Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2005 z dne 28. 10. 2005

Kazalo

4194. Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov (uradno prečiščeno besedilo) (ZDPZP-UPB1), stran 9970.

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 4. oktobra 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov, ki obsega:
– Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 57/99 z dne 16. 7. 1999) in
– Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP-A (Uradni list RS, št. 72/05 z dne 29. 7. 2005).
Št. 434-02/98-17/6
Ljubljana, dne 4. oktobra 2005
EPA 409-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
Z A K O N
O DAVKU OD PROMETA ZAVAROVALNIH POSLOV
uradno prečiščeno besedilo
(ZDPZP-UPB1)
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja davka od prometa zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davek od zavarovalnih poslov) na območju Republike Slovenije.
2. člen
Prihodki od davka od zavarovalnih poslov pripadajo proračunu Republike Slovenije.
3. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov.
Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju.
4. člen
Zavezanec za davek od zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davčni zavezanec) je zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom.
5. člen
Obveznost obračuna davka od zavarovalnih poslov nastane za davčnega zavezanca takrat, ko je opravljen zavarovalni posel.
Šteje se, da je zavarovalni posel opravljen, ko je izdan račun za plačilo zavarovalne premije, pri osebnih zavarovanjih pa, ko je zavarovalna premija plačana.
6. člen
Osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe (v nadaljnjem besedilu: zavarovalna premija).
V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se všteva tudi udeležba na dobičku, ki se pripiše zavarovalni vsoti.
7. člen
Davek od zavarovalnih poslov se plačuje po stopnji 6,5% od davčne osnove.
8. člen
Davka od zavarovalnih poslov se ne plačuje od:
1. obveznih pokojninskih in invalidskih zavarovanj ter obveznih zdravstvenih zavarovanj;
2. premoženjskih (nezgodnih in zdravstvenih) in življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let;
3. zavarovanj, ki krijejo nevarnosti izven območja Republike Slovenije;
4. pozavarovanj.
Za življenjska zavarovanja iz 2. točke prejšnjega odstavka se štejejo vsa življenjska zavarovanja, ne glede na to, ali se zavarovalna vsota izplača v enkratnem znesku ali v obliki rente.
9. člen
Davčni zavezanec plačuje davek od zavarovalnih poslov od opravljenih zavarovalnih poslov v koledarskem mesecu.
10. člen
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o davčnih osnovah, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek od zavarovalnih poslov.
Na podlagi podatkov iz evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.
Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek obračunanega davka.
Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne.
Davčni zavezanec mora plačati obračunani davek v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil mesečni obračun.
11. člen
Če zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona preneha pred potekom 10 let, mora davčni zavezanec obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov.
Ne glede na prejšnji odstavek, se davka od zavarovalnih poslov ne obračuna in plača v primerih izrednega prenehanja zavarovalne pogodbe iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona zaradi smrti zavarovanca.
Davek iz prvega odstavka tega člena se odmeri od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu, in sicer v 15 dneh po poteku meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo.
12. člen
Obračunavanje in plačevanje davka od zavarovalnih poslov nadzoruje davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in zakonom, ki ureja davčno službo.
Če davčni zavezanec ne predloži obračuna davka od zavarovalnih poslov, ali ga predloži v nepopolni obliki, ali če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, kot tudi glede obresti in zamudnih obresti, pravnih sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega organa, ki niso določeni s tem zakonom, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo.
13. člen
Od zavarovalnih premij oziroma izdanih računov na podlagi zavarovalnih pogodb, ki so sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona, se plača davek od zavarovalnih poslov po določbah tega zakona.
14. člen
Davčni zavezanec se kaznuje za prekršek z globo od 1.000.000 do 18.000.000 tolarjev, če:
1. ne obračuna davka ter ne sestavi in ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu z 10. členom tega zakona;
2. ne plača davka v roku iz 10. in 11. člena tega zakona.
Z globo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 57/99) vsebuje naslednjo končno določbo:
15. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP-A (Uradni list RS, št. 72/05) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti