Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4196. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah, stran 9973.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 59/02, 60/05 in 90/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah
1. člen
V Uredbi o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/03) se v drugem odstavku 13. člena črta 2. točka.
3. točka, ki postane 2. točka, se spremeni tako, da se glasi:
»2. na morebitno izvajanje nujnih ukrepov za vzdrževanje reda iz petega odstavka 25. člena Zakona o javnih zbiranjih:
– ugotavljanje istovetnosti udeležencev,
– površinskega pregleda prtljage,
– površinskega pregleda vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila ob vstopu,
– preprečitve vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odkloni,
– uporabe video nadzora.«.
2. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem določb 16., 17. in 18. člena te uredbe opravlja tudi policija.«.
3. člen
V prvem odstavku 26. člena se število »100.000« nadomesti s številom »200.000«, število »13« pa z besedilom »prvega odstavka in 1. točke drugega odstavka 13. člena«.
V tretjem odstavku se število »70.000« nadomesti s številom »100.000«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika z globo od 50.000 do 100.000 tolarjev.«
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00722-6/2005/6
Ljubljana, dne 20. oktobra 2005
EVA 2005-3311-0079
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost