Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006

Kazalo

4738. Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, stran 11578.

Na podlagi drugega odstavka 152. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo, ustanova ali zavod, da lahko pridobi status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: nevladna organizacija), in merila za ugotavljanje izpolnjevanja teh pogojev.
2. člen
(1) Društvo, ustanova ali zavod (v nadaljnjem besedilu: oseba) lahko pridobi status nevladne organizacije, če njegov ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka.
(2) Šteje se, da oseba deluje na področju varstva okolja, če iz njenega ustanovitvenega akta izhaja, da je namen ustanovitve delovanje na področju varstva okolja, iz njenega programa dela, dejavnosti, nalog in projektov pa je razvidno, da se aktivno zavzema za varstvo okolja, ki vključuje zlasti prizadevanje za:
1. trajnostni razvoj,
2. varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin,
3. zmanjševanje onesnaževanja in obremenjevanja okolja z emisijami, odpadki in nevarnimi snovmi,
4. varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti,
5. zmanjševanje možnih vplivov na okolje z gensko spremenjenimi organizmi ali
6. vključevanje okoljskih politik v ostale sektorje.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
3. člen
Oseba, ki želi pridobiti status nevladne organizacije, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo,
2. da njen ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega prava ali politična stranka,
3. da je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva okolja,
4. da deluje neodvisno od organov oblasti in političnih strank,
5. da aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj pet let,
6. da ima svoje poslovne knjige revidirane skladno z zakonom, ki ureja revidiranje,
7. da deluje na celotnem območju Republike Slovenije in
8. da poleg tega deluje na območju še najmanj petih držav članic Evropske unije, če gre za nevladno organizacijo s sedežem zunaj Republike Slovenije.
4. člen
(1) Oseba ima zadostno število članov, zaposlenih ali premoženja, če:
1. ima najmanj trideset članov, če gre za društvo,
2. ima najmanj enega redno zaposlenega strokovnega delavca z najmanj visoko stopnjo izobrazbe, ki ustreza področju dejavnosti zavoda, če gre za zavod,
3. njeno ustanovitveno premoženje, izkazano v denarju, znaša najmanj 300.000 SIT, če gre za ustanovo.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka izkazuje društvo z vpogledom v register svojih članov, zavod z vpogledom v evidenco redno zaposlenih strokovnih delavcev in njihovo izobrazbeno strukturo, ustanova pa z aktom o ustanovitvi.
(3) Vpogled v register članov društva in evidenco redno zaposlenih strokovnih delavcev in njihovo izobrazbeno strukturo izvede ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
5. člen
Delovanje osebe je neodvisno, če je iz njenih ustanovitvenih aktov razvidno, da na sprejemanje njenih odločitev ne vplivajo državni ali občinski organi, nosilci javnih pooblastil, politične stranke, gospodarske družbe in njihova združenja.
6. člen
(1) Oseba aktivno deluje na področju varstva okolja, zlasti če:
1. izvaja različne aktivnosti s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva okolja, kot na primer:
– izvaja okoljsko vzgojo za različne ciljne skupine,
– organizira izobraževanja, seminarje, okrogle mize, strokovna in delovna srečanja, tabore,
– izvaja svetovanje,
– izvaja raziskave na področju varstva okolja in skrbi za razvoj informacijskih sistemov ter na podlagi teh aktivnosti neposredno komunicira z javnostjo;
2. organizira, izvaja ali sodeluje pri akcijah na področju varstva okolja z namenom zmanjšanja obremenjevanja okolja in njegovih delov, kot na primer:
– sanacije degradiranih delov okolja ali naravnih vrednot,
– akcije, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja živalskih in rastlinskih vrst in renaturaciji njihovih življenjskih prostorov,
– akcije, ki prispevajo k zmanjšanju onesnaženosti okolja,
– akcije, ki prispevajo k učinkoviti rabi energije ter rabi in ohranjanju obnovljivih virov energije,
– akcije, ki prispevajo k zmanjševanju škodljivih posledic na okolje v primeru naravnih in drugih nesreč;
3. izdaja periodične publikacije, zbornike, strokovno literaturo ali druge publikacije, povezane s tematiko varstva okolja, ali na kakršenkoli drug način skrbi za razširjanje okoljskih podatkov in informacij v javnih medijih;
4. s svojo dejavnostjo spodbuja dialog in sodelovanje med različnimi partnerji varstva okolja, zlasti med nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami;
5. sodeluje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti z dajanjem mnenj in pripomb na splošne pravne akte in programe ali
6. spremlja stanje na področju varstva okolja in daje institucijam iz prejšnje točke mnenja, priporočila in pobude v zvezi z izvajanjem predpisov ali politik varstva okolja.
(2) Aktivnosti iz prejšnjega odstavka oseba izkazuje s poročilom o delu, ki mu mora priložiti tudi dokazila, kot na primer:
– programe izobraževanja,
– naročila o svetovanju izkazana s pisno korespondenco,
– končna poročila o opravljenih raziskavah,
– končna poročila o poteku in uspehu akcij,
– slikovna gradiva, kopije objavljenih publikacij in kopije člankov, izdanih v javnih medijih,
– pobude in priporočila pristojnim institucijam in
– druga dokazila, s katerimi izkazuje zatrjevane aktivnosti iz prejšnjega odstavka.
(3) Poročilo o delu iz prejšnjega odstavka mora zajemati zatrjevane aktivnosti v zadnjih treh letih delovanja pred predložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije.
7. člen
(1) Oseba, ki želi pridobiti status nevladne organizacije, mora ministrstvu predložiti letno poročilo, sestavljeno na podlagi zaključenih poslovnih knjig, ki izkazujejo resnično in pošteno stanje premoženja in poslovanja in ga je pregledal pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Šteje se, da oseba izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, če poročilo o revidiranju izkazuje pritrdilno mnenje pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje.
(3) Pri predložitvi vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije mora biti pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen za zadnje poslovno leto pred predložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije.
8. člen
(1) Šteje se, da oseba deluje na celotnem območju Republike Slovenije, če iz njenega ustanovitvenega akta in dejanskega delovanja izhaja, da njene aktivnosti ne potekajo zgolj na območju posamezne občine.
(2) Oseba dokazuje izvajanje aktivnosti iz prejšnjega odstavka s pisnim poročilom, s katerim izkazuje, da je v zadnjih treh letih delovanja izvedla vsaj pet aktivnosti iz 2. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika v petih različnih občinah ali pet aktivnosti iz 1., 3., 4., 5. ali 6. točke prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
9. člen
Oseba, ki ima sedež zunaj Republike Slovenije, mora delovati na območju še najmanj petih držav članic Evropske unije, v katerih mora biti organizirana v eni izmed statusnih oblik, ki so primerljive s statusnimi oblikami iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
III. MERILA ZA UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV
10. člen
(1) Oseba mora za pridobitev statusa nevladne organizacije izpolniti pogoje iz 3. člena tega pravilnika in poleg tega v zadnjih treh letih delovanja pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije še skupno zbrati najmanj 7 točk iz 4.,6. in 9. člena tega pravilnika, od tega najmanj 4 točke za aktivnosti iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Način točkovanja izpolnjenosti pogojev iz 4., 6. in 9. člena tega pravilnika je določen v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(1) Izpolnjevanje pogojev iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke 3. člena tega pravilnika mora nevladna organizacija v vsakem času dokazovati na pisno zahtevo ministrstva.
(2) Nevladna organizacija mora vsako leto do 31. marca za preteklo koledarsko leto ministrstvu poslati tudi poročilo o delu, iz katerega so razvidne izvedene aktivnosti v preteklem koledarskem letu, za katere lahko nevladna organizacija na podlagi priloge prejme najmanj 1 točko iz najmanj dveh različnih točk prvega odstavka 6. člena tega pravilnika. Poročilu o delu je treba priložiti zahtevana dokazila o zatrjevanih aktivnostih, razen v primeru, ko jih je ministrstvo pridobilo na drug način.
12. člen
Nevladna organizacija mora ministrstvo pisno obvestiti o vsaki spremembi ustanovitvenega akta, ki posega na področje njenega delovanja, in mu poslati spremenjeni ustanovitveni akt.
IV. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
Obveznost iz drugega odstavka 11. člena za nevladno organizacijo prvič nastopi v drugem koledarskem letu po izteku leta, v katerem je pridobila status nevladne organizacije.
14. člen
Društvo, ki je pridobilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave ali varstva okolja po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1) in želi pridobiti status nevladne organizacije po tem pravilniku, izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, razen 1. in 6. točke, z odločbo o pridobitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu. Vlogi za pridobitev statusa nevladne organizacije po tem pravilniku mora priložiti dokazila, da ima najmanj trideset članov in poslovne knjige revidirane po 7. členu tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-01-29/2004
Ljubljana, dne 10. julija 2006
EVA 2004-2511-0198
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor
                                       
                                   PRILOGA
                                       
        Način točkovanja izpolnjenosti pogojev iz 4., 6.       
             in 9. člena tega pravilnika             
  1. Način točkovanja izpolnjevanja pogojev iz 4. člena tega pravilnika:  
  1.1. Društvo, ki ima:                           
  a) od 30 do 80 članov, pridobi 1 točko,                  
  b) za vsakih nadaljnjih 50 članov društvo pridobi 0,5 točke, pri čemer se 
lahko na ta način zberejo največ 3 točke.                  
  1.2. Zavod, ki ima:                            
  a) enega stalno zaposlenega strokovnega delavca, pridobi 1 točko,     
  b) za vsakega nadaljnjega stalno zaposlenega strokovnega delavca zavod  
pridobi 0,5 točke, pri čemer se na ta način lahko zberejo največ 3 točke.  
  1.3. Ustanova, ki ima ustanovitveno premoženje izkazano v denarju:    
  a) od 300.000 SIT do 500.000 SIT, pridobi 1 točko,            
  b) za vsakih nadaljnjih 200.000 SIT ustanovitvenega premoženja,      
izkazanega v denarju, se ustanovi prizna 0.5 točke, pri čemer se lahko na ta 
način zberejo največ 3 točke.                        
  2. Način točkovanja izpolnjevanja pogojev iz 6. člena tega pravilnika:  
  2.1. Vsaka aktivnost s ciljem ozaveščanja javnosti o problematiki varstva 
okolja, ki je izkazana na način iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika,
prinese 0,1 točke, pri čemer se lahko na ta način zbereta največ 2 točki.  
  2.2. Vsaka konkretna akcija z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja 
in njegovih delov, ki se lahko izkaže na način iz drugega odstavka 6. člena 
tega pravilnika, prinese 0,1 točke, pri čemer se lahko na ta način zbereta  
največ 2 točki.                               
  2.3. Izdaja strokovnih publikacij:                    
  a) izdaja periodične strokovne publikacije prinese 1 točko,        
  b) vsaka posamična izdaja strokovne publikacije z naklado najmanj 300   
izvodov prinese 0,5 točke,                          
  c) objava vsakega strokovnega članka v javnih medijih prinese 0,1 točke, 
pri čemer lahko na ta način zbere največ 1 točka.              
  2.4. Vsako sodelovanje pri delu zakonodajne in izvršilne veje oblasti,  
izkazano z dajanjem obrazloženih pisnih mnenj in pripomb na splošne pravne  
akte ali programe, in aktivno sodelovanje v javnih razpravah prinese 0.1   
točke, pri čemer se lahko na ta način zbere največ 1 točka.         
  2.5. Za vsako drugo aktivnost, ki ni zajeta v prejšnjih točkah in ima   
viden in konkreten rezultat na področju varstva okolja, se prizna 0,1 točke, 
pri čemer se na ta način lahko zbere največ 1 točka.             
  2.6. Vsaka aktivnost, navedena v prejšnjih točkah, ki se izvaja v drugih 
državah, prinese 0,1 točke za vsako državo, v kateri se izvaja, pri čemer se 
na ta način lahko zbere največ 1 točka.                   
  3. Za območje delovanja nevladne organizacije iz 9. člena tega      
pravilnika, ki presega delovanje v petih državah članicah Evropske unije, se 
ji prizna 0,1 točke za njeno delovanje v vsaki nadaljnji državi članici   
Evropske unije.                               

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti