Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4198. Pravilnik o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, stran 9976.

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa način prevoza in varovanja denarja (v nadaljnjem besedilu: gotovina) ter drugih vrednostnih pošiljk z namenom, da se preprečijo in zmanjšajo nevarnosti odtujitve in poveča varnost oseb, ki prevažajo vrednostne pošiljke.
2. člen
(posedovanje licence)
Naloge prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu s tem pravilnikom lahko opravljajo le gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: imetniki licenc), ki so pridobili licenco za prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje.
3. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. Predmet kulturne dediščine je predmet, ki je kot tak določen s predpisom, ki ureja določitev zvrsti predmetov kulturne dediščine.
2. Prevoz pošiljke je varovan prevoz z različnimi prevoznimi sredstvi (vozili v cestnem prometu, letalom, ladjo, vlakom) od prevzemnega do oddajnega mesta. V prevoz se vštevajo tudi prevzem in oddaja varovane pošiljke in prenos do prevoznega sredstva (npr. pobiranje gotovine od trgovine do trgovine, banke, pošte, hranilnice, igralnice na srečo, poslovalnice, ki se ukvarjajo z vplačili iger na srečo, menjalnice, bencinske črpalke, trgovinske organizacije, veleblagovnice, muzeja, galerije, arhiva, knjižnice itd.).
3. Tveganje predstavlja nevarnost odtujitve ali uničenja, kateremu je izpostavljena varovana pošiljka na poti med prevzemnim in oddajnim mestom.
4. Prirejeno vozilo je vozilo, ki je opremljeno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in ima še dodano opremo glede na razred varovane pošiljke. Prirejeno vozilo se lahko uporablja le za prevoze varovanih pošiljk iz prvih dveh razredov.
5. Neprebojno vozilo je vozilo, ki ustreza minimalnim tehničnim in varnostnim standardom, je homologirano v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za homologacijo neprebojnih vozil, in je namenjeno za prevoz varovane pošiljke.
6. Komunikacijski sistem je sistem, ki omogoča neprekinjeno in neposredno komunikacijo med varnostniki, ki opravljajo prevoz varovane pošiljke in varnostno-nadzornim centrom (v nadaljnjem besedilu: VNC).
7. Nadzorni sistem je sistem, preko katerega je možno iz VNC neprekinjeno spremljati gibanje vozil v območju najmanj 200 kilometrov in je možno z njim ob vsakem času natančno določiti lokacijo varovane pošiljke.
8. Komunikacijski sistem in nadzorni sistem za neprekinjeno spremljanje varovane pošiljke morata ustrezati veljavnim standardom.
9. Vrednostna pošiljka je pošiljka, ki vsebuje drage kovine, drago kamenje, umetniške predmete, predmete kulturne dediščine, vrednostne papirje itd.
10. Varovana pošiljka je pošiljka, ki vsebuje gotovino ali vrednostno pošiljko in je varovana v skladu s tem pravilnikom.
11. Varovane pošiljke so razdeljene v več razredov:
– pošiljka 1. razreda, katere vrednost ne presega protivrednosti 15.000 evrov;
– pošiljka 2. razreda, do protivrednosti 180.000 evrov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 3. razreda, do protivrednosti 4.000.000 evrov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 4. razreda, do protivrednost 8.000.000 evrov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 5. razreda, protivrednost nad 8.000.000 evrov po prevoznem sredstvu.
(2) Če se v varovani pošiljki iz 11. točke prejšnjega odstavka nahaja več pošiljk, se za opredelitev razreda pošiljke upošteva skupna vrednost pošiljk.
4. člen
(sodelovanje policije)
(1) Naročnik prevoza varovane pošiljke 3., 4. in 5. razreda lahko pri prevozu in varovanju varovane pošiljke predlaga sodelovanje policije. Predlog, v katerem navede okoliščine tveganja, pošlje Generalni policijski upravi (v nadaljnjem besedilu: GPU) najmanj 10 dni pred prevozom. Policija oceni stopnjo tveganja pri prevozu in varovanju varovane pošiljke ter o načinu sodelovanja obvesti naročnika oziroma imetnika licence.
(2) Medsebojne obveznosti in plačilo stroškov prevoza in varovanja uskladita naročnik in policija in o tem skleneta pogodbo.
(3) V primeru sodelovanja policije pri prevozu in varovanju pošiljke se imetnik licence in policija dogovorita o obliki medsebojnega sodelovanja.
5. člen
(strožji pogoji)
Naročnik prevoza varovane pošiljke lahko določi tudi strožje pogoje za izvedbo prevoza, kot so navedeni v tem pravilniku. Medsebojne obveznosti uredita naročnik in imetnik licence v pogodbi.
6. člen
(sklepanje zavarovanj za prevoze varovanih pošiljk)
Zavarovalnice pri sklepanju zavarovanj in izplačilu odškodnin oziroma zavarovalnin upoštevajo določbe in pogoje, ki so določeni s tem pravilnikom.
II. VARNOSTNI UKREPI – UKREPI PRED PREVOZOM
7. člen
(varnostni ukrepi)
Varnostni ukrepi za varovanje vrednostnih pošiljk so:
1. preventivni varnostni ukrepi in sistem tehničnega varovanja,
2. spremstvo varnostnikov,
3. kombinirana uporaba tehničnega varovanja in spremstva varnostnikov,
4. izdelava operativnega načrta prevoza.
8. člen
(zmanjšanje tveganja)
(1) Imetnik licence in naročnik prevoza si morata prizadevati za odpravo nevarnosti, ki izvirajo iz tveganja, tako da sprejmeta ustrezne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti (arhitektonske, tehnične, operativne itd.).
(2) Pred začetkom uporabe objekta kot prevzemnega oziroma odjemnega mesta naročnik in odgovorna oseba imetnika licence opravita ogled objekta in o tem sestavita zapisnik.
9. člen
(preventivni varnostni ukrepi)
(1) Na prevzemnem in oddajnem mestu za varovane pošiljke 4. in 5. razreda morajo biti nameščeni tehnični sistemi za varovanje, s katerimi je mogoče spremljati dogajanje v neposredni okolici objekta.
(2) Finančne ustanove, kot so Banka Slovenije, banke in njihove poslovalnice, menjalnice in pošte, morajo imeti nameščen videonadzorni sistem, ki omogoča shranjevanje in naknadno pregledovanje posnetkov.
(3) Posnetki se hranijo najmanj deset dni.
(4) Uporaba videonadzornih sistemov in hranjenje podatkov potekata v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(5) Prevzem in predaja vrednostnih pošiljk 4. in 5. razreda morata potekati v prostorih, ki so fizično ločeni od okolice in nepooblaščene osebe nimajo dostopa do teh prostorov.
10. člen
(načrt prevoza)
(1) O prevozu varovane pošiljke 1. in 2. razreda se izdela načrt prevoza v obliki delovnega naloga, ki se izroči varnostniku neposredno pred začetkom prevoza.
(2) Za prevoz varovane pošiljke 3., 4. in 5. razreda mora biti predhodno izdelan operativni načrt ravnanja varnostnikov pred prevzemom, med prevozom, med morebitnimi postanki in pri oddaji varovane pošiljke.
(3) Načrti prevozov se hranijo najmanj leto dni.
11. člen
(vsebina operativnega načrta za pošiljke 3., 4. in 5. razreda)
(1) Vsebina operativnega načrta obsega:
– osnovne in rezervne smeri vožnje,
– število varnostnikov, ki izvajajo prevoz, in njihova osebna imena,
– način komunikacije z VNC – šifrant,
– kraj prevzema in oddaje varovane pošiljke,
– morebitne postanke, ravnanje in ukrepanje varnostnikov ob postankih,
– ravnanje posameznega varnostnika ob nepredvidenih okoliščinah (zastoji ali ovire na cesti, prometne nesreče, okvara vozila, napad na vozilo, bolezen, poškodba itd.),
– način komunikacije s policijo,
– ukrepe in dejavnosti v primeru kaznivega dejanja.
(2) Z vsebino operativnega načrta morajo biti pred prevozom seznanjeni vsi varnostniki, ki sodelujejo pri prevozu varovane pošiljke. Seznanitev z načrtom potrdijo s podpisom.
(3) Operativni načrti se hranijo najmanj eno leto.
12. člen
(vozila)
(1) Vozila, s katerimi se opravlja prevoz ali spremstvo varovanih pošiljk, morajo biti pred začetkom prevoza vizualno pregledana, redno vzdrževana in preskrbljena z zadostno količino goriva.
(2) Vozila iz prejšnjega odstavka morajo biti vedno pod nadzorom imetnika licence, tako da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do vozil tudi v času, ko so parkirana in se ne uporabljajo za prevoz.
13. člen
(nadzor varnostnega menedžerja nad prevozi)
(1) Varnostni menedžer imetnika licence je dolžan najmanj enkrat tedensko organizirati nadzor nad spoštovanjem določb pravilnika in internih navodil o prevozu varovanih pošiljk na terenu in to ustrezno evidentirati v obliki poročila o izvedenem nadzoru.
(2) Poročila o izvedenem nadzoru se hranijo najmanj eno leto.
14. člen
(usposabljanje)
(1) Imetniki licence so dolžni varnostnike usposabljati in seznanjati z novostmi na področju prevoza gotovine in vrednostnih pošiljk. Dolžni so evidentirati vsebino, čas usposabljanja in prisotnost varnostnikov.
(2) Imetniki licence vsako leto do 30. januarja podajo pisno poročilo za preteklo leto na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, o usposabljanju in seznanjanju varnostnikov, ki opravljajo prevoz vrednostnih pošiljk. Poročilo vsebuje naslednje podatke:
– vsebina usposabljanja,
– osebna imena varnostnikov,
– čas usposabljanja,
– podatki o izvajalcu usposabljanja.
III. PRENOS VAROVANE POŠILJKE
15. člen
(prenos varovane pošiljke)
(1) Varovana pošiljka, ki jo prenaša varnostnik, ne sme biti mehanično vezana na varnostnika.
(2) Skupna teža posamezne varovane pošiljke, ki jo prenaša en varnostnik, ne sme presegati 20 kg.
(3) Prenos se mora opraviti na čim krajši razdalji, da se zmanjša tveganje odtujitve ali napada na varnostnika.
(4) Prenos varovane pošiljke 1. in 2. razreda se opravi tako, da je pošiljka zavarovana (npr. prirejen kovček, kaseta, torba, ki je konstrukcijsko tako oblikovana, da otežuje nasilno odpiranje, odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim ali tehničnim signalom, ob nasilnem odpiranju pa se sproži uničenje ali označitev – obarvanje bankovcev ali podoben varovalni mehanizem).
IV. PREVOZ VAROVANE POŠILJKE
16. člen
(prevoz varovane pošiljke 1. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 1. razreda se izvaja z oboroženim varnostnikom.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo:
– fizično ločen del vozila od potniškega s fiksno in trdo pregradno steno. Gotovina se lahko oddaja v vgrajeno blagajno tudi skozi odprtino iz potniškega dela,
– tovorni del brez stekel,
– vgrajena blagajna v tovornem delu, izdelana iz neprebojne pločevine, ki je ni možno vrtati in rezati ter je pritrjena z notranje strani na šasijo vozila,
– alarmna naprava, ki se sproži ob nasilnem vstopu,
– blokada motorja, ki preprečuje odvoz vozila in katere vklop je možen tudi zunaj vozila,
– komunikacijskim in nadzornim sistemom.
(3) Prenos se izvede v primerni torbi ali kovčku, ki onemogoča enostavno vdiranje.
17. člen
(prevoz varovane pošiljke 2. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 2. razreda se izvaja z najmanj dvema oboroženima varnostnikoma.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo:
– fizično ločen del vozila od potniškega s fiksno in trdo pregradno steno. Gotovina se lahko oddaja v vgrajeno blagajno tudi skozi režo oziroma odprtino iz potniškega dela,
– tovorni del brez stekel,
– vgrajena blagajna v tovornem delu, izdelana iz neprebojne pločevine, ki je ni možno vrtati in rezati in je pritrjena z notranje strani na šasijo vozila,
– alarmna naprava, ki se sproži ob nasilnem vstopu,
– blokada motorja, ki preprečuje odvoz vozila in katere vklop je možen tudi zunaj vozila,
– komunikacijskim in nadzornim sistemom.
18. člen
(prevoz varovane pošiljke 3. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 3. razreda se izvaja z najmanj tremi oboroženimi varnostniki.
(2) Prevoz se opravlja z neprebojnim vozilom z naslednjo opremo:
– ločen prostor za posadko in prostor za tovor,
– prostor za posadko, zaščiten s protibalistično zaščito M2/C2 z vseh štirih strani,
– prostor za tovor brez stekel in zunanja vrata, dodatno zaklenjena s prečno zaporo – ključavnico,
– alarmna naprava,
– vgrajen sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja z možnostjo aktiviranja iz VNC,
– sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat (domofon),
– komunikacijskim in nadzornim sistemom.
(3) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči in varnostnimi čeladami.
19. člen
(prevoz varovane pošiljke 4. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 4. razreda se izvaja z najmanj tremi oboroženimi varnostniki.
(2) Varnostniki so opremljeni z zaščitnimi sredstvi, in sicer najmanj z:
– neprebojnimi jopiči in
– varnostnimi čeladami.
(3) Prevoz se izvaja z neprebojnim vozilom z naslednjo opremo:
– ločeni prostori za tovor, voznika in varnostnika,
– vozilo mora biti neprebojno najmanj v kategoriji M2/C2 z vseh štirih bočnih strani,
– prostor za tovor brez stekel z vrati z zadnje strani in zagotovljenim dostopom do pošiljk iz prostora za posadko,
– alarmna naprava,
– sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat /domofon/,
– videonadzorni sistem na zadnjem delu vozila z monitorjem v vozniški kabini,
– komunikacijskim sistemom,
– nadzorni sistem, preko katerega je možno iz VNC neprekinjeno spremljanje gibanja pošiljke, in sicer on line na periode najmanj do 1 minute v območju najmanj 200 km, in s katerim je možno ob vsakem času natančno določiti lokacijo varovane pošiljke,
– vgrajen sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja vozila, ki ga ni mogoče deaktivirati iz vozila.
(4) Pošiljka se spremlja z osebnim vozilom, v katerem sta dva oborožena varnostnika. V spremljevalnem vozilu mora biti nameščena oprema za neposredno komunikacijo z VNC.
20. člen
(prevoz varovane pošiljke 5. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 5. razreda se izvaja z najmanj tremi oboroženimi varnostniki.
(2) Varnostniki so opremljeni z zaščitnimi sredstvi, in sicer najmanj z:
– neprebojnimi jopiči in
– varnostnimi čeladami.
(3) Prevoz se izvaja z neprebojnim vozilom, ki mora imeti poleg opreme, določene v tretjem odstavku prejšnjega člena, še protibalistično zaščito za izstrelke večjih moči razreda M3/C3.
(4) Spremstvo pošiljke se opravlja z neprebojnim vozilom, v katerem so trije oboroženi varnostniki. V spremljevalnem vozilu mora biti nameščena oprema za neposredno komunikacijo z VNC.
21. člen
(obveščanje policije)
(1) Pred izvajanjem prevoza pošiljke 4. in 5. razreda mora varnostna služba obvestiti operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave (v nadaljnjem besedilu: OKC GPU). Obvestilo mora biti poslano v pisni obliki najmanj 12 ur pred načrtovanim prevozom.
(2) Obvestilo vsebuje naslednje podatke:
1. kraj in čas začetka prevoza,
2. firma in sedež varnostne službe, ki opravlja prevoz,
3. podatki o znamki, registrski številki in vrsti vozil, ki opravljajo in spremljajo prevoz,
4. telefonska številka VNC,
5. podatki o vodji prevoza,
6. kraj in predvideni čas prihoda oziroma končanje prevoza,
7. okvirna smer prevoza in drugi pomembnejši podatki.
22. člen
(specifične okoliščine)
Če se prevaža predmet kulturne dediščine ali druga vrednostna pošiljka, katere zaradi specifičnih okoliščin (različnih dimenzij in teže, lastnosti varovane pošiljke ali drugih podobnih okoliščin, npr. zahteva za vakuumsko komoro) ni mogoče opraviti z neprebojnim vozilom, se spremstvo opravi z najmanj dvema neprebojnima voziloma s po dvema oboroženima varnostnikoma.
V. POSEBNE VRSTE PREVOZOV
23. člen
(zračni prevoz)
(1) V primeru zračnega prevoza se prevoz opravlja v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo in varnost na letališčih.
(2) Raztovarjanje in natovarjanje varovane pošiljke je treba opraviti na varovanem območju letališča, tj. na območju, kamor je dostop omejen in kontroliran.
(3) Raztovarjanje varovanih pošiljk in natovarjanje varovane pošiljke na letalo se opravi pod neposrednim nadzorom varnostnikov.
(4) Natovarjanje varovanih pošiljk se opravi potem, ko je končano vkrcavanje potnikov in prtljage ter ostalega tovora in ko se vsi ostali udeleženci umaknejo iz okolice letala. Raztovarjanje vrednostnih pošiljk se opravi neposredno po pristanku letala, ob tem je treba zagotoviti, da razen nujnega osebja letališča in varnostnikov ni nikogar v okolici letala.
24. člen
(železniški prevoz in ladijski prevoz)
(1) Varovano pošiljko, ki se prevaža po železnici ali z ladjo, je treba naložiti v primerno blagajno, ki se zaklene in zapečati.
(2) Raztovarjanje in natovarjanje varovane pošiljke se opravi pod neposrednim nadzorom varnostnikov.
(3) Varovana pošiljka, ki se prevaža po železnici, se varuje tako, da se pošiljka in spremstvo namestita v poseben kupe. Če se pošiljka prevaža s tovornim vlakom, se spremstvo nahaja v istem ali najbližjem vagonu, če je to možno glede na kompozicijo vlaka.
VI. RAVNANJE VARNOSTNIKOV
25. člen
(povečanje tveganja)
(1) Pred in med prevozom so varnostniki pozorni na podatke in druge okoliščine, ki povečujejo tveganje (sumljive osebe, parkirana vozila, zadrževanje oseb v bližini prevzemnega ali oddajnega mesta itd.).
(2) Varnostnik, ki ugotovi okoliščine, navedene v prejšnjem odstavku, o tem sestavi pisno poročilo. Varnostni menedžer imetnika licence pošlje poročilo policiji, na območju katere je bila takšna okoliščina ugotovljena, takoj ko je to možno, najkasneje pa v roku 24 ur.
(3) V primeru, da določena okoliščina pomeni takšno tveganje, da bi bilo nevarno odlašati s poročanjem policiji, varnostnik, operater VNC ali varnostni menedžer imetnika licence o tem takoj obvesti policijo.
26. člen
(ravnanje voznika)
(1) Voznik vozila za prevoz varovane pošiljke 3., 4. in 5. razreda, le-tega med prevozom in postanki ne sme zapuščati. Med postankom morajo biti vrata vozila zaklenjena, varnostnik pa mora opazovati okolico.
(2) V primeru nepredvidenih postankov zaradi višje sile mora varnostnik pred izstopom iz vozila preko komunikacijskih sredstev obvestiti operaterja VNC o razlogih za postanek in dobiti njegovo odobritev zanj.
27. člen
(ravnanje ob ogrožanju)
V primeru ogrožanja vozila za prevoz varovane pošiljke ali napada nanj, na spremljevalno vozilo ali na prenašalca varovane pošiljke mora varnostnik sprožiti ustrezne alarmne naprave ter obvestiti VNC in policijo.
28. člen
(ravnanje operaterjev VNC)
(1) Operater VNC ob ugotovitvi nepravilnosti (nepredvideni postanki, druge nepredvidene okoliščine) ali sprožitvi alarma takoj vzpostavi komunikacijo s posadko v vozilu in aktivira slikovno ali zvočno snemanje v vozilu ali snemanje komunikacije v VNC.
(2) Ob izgubi signala, ki omogoča komunikacijo ali spremljanje vozila, operater vzpostavi rezervno komunikacijo.
VII. EVIDENCE VAROVANIH POŠILJK IN ZAČASNO DEPONIRANJE
29. člen
(evidenca prevzema in oddaje varovane pošiljke)
(1) Naročnik mora varovano pošiljko namestiti v ustrezno embalažo (plastična kaseta, vrečka itd.) in jo zaščititi tako, da je vidno vsako nepooblaščeno odpiranje.
(2) Varovana pošiljka mora biti označena tako, da je možna sledljivost (številka pošiljke, nazivni kartoni, amanetna knjiga ipd.).
(3) Varovane pošiljke morajo biti razvrščene in označene tako, da ni možnosti zamenjave, če se opravlja prevoz na več oddajnih mest.
(4) Evidenca prevzema/predaje pošiljke se izvede s spremno dokumentacijo, s katero prevzemnik in izročitelj dokazujeta prevzem/predajo pošiljke. Prevzemnik in izročitelj potrdita prevzem/predajo na spremni dokumentaciji z lastnoročnim podpisom.
(5) V primeru predaje pošiljke v dnevno-nočni trezor (v nadaljnjem besedilu: DNT) varnostnik dokazuje predajo varovane pošiljke s potrdilom o opravljeni oddaji v DNT.
30. člen
(začasno deponiranje pošiljke)
Če varovane pošiljke ni možno oddati na prevzemnem mestu, se ta lahko začasno deponira v trezorju zasebnovarnostne družbe, ločeno od drugih varovanih pošiljk ali vidno označena tako, da jo je mogoče ločiti na prvi pogled.
VIII. OSEBE IZ DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE
31. člen
(tuje družbe)
(1) Družbe za zasebno varovanje iz držav Evropske unije, ki prevažajo varovane pošiljke preko ozemlja Republike Slovenije, morajo v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, pridobiti pisno soglasje ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(2) Tuja družba mora v primeru prevozov 4. in 5. razreda najmanj 24 ur pred vstopom v državo obvestiti OKC GPU. Pisno obvestilo vsebuje podatke iz 21. člena tega pravilnika.
(3) V primeru, da se vrednostna pošiljka nahaja na ozemlju Republike Slovenije le določen čas (razstava umetniških del, predmeti kulturne dediščine itd.) in okoliščine narekujejo sprejem posebnih operativnih ukrepov za varovanje pošiljke (organizacija varovanja, sodelovanje policije in drugih služb itd.), je treba tako pošiljko najaviti OKC GPU najmanj 10 dni pred prevozom.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
(uskladitev obsega varovanja)
Imetniki licenc za fizično varovanje in prevoz denarja in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk morajo uskladiti varovanje varovanih pošiljk s tem pravilnikom do 2. januarja 2006.
33. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-10/2005/(14-04)
Ljubljana, dne 3. oktobra 2005
EVA 2004-1711-0056
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost