Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3762. Pravilnik o lovskih izkaznicah, stran 8934.

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04 in 123/04) in v povezavi s 6. točko tretjega odstavka 21. člena in 62. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja Lovska zveza Slovenije
P R A V I L N I K
o lovskih izkaznicah
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– vsebino in obliko lovske izkaznice,
– postopek za izdajo in podaljšanje lovske izkaznice in
– način vodenja evidenc lovskih izkaznic.
I. VSEBINA IN OBLIKA LOVSKE IZKAZNICE
2. člen
(lovska izkaznica)
(1) Lovska izkaznica (v nadaljevanju: izkaznica) je identifikacijski dokument in ni prenosljiva.
(2) Za člane Lovske zveze Slovenije predstavlja lovska izkaznica tudi člansko izkaznico.
(3) Izkaznico izda Lovska zveza Slovenije na zahtevo:
– člana(-ice) lovske družine, članice Lovske zveze Slovenije, ali
– druge osebe, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev izkaznice v skladu s predpisi o lovstvu in ni član(-ica) lovske družine.
3. člen
(oblika lovske izkaznice)
(1) Lovska izkaznica se izda na plastični podlagi velikosti 86 x 54 mm z zaobljenimi robovi.
(2) Sprednja stran lovske izkaznice vsebuje:
– v levem zgornjem delu je grb Republike Slovenije v skladu z Zakonom o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94 in 14/99 – odl. US RS: U-I-296/94), sledijo mu napis »Lovska izkaznica/»Hunting Licence«« ter napis in znak Lovske zveze Slovenije v skladu s celostno podobo Lovske zveze Slovenije;
– v desnem zgornjem kotu spodnjega dela izkaznice je serijska številka izkaznice;
– v spodnjem levem delu izkaznice je prostor za fotografijo velikosti 24 x 30 mm;
– desno od fotografije so identifikacijski podatki imetnika izkaznice v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer:
– Ime/Name
– Priimek/Surname
– Datum rojstva/Date of Birth
– ID imetnika/ID
– ter za člane Lovske zveze Slovenije ID in naziv lovske družine: Lovska družina/Hunting Ground.
Za druge osebe se vpišeta ID 999 in naziv »drugi upravičenec«.
Osnovna barva sprednje strani izkaznice je zelena (zgornje polje, barvne vrednosti po CMYK lestvici: C 100%, Y 80%, K 45%) in simulacija zlate (spodnje polje, barvne vrednosti po CMYK lestvici: C 30%, M 35%, Y 60%). V spodnjem polju sta v ozadju valovit vzorec belih linij in ilustracija lovca.
(3) Zadnja stran izkaznice vsebuje:
– v levem zgornjem vogalu je napis: Izdajatelj: Lovska zveza Slovenije;
– pod napisom je trak z magnetnim zapisom podatkov;
– pod trakom je napis: Izkaznica je veljavna z nalepko tekočega leta.
Osnovna barva zadnje strani izkaznice je zlata. V spodnjem polju je v ozadju valovit vzorec belih linij, prostor za 8 nalepk, s katerimi se označi veljavnost izkaznice za tekoče leto. V desnem delu je grb Republike Slovenije, ki ga obkroža napis Lovska zveza Slovenije.
(4) Hologramska nalepka
Velikost hologramske nalepke je 11 x 11 mm, v zgornjem delu nalepke so kratice SLD, oblikovane v skladu s celostno podobo Lovske zveze Slovenije. V spodnjem delu nalepke, pod kratico je letnica tekočega leta.
(5) Grafična podoba in tehnične značilnosti izkaznice in nalepke so določene v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
II. POSTOPEK IZDAJE LOVSKE IZKAZNICE
4. člen
(postopek izdaje izkaznice)
(1) Zahteva za izdajo izkaznice se vloži na obrazcu, določenem v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi iz prvega odstavka tega člena se priložijo:
– spričevalo o opravljenem lovskem izpitu (fotokopijo in vpogled originala ali overjena kopija pri upravnem organu oziroma pri notarju);
– fotografija v velikosti 3 x 4 cm, ki je v skladu z navodili Lovske zveze Slovenije izdelana po standardu fotografije za orožni list;
– potrdilo iz kazenske evidence za primere iz četrte, pete in šeste alinee 1. odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1, Uradni list RS, št. 16/04);
– ostala potrdila na zahtevo izdajatelja, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz ZDLov-1.
(3) Izkaznica se izda najkasneje v 60 dneh po prejemu popolne vloge.
(4) V primeru zavrnitve izdaje izkaznice izdajatelj vlogo s sklepom zavrne.
5. člen
(veljavnost izkaznice)
(1) Izkaznica je veljavna z nalepko tekočega leta, ki jo izda Lovska zveza Slovenije.
(2) Veljavnost lovske izkaznice podaljšujejo:
– članom lovske družine – lovska družina (upravljavec lovišča),
– drugi osebi iz drugega člena tega pravilnika – Lovska zveza Slovenije.
(3) Nalepke za podaljšanje letne veljavnosti izkaznic izda Lovska zveza Slovenije:
– upravljavcu lovišča v skladu s številom članstva;
– upravljavcu lovišča s posebnim namenom in drugim osebam iz drugega člena tega pravilnika na podlagi pisne zahteve.
(4) Lovska zveza Slovenije ali upravljavec lovišča izda sklep v primeru zavrnitve zahteve za podaljšanje veljavnosti izkaznice z nalepko.
(5) Izkaznica preneha veljati:
– z dnem vročitve sklepa o prenehanju veljavnosti izkaznice imetniku na podlagi kršenja predpisov oziroma neizpolnjevanja pogojev, določenih v ZDLov-1;
– na podlagi pisne zahteve imetnika.
(6) V primerih iz prejšnjega odstavka je imetnik ali upravljavec lovišča dolžan izkaznico takoj vrniti na Lovsko zvezo Slovenije.
6. člen
(nadomestitev izkaznice)
(1) Namesto pogrešane, izgubljene, ukradene, obrabljene ali poškodovane izkaznice in v primeru spremembe bistvenega podatka, navedenega na izkaznici, izda Lovska zveza Slovenije novo izkaznico.
(2) Nova izkaznica se izda na zahtevo imetnika po postopku iz četrtega člena tega pravilnika.
7. člen
(odvzem oziroma preklic izkaznice)
(1) Lovska zveza Slovenije lahko v skladu s predpisi o lovstvu odvzame izkaznico oziroma jo s sklepom prekliče.
(2) Preklic izkaznice se objavi v glasilu Lovec.
III. NAČIN VODENJA EVIDENC LOVSKIH IZKAZNIC
8. člen
(evidence)
(1) Lovska zveza Slovenije vodi evidenco o izdanih, zamenjanih, izgubljenih in uničenih izkaznicah.
(2) Evidenca o izkaznicah se vodi v pisni ali računalniški obliki in vsebuje:
− serijsko številko izkaznice,
– ime in rojstne podatke imetnika izkaznice,
– identifikacijsko številko imetnika,
– podatke o opravljenem lovskem izpitu imetnika,
– datum izdaje izkaznice,
– naziv lovske družine, katere član je imetnik,
– datum in razlog prenehanja veljavnosti, nadomestitve ali uničenja izkaznice.
(3) Podatki iz evidence o izkaznicah so javni, razen osebnih podatkov, ki jih je dovoljeno obdelovati v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) V primeru pogrešane, izgubljene ali ukradene izkaznice mora imetnik izkaznice to nemudoma sporočiti Lovski zvezi Slovenije, ki to označi v evidenci iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
(cenik)
(1) Ceno za izdajo izkaznice določi Upravni odbor Lovske zveze Slovenije.
(2) Ceno nalepk za podaljševanje letne veljavnosti izkaznic, ki je enaka za vse imetnike izkaznic, določa Upravni odbor Lovske zveze Slovenije.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prva izdaja izkaznic in nalepk)
(1) Članom lovskih družin, članic Lovske zveze Slovenije, ki imajo opravljen veljaven lovski izpit in so predložili zahtevane podatke, se ob prvi izdaji lovskih izkaznic po uveljavitvi tega pravilnika izdajo izkaznice, najkasneje do 1. 1. 2006.
(2) Upravljavec lovišča je dolžan ob podelitvi nalepke za leto 2006, s katero se vzpostavlja veljavnost izkaznice, zavrniti izdajo nalepke osebi, če ne izpolnjuje pogojev iz ZDLov-1.
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik LZS
Bojan Lepičnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti