Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5516. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008, stran 14586.

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 – uradno prečiščeno besedilo in 94/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04 in 4/06) se v naslovu II.2. poglavja črta beseda »študijsko«.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska sredstva za visokošolsko izobraževanje se vsako leto realno povečajo najmanj za rast bruto domačega proizvoda, vendar ne manj kakor 2,5% glede na realizacijo za preteklo leto, in se opredelijo v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se kratica »(LSZ)« nadomesti s kratico »(LS)«, kratica »(OLSZ)« s kratico »(OLS)« in kratica »(LNSZ)« s kratico »(NLS)«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»LS = OLS + NLS«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvem stavku kratica »(OLSZ)« nadomesti s kratico »(OLS)«, v četrti alinei številka »72,5« nadomesti s številko »65« in v peti alinei številka »70« nadomesti s številko »60«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost k določi minister, pristojen za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), v sklepu iz 20. člena te uredbe. Vrednost k je enaka napovedani letni stopnji inflacije v tekočem letu.«.
5. člen
V 6. členu se kratica »LNSZ« nadomesti s kratico »NLS«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »letnih proračunskih sredstev (LPS)« nadomesti z besedilom »letnih sredstev (LS)«, kratica »Σ OLSZ« pa s kratico »Σ OLS«.
V drugem odstavku se kratica »LPS« nadomesti s kratico »LS«, kratica »Σ OLSZ« pa s kratico »Σ OLS«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(Š) je število študentov rednega študija po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ter študijskih programih prve in druge stopnje brez absolventov na visokošolskem zavodu v tekočem študijskem letu.«.
8. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(D) je število diplomantov rednega študija po študijskih programih za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004, ter študijskih programih prve in druge stopnje na visokošolskem zavodu v preteklem koledarskem letu.«.
9. člen
V tretjem odstavku 14. člena se besedilo »v petnajstih dneh po izteku rokov iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »do določitve sredstev za študijsko dejavnost za tekoče leto«.
Četrti odstavek se črta.
10. člen
V 16. členu se črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu: minister)«.
11. člen
18. člen se črta.
12. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna letna sredstva in normativna letna sredstva za visokošolski zavod se določijo enkrat letno, praviloma do 1. marca, s sklepom ministra.«.
13. člen
21. člen se črta.
14. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ob upoštevanju 20. člena te uredbe se opravi poračun sredstev najpozneje v 60 dneh po izdaji sklepa ministra.«.
15. člen
V drugem odstavku 25. člena se številka »3« nadomesti s številko »10«.
16. člen
Naslov II.7. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunska sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti, doktorata znanosti in študijskih programov tretje stopnje«.
17. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi za pridobitev magisterija znanosti in študijski programi za pridobitev doktorata znanosti, sprejeti pred 11. 6. 2004, se sofinancirajo v skladu s Sklepom o sofinanciranju podiplomskega študija (Uradni list RS, št. 77/04).
Študijski programi tretje stopnje se lahko sofinancirajo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi ministrstvo. V javnem razpisu se opredelijo:
– naziv in sedež ministrstva;
– pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, ki izpolnjujejo pogoje;
– normirana šolnina;
– okvirna sredstva;
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje;
– rok, v katerem bodo izbrani prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa, in
– kraj, čas ter oseba, pri kateri lahko zainteresirani prevzamejo razpisno dokumentacijo.
Ministrstvo lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, če so potrebni glede na predmet javnega razpisa.«.
18. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za investicije visokošolskega zavoda se določijo na podlagi:
– večletnega programa investicij visokošolskega zavoda za gradnjo, obnovo ali nakup nepremičnin, h kateremu da soglasje minister,
– letnega programa investicij visokošolskega zavoda,
– sprejetega proračuna.«.
19. člen
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Razvojne naloge so naloge, s katerimi se spodbuja zlasti:
– izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev,
– izvajanje novih študijskih programov,
– kakovost študija in študijskih programov,
– mednarodno sodelovanje in
– druge naloge, pomembne za razvoj visokega šolstva.
Za razvojne naloge se lahko nameni največ 4% proračunskih sredstev za visokošolsko izobraževanje iz 3. člena te uredbe.«.
20. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S sredstvi za izboljšanje sestave visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev se spodbuja predvsem pridobivanje oziroma izpopolnjevanje njihove pedagoške, raziskovalne oziroma umetniške usposobljenosti.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ob upoštevanju mednarodnih pogodb in nacionalnih prednostnih nalog se visokošolskemu zavodu izjemoma lahko dodelijo dodatna sredstva za izvajanje novega študijskega programa. Po izteku financiranja se ta sredstva lahko vštejejo v letna sredstva visokošolskega zavoda.«.
Sedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Na koncu novega petega odstavka se doda besedilo: »Druge naloge so povezane predvsem s spodbujanjem študijskih programov, ki so kot prednostni oziroma perspektivni določeni v nacionalnih strateških dokumentih in prispevajo k uresničevanju ciljev Lizbonske strategije in večji konkurenčnosti Slovenije.«.
21. člen
V 49. členu se številka »40« nadomesti s številko »30«.
22. člen
Črtata se IX. poglavje in 65. člen.
23. člen
Črta se 68. člen.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Ne glede na določbe 6., 7., 8. in 9. člena te uredbe se sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih druge stopnje v letih 2007 in 2008 za visokošolski zavod izračunajo tako, da se število vpisanih študentov rednega študija druge stopnje brez absolventov pomnoži s 600.000,00 SIT (2.503,76 EUR).
K številu študentov rednega študija iz prejšnjega odstavka se ne prištevajo študentje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji.
Študenti in diplomanti druge stopnje se pri določanju normativnih letnih sredstev iz 6. člena te uredbe v letih 2007 in 2008 ne upoštevajo.
25. člen
V letih 2007 in 2008 je utež za diplomanta iz 9. člena uredbe za študijske programe za pridobitev visoke strokovne in univerzitetne izobrazbe, sprejete pred 11. 6. 2004, število semestrov polovic, za diplomante študijskih programov prve stopnje pa je enaka 4.
26. člen
Visokošolski zavodi, ustanovljeni po 1. 1. 2004, ki se uvrščajo v študijske skupine iz 12. člena uredbe, so:
Univerza v Mariboru:
2. študijska skupina: Fakulteta za logistiko, Filozofska fakulteta, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.
Univerza v Novi Gorici:
2. študijska skupina: Fakulteta za slovenske študije Stanislava Škrabca;
3. študijska skupina: Fakulteta za znanosti o okolju, Poslovno-tehniška fakulteta.
Za visokošolske zavode iz prejšnjega odstavka se uporablja določba tretjega odstavka 25. člena uredbe.
27. člen
Pravilnik iz 43. člena uredbe je treba s to uredbo uskladiti najpozneje do 31. 3. 2007.
28. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2007.
Št. 00723-6/2006/16
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-3211-0037
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost