Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5370. Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin, stran 13943.

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin
1. člen
(1) Izdelki in polizdelki iz plemenitih kovin (v nadaljevanju: izdelki) se preskušajo s kvalitativnimi in kvantitativnimi kemijskimi metodami.
(2) Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem. Z laserskim graviranjem se označijo izdelki, ki so tako drobni ali občutljivi, da jih ni mogoče označiti ročno.
2. člen
(1) Za preskušanje izdelkov plača dobavitelj stroške po tarifi stroškov za preskušanje izdelkov (v nadaljnjem besedilu: tarifa za preskušanje), določene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za označevanje izdelkov plača dobavitelj stroške po tarifi stroškov za označevanje izdelkov, določene v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Stroški kontrolnega preskusa izdelkov, ki so bili predhodno že preskušeni v drugem akreditiranem laboratoriju, se zaračunajo samo, če preskus ne potrdi skladnosti izdelka.
(2) Stroški preskusa iz prejšnjega odstavka se zaračunajo v skladu s tarifo za preskušanje.
4. člen
(1) Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja po tarifi letnih stroškov za preverjanje, določene v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Letni strošek preverjanja in s tem povezano število pregledov je odvisno od obsega letne proizvodnje in uvoza izdelkov posameznega dobavitelja. Letni strošek preverjanja se določi za tekoče koledarsko leto glede na celotno količino vseh izdelkov, ki jih je dobavitelj izdelal in uvozil v preteklem koledarskem letu. Če je dobavitelj hkrati izdelovalec in uvoznik, se letni strošek preverjanja določi glede na dejavnost, ki je prevladujoča. Tak dobavitelj je dolžan plačati letni strošek preverjanja, ki velja za prevladujočo dejavnost ter strošek v znesku 62,59 eura za dodatni pregled izdelkov in tehnične dokumentacije tiste dejavnosti, ki ni prevladujoča.
(3) Preverjanje se opravi najmanj enkrat letno in obsega preverjanje sistema zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi, preverjanje tehnične dokumentacije ter skladnosti izdelkov s podatki v tehnični dokumentaciji. Letni strošek preverjanja ne vključuje stroškov preskusa vzorcev, odvzetih ob preverjanju, če so vzorci neustrezni.
(4) V primeru ponovljenega oziroma izrednega preverjanja je dobavitelj dolžan poravnati stroške ponovljenega oziroma izrednega preverjanja v znesku 125,19 eura, ki ne vključuje stroškov preskusa vzorcev, odvzetih ob preverjanju, če so vzorci neustrezni. Račun za stroške ponovljenega oziroma izrednega preverjanja se izstavi po opravljenem preverjanju. Račun za stroške preskusa vzorcev, odvzetih ob preverjanju, se izstavi, ko postanejo rezultati preskusa dokončni.
5. člen
Strošek pregleda iz prvega odstavka 28. člena Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno besedilo) znaša 918,04 eura. Strošek pregleda ne vključuje stroškov preskusa vzorcev, odvzetih ob pregledu, če so vzorci neustrezni.
6. člen
(1) Javni uslužbenci Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) lahko, kolikor to dopušča obseg načrtovanega dela, označijo izdelke v poslovnem prostoru dobavitelja. Delovni prostor in oprema za označevanje izdelkov, ki ga da dobavitelj na razpolago, mora izpolnjevati predpisane tehnične zahteve. V tem primeru se stroški, določeni s to uredbo, lahko zmanjšajo za 15 odstotkov.
(2) Stroški iz prvega odstavka tega člena se lahko zmanjšajo skupno do 30 odstotkov, če dobavitelj zagotovi javne uslužbence za označitev preskušenih izdelkov.
(3) O izpolnjevanju zahtev in o zmanjšanju stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena odloči urad na zahtevo dobavitelja z odločbo.
7. člen
Če dobavitelj izdelkov ne pripravi v skladu z zahtevo za preskus in označitev se računajo stroški priprave izdelkov v znesku 16,69 eura na delovno uro.
8. člen
(1) Če je izdelek sestavljen iz delov različnih plemenitih kovin se stroški za označitev plačajo glede na skupno maso izdelka, kot da je v popolnosti izdelan iz plemenite kovine, katera po masi v zadevnem izdelku prevladuje.
(2) Če so deleži različnih plemenitih kovin v izdelku enaki, se stroški za označitev plačajo, kot da je zadevni izdelek v popolnosti izdelan iz najmanj plemenite kovine.
(3) Če izdelek poleg plemenitih kovin vsebuje tudi druge kovine ali druge materiale, se stroški za označitev plačajo glede na skupno maso zadevnega izdelka.
9. člen
Kolikor dobavitelj preskušenih in označenih izdelkov ne prevzame v dogovorjenem roku, se računajo stroški ležarnine, in sicer v znesku 8,35 eura na dan.
10. člen
(1) Dobavitelj je dolžan plačati tudi stroške za dnevnice in potne stroške javnih uslužbencev urada, če se izdelki označujejo zunaj sedeža urada.
(2) Če ob prihodu javnega uslužbenca, ki je prišel na zahtevo, izdelki niso pripravljeni oziroma niso bili zagotovljeni drugi pogoji za označevanje izdelkov, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški v znesku 16,69 eura.
11. člen
(1) Letni strošek preverjanja plača dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, enkrat letno, pri čemer prvikrat poravna strošek pred izdajo odločbe o znaku dobavitelja, s katero se določi način zagotavljanja skladnosti dobaviteljevih izdelkov s predpisi, kasneje pa vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila, in sicer v roku petnajstih dni od izstavitve računa.
(2) Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s predpisi, je dolžan poravnati letni strošek preverjanja tudi v primeru, če mu je bilo z odločbo začasno prepovedano samostojno zagotavljanje skladnosti izdelkov s predpisi.
(3) Ostali stroški, določeni s to uredbo, se plačujejo v roku petnajstih dni od izstavitve računa.
(4) Stroški, dnevnice in potni stroški se plačujejo na vplačilni račun, odprt pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet v Ljubljani in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
12. člen
Stroški za postopke, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti te uredbe, se plačajo po dosedanjem predpisu.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 97/00 in 54/01).
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 00723-8/2006/9
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-3211-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
  Priloga 1
 
 
           Tarifa stroškov za preskušanje
 
1. preliminarno ugotavljanje čistine
  izdelkov na lidijskem kamnu
  in z metodo RFA                      0,83 eura/kos
 
2. preliminarno ugotavljanje čistine
  izdelkov na lidijskem kamnu
  in z metodo RFA (za izdelke,
  ki niso označeni z oznako čistine)            1,04 eura/kos
 
3. kvantitativna kemijska analiza platine          33,38 eura/kos
 
4. kvantitativna kemijska analiza paladija         33,38 eura/kos
 
5. kvantitativna kemijska analiza zlata           32,13 eura/kos
 
6. kvantitativna kemijska analiza srebra          19,61 eura/kos
  Priloga 2
 
            Tarifa stroškov za označevanje
 
  I. Označitev z oznako skladnosti, če je skupno število kosov izdelkov iz
iste plemenite kovine manjše ali enako 10:
 
  1. Platina                        0,37 eura/kos
 
  2. Paladij                        0,43 eura/kos
 
  3. Zlato                         0,21 eura/kos
 
  4. Srebro                        0,08 eura/kos
 
 
  II. Označitev z oznako skladnosti, če je skupno število kosov izdelkov iz
iste plemenite kovine večje kot 10:
 
  5. Platina                      18,36 eura/100 g
 
  6. Paladij                      21,70 eura/100 g
 
  7. Zlato                       10,43 eura/100 g
 
  8. Srebro                        2,92 eura/100g
  Priloga 3
 
          Tarifa letnih stroškov za preverjanje
 
I. Izdelovalci izdelkov
 
  1. do 2400 kosov                     208,65 eura
 
  2. od 2400 do 4800 kosov                 333,83 eura
 
  3. od 4800 do 10.000 kosov                500,75 eura
 
  4. nad 10.000 kosov                   918,04 eura
 
II. Uvozniki izdelkov
 
  1. do 10.000 kosov                    500,75 eura
 
  2. nad 10.000 kosov                   918,04 eura

AAA Zlata odličnost