivov izvajajo tudi druge osebe ali organizacije.
(2) Arhiv Republike Slovenije najmanj enkrat letno določi, s katerimi strokovnimi usposabljanji je mogoče pridobiti kreditne točke in koliko kreditnih točk prinaša posamezno strokovno usposabljanje. Arhiv Republike Slovenije svojo odločitev objavi na svetovnem spletu.
(3) Arhiv Republike Slovenije lahko odločitev iz prejšnjega odstavka sprejeme tudi na predlog regionalnih arhivov, organizatorjev ali udeležencev usposabljanja. Pred odločitvijo Arhiv Republike Slovenije pozove regionalne arhive ter druge organizacije, ki organizirajo strokovno usposabljanje, k posredovanju podatkov in predlogov glede vrste, vsebine, oblike in vrednotenja posameznih usposabljanj.
(4) Arhiv Republike Slovenije oceni posamezno strokovno usposabljanje na podlagi predvidene tematike, ravni strokovnosti oziroma izčrpnosti podajanja tematike, strokovne priznanosti predavateljev, morebitnega zaključnega preverjanja znanja in podobnih meril. Vsako posamezno strokovno usposabljanje lahko oceni z najmanj 0,1 kreditne točke in največ 2 kreditnima točkama.
(5) Strokovna usposabljanja, kjer ni obveznega preverjanja udeležbe, lahko Arhiv Republike Slovenije oceni z največ 0,5 kreditne točke.
14. člen
(1) Delavci, ki so opravili preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 59/99), so usposobljeni za delo z dokumentarnim gradivom na podlagi tega pravilnika.
(2) Delavci iz prejšnjega odstavka so dolžni pridobivati dodatno znanje po pogojih iz 12. in 13. člena tega pravilnika.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 59/99).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 036-6/2006/5
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-3511-0020
dr. Vasko Simoniti l.r.
Minister
za kulturo

AAA Zlata odličnost