Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2006 z dne 7. 2. 2006

Kazalo

478. Pravilnik o vpisu v srednje šole, stran 1192.

Na podlagi 16. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96 in 59/01) in 23. ter 24. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o vpisu v srednje šole
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se ureja razpisni, prijavni, izbirni in vpisni postopek v javno veljavne izobraževalne programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega in maturitetnega tečaja v javnih in zasebnih srednjih šolah, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: šole).
II. RAZPISNI POSTOPEK
2. člen
(razpis za vpis)
(1) Vpis v začetni letnik izobraževalnega programa se izvede na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2) Razpis za vpis vsebuje:
– ime in sedež šole,
– ime izobraževalnega programa,
– kraj izvajanja izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– število vpisnih mest,
– pogoje za vpis,
– predvidene ukrepe v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
– merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa,
– roke in postopke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa,
– navedbo dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti ob prijavi na razpis in ob vpisu,
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
(3) Razpis na predlog šol pripravi in uskladi ministrstvo, pristojno za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki zagotovi tudi opravljanje strokovnih in administrativno tehniških nalog v zvezi s pripravo razpisa.
(4) Javna šola si k obsegu vpisa pridobi soglasje ministra.
(5) Roke za izvajanje postopkov in nalog v zvezi s pripravo in objavo razpisa za vpis ter prijavo kandidatov za vpis in izvedbo izbirnega postopka (v nadaljnjem besedilu: rokovnik) določi minister, pristojen za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), do 15. oktobra tekočega leta za naslednje šolsko leto.
3. člen
(kandidati, ki sodelujejo v razpisu)
(1) Število vpisnih mest, določenih v razpisu, velja za kandidate, državljane Republike Slovenije, Slovence brez slovenskega državljanstva, državljane drugih držav, članic Evropske unije, državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, in osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu s predpisi o azilu, začasni zaščiti razseljenih oseb oziroma tujcih. Drugi tujci se lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega stavka še prosta vpisna mesta.
(2) V skupnem razpisnem postopku lahko sodeluje tudi zasebna srednja šola, ki izvaja izobraževalne programe iz 1. člena tega pravilnika, če v roku, določenim z rokovnikom, ministrstvu pošlje podatke v zvezi z razpisnim postopkom.
4. člen
(razpis učnih mest)
(1) Razpis registriranih učnih mest za vajence pri delodajalcih vsebuje:
– ime izobraževalnega programa in poklic,
– število učnih mest za posamezen poklic,
– ime oziroma firmo in sedež učnega mesta delodajalca,
– pogoje za sklenitev učne pogodbe,
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za poklicno izobraževanje v dualnem sistemu.
(2) Razpis registriranih učnih mest za vajence pripravijo pristojne zbornice in se objavi hkrati z razpisom.
5. člen
(javne objave)
(1) Ministrstvo javno objavi:
– rokovnik za vpis v prihodnje šolsko leto takoj po sprejetju;
– razpis za vpis in razpis učnih mest šest mesecev pred začetkom šolskega leta;
– število razpisanih mest skupaj s številom prijavljenih kandidatov na posamezni šoli oziroma izobraževalnemu programu v petnajstih dneh po izteku prijavnega roka oziroma roka za prenos prijav;
– seznam šol z omejitvijo vpisa v 30 dneh po izteku roka za prenos prijav in
– število prostih mest na šolah, ki sodelujejo v razpisu, v petnajstih dneh po izteku izbirnega postopka.
(2) Podatke iz druge alinee prejšnjega odstavka ministrstvo objavi v posebni publikaciji in na spletni strani, podatke iz drugih alinej pa na spletni strani.
6. člen
(informiranje o vpisu)
(1) Šole organizirajo informativni dan za kandidate pred začetkom prijavnega postopka v roku, določenim z rokovnikom.
(2) Šole seznanijo kandidate za vpis zlasti:
– z možnostmi in pogoji izobraževanja,
– s poklici, za katere izobražujejo,
– z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
– s pogoji za vključitev v izobraževanje,
– s postopkom in merili izbire v primeru omejenega vpisa,
– z roki, ki so pomembni za vpisni postopek,
– z imenom kontaktne osebe in načinom komuniciranja z njo in
– z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov za prijavo na razpis.
(3) Informativni dan za vajence organizirajo tudi pristojne zbornice.
III. PRIJAVNI POSTOPEK
7. člen
(način prijavljanja)
(1) Kandidat za vpis se prijavi s prijavnico, na obrazcu, ki ga določi minister.
(2) Kandidat se prijavi za vpis v en izobraževalni program na eni šoli.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek kandidat, ki se namerava vzporedno izobraževati po več izobraževalnih programih, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje, odda prijavo za vsak izobraževalni program posebej.
(4) Prijavo za vpis kandidat osebno odda na šoli, na katero se prijavlja, lahko pa jo pošlje s priporočeno pošiljko. Prijavo lahko pošlje tudi po elektronski poti, če je varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(5) Prijavo za vpis v srednjo šolo lahko odda tudi pooblaščeni strokovni delavec osnovne šole, na kateri se kandidat izobražuje, če šolo za to pooblastijo starši oziroma zakoniti zastopnik kandidata.
8. člen
(roki za prijave)
(1) Kandidat za vpis se prijavi v prijavnem roku, ki je določen z rokovnikom.
(2) V programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij se v naknadnem roku, ki je določen z rokovnikom, lahko prijavi kandidat, ki se ni prijavil v prijavnem roku iz naslednjih razlogov:
– če je že vpisan v srednjo šolo, pa se želi preusmeriti v drug izobraževalni program;
– če je predčasno zaključil program nižjega poklicnega izobraževanja ali
– če se je zadnje šolsko leto izobraževal v tujini.
(3) Kandidat iz prve alinee prejšnjega odstavka se lahko prijavi v izobraževalni program brez omejitve vpisa oziroma v izobraževalni program, v katerem so še prosta mesta.
(4) Kandidat, ki se iz utemeljenih razlogov ni prijavil v predpisanih rokih, se lahko prijavi po izteku teh rokov.
9. člen
(prenos prijav na drugo šolo)
(1) Kandidat lahko svojo prijavo prenese na katerokoli drugo šolo še dvajset dni po preteku prijavnega roka.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidata, ki se prijavi k vpisu v maturitetni oziroma poklicni tečaj.
(3) Kandidat, ki iz utemeljenih razlogov zamudi rok iz prvega odstavka tega člena, lahko sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka prenese prijavo na želeno šolo.
10. člen
(sprememba obsega vpisa)
(1) Če se po izteku prijavnega roka na razpisana mesta izobraževalnega programa ni prijavilo zadostno število kandidatov oziroma je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, svet šole odloči o spremembi obsega vpisa ali omejitvi vpisa.
(2) O zmanjšanju obsega vpisa svet šole odloči v treh dneh po izteku prijavnega roka, o povečanju oziroma omejitvi vpisa pa v petnajstih dneh po izteku roka za prenos prijav.
(3) K sklepu o spremembi obsega oziroma omejitvi vpisa si mora šola pridobiti soglasje ministra.
(4) O spremembi obsega oziroma omejitvi vpisa šola pisno seznani kandidate takoj po prejetem soglasju ministra.
11. člen
(dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev)
(1) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij je zaključno spričevalo zaključnega razreda osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Za vpis v program nižjega poklicnega izobraževanja sta lahko poleg dokazila iz prejšnjega odstavka tudi spričevalo 7. ali 8. razreda osnovnošolskega izobraževanja po programu devetletne osnovne šole oziroma 6. ali 7. razreda po programu osemletne osnovne šole in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
(3) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih pogojev za vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja za kandidate, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja, je spričevalo o zaključnem izpitu nižjega poklicnega izobraževanja.
(4) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja je spričevalo o zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.
(5) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe maturitetnega tečaja:
– za kandidata, ki je končal osnovnošolsko izobrazbo, je potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na nivoju tretjega letnika gimnazije;
– za kandidata, ki je končal program srednjega poklicnega ali srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja, je spričevalo o zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja oziroma spričevalo o poklicni maturi;
– za kandidata, ki je končal tretji letnik gimnazije, je spričevalo tretjega letnika gimnazije in izjava, da je prekinil izobraževanje vsaj eno šolsko leto pred prijavo.
(6) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicnega tečaja je spričevalo četrtega letnika gimnazije.
(7) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev, ki je izdano v tujini, kandidat predloži šoli, na katero se prijavi k vpisu, skupaj z drugimi dokazili, ki jih v skladu s predpisi o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe določi šola.
12. člen
(dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev)
(1) Če so za vpis v izobraževalni program poleg izobrazbe določeni še drugi pogoji, se to dokazuje s potrdilom o:
– psihofizični sposobnosti, ki ga izda pooblaščeni zdravnik;
– opravljenem sprejemnem izpitu, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal;
– statusu vajenca, ki ga na podlagi registrirane učne pogodbe izda pristojna zbornica, in
– izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek).
(2) Za vpis v šolo oziroma izobraževalni program z omejitvijo vpisa kandidat predloži tudi dokazila o doseženem številu točk v skladu z veljavnimi merili za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa.
13. člen
(potrdilo o športnih pogojih)
(1) Šola, ki izvaja izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek), ugotavlja izpolnjevanje športnih pogojev za vpis v izobraževalni program Gimnazija (športni oddelek) na podlagi razgovora s kandidatom in naslednjih dokazil:
– zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali potrdila o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po izobraževalnem programu in da je kandidat sposoben prenašati večje napore pri treningih oziroma tekmovanjih;
– potrdila nacionalne športne panožne zveze, da je kandidat pri njej registriran, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze ter da glede na športne dosežke izpolnjuje pogoje za športni oddelek;
– izjave trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem s podatki o perspektivnosti mladega športnika, programu treniranja in tekmovanjih, športnih ciljih ter njegovih najboljših rezultatih, ki jih poda društvo ali klub, in
– potrdila Olimpijskega komiteja Slovenije o dodelitvi in trajanju naziva, če ga kandidat ima.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka kandidat predloži šoli trideset dni pred iztekom prijavnega roka. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, ki je določen z rokovnikom oziroma razpisom.
(3) Šola obvesti prijavljenega kandidata o datumu razgovora sedem dni pred začetkom le-tega.
(4) Če kandidat predloži dokazila po izteku rokov iz drugega odstavka tega člena ali če se razgovora ne udeleži iz utemeljenih razlogov, mu šola določi naknadni datum razgovora vendar najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka.
(5) Izpolnjevanje športnih pogojev se ugotavlja z besedami: »izpolnjuje športne pogoje« oziroma »ne izpolnjuje športnih pogojev«.
(6) Potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev izda šola kandidatu najkasneje osem dni pred iztekom prijavnega roka. Če je kandidata obravnavala v naknadnem roku iz četrtega odstavka tega člena, mu le-to izda najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka.
14. člen
(sprejemni izpiti)
(1) Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti, veščin oziroma znanja iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: sprejemni izpit), če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program. Datum, čas in način izvedbe sprejemnega izpita se določi z rokovnikom oziroma razpisom.
(2) Kandidat se prijavi k sprejemnemu izpitu na šoli, ki ga izvaja, najkasneje 14 dni pred začetkom izvajanja sprejemnega izpita.
(3) Če kandidat iz utemeljenih razlogov predloži prijavo najkasneje tri dni pred začetkom izvajanja sprejemnega izpita, lahko opravlja sprejemni izpit.
(4) Šola obvesti prijavljene kandidate o razporeditvi izvajanja sprejemnega izpita najkasneje sedem dni pred začetkom njegovega izvajanja.
(5) Sprejemni izpit se opravlja pred začetkom prijavnega roka.
(6) Če se je kandidat iz utemeljenih razlogov prijavil k sprejemnemu izpitu po izteku rokov iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena ali če se sprejemnega izpita ni udeležil iz utemeljenih razlogov, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega izpita vendar najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka.
(7) Sprejemni izpit se ocenjuje opisno z besedami: »opravil« oziroma »ni opravil«.
(8) Potrdilo o opravljanju sprejemnega izpita, ki velja eno šolsko leto, izda šola v osmih dneh po opravljanju le-tega, če ga je kandidat opravljal v naknadnem roku, pa najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka.
15. člen
(roki in način predložitve dokazil)
(1) Dokazila iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in sedmega odstavka 11. člena in iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika kandidat predloži najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.
(2) Dokazila iz petega in šestega odstavka 11. člena ter prvega odstavka 12. člena tega pravilnika kandidat predloži ob prijavi k vpisu. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku tega roka, vendar najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.
(3) Dokazila se lahko predložijo v izvirniku oziroma overjeni kopiji izvirnika. Če kandidat predloži neoverjeno kopijo izvirnika skupaj z izvirnikom, šola sama overi kopijo in izvirnik vrne kandidatu.
(4) Če šola že ima kandidatove podatke v svojih evidencah, kandidatu ni treba ponovno predložiti dokazil, na podlagi katerih so ti podatki bili evidentirani.
IV. IZBIRNI IN VPISNI POSTOPEK
16. člen
(splošna pravila izbirnega postopka)
(1) V izbirnem postopku sodelujejo prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z zakonom in izobraževalnim programom.
(2) V izbirnem postopku sodeluje tudi kandidat, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel prijaviti oziroma ni predložil dokazil v predpisanih rokih, če dokazila predloži en dan pred začetkom izbirnega postopka.
(3) Število prostih vpisnih mest za novince za 1. in 2. krog izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa se določi tako, da se od normativnega števila vpisnih mest odšteje predvideno število ponavljavcev.
(4) Število prostih vpisnih mest za novince za 2. krog izbirnega postopka na šolah brez omejitve vpisa se določi tako, da se od normativnega števila vpisnih mest odšteje število prijavljenih kandidatov in predvideno število ponavljavcev.
17. člen
(izbirni postopek pri omejitvi vpisa)
(1) Izbirni postopek za vpis kandidatov v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja in gimnazij z omejitvijo vpisa usklajuje in zagotavlja druge materialne in strokovne pogoje za njegovo izvedbo ministrstvo.
(2) Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:
– v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90% od števila prostih vpisnih mest za novince;
– v drugem krogu se na preostalih 10% vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed tistih, ki niso bili izbrani v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.
(3) Prijavljeni kandidati se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk v skladu z veljavnimi merili za izbiro ob omejitvi vpisa.
(4) Kandidat, ki sodeluje v drugem krogu, po prednostnem vrstnem redu navede največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati, na posebnem obrazcu in ga predloži šoli, na katero se je prijavil k vpisu.
(5) Kandidate se v drugem krogu razvršča na šole glede na število točk, potrebnih za sprejem v posamezen izobraževalni program, vse dotlej, dokler kandidat ne pride na seznam sprejetih v enega izmed izobraževalnih programov, ki jih je sam navedel ob začetku drugega kroga.
(6) Če je v prvem krogu na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se ne glede na prvo alineo drugega odstavka tega člena število izbranih kandidatov zmanjša oziroma poveča do prvega kandidata z različnim številom točk. V tem primeru se njihovo število sorazmerno spremeni v drugem krogu ne glede na drugo alineo drugega odstavka tega člena.
(7) Če je v drugem krogu na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se število izbranih kandidatov zmanjša do prvega kandidata z različnim številom točk.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko šola poveča število izbranih kandidatov do prvega kandidata z različnim številom točk, če to dopuščajo kadrovske in prostorske zmogljivosti šole in s tem soglaša ministrstvo.
18. člen
(izbira kandidatov v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, maturitetnega tečaja in poklicnega tečaja)
(1) Izbira kandidatov v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja in maturitetnega tečaja se opravi v enem krogu. Šola izbere kandidate, prijavljene v ta izobraževalni program, na 100% razpisanih mest za novince v skladu z merili za izbiro.
(2) Če je na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se število izbranih kandidatov zmanjša do prvega kandidata z različnim številom točk.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko šola poveča število izbranih kandidatov do prvega kandidata z različnim številom točk, če to dopuščajo kadrovske in prostorske zmogljivosti šole in s tem soglaša ministrstvo.
19. člen
(kandidat s posebnimi potrebami)
Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil in ima veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika.
20. člen
(obveščanje o sprejemu)
(1) Šola pisno obvesti kandidate o sprejemu naslednji dan po opravljenem postopku. V sklepu o sprejemu se za kandidate, ki niso sprejeti, navedejo razlogi za nesprejem in možnost pritožbe zoper odločitev o izbiri.
(2) Kandidat sklep o sprejemu prejme na šoli najkasneje naslednji dan po izdaji sklepa. Če ga kandidat ne prevzame na šoli v roku iz prejšnjega stavka, se mu ga najkasneje naslednji dan pošlje priporočeno po pošti.
(3) Šola javno objavi število točk, potrebnih za sprejem v izobraževalni program, po izteku prvega oziroma drugega kroga izbirnega postopka.
21. člen
(vpis v začetni letnik)
(1) Kandidat, ki je sprejet v izobraževalni program, v treh dneh po prejemu sklepa potrdi sprejem v izobraževalni program s svojim podpisom ali podpisom zakonitega ali pooblaščenega zastopnika. Izjavo podpiše na obrazcu, ki je sestavni del sklepa. S podpisom izjave je tudi vpisan.
(2) Če kandidat v roku iz prejšnjega odstavka ne potrdi sprejema v izobraževalni program, se šteje, da se ne želi vpisati v program, v katerega je bil sprejet.
(3) Kandidat, ki v izbirnem postopku ni bil izbran oziroma se v predpisanih rokih ni prijavil na nobeno šolo, se lahko vpiše v izobraževalni program na šoli, ki ima še prosta mesta, najkasneje do začetka šolskega leta.
(4) Šola lahko po preteku rokov iz prejšnjih odstavkov tega člena sprejme na prosto mesto kandidata, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel vpisati v predpisanih rokih.
22. člen
(vpis v naslednje letnike)
(1) Dijak se vpiše v naslednje letnike, ko izpolni vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom oziroma v skladu z odločitvijo pristojnega organa šole z vpisnico.
(2) Dijak odda vpisnico praviloma do 30. junija oziroma najkasneje do 31. avgusta.
(3) Dijaku, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel vpisati v rokih iz prejšnjega odstavka, šola zagotovi vpis naknadno.
23. člen
(ponavljanje letnika)
(1) Dijak, ki ne izpolni obveznosti, določenih kot pogoj za napredovanje v naslednji letnik, do konca šolskega leta oziroma v predpisanih rokih, se lahko le enkrat ponovno vpiše v isti letnik istega izobraževalnega programa oziroma lahko prestopi v drug izobraževalni progam na isti ali drugi šoli.
(2) Dijak se ponovno vpiše v isti letnik na način in v rokih, določenih v prejšnjem členu.
(3) Dijak lahko ponavlja letnik na drugi šoli, če je šola, na kateri se je predhodno izobraževal, prenehala izvajati ta izobraževalni program.
24. člen
(vpis po prekinitvi izobraževanja)
Osebi, ki je prekinila izobraževanje in se želi ponovno izobraževati, šola določi pogoje in roke za nadaljevanje izobraževanja glede na doseženo znanje v skladu z zakonom.
25. člen
(status dijaka)
Kandidat, ki se vpiše v izobraževalni program po postopkih, določenih s tem pravilnikom, si v šolskem letu, v katerega je vpisan, pridobi status dijaka in vse pravice, ki mu pripadajo v skladu z zakonom. Ob vpisu šola izda dijaku potrdilo o vpisu oziroma dokazilo o statusu dijaka.
V. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC
26. člen
(odločanje o zamudi rokov)
(1) Kandidat lahko vloži prošnjo zaradi zamude roka iz 8., 9., 13., 14., 15., 21. ali 22. člena tega pravilnika v treh dneh po prenehanju razlogov za zamudo vendar najkasneje v 30 dneh po začetku šolskega leta oziroma izvajanja izobraževalnega programa. Zamudo roka kandidat utemelji in o tem predloži ustrezna dokazila.
(2) O utemeljenosti razlogov za zamudo roka odloči ravnatelj v treh dneh po vložitvi prošnje kandidata.
(3) Utemeljeni razlogi so npr: bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje oziroma bivanje v tujini, naknadna sprememba statusa športnika in podobno, ki so bili nepredvidljivi in so neposredno vplivali na zamudo roka.
(4) Če se ugotovi, da je kandidat zamudil rok iz utemeljenih razlogov in zaradi tega ni mogel sodelovati v izbirnem postopku oziroma ni bil sprejet, ga šola sprejme, če ima enako število točk, kot zadnji, uvrščeni na seznamu sprejetih kandidatov.
(5) Šola sprejme kandidata iz prvega odstavka tega člena v izobraževalni program brez omejitve vpisa, če izpolnjuje predpisane pogoje.
27. člen
(popravljanje napak)
(1) Če kandidat meni, da so očitne računske in druge napake v postopku prijave, izbire oziroma sprejemanja v šolo vplivale na to, da ni bil sprejet v želeno šolo oziroma izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo oziroma prejemom pisnega sklepa poda predlog za odpravo napak.
(2) Šola na predlog kandidata ali strokovnih delavcev šole v treh dneh po podanem predlogu odpravi ugotovljene računske ali druge napake, ki so vplivale na izbiro oziroma vpis kandidata v šolo in o tem obvesti kandidata.
(3) Če šola ne odpravi napak v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko kandidat v naslednjih treh dneh vloži pritožbo v skladu z 28. členom tega pravilnika.
28. člen
(odločanje o pritožbi)
(1) Če kandidat meni, da so nepravilnosti oziroma kršitve v postopku prijave, izbire oziroma odločanja o sprejemu v šolo vplivale na to, da ni bil sprejet v želeno šolo oziroma izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo oziroma prejemom pisnega sklepa vloži pritožbo.
(2) O utemeljenosti pritožbe v petih dneh po njegovi vložitvi odloči svet šole.
(3) Če se ugotovi, da je pritožba utemeljena in da je zaradi kršitve oziroma druge nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve kandidata v izbirnem postopku oziroma da kandidat zaradi tega ni bil sprejet v izobraževalni program oziroma šolo, se kandidata, ki ima najmanj enako število točk kot zadnji kandidat na izbirnem seznamu, uvrsti na seznam sprejetih.
(4) Odločitev sveta šole je dokončna. Zoper to odločitev lahko kandidat sproži upravni spor.
29. člen
(način vložitve in seznanjanja)
(1) Prošnjo, predlog oziroma pritožbo kandidat lahko poda na zapisnik pri pooblaščeni osebi v šoli, ki je odločala o izbiri oziroma sprejemu, ali pa jo pošlje priporočeno po pošti.
(2) Šola izda pisni sklep o zahtevi iz prejšnjega odstavka in ga kandidatu vroči na dokazljiv način v treh dneh po odločitvi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če šola popravi napako, o tem lahko obvesti kandidata le ustno, vendar to evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji.
VI. KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisu v gimnazije, poklicne, srednje strokovne in tehnične šole (Uradni list RS, št. 17/97).
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-34/2005
Ljubljana, dne 31. januarja 2006
EVA 2005-3311-0062
dr. Milan Zver l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti