Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5371. Pravilnik o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči, stran 13945.

Na podlagi četrtega odstavka 27.a člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05 in 110/05) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o pogojih izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske, tehnične in druge pogoje za nudenje nujne medicinske pomoči s pomočjo helikopterskih prevozov (v nadaljnjem besedilu: HNMP).
Za vsa vprašanja glede enot nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: NMP), oblačil in oznak zdravstvenega osebja, helikopterske posadke in helikopterja, organizacije in opreme v primeru posebnih pogojev, naravnih nesreč, financiranja ter za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem pravilnikom se smiselno uporablja pravilnik, ki ureja službo NMP.
2. člen
HNMP se uporablja v naslednjih primerih:
– ko je helikopterski prevoz bolnika ali poškodovanca hitrejši in/ali primernejši od prevoza z nujnimi reševalnimi vozili,
– ko je mesto dogodka težko dostopno ali oddaljeno od najbližje enote NMP,
– ko dogodek presega zmogljivost, usposobljenost ali opremo drugih enot NMP in ob dogodkih z večjim številom poškodovanih ali obolelih.
HNMP se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.
3. člen
HNMP opravljata enota helikopterske nujne medicinske pomoči (v nadaljnjem besedilu: enota HNMP) in helikopterski prevoznik, ki se organizirata in delujeta v skladu s predpisi in standardi Evropske unije za reševalne helikopterje, helikopterske posadke in operaterje (JAR –FCL-2 ali JAR-OPS-3).
4. člen
HNMP lahko zahteva zdravnik iz pristojne enote NMP, ki je na mestu dogodka, zdravnik iz pristojne enote NMP, ki iz sporočila o dogodku oceni, da je potrebna intervencija HNMP, ali bolnišnični lečeči zdravnik. Odločitev o dejanskem aktiviranju HNMP pa sprejme zdravnik enote HNMP.
Indikacije za aktiviranje in posredovanje HNMP so natančneje opredeljene v prilogi 1 tega pravilnika.
Postopek aktiviranja HNMP poteka v skladu z določbami uredbe, ki ureja organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02, 21/05 in 110/05) in prilogo 2 tega pravilnika.
II. ENOTA HNMP
5. člen
Enota HNMP je sestavni del mreže javne zdravstvene službe, ki se organizira pri eni ali več od obstoječih prehospitalnih enot NMP, ki jih določi minister, pristojen za zdravje.
6. člen
V enoti HNMP opravlja delo najmanj en zdravnik in najmanj en diplomiran zdravstvenik ali zdravstveni tehnik (v nadaljnjem besedilu: zdravstveno osebje), ki izpolnjujeta zahteve za delo v službi NMP in imata opravljen tečaj usposabljanja za delo s helikopterjem v skladu s programom usposabljanja helikopterskega prevoznika ter veljavno zdravniško spričevalo v skladu s predpisi, ki določajo zdravstvene zahteve za letalsko osebje in drugo strokovno osebje.
Zdravstveno osebje mora obnavljati in dopolnjevati znanje in veščine dela s helikopterjem v skladu s programom preverjanja helikopterskega prevoznika.
Ekipo za izvajanje NMP v enoti HNMP sestavljata en zdravnik in en diplomirani zdravstvenik ali zdravstveni tehnik.
7. člen
Enoto HNMP vodi zdravnik, ki ga imenuje direktor javnega zdravstvenega zavoda, pri katerem je enota HNMP organizirana, in je podrejen vodji prehospitalne enote NMP.
Na predlog vodje enote HNMP imenuje direktor javnega zdravstvenega zavoda, pri katerem je enota HNMP organizirana, tudi vodjo diplomiranih zdravstvenikov ali zdravstvenih tehnikov enote HNMP.
Vodji iz prvega in drugega odstavka tega člena sta odgovorna za strokovno in organizacijsko delo enote HNMP ter delo zdravstvenega osebja, dolžna pa sta tudi zagotoviti, da enota HNMP opravlja svoje naloge v skladu s tem pravilnikom.
III. HELIKOPTERSKI PREVOZNIK
8. člen
Helikopterski prevoznik je pravna oseba, ki enoti HNMP zagotavlja helikopter in helikoptersko posadko ter opravi helikopterski prevoz.
9. člen
Helikopterski prevoznik mora biti organiziran tako, da izključno za namene HNMP neprekinjeno zagotavlja delujoči in nadomestni helikopter ter helikoptersko posadko.
Helikopterski prevoznik mora:
– biti tudi nosilec AOC (»operativne licence za prevoze in dela v zraku«) nepretrgoma vsaj 3 leta,
– zagotoviti takšno organizacijo dela, da bo čas aktiviranja (od sprejema klica do poleta helikopterja) največ 3 izjemoma do največ 5 minut in da bo takšno organiziranost dela zagotavljal vse dni v letu, v svetlem delu dneva.
Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati helikopterski prevoznik, so določeni v prilogi 3 tega pravilnika.
10. člen
Kadar ne glede na pogoje in zahteve iz prvega odstavka prejšnjega člena, nadomestni helikopter ni zagotovljen, helikopterski prevoz s pomočjo državnih zrakoplovov zagotovi na zahtevo zdravnika iz 6. člena tega pravilnika regijski center za obveščanje na območju, katerega je pomoč enote HNMP potrebna, v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi nesrečami.
V skladu s prejšnjim odstavkom se zagotovi tudi dodatna pomoč za helikopterske prevoze ob nesrečah, v katerih je večje število poškodovanih.
11. člen
Helikoptersko posadko sestavljata pilot in reševalec letalec kot drugi član posadke.
12. člen
Helikopter helikopterskega prevoznika iz 8. člena tega pravilnika mora biti opremljen skladno s prilogo 4 tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: helikopter HNMP) in se lahko uporablja zgolj za namene HNMP.
IV. OPREMA ZA IZVAJANJE HNMP IN DOKUMENTACIJA
13. člen
Medicinsko opremo, ki je del opreme helikopterja HNMP (ventilator, monitor, aspirator in kisikov sistem) zagotovi helikopterski prevoznik. Tehnične lastnosti te opreme določi enota HNMP.
Ostalo medicinsko opremo, ki ni del medicinske opreme iz prejšnjega odstavka (prenosni ventilator, defibrilator, perfuzorje in imobilizacijsko opremo), zagotovi enota HNMP.
Za medicinsko opremo iz prvega in drugega odstavka tega člena skrbi in odgovarja enota HNMP.
14. člen
Enota HNMP za zdravstveno osebje zagotovi tudi ustrezna zaščitna oblačila, obutev in druga zaščitna sredstva, prenosne telefone in UKV postaje, klicnike in opremo za snemanje klicev.
15. člen
Zdravstveno osebje in helikopterska posadka nosijo enotna oblačila in oznake glede na funkcije.
Oblačila ne smejo vsebovati donatorskih ali sponzorskih sporočil.
16. člen
O delu enote HNMP se vodi dokumentacija na obrazcih, ki so določeni v prilogi 5 tega pravilnika.
V. REŠEVANJE V GORAH
17. člen
Pri reševanju v gorah in drugih terenskih razmerah se HNMP ne uporablja. Zdravnik iz 6. člena tega pravilnika zahtevo za nudenje NMP v teh primerih posreduje najbližjemu regijskemu centru za obveščanje, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami aktivira gorsko reševalno službo in helikopter.
VI. NADZOR
18. člen
Za nadzor nad enoto HNMP se smiselno uporablja Pravilnik o izvajanju nadzora službe nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 100/03).
Nadzor nad delom helikopterskega prevoznika se opravlja skladno s predpisi v civilnem zračnem prometu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Do določitve prehospitalne enote NMP iz 5. člena tega pravilnika je enota HNMP organizirana pri Osnovnem zdravstvu Gorenjske, Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati 12., 13. in 14. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 77/96).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-37/2006
Ljubljana, dne 6. novembra 2006
EVA 2006-2711-0187
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje
PRILOGA 1
 
Indikacije za aktiviranje HNMP
 
Indikacije za aktivacijo in posredovanje HNMP so:
  1. mesto poškodbe ali bolezni,
  2. narava poškodbe ali bolezni in
  3. število poškodovanih ali obolelih oseb.
 
Mesto poškodbe ali bolezni
  -  je težko ali ni dostopno z nujnimi reševalnim vozilom,
  -  je toliko oddaljeno od najbližje enote NMP, kjer bo oboleli ali
    poškodovani dokončno oskrbljen, da je prevoz s helikopterjem hitrejši,
  -  ali pa so prometne poti tako slabe, da je prevoz s helikopterjem pomembno
    hitrejši in/ali obzirnejši od prevoza z nujnimi reševalnimi vozili.
 
Poškodba ali bolezen
 
  -  presega zmogljivost, usposobljenost ali opremo drugih enot NMP, določenih
    v pravilniku, ki ureja službo NMP,
  -  ki so take, da je nujna bodisi hitrost dostopa do bolnišnice, premestitev
    med bolnišnicami ali primernost prevoza.
 
Primeri:
  -  življenjska ogroženost,
  -  velika verjetnost, da bo življenje ogroženo v kratkem času,
  -  poškodbe glave, hrbtenice, medenice, stegnenice ali druge poškodbe pri
    katerih bi avtomobilski prevoz lahko zaradi tresljajev poslabšal stanje,
  -  poškodbe ali obolenja, ki jih po NACA (»National Advisory Committee for
    Aeronautics«) uvrščamo v skupino 4 ali več na lestvici,
  -  kardiovaskularna obolenja pri katerih je indicirano takojšnje
    trombolitično zdravljenje ali PCI (»primarna perkutana koronarna
    intervencija«) ali takojšnje kirurško zdravljenje,
  -  obolenja centralnega živčnega sistema, pri katerih je indicirano takojšnje
    trombolitično ali kirurško zdravljenje,
  -  življenje ogrožujoče zastrupitve.
 
Dogodki z večjim številom poškodovanih ali obolelih oseb:
 
Primeri:
  -  prometne nesreče z večjim številom poškodovanih,
  -  požari v zgradbah z večjim številom poškodovanih ali zastrupljenih.
PRILOGA 3
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati helikopterski prevoznik
 
Helikopterski prevoznik mora:
 
-  zagotoviti ustrezne prostore za delovanje zdravstvenega osebja (delovni
  prostor, bivalni prostor, prostor za shranjevanje in čiščenje opreme, prostor
  za počitek, sanitarije), ki morajo biti v neposredni bližini mesta vzletanja
  helikopterja NMP. Prostori morajo zadostiti merilom varnosti, osvetlitve,
  ventilacije, zaščite pred hrupom,
 
-  zagotoviti izobraževanje zdravstvenega osebja za delo s helikopterjem HNMP
  skladno s sprejetimi mednarodnimi standardi in predpisi, ki veljajo za
  zdravstveno osebje, ter redno obnavljanje pridobljenega znanja,
 
-  zagotoviti medicinsko opremo helikopterja HNMP,
 
-  zagotoviti protizvočno zaščito za bolnika ali poškodovanca, ki omogoča
  komunikacijo, če hrup v prostoru za bolnika ali poškodovanca med poletom
  helikopterja HNMP presega 85 Db,
 
-  biti sposoben v času enega leta po zagonu delovanja prve lokacije HNMP
  zagotoviti pričetek delovanja najmanj še ene lokacije HNMP,
 
-  zagotoviti takšno notranjo organizacijo dela enote, da bo o indikacijah za
  posredovanje odločal vedno zdravnik enote HNMP in da bodo medicinskim merilom
  in zahtevam prilagojeni in podrejeni način aktivacije in posredovanje enote
  HNMP,
 
-  omogočiti aktivno sodelovanje oziroma pomoč helikopterske posadke pri oskrbi
  bolnika ali poškodovanca (prenos opreme, poškodovanca) v času, ko nista
  zasedena z nalogami letenja (ob posredovanju enote HNMP na tleh),
 
-  zagotoviti komunikacijsko opremo (v prostorih in za zdravstveno osebje), ki
  omogoča sprejem klicev, izvedbo aktivacije in komunikacijo med zdravstvenim
  osebjem v času intervencije in s službami, ki sodelujejo med intervencijo
  (medicinski dispečer, enote NMP na terenu, bolnišnice, policija, gasilci,
  centri za obveščanje),
 
-  zagotoviti hitro internetno povezavo z zdravstvenimi zavodi, drugimi viri
  informacij in računalniško opremo za vnos in obdelavo podatkov o
  intervencijah,
 
-  zagotoviti izobraževanje helikopterske posadke iz oskrbe bolnika ali
  poškodovanca, ki ga pripravi enota HNMP,
 
-  sprejeti organizacijski pravilnik o delu helikopterskih posadk v HNMP, FOM
  (»Flight Operation Manual«) v skladu z mednarodnimi HEMS (»Helicopter
  Emergency Medical Service«) standardi,
 
-  imeti vzpostavljen sistem stalnega spremljanja kakovosti, ki obsega stalno
  kontrolo kakovosti službe, ter poskrbeti za zaščitno opremo vseh sodelujočih
  (oblačila, obutev, čelade, zaščita sluha) v skladu z mednarodnimi standardi,
 
-  zagotoviti možnost čiščenja in dezinfekcije helikopterja HNMP.
PRILOGA 4
 
Helikopter, ki je namenjen in opremljen samo za izvajanje HNMP, mora
izpolnjevati naslednje zahteve:
 
  • usklajen mora biti z zahtevami JAR-OPS 3 in Appendix 1 to JAR-OPS
    3.005 (d) Helicopter Emergency Medical Service,
  • kraki rotorja morajo biti vsaj 220 cm nad tlemi ne glede hitrost
    delovanja,
  • helikopter mora omogočati pristanek na najmanj 8 stopinj nagnjeni
    trdi podlagi,
  • v prostoru za bolnika ali poškodovanca mora biti osvetljenost vsaj
    300 luxov, 50 luxov pa v okolici,
  • Prostor za bolnika ali poškodovanca se mora v primeru, da je
    temperatura okolice 0 st C, ogreti v 10 minutah na 18 st C.
  • prostor za bolnika ali poškodovanca mora imeti vsaj po dve 12V, 24V
    in 230V zaščiteni vtičnici,
  • elektromagnetne motnje helikopterja ne smejo vplivati na delovanje
    medicinskih aparatov in obratno,
  • stacionarni in prenosni viri kisika morajo zagotavljati pretok vsaj
    15l/min in biti ustrezno zaščiteni pred udarci in premiki,
  • imeti mora vsaj dve pripenjališči za infuzijske tekočine čim višje
    nad bolnikom ali poškodovancem,
  • imeti mora prostor, pritrdišča in delovne površine za varno in
    funkcionalno namestitev medicinske opreme,
  • imeti mora negorljive notranje materiale v skladu z evropskimi
    standardi,
  • višina za vnos-iznos bolnika ali poškodovanca naj bi znašala največ
    1200 mm,
  • prostor za bolnika ali poškodovanca mora biti najmanj naslednjih
    dimenzij: višina 1300mm, širina 1300mm, dolžina 2650mm,
  • v skladu z mednarodnimi standardi vedno tehnično brezhiben in varen
    helikopter, ki je sposoben opravljati najmanj »performance class 2«
    helikopterske operacije v skladu z JAR-OPS- 3 / subpart H.
PRILOGA 5
 
Pri delu enote HNMP se poleg dokumentacije, ki se uporablja pri delu enot
NMP in druge dokumentacije, ki je predpisana za delo v zdravstvu, uporablja
še posebna dokumentacija:

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti