Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4199. Pravilnik o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol, stran 9979.

Na podlagi 6. člena Zakona o višjem strokovnem iz­obraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) in sedmega odstavka 44. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo in 65/05) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o ustanavljanju javnih višjih strokovnih šol
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopek za ustanavljanje novih javnih višjih strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: šola) kot samostojnih javnih izobraževalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: zavod) ali organizacijskih enot zavoda.
Ta pravilnik določa tudi pogoje in postopek za razmestitev dodatnih višješolskih študijskih programov (v nadaljnjem besedilu: študijski program) v že ustanovljene šole.
II. POGOJI ZA USTANOVITEV NOVE ŠOLE OZIROMA RAZMESTITEV DODATNIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
a) Ustanovitev nove šole
2. člen
Šola kot samostojni zavod se lahko ustanovi, če pristojna zbornica v elaboratu o razvoju določene panoge oziroma pristojno ministrstvo v elaboratu o razvoju določene dejavnosti izkazuje potrebe po izobraževanju, ki ga v že ustanovljenih šolah ni mogoče zagotoviti, ter:
– nobena od šol v državi ne izvaja določenega študijskega programa in je predvideni vpis večji od 30 študentov prvega letnika ali
– je vpis v šole, ki že izvajajo določeni študijski program, vsaj tri študijska leta omejen ali
– pristojna zbornica zagotovi najmanj 60 mest za praktično izobraževanje študentov, za katere ni mogoče zagotoviti vpisa v določeni študijski program, ki se že izvaja na drugih šolah.
3. člen
Šola kot organizacijska enota zavoda se ustanovi:
– če so izpolnjeni pogoji za ustanovitev šole, določeni v prejšnjem členu, oblikovanje organizacijske enote pa bi bilo utemeljeno glede zagotavljanja prostorov in opreme in
– bi imela večina predavateljev šole v novi organizacijski enoti polno učno obveznost ali pretežni del učne obveznosti.
b) Razmestitev dodatnega študijskega programa v že ustanovljene šole
4. člen
Dodatni študijski programi se razmestijo v šole, če so izpolnjeni pogoji za študij najmanj 30 študentov.
III. ELABORAT
5. člen
Pogoj za odločitev o ustanovitvi šole oziroma o razmestitvi dodatnega študijskega programa je elaborat, iz katerega je razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz 2., 3. oziroma 4. člena tega pravilnika.
a) Elaborat o ustanovitvi šole
6. člen
Elaborat o ustanovitvi šole kot samostojnega zavoda oziroma šole kot organizacijske enote zavoda predloži ministru, pristojnemu za višje strokovno izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojna zbornica ali minister, pristojen za dejavnost, za katero je sprejet študijski program, ki naj bi ga šola izvajala.
7. člen
Elaborat o ustanovitvi šole kot samostojnega zavoda mora vsebovati:
– podatke o načrtovanem razvoju panoge oziroma dejavnosti v državi in regiji (o zaposlenih in njihovi izo­brazbeni strukturi, potrebah po diplomantih študijskega programa, ki naj bi ga šola izvajala v naslednjih petih letih, o predvidenem sodelovanju delodajalcev s šolo in morebitnih predvidenih investicijah v panogo oziroma dejavnost ter umeščenost v evropski trg dela, primerjavo izobrazbene strukture v panogi ali dejavnosti s primerljivimi državami v Evropski uniji);
– podatke o možnostih izobraževanja v državi in regiji (višje strokovno izobraževanje in primerljivo visokošolsko izobraževanje);
– podatke o predvidenih predavateljih šole, zlasti o njihovih poklicnih izkušnjah zunaj šolstva, inštruktorjih in laborantih;
– pri pristojni zbornici verificirane pogodbe z delodajalci o praktičnem izobraževanju študentov;
– podatke o prostorskih možnostih za delovanje nove šole in o razpoložljivi opremi;
– podatke o načrtovanem zagotavljanju manjkajoče opreme (finančni načrt in načrt opremljanja);
– oceno materialnih posledic za državni proračun oziroma za proračun lokalne skupnosti;
– stališče lokalne skupnosti in regionalnih razvojnih agencij do ustanovitve šole na njihovem območju.
Elaborat o ustanovitvi šole kot organizacijske enote zavoda mora poleg podatkov, določenih v prejšnjem odstavku, vsebovati še:
– podatke o prostorski umestitvi nove organizacijske enote (predavalnice, laboratoriji oziroma delavnice ali druge učilnice, referat za študente, prostori za ravnatelja, predavatelje ter druge strokovne delavce in sodelavce);
– podatke o opravljanju skupnih nalog (administrativne in finančne naloge, svetovalna služba, knjižnična dejavnost);
– načrt izvajanja študijskega programa in vseh drugih programov, po katerih zavod izobražuje (predvidena razporeditev predavanj, pouka in drugih obveznosti študentov ter dijakov).
8. člen
Elaborat o ustanovitvi višje strokovne šole mora biti predložen ministru najmanj eno leto pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.
b) Elaborat o razmestitvi dodatnega študijskega programa v že ustanovljene šole
9. člen
Elaborat o razmestitvi dodatnega študijskega programa ministru, po tem ko ga je potrdil strateški svet šole, predloži šola.
10. člen
Elaborat o razmestitvi dodatnega študijskega programa, pripravljen v skladu s prvim odstavkom 7. člena tega pravilnika, mora vsebovati načrt izvajanja dodatnega študijskega programa in vseh drugih programov, po katerih šola izobražuje, ter podatke o delovni obremenitvi strokovnih delavcev in sodelavcev.
Če gre za študijski program, ki se že izvaja na drugih šolah, se morajo podatki iz prve in četrte alineje prvega odstavka 7. člena tega pravilnika nanašati predvsem na regijo, v kateri bi šola izvajala študijski program.
Če šola zaprosi za razmestitev dodatnega študijskega programa samo za izredni študij, v elaboratu ni treba navesti podatkov iz sedme alineje prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
11. člen
Elaborat o razmestitvi dodatnega študijskega programa mora biti predložen ministru najmanj šest mesecev pred predvidenim razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Elaborate o ustanovitvi šole ali razmestitvi dodatnih študijskih programov, ki so bili oddani pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo predlagatelji dopolniti v skladu s tem pravilnikom v 6 mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za višje strokovne šole prenehajo uporabljati določbe Odredbe o pogojih za ustanovitev javne poklicne šole, strokovne šole, tehniške šole in višje strokovne šole (Uradni list RS, št. 54/96).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-51/2005
Ljubljana, dne 14. oktobra 2005
EVA 2005-3311-0054
dr. Milan Zver l.r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost