Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5239. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-F), stran 13021.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. novembra 2006.
Št. 001-22-176/06
Ljubljana, dne 24. novembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TROŠARINAH (ZTro-F)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) se za 1. členom doda 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov (UL L št. 76 z dne 23. 3. 1992, str. 1);
– Direktiva Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994 o spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov, Direktive 92/81/ES o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja in Direktive 92/82/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 46);
– Direktiva Sveta 92/108/EGS z dne 14. decembra 1992 o spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov ter o spremembah Direktive 92/81/ES (UL L št. 390 z dne 31. 12. 1992, str. 124);
– Direktiva Sveta 96/99/EGS z dne 30. decembra 1996 o spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih izdelkov (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1997, str. 12);
– Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 291 z dne 31. 10. 1992, str. 21);
– Direktiva Sveta 92/84/ES z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
– Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na cigarete (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 8);
– Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 40);
– Direktiva Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002 o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2002, str. 26);
– Direktiva Sveta 1999/81/ES z dne 29. julija 1999 o spremembi Direktive 92/79/EGS o približevanju davkov na cigarete, Direktive 92/80/EGS o približevanju davkov na tobačne izdelke, razen cigarete, in Direktive 95/59/ES o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 211 z dne 11. 8. 1999, str. 47);
– Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 46);
– Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51);
– Direktiva Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES o možnosti nekaterih držav članic za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 87).«.
2. člen
V 4. členu v 11. točki se za besedo »članice« doda besedilo »ali prodajalec iz petega odstavka 8.a člena tega zakona«.
3. člen
V 8. členu se v tretjem odstavku v 3. točki črta besedilo »oziroma carinskemu organu«.
4. člen
V 9. členu se v prvem odstavku v prvem stavku črta besedilo »oziroma, v primeru ko mu je trošarinske izdelke dobavil uvoznik, carinskemu organu«.
V prvi alinei se beseda »prejemu« nadomesti z besedo »odpremi«.
V drugem in tretjem odstavku se črta besedilo »oziroma carinskemu organu«.
V petem odstavku se besedilo »vendar najpozneje v desetih dneh po poteku roka iz prvega odstavka tega člena« nadomesti z besedilom »v primerih iz druge alinee prvega odstavka tega člena pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpreme trošarinskih izdelkov«.
5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku besedilo »lahko namesto obrazca iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedo »se«.
V tretjem odstavku se beseda »prejšnjim« nadomesti z besedo »prvim«.
6. člen
V 12. členu se v desetem odstavku za besedo »pooblaščenemu« doda besedilo »in nepooblaščenemu«.
7. člen
V 13. členu se v prvem odstavku v drugi alinei besedilo »vsaka odprema iz proizvodnega obrata« nadomesti z besedilom »vsak zaključek proizvodnje v obratu«.
V tretjem odstavku se besedilo »zadnji dan v davčnem obdobju, v katerem bi ta oseba morala potrditi in vrniti izvod trošarinskega dokumenta« nadomesti z besedilom »61. dan po dnevu odpreme«.
V petem odstavku se za besedilom »oziroma v katerem je« doda besedilo »nastal oziroma je«.
8. člen
V 13.a členu se v prvem odstavku črta 2. točka.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Obveznost za plačilo trošarine za trošarinske izdelke iz 2. točke prvega odstavka tega člena nastane, ko prejemnik prejme trošarinske izdelke.«.
9. člen
V 17. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
10. člen
V 23. členu se v drugem odstavku za besedilom »fiksnih cevovodih« doda besedilo »ali elektroenergetskem omrežju ali omrežju za prenos plina«.
11. člen
V 26. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Fizična ali pravna oseba, ki pridobi dovoljenje za oproščenega uporabnika, sme nabavljati trošarinske izdelke brez plačila trošarine.«.
12. člen
V 27. členu se za petim odstavkom dodata šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Imetnik dovoljenja mora obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja.
(7) Pri statusni spremembi, širitvi, omejitvi ali opustitvi dejavnosti oziroma spremembi podatkov, navedenih v dovoljenju, mora imetnik dovoljenja zaprositi carinski organ za spremembo oziroma prenehanje veljavnosti dovoljenja. Imetnik dovoljenja mora carinski organ obveščati o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja za oproščenega uporabnika.«.
13. člen
V 30. členu se v prvem odstavku v 1. točki za besedo »porabo« doda besedilo »v Sloveniji«.
V 5. točki za besedo »porabila« doda besedilo »kot sestavino«.
14. člen
V 35. členu se v petem odstavku besedilo »iz 1. točke prvega odstavka 30. člena tega zakona, uveljavi« nadomesti z besedilom »in pooblaščeni prejemnik uveljavita«.
15. člen
V 35.b členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) V primerih iz prejšnjega člena mora oseba, ki je dolžna plačati trošarino, ob najavi prejema trošarinskih izdelkov v skladu z 8.a in 29.b členom tega zakona, predložiti carinskemu organu ustrezen instrument za zavarovanje plačila trošarine v višini pričakovane trošarinske obveznosti za to pošiljko. Instrument za zavarovanje lahko predloži tudi druga oseba, če carinski organ tako zavarovanje šteje za ustrezno.«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
16. člen
V 43. členu se v drugem odstavku v 1. točki besedilo »1.643 tolarjev« nadomesti z besedilom »6,86 eurov«.
V 2., 3. in 4. točki se beseda »tolarjev« nadomesti z besedo »eurov«.
V 5. točki se besedilo »15.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »62,59 eurov«.
V 6. točki se besedilo »166.500 tolarjev« nadomesti z besedilom »694,79 eurov«.
Tretji odstavek se črta.
17. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(mali proizvajalci vina in žganja)
(1) Fizična oseba, ki ne opravlja proizvodnje alkohola in alkoholnih pijač v okviru dejavnosti, registrirane v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, ali v okviru dopolnilne dejavnosti po predpisih o kmetijstvu, in ne more pridobiti trošarinskega dovoljenja, ima pa v lasti oziroma uporabi:
– opremo in surovine za proizvodnjo vina, s katerimi je mogoče letno proizvesti količine, ki presegajo količine, dovoljene za lastno rabo, in ne presegajo z zakonom določenega obsega proizvodnje (v nadaljevanju: mali proizvajalec vina) in
– opremo za proizvodnjo žganja, katere zmogljivost presega minimalno določeno (v nadaljevanju: mali proizvajalec žganja),
je plačnik trošarine v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega zakona, obračunava in plačuje trošarino v skladu s tem členom.
(2) Mali proizvajalec vina je fizična oseba, ki ima, skupaj s člani gospodinjstva, v lasti oziroma v uporabi najmanj 0,05 hektara in največ 20 hektarov vinograda in opremo za proizvodnjo vina, s katero prideluje vino iz lastnega pridelka grozdja, in letno ne proizvede več kakor 100.000 litrov vina.
(3) Kot člani gospodinjstva iz prejšnjega odstavka se štejejo osebe, ki imajo na dan nastanka trošarinske obveznosti skupno stalno ali začasno prebivališče.
(4) Mali proizvajalec vina plačuje trošarino za proizvedene količine vina v koledarskem letu, zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo.
(5) Trošarina za vino iz prejšnjega odstavka se plačuje po stopnji oziroma v znesku, ki velja na dan 30. novembra leta, za katerega se obračunava trošarina.
(6) Mali proizvajalec vina vloži obračun trošarine za vino do 28. februarja naslednjega leta. Osebam, ki so vpisane v registru pridelovalcev grozdja in vina po predpisih o vinu, in se po tem zakonu štejejo za male proizvajalce vina, podatkov o pridelavi in lastni porabi vina ter številu članov gospodinjstva v obračunu ni treba navajati. Te podatke carinski organ povzame iz registra pridelovalcev grozdja in vina po uradni dolžnosti, razen podatka o številu članov gospodinjstva, ki ga povzame iz centralnega registra prebivalstva.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek mali proizvajalec vina ne vlaga obračuna trošarine za vino, če trošarina za leto, na katerega se obračun nanaša, znaša 0 eurov.
(8) Mali proizvajalec žganja je fizična oseba, ki ima v lasti oziroma v uporabi kotel za kuhanje žganja s prostornino 40 litrov ali več, in letno ne proizvede več kakor 500 litrov žganja. Za žganje se štejejo naravna žganja iz tarifne oznake 2208 kombinirane nomenklature carinske tarife, dobljena z destilacijo alkoholno prevretega soka, drozge, tropin ali pikeja iz sadja, grozdja, gozdnih plodov ali alkoholno prevrete melase iz sladkorne pese, žit, krompirja in drugih kmetijskih rastlin ter brez dodanega sladkorja, škrobnega sirupa ali surovin na bazi škroba, surovega in rafiniranega etilnega alkohola ter brez umetnih barvil in arome.
(9) Mali proizvajalec žganja plačuje trošarino v pavšalnem letnem znesku.
(10) Trošarina za vsak kotel s prostornino od 40 do vključno 100 litrov znaša 12,50 eurov, za vsak kotel s prostornino nad 100 litrov pa 25 eurov.
(11) Malemu proizvajalcu žganja odmeri trošarinsko obveznost carinski organ z odločbo do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
(12) Obračunana oziroma z odločbo odmerjena trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi obračuna oziroma vročitvi odločbe.
(13) Ob prijavi začetka proizvodnje v skladu z 62. členom tega zakona morajo mali proizvajalci žganja carinskemu organu sporočiti podatek o prostornini posameznega kotla, ki ga imajo v lasti oziroma uporabi.
(14) Če lastnik oziroma uporabnik kotla najpozneje do 30. aprila tekočega leta sporoči carinskemu organu, da kotel ni v uporabi, in zahteva njegovo zapečatenje, v naslednjih davčnih obdobjih ne nastane trošarinska obveznost, dokler je kotel zapečaten. V letu, ko carinski organ kotel odpečati ali ugotovi, da je bil odpečaten brez soglasja carinskega organa, nastane trošarinska obveznost v skladu z desetim odstavkom tega člena.
(15) Zapečatenje in odpečatenje kotla opravi carinski organ na zahtevo in stroške lastnika oziroma uporabnika kotla. Višino stroškov zapečatenja in odpečatenja kotla predpiše minister, pristojen za finance.
(16) Zgornjo mejo količine vina za lastno rabo iz četrtega odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(17) Ne glede na 33., 34. in 35. člen tega zakona, oseba, ki proizvaja žganje v količini, ki presega količino iz osmega odstavka tega člena, vendar ne opravlja dejavnosti proizvodnje žganja, obračunava in plačuje trošarino v davčnem obdobju, ki je enako koledarskemu letu. Trošarino mora plačati najpozneje do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto.
(18) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, pristojen za finance.«.
18. člen
V 51. členu se v petem odstavku v drugi alinei za besedilom »62 eurov« črta besedilo »v tolarski protivrednosti in od 1. januarja 2008 najmanj 64 eurov v tolarski protivrednosti«, za besedilom »1. julija 2007 najmanj« pa se število »62« nadomesti s številom »64«.
V šestem odstavku se beseda »vlada« nadomesti z besedilom »Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada)«.
V osmem odstavku se v 1. točki beseda »tolarjev« nadomesti z besedo »eurov«.
V 2. in 3. točki se črta besedilo »v tolarski protivrednosti«.
Deveti odstavek se črta.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane deveti odstavek, se za besedo »proizvajalec« doda besedilo »imetnik trošarinskega dovoljenja«.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
19. člen
V 53. členu se v četrtem odstavku v 1. točki črta za besedo »izdelek« črta vejica in besedilo »razen biogoriva«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Biogoriva iz prejšnjega odstavka se štejejo za pogonsko gorivo, ko glede fizikalno kemijskih lastnosti izpolnjujejo pogoje iz veljavnih standardov in so primerna za direktno uporabo za pogon ali kot dodatek fosilnim gorivom.«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
20. člen
Za 53. členom se doda 53.a člen, ki se glasi:
»53.a člen
(električna energija)
(1) Ne glede na druge določbe tega zakona je trošarinski zavezanec za električno energijo:
– dobavitelj električne energije končnim odjemalcem v Sloveniji ali
– končni odjemalec, ki električno energijo za svojo končno porabo pridobi v državah članicah EU oziroma jo uvozi iz tretjih držav, ali
– proizvajalec, ki električno energijo proizvede za pokrivanje lastnih potreb.
(2) Končni odjemalec je končni porabnik električne energije, ki ima na priključnem mestu nameščene merilne naprave za ugotavljanje porabe električne energije skladno z zakonom, ki ureja energetiko.
(3) Ne glede na 13. člen tega zakona nastane obveznost za obračun trošarine takrat, ko:
– je električna energija odvzeta iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja in dobavljena s strani dobavitelja končnemu odjemalcu na priključno mesto, ali
– ko končni odjemalec iz prvega odstavka tega člena vnese oziroma uvozi električno energijo v Slovenijo, ali
– ko proizvajalec proizvedeno električno energijo porabi za pokrivanje lastnih potreb.
(4) Za dobave električne energije iz prve alinee tretjega odstavka tega člena, za katere dobavitelj končnemu odjemalcu izdaja zaporedne obračune, se šteje, da so opravljene v trenutku, ko poteče obdobje, na katerega se taki obračuni nanašajo, vendar to obdobje ne sme biti daljše od enega leta.
(5) Šteje se, da je končni odjemalec vnesel oziroma uvozil električno energijo v Slovenijo takrat, ko jo je prevzel iz električnega omrežja.
(6) V primerih iz tretje alinee tretjega odstavka tega člena se šteje, da obveznost za obračun trošarine nastane zadnji dan v mesecu, v katerem je proizvajalec proizvedeno električno energijo porabil za pokrivanje lastnih potreb.
(7) Dobavitelj električne energije lahko za tiste odjemalce, ki se jim merilne naprave odčitavajo enkrat letno, obračunava trošarino na podlagi predvidene mesečne dobave, ki temelji na podatkih preteklega obračunskega obdobja oziroma na oceni predvidene dobave v prvem obračunskem obdobju za novega odjemalca. Na podlagi dejansko dobavljenih količin, dobavitelj enkrat letno opravi poračun trošarine, in sicer v mesečnem obračunu trošarine za mesec v katerem ugotovi dejansko dobavljene količine električne energije.«.
21. člen
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Trošarina se plačuje v višini:
1. od motornega bencina iz tarifnih oznak             eurov
2710 11 31, 2710 11 41,
2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51
in 2710 11 59 (za 1000 litrov), in sicer:
1.1 letalski becin                       413,6371
1.2 osvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
nad 0,013 g/l                         413,6371
1.3 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
do manj kakor 98                        377,1115
1.4 neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca
do 0,013 g/l in z oktanskim številom (RON)
98 ali več                           377,1115
2. od plinskega olja iz tarifnih oznak od
2710 19 41 do 2710 19 49 (za 1000 litrov),
  in sicer:
2.1 za pogonski namen                     320,7144
2.2 za gorivo za ogrevanje                   41,4538
3. od utekočinjenega naftnega plina iz tarifnih
oznak od 2711 12 11 do 2711 19 00
(za 1000 kilogramov), in sicer:
3.1 za pogonski namen                     134,3682
3.2 za gorivo za ogrevanje                      0
4. od metana iz tarifne oznake 2711 29 00
(za 1000 kilogramov), in sicer:
4.1 za pogonski namen                     134,3682
4.2 za gorivo za ogrevanje                      0
5. od zemeljskega plina (tarifni oznaki
  2711 11 00 in 2711 21 00) (za en kubični meter)
5.1 za pogonski namen                      0,0981
5.2 za gorivo za ogrevanje                    0,0113
6. od kerozina iz tarifnih oznak iz tarifnih oznak
2710 19 21 in 2710 19 25 (za 1000 litrov),
  in sicer:
6.1 za pogonski namen                     296,7201
6.2 za gorivo za ogrevanje                   20,8646
7. od kurilnega olja iz tarifnih oznak od
  2710 19 41 do 2710 19 49 in 2710 19 99
  (za 1000 kilogramov)                     20,8646
8. od električne energije iz tarifne oznake            2716
(v megavatnih urah)
8.1. za neposlovno uporabo                     1,0
8.2. za poslovno uporabo                      0,5
9. od trdih goriv iz tarifnih oznak 2701, 2702
  in 2704 (v gigajoulih kalorične vrednosti)           0,30
10. od biogoriv iz šestega odstavka 53. člena
tega zakona                            0.«.
Enajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Za energente, katerim je dodano biogorivo iz šestega odstavka 53. člena tega zakona ali izdelki iz tarifnih oznak od 1507 do 1518, 3824 90 55, 3824 90 80, 3824 90 85, 2201, 2851 00 10, 4401 in 4402, ima upravičenec pravico do vračila plačane trošarine ali do oprostitve plačila trošarine sorazmerno deležu dodanega izdelka, vendar do največ 5%. Za nove energente lahko Vlada Republike Slovenije določi delež vračila oziroma oprostitve plačila trošarine v skladu s standardi, ki urejajo kakovost goriv.«.
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Način vračila trošarine, carinski organ, pristojen za vračilo, roke za predložitev zahtevka, roke za vračilo trošarine ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za finance.«.
V trinajstem odstavku se beseda »naravni« nadomesti z besedo »zemeljski« in besedilo »1,50 tolarjev« nadomesti z besedilom »0,0063 eurov«.
V petnajstem odstavku se v napovednem stavku besedilo »2.1, 6.1 in 9« nadomesti z besedilom »2.1 in 6.1«.
V prvi in drugi alinei se črta besedilo »v tolarski protivrednosti«.
Tretja alinea se črta.
Za petnajstim odstavkom se dodajo šestnajsti do devetnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(16) Za potrebe tega zakona se za »poslovno uporabo« šteje uporaba s strani gospodarskih subjektov, ki kjerkoli samostojno dobavljajo blago ali storitve, ne glede na namen ali rezultate te ekonomske dejavnosti. Kot gospodarski subjekt se lahko šteje tudi del podjetja ali pravne osebe, ki z organizacijskega vidika predstavlja samostojno enoto, ki je sposobna sama delovati z lastnimi sredstvi.
(17) Pojem »ekonomska dejavnost« iz prejšnjega odstavka zajema vse dejavnosti proizvajalcev, trgovcev in oseb, ki opravljajo storitve, vključno z rudarskimi in kmetijskimi dejavnostmi ter poklicnimi dejavnostmi.
(18) Državni organi, organi lokalnih skupnost in drugi subjekti javnega prava se ne štejejo za gospodarske subjekte v smislu šestnajstega odstavka tega člena, če gre za dejavnosti ali transakcije, ki jih opravljajo kot organi oblasti. Pri opravljanju dejavnosti ali transakcij pa se štejejo za gospodarske subjekte v zvezi s temi dejavnostmi ali transakcijami, če bi njihova obravnava, kot da niso gospodarski subjekti, povzročila znatno izkrivljanje konkurence.
(19) V primeru, ko posamezen subjekt uporablja trošarinski izdelek tako za poslovno kot za neposlovno uporabo, se trošarinski izdelek obdavči sorazmerno z vsakim načinom uporabe. V primeru, ko je poslovna ali neposlovna uporaba zanemarljiva, se lahko šteje kot da je ni.«.
22. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen
(uporaba energentov in električne energije za namene,
za katere se ne plača trošarina)
(1) Trošarina se ne plačuje od energentov:
1. ki se uporabljajo kot pogonsko gorivo v letalskem in pomorskem prometu, razen v primeru uporabe letala oziroma plovila za zasebne namene, ter za pogon ribiških ladij;
2. ki se uporabljajo v obratih za proizvodnjo toplotne energije;
3. ki jih proizvajalec v svojih proizvodnih prostorih porabi za nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo netrošarinskih izdelkov ali drugih energentov in električne energije, razen če so bili uporabljeni kot pogonsko gorivo za transportna sredstva;
4. ki so injicirani v plavže za namene kemične redukcije kot dodatek koksu, ki je osnovno gorivo;
5. ki se porabijo za druge namene in ne kot pogonsko gorivo ali gorivo za ogrevanje;
6. ki se uporabljajo za proizvodnjo drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
7. ki se uporabljajo za dvojno rabo, na primer kot gorivo za ogrevanje in hkrati za namen, ki ni pogon ali ogrevanje (uporaba energentov za kemijsko redukcijo, uporaba v elektrolitskih in metalurških procesih in podobno).
(2) Trošarina se ne plačuje od električne energije:
1. ki se uporablja za kemijsko redukcijo in elektrolitske in metalurške procese;
2. če je proizvedena v mali hidroelektrarni ali v drugi elektrarni iz druge vrste obnovljive energije, ki ni fosilnega ali jedrskega izvora, z močjo do vključno 2 MW, in jo proizvajalec porabi za lastno rabo;
3. če predstavlja več kakor 50% stroška izdelka.
(3) Za uporabo letala oziroma plovila za zasebne namene iz 1. točke prvega odstavka se šteje lastnikova uporaba letala oziroma plovila ali uporaba na podlagi najema oziroma drugega naslova, ki se ne more opredeliti kot pridobitna dejavnost oziroma v primerih, ko se ne uporablja za prevoz potnikov ali blaga oziroma, ko ne gre za opravljanje prevoznih storitev oziroma v primeru, ko letala oziroma plovila uporabljajo državni organi.
(4) Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov pomeni proizvodnjo v skladu z oznako DI 26 NACE nomenklature iz Uredbe Sveta (ES) št. 3037/90 z dne 9. oktobra 1990 o statistični klasifikaciji gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (UL L št. 293 z dne 24. 10. 1990, str. 1, s spremembami).
(5) Strošek izdelka iz 3. točke drugega odstavka tega člena pomeni seštevek skupne nabave blaga in storitev, povečan za stroške dela in amortizacije na ravni podjetja. Ta strošek se obračunava na enoto povprečja. Strošek električne energije pomeni dejansko plačano ceno električne energije ali strošek proizvodnje električne energije, če jo proizvaja podjetje.
(6) Minister, pristojen za finance, predpiše postopke za uveljavitev oprostitve iz 1. točke prvega odstavka tega člena.«.
23. člen
V 56. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Energenti, vneseni iz druge države članice ali uvoženi iz tretje države oziroma tretjega ozemlja, se štejejo za označene, če jih spremlja potrdilo tujega davčnega oziroma carinskega organa, proizvajalca oziroma tujega označevalca, da so bili označeni v drugi državi članici ali v tretji državi oziroma na tretjem ozemlju in da, glede na vrsto in količino, vsebujejo tiste snovi za označevanje, ki so predpisane na podlagi tega zakona. Če oseba, ki vnaša energente, oziroma uvoznik ne razpolaga s potrdilom ali ne more drugače dokazati, da so energenti označeni, se energenti štejejo za neoznačene.«.
24. člen
V 57. členu se v prvem odstavku črta beseda »standardni«.
V drugem odstavku se črta beseda »standardnem«.
25. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(hramba dokumentacije)
(1) Trošarinski zavezanec mora hraniti izdane in prejete račune, trošarinske dokumente, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, iznosu, vnosu, nakupu, prodaji, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev trošarine, obračune trošarine in vse knjigovodske listine, ki se kakor koli nanašajo na proizvodnjo, skladiščenje, odpošiljanje, prejemanje, hrambo, nakup, prodajo, prevoz, izvoz oziroma uvoz, iznos oziroma vnos trošarinskih izdelkov in so pomembni za obračunavanje in plačevanje trošarine, 10 let po poteku leta, na katero se te listine nanašajo.
(2) Upravičenec do vračila trošarine iz 30. in 30.a člena je dolžan hraniti listine, na podlagi katerih mu je bila vrnjena trošarina, 10 let po poteku leta, na katero se listine nanašajo.«.
26. člen
V 62. členu se v petem odstavku beseda »nakup« nadomesti z besedo »pridobitev«.
27. člen
V 66. členu se črta prvi odstavek.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se črta besedilo »ali če se spremeni razmerje med tolarjem in eurom za več kakor 5% od uveljavitve oziroma zadnje spremembe višine trošarine«, besedilo »Vlada Republike Slovenije« pa se nadomesti z besedo »vlada«.
V prvi alinei se za besedilom »s stopnjo 0« črtata vejica in besedilo »vendar ne sme določiti trošarin, nižjih od minimalne trošarine, določene z evropskimi predpisi«.
V tretji alinei se besedilo »90% skupne davčne obremenitve cigaret« nadomesti z besedilom »100% trošarine za cigarete«.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki se glasi:
»– poveča trošarino za cigare, cigarilose, drobno rezan tobak in za ostali tobak za kajenje do 50% trošarin, določenih s tem zakonom.«
Za novim prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prvo alineo prejšnjega odstavka lahko vlada v primeru izrednih razmer na trgu ali zaradi zasledovanja posebnih ciljev ekonomske politike države, zmanjša trošarino na energente in električno energijo za več kot 50% trošarine, določene s tem zakonom ali določi, da se določeno obdobje trošarina na te trošarinske izdelke ne plačuje.«.
28. člen
V 68. členu se v naslovu črta beseda »hujši«.
V prvem odstavku se besedilo »od 500.000 do 30,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 125.000 eurov«. Za besedilom »samostojni podjetnik posameznik« se doda besedilo »ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V 1. točki se v oklepaju beseda »peti« nadomesti z besedo »četrti«.
V 2. točki se v oklepaju za besedilom »drugi odstavek 8. člena« doda besedilo »in prvi odstavek 8.a člena«.
V 5. točki se v oklepaju za številom »16.« doda besedilo »18., 26.«.
V 14. točki se za besedilom »v predpisanem roku« doda besedilo »oziroma ne izkaže trošarine v mesečnem obračunu na podlagi resničnih in popolnih podatkov«.
Za 21. točko se doda 22. točka, ki se glasi:
»22. odpečati kotel brez soglasja carinskega organa (štirinajsti odstavek 45. člena).«.
V drugem odstavku se besedilo »od 50.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 4.100 eurov«. Za besedilom »odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika« se doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 50.000 do 450.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 1.200 eurov«.
29. člen
Za 68. členom se doda 68.a člen, ki se glasi:
»68.a člen
(odvzem predmetov)
(1) Trošarinski izdelki iz 5. točke prvega odstavka 68. člena se odvzamejo.
(2) Predmeti prekrškov iz prejšnjega odstavka se odvzamejo tudi, če niso last storilca prekrška.
(3) Če se predmet prekrška, ki bi se moral odvzeti, ne najde, se odvzem predmeta izvrši tako, da se od storilca prekrška izterja vrednost predmeta in se opravi postopek za izterjavo trošarinskih dajatev.«.
30. člen
V 69. členu se v prvem odstavku besedilo »od 300.000 do 10,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.200 do 41.000 eurov«. Za besedilom »samostojni podjetnik posameznik« se doda besedilo »ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V 1. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: »četrti odstavek 7. člena in tretji odstavek 10. člena«.
11. točka se spremeni tako, da se glasi: »ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani v predpisanem roku (60. člen)«.
V drugem odstavku se besedilo »od 50.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 200 do 4.100 eurov«. Za besedilom »odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika« se doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
31. člen
V 70. členu se v prvem odstavku besedilo »od 400.000 do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.600 do 25.000 eurov«. Za besedilom »samostojni podjetnik posameznik« se doda besedilo »ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »od 50.000 do 1,000.000« nadomesti z besedilom »od 200 do 4.100 eurov«. Za besedilom »odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika« se doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
32. člen
V 71. členu se v prvem odstavku besedilo »od 400.000 do 12,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.600 do 50.000 eurov«. Za besedilom »samostojni podjetnik posameznik« se doda besedilo »ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V drugem odstavku se besedilo »od 50.000 do 1,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 4.100 eurov«. Za besedilom »odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika« se doda besedilo »ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 100.000 do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če pooblaščena uradna oseba carinskega organa osebno zazna prekršek iz tega člena ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, izda kršitelju odredbo za izčrpanje energenta in čiščenje rezervoarja. Črpanje in čiščenje rezervoarja se lahko opravita na katerem koli pooblaščenem servisu. Kršitelj mora v roku dveh delovnih dni carinskemu organu predložiti dokaz, da je odredbo izvršil.«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
33. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(posebno hudi prekrški)
Če se s prekrškom iz tega zakona povzroči neplačilo trošarine v znesku, ki presega štiri povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve prekrška, če prekršek stori posameznik, oziroma v znesku, ki presega osem povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v času storitve prekrška, če prekršek stori pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se sme zaradi protipravno pridobljene premoženjske koristi pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznovati z globo do 375.000 eurov, njihove odgovorne osebe z globo do 12.300 eurov, posameznik pa z globo do 3.600 eurov.«.
34. člen
72.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»72.a člen
(globa, sorazmerna višini neplačane trošarine)
Globa, ki je predpisana v razponu, se lahko izreče z odločbo v hitrem postopku tudi v višjem znesku, kot je najnižja višina globe, pri čemer se taka globa izreče v odstotku od neplačane trošarine, in sicer v višini 50% neplačane trošarine. Globa, določena v skladu s tem členom, ne sme preseči najvišjega zneska, določenega za posamezni prekršek v skladu s tem zakonom.«.
35. člen
Za 72.a členom se doda 72.b člen, ki se glasi:
»72.b člen
(zastaranje posebno hudih prekrškov)
(1) Postopek o prekrških iz 72. člena tega zakona se ne more več začeti, ko potečejo tri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen.
(2) Zastaranje pretrga vsako dejanje prekrškovnega organa, ki meri na pregon storilca prekrška. Z vsakim pretrganjem začne zastaralni rok znova teči, vendar pa se postopek zaradi prekrška nikakor ne more več začeti ali nadaljevati po preteku šestih let od dneva storitve prekrška.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
36. člen
Oseba, ki je na dan uveljavitve tega zakona opravljala dejavnost proizvodnje ali trgovine z biogorivi iz 53. člena zakona, mora uskladiti poslovanje z določbami tega zakona do 1. marca 2007.
37. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007, razen določbe 27. člena tega zakona, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona dalje.
Št. 434-02/96-14/39
Ljubljana, dne 16. novembra 2006
EPA 1087-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost