Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

498. Uredba o merilih, vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev poroštev, nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah, stran 1230.

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena, drugega odstavka 4. člena, 19. člena, 22.a člena in drugega odstavka 25. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih, vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev poroštev, nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta uredba natančnejše določa:
– merila za dokazovanje, da je gospodarska družba v težavah,
– natančnejšo vsebino in zahtevana dokazila programa prestrukturiranja,
– pogoje in postopke za izdajo poroštev,
– nadzor nad izvajanjem programa prestrukturiranja,
– vrsto in način vodenja evidenc državnih pomoči.
II. MERILA ZA DOKAZOVANJE TEŽAV
2. člen
Merila za dokazovanje, da je gospodarska družba v težavah, so:
– delež kapitala v virih sredstev,
– koeficient dolgovno kapitalskega razmerja,
– kapitalska pokritost stalnih sredstev in zalog,
– dolgoročna pokritost dolgoročnih sredstev in zalog,
– kratkoročni koeficient,
– hitri koeficient,
– celotna gospodarnost,
– gospodarnost poslovanja,
– koeficient čiste dobičkovnosti prihodkov,
– koeficient čiste dobičkovnosti kapitala,
– produktivnost,
– koeficient obračanja zalog,
– koeficient obračanja terjatev do kupcev.
Merila iz prejšnjega odstavka se izračunajo na podlagi podatkov iz letnih poročil gospodarske družbe za obdobje zadnjih treh let in se primerjajo v okviru dejavnosti, ki jo opravlja gospodarska družba v težavah, s podskupino dejavnosti, skupno oziroma s tujimi konkurenti.
III. PROGRAM PRESTRUKTURIRANJA
3. člen
Vsebino programa prestrukturiranja sestavljajo:
– uvod,
– analiza vzrokov za nastale težave,
– program prestrukturiranja.
1. Uvod programa prestrukturiranja
4. člen
V uvodu k programu prestrukturiranja je treba navesti:
– splošne podatke gospodarske družbe,
– organizacijsko shemo gospodarske družbe,
– lastniško sestavo in kapitalske povezave (povezane družbe) in
– kratek zgodovinski pregled razvoja gospodarske družbe.
2. Analiza vzrokov za nastale težave
5. člen
V programu prestrukturiranja je treba podati analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in socialnih posledic, ob stečaju gospodarske družbe po naslednjih sklopih:
– analiza po poslovnih funkcijah,
– tržna analiza,
– analiza finančnega poslovanja za zadnja tri leta,
– organizacijsko-statusni vidik prestrukturiranja in
– socialna sestava v gospodarski družbi in občini.
3. Program prestrukturiranja
6. člen
Program prestrukturiranja mora vsebovati:
– cilje prestrukturiranja,
– trajanje prestrukturiranja,
– strategijo prestrukturiranja,
– projekcijo poslovanja in
– izravnalne ukrepe.
7. člen
Cilj prestrukturiranja mora biti v zagotavljanju dolgoročne sposobnosti gospodarske družbe za preživetje.
8. člen
Trajanje prestrukturiranja mora biti določeno z navedbo datuma potrditve in načrtovanega datuma zaključka programa prestrukturiranja.
9. člen
Strategija prestrukturiranja mora biti zasnovana po naslednjih področjih:
– tržno prestrukturiranje na podlagi tržne analize, ki mora biti narejena po programih, cene pa morajo biti primerljive s konkurenco;
– tehnološko prestrukturiranje s strukturnimi ukrepi za ustavitev slabšanja finančnega položaja gospodarske družbe, predvsem opustitev deficitarnih dejavnosti, ki bi tudi po prestrukturiranju povzročale izgube, in tehnološka posodobitev z uvajanjem novih donosnih dejavnosti;
– finančno prestrukturiranje:
a) prestrukturiranje dolgov s strani upnikov,
b) dokapitalizacija družbe in
c) prodaja poslovno nepotrebnega premoženja;
– kadrovsko prestrukturiranje:
a) predlogi ukrepov za ohranitev delovnih mest,
b) program za reševanje presežnih delavcev in
c) program usposabljanja in izobraževanja delavcev;
– ekološko prestrukturiranje:
a) program ukrepov za razbremenitev negativnega vpliva v okolju in prilagoditev veljavnim ekološkim standardom.
10. člen
Projekcija poslovanja za petletno obdobje izvajanja programa prestrukturiranja mora vsebovati:
– projekcijo bilanc stanja in izkazov poslovnega izida, izdelano v variantah optimistična, realna in pesimistična. V stroških mora biti vključena amortizacija in finančne dajatve,
– program prestrukturiranja naj bi se izvajal po realni varianti, ki je tudi osnova za izračun potrebne višine državne pomoči za obnovo preživetja gospodarske družbe,
– izračun pričakovanega donosa kapitala,
– časovni razpored aktivnosti,
– višina prispevka gospodarske družbe za prestrukturiranje,
– način spremljanja prestrukturiranja in njegovih učinkov na gospodarsko družbo.
11. člen
Izravnalni ukrepi so tisti, s katerimi se zmanjšujejo škodljivi učinki dodeljene državne pomoči na pogoje poslovanja ter preprečujejo motnje konkurence na trgu, zmanjšanje presežnih zmogljivosti in odpravljanje dolgotrajnih presežnih zmogljivosti.
4. Priloge in listine
12. člen
Gospodarska družba mora poleg dokumentacije iz prvega odstavka 21. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon) k vlogi ob predložitvi programa prestrukturiranja priložiti naslednje listine:
– sklepe nadzornega sveta oziroma drugega pristojnega organa gospodarske družbe o potrditvi programa prestrukturiranja,
– soglasja pomembnejših upnikov in večinskih lastnikov glede sodelovanja v programu prestrukturiranja (dokapitalizacija, odpust dolgov).
Če je zaprošena državna pomoč v obliki kredita ali poroštva Republike Slovenije, mora gospodarska družba priložiti tudi cenitveno poročilo o premoženju gospodarske družbe za zavarovanje kredita ali poroštva.
IV. POROŠTVA
13. člen
Gospodarska družba, ki prosi za državno pomoč v obliki poroštva Republike Slovenije, je pred sklenitvijo kreditne pogodbe z izbrano banko dolžna pridobiti najmanj tri konkurenčne in zavezujoče ponudbe bank ter jih priložiti k vlogi.
14. člen
Gospodarska družba, ki prosi za državno pomoč, mora v zavarovanje obveznosti iz naslova poroštva Republike Slovenije pred sklenitvijo poroštvene pogodbe zagotoviti ustrezno zavarovanje.
Poroštvo Republike Slovenije se zavaruje z vpisom hipoteke v zemljiško knjigo, pod pogojem, da se vpis hipoteke na nepremičnini v korist Republike Slovenije izvede v prvem vrstnem redu. Če poroštva ni mogoče zavarovati s hipoteko na nepremični, se za zavarovanje lahko uporabi premično ali drugo premoženje.
Ustrezno razmerje med vrednostjo premoženja, danega v zavarovanje obveznosti, in višino poroštva določi ministrstvo, pristojno za finance. Podlaga za določitev razmerja je cenitveno poročilo o premoženju gospodarske družbe, ki ni starejše od šest mesecev.
15. člen
Vse stroške v zvezi z odobritvijo kredita, zavarovanega s poroštvom Republike Slovenije, in stroške z zavarovanjem obveznosti iz naslova danega poroštva, vključno s stroški notarskega zapisa z ustanovitvijo hipoteke in stroški vpisa v zemljiško knjigo, nosi gospodarska družba, ki prejme državno pomoč.
V. NADZOR
16. člen
Gospodarska družba, ki je prejela državno pomoč na podlagi zakona in te uredbe, mora poročati o izvajanju programa prestrukturiranja ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, enkrat na leto po izdelanih finančnih izkazih oziroma revidiranih finančnih izkazih, če je gospodarska družba zavezana k reviziji.
Velike gospodarske družbe so prvič dolžne poročati o izvajanju programa šest mesecev po dodelitvi državne pomoči, nato pa do zaključka programa prestrukturiranja enkrat na leto po izdelanih revidiranih finančnih izkazih.
Gospodarske družbe so, ne glede na velikost, dolžne poročati o namenski porabi sredstev državne pomoči sočasno s poročilom o izvajanju programa prestrukturiranja in priložiti dokazila o uporabi teh sredstev.
Gospodarska družba, ki je prejela državno pomoč, mora omogočiti ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, oziroma od njega pooblaščeni osebi pregled vseh poslovnih knjig in listin, ki se nanašajo na program prestrukturiranja in namensko porabo sredstev.
VI. EVIDENCE
17. člen
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, je dolžno voditi elektronske evidence za spremljanje in nadzor nad dodeljenimi državnimi pomočmi, in sicer:
– seznam gospodarskih družb, ki so prejele državno pomoč, z opisom vrste državne pomoči, višino pomoči, datumom odobritve in datumom črpanja dodeljene državne pomoči,
– seznam poročil gospodarskih družb, ki so prejele državno pomoč,
– seznam gospodarskih družb, katerih vloga za dodelitev državne pomoči je bila zavrnjena oziroma zavržena.
VII. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o kazalnikih, vsebini programa prestrukturiranja in vodenju evidenc o dodeljenih državnih pomočeh gospodarskim družbam v težavah (Uradni list RS, št. 18/03).
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-56/2005/10
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EVA 2005-2111-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik