Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3747. Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, stran 8910.

Na podlagi 7.a člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/05) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa pogoje odvzema osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) (v nadaljnjem besedilu: osebek) iz narave ter obseg selektivnega in omejenega odvzema osebkov iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem.
2. člen
(izrazi)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda so osrednje, robno in prehodno območje ter območje izjemne prisotnosti. Opredeljena so v Strategiji upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Strategija), ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije (sklep št. 322-07/2001-2, z dne 24. 1. 2002);
– odstrel je usmrtitev osebka v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva. Lahko je načrtovan ali pa je nujno potreben zaradi izjemnih okoliščin iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04 in 84/04; v nadaljnjem besedilu: Uredba);
– odvzem osebkov iz narave je trajen ali začasen odvzem živega ali mrtvega osebka iz habitata oziroma populacije. Sledi odstrelu, ujetju, povozu ali drugi izgubi osebka ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Če se ujeti osebek vrne v naravo v območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda, se ujetje osebka ne šteje za odvzem osebka iz narave.
3. člen
(način določitve obsega odvzema osebkov iz narave)
(1) Odvzem osebkov iz narave ne sme povzročiti poslabšanja ugodnega stanja vrste rjavega medveda.
(2) Obseg in prostorska razporeditev odvzema osebkov iz narave morata biti v koledarskem letu v območjih življenjskega prostora vrste rjavega medveda skladna z varstvenimi cilji za posamezna območja, kot so določeni v Strategiji.
(3) V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda, za katerega je varstveni cilj ohranjanje vitalne populacije vrste rjavega medveda in omogočanje sobivanja s človekom, je obseg odvzema osebkov iz narave lahko:
– če je populacija uravnotežena z okoljem: do največ 10% osebkov od strokovno ocenjenega števila vseh osebkov, živečih v osrednjem območju,
– če je populacija neuravnotežena z okoljem: do največ 15% osebkov od strokovno ocenjenega števila vseh osebkov, živečih v osrednjem območju.
(4) V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda, za katerega je varstveni cilj omogočanje začasne prisotnosti osebkov in preprečevanje širjenja osebkov iz osrednjega območja v druge dele Slovenije, je obseg odvzema osebkov iz narave lahko do največ 30% osebkov od strokovno ocenjenega števila vseh osebkov, ki živijo ali se pojavljajo v teh območjih.
4. člen
(podrobnejši način odvzema osebkov iz narave)
(1) Ob odvzemu osebkov iz narave se ravna v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, divjadi in lovstva ter veterinarstva.
(2) Odvzem osebkov iz narave z odstrelom izvajajo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: upravljavci lovišč) na način lova v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva.
(3) Če se odvzema iz narave medvedka z mladiči zaradi razlogov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 7. člena Uredbe, se vedno najprej odvzamejo mladiči in šele nato medvedka.
5. člen
(odvzem vzorcev tkiv in organov)
(1) Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) omogoči znanstveno-raziskovalnim organizacijam za potrebe raziskav odvzem oziroma posredovanje vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebkov, odvzetih iz narave, na podlagi medsebojnega dogovora.
(2) Znanstveno-raziskovalne organizacije morajo o vseh rezultatih raziskav, ki so pomembni za ohranjanje vrste rjavega medveda, tekoče, najkasneje pa ob koncu koledarskega leta, poročati ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Zavodu.
6. člen
(obseg načrtovanega odstrela osebkov)
(1) Selektiven in omejen odvzem osebkov iz narave zaradi uravnavanja velikosti populacije z okoljem, ki se izvede z načrtovanim odstrelom, je lahko tolikšen, da skupni seštevek osebkov, odvzetih iz narave zaradi ujetja, povoza ali drugih izgub ter izjemnega in načrtovanega odstrela, ne preseže obsega odvzema osebkov iz narave, s katerim se zagotavlja ohranitev ugodnega stanja vrste.
(2) O načrtovanem odstrelu osebkov se v koledarskem letu odloči praviloma pred začetkom obeh obdobij, v katerih je odstrel osebkov dovoljen.
(3) Pri vsakokratni določitvi obsega načrtovanega odstrela osebkov je treba upoštevati nepredvidljive odvzeme osebkov iz narave zaradi izjemnega odstrela, povoza ali druge izgube.
7. člen
(prostorska in časovna razporeditev načrtovanega odstrela osebkov)
(1) Načrtovani odstrel osebkov se razporedi po lovsko upravljavskih območjih praviloma tako, da se pretežni del odstrela izvede v predelih gostejše naseljenosti prebivalstva.
(2) Zavod in območno združenje upravljavcev lovišč se dogovorita o podrobnejši prostorski razporeditvi odstrela osebkov v lovsko upravljavskih območjih na posamezna lovišča z medsebojnim dogovorom, pri čemer morata upoštevati aktivnosti posameznih upravljavcev lovišč pri izvajanju monitoringa in drugih nalog, predpisanih s tem pravilnikom, ter pogostnost primerov neposrednega ogrožanja ljudi in premoženja v zadnjih treh letih.
(3) Zavod nemudoma obvesti ministrstvo ter krajevno pristojno območno enoto Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Inšpektorata RS za okolje in prostor o sklenjenem dogovoru.
(4) Območno združenje upravljavcev lovišč obvesti upravljavce lovišč, v katerih se bo izvedel odstrel, o sklenjenem dogovoru. Upravljavci lovišč morajo zagotoviti izvedbo odstrela osebkov v skladu z določbami tega pravilnika.
(5) Načrtovani odstrel osebkov se izvaja v času od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra.
8. člen
(struktura načrtovanega odstrela osebkov)
(1) Načrtovani odstrel osebkov je določen glede na težo osebkov.
(2) V osrednjem območju vrste rjavega medveda se lahko načrtuje odstrel:
– osebkov v I. težnostni kategoriji do 100 kg v višini najmanj 75% od celotnega načrtovanega odstrela osebkov;
– osebkov v II. težnostni kategoriji med 100 in 150 kg v višini največ 15% od celotnega načrtovanega odstrela osebkov;
– osebkov v III. težnostni kategoriji nad 150 kg v višini največ 10% od celotnega načrtovanega odstrela osebkov.
(3) V robnem območju vrste rjavega medveda se praviloma načrtuje odstrel osebkov I. težnostne kategorije.
(4) Pri določanju strukture načrtovanega odstrela za obdobja, v katerih je dovoljen odstrel osebkov, se upošteva, da je telesna teža osebkov spomladi za več kot 20% nižja kot jeseni.
(5) Ker se teža osebka lahko v naravi oceni le približno, je ob izvedbi načrtovanega odstrela dovoljeno odstopanje od določene strukture načrtovanega odstrela osebkov največ za 20%.
9. člen
(način izvedbe načrtovanega odstrela)
Načrtovani odstrel se izvaja:
– v osrednjem območju vrste rjavega medveda z visoke preže;
– v robnem območju vrste rjavega medveda praviloma z visoke preže, lahko pa tudi na katerikoli način v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, razen s pogonom, pritiskom in brakado;
– v prehodnem območju in območju izjemne prisotnosti vrste rjavega medveda na katerikoli način v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva, razen s pogonom, pritiskom in brakado.
10. člen
(določitev načrtovanega odstrela osebkov)
Načrtovani obseg in struktura osebkov ter prostorska in časovna razporeditev načrtovanega odstrela osebkov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
11. člen
(evidenca odvzema osebkov iz narave)
(1) Zavod spremlja odvzem osebkov iz narave v skladu s predpisi s področja divjadi in lovstva ter ohranjanja narave in vodi o tem evidenco, ki vsebuje:
– datum odvzema osebka iz narave;
– kraj odvzema osebka iz narave z navedbo območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda, lovsko upravljavskega območja in lovišča ter v primeru odvzema osebka iz narave v naselju ali neposredni okolici naselja tudi z navedbo geografskega imena naselja;
– podatke o spolu in teži osebka ter oceni njegove starosti;
– navedbo razloga za odvzem osebka iz narave;
– podatke o odvzemu vzorcev tkiv, organov ali drugih telesnih delov osebka, vključno z navedbo organizacije, ki je odvzela vzorce, ter
– druge za varstvo vrste rjavega medveda pomembne podatke.
(2) Zavod o vseh podatkih iz evidence pripravlja trimesečno poročilo, strukturirano po posameznih območjih življenjskega prostora vrste rjavega medveda in ga, najpozneje do 15. v prvem mesecu po preteku trimesečja, posreduje ministrstvu in pristojnima inšpektoratoma iz drugega odstavka 7. člena te uredbe. Ob koncu leta poda celovito poročilo o odvzemu osebkov iz narave in oceno vpliva odvzema osebkov iz narave glede na tekoče rezultate spremljanja stanja vrste rjavega medveda. Na zahtevo ministrstva mora pripraviti in posredovati poročilo kadarkoli.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-39/2005
Ljubljana, dne 27. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0239
Janez Podobnik l. r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga

 Načrtovani odstrel osebkov v obdobju od 1. oktobra 2005 do 31. decembra 2005

                    I

  1. V osrednjem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se
izvede načrtovani odstrel 17 osebkov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih
in težnostnih kategorijah:
  – v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Loka pri Črnomlju, Sinji Vrh, Črnomelj, Banjaloka-Kostel, Kočevje,
Mala gora, Struge na Dolenjskem, Draga, Osilnica, Velike Lašče, Lazina, Velike
Poljane, Loški Potok, Ribnica, Dolenja vas, Sodražica, Turjak, Predgrad,
Dragatuš, Dobrepolje, Suha krajina in Taborska jama ter lovišča s posebnim
namenom: Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna gora:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  6  |  1  |  0  | 7  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Begunje, Cerknica, Cajnarje, Grahovo, Rakek, Žilce, Lož-Stari trg, Iga vas,
Babno polje, Gornje jezero, Kozlek, Trnovo, Mokrc, Rakitna, Tabor Zagorje,
Prestranek, Javornik-Postojna, Pivka, Borovnica, Nova vas, Ig, Rakovnik-
Škofljica in Tomišelj ter lovišča s posebnim namenom: Jelen in Ljubljanski vrh:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  6  |  1  |  0  | 7  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Planina, Hrenovice, Bukovje, Črna jama, Idrija, Javornik, Krekovše,
Col, Kozje stene, Nanos, Trebuša, Logatec, Hotedršica, Trnovski gozd in Vrhnika
– južno od železniške proge Ljubljana – Postojna:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  3  |  0  |  0  | 3  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  2. V robnem območju življenjskega prostora vrste rjavega medveda se izvede
načrtovani odstrel 6 osebkov v naslednjih lovsko upravljavskih območjih in
težnostnih kategorijah:
  – v delu kočevsko-belokranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Suhor, Metlika, Gradac, Adlešiči, Vinica, Smuk-Semič, Krka in
Grosuplje:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  1  |  0  |  0  | 1  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu novomeškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Plešivica – levi breg reke Krke, Toplice, Padež, Novo mesto, Dobrnič, Gorjanci,
Orehovica, Šentjernej, Trebnje, Veliki Gaber in Mirna Peč in
  – v delu posavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Kostanjevica na Krki, Podbočje, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi in Mokrice:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  1  |  0  |  0  | 1  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu zasavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Višnja Gora, Ivančna Gorica, Šentvid pri Stični, in sicer južno od avtoceste
Ljubljana – Korenitka:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  1  |  0  |  0  | 1  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu primorskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Senožeče, Timav – Vreme, Slavnik – Materija, Žabnik – Obrov, Podgorje, Videž –
Kozina, Gaberk – Divača, Vrhe – Vrabče, Bukovca, Brkini, Prem in Gradišče –
Košana in
  – v delu notranjskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišče
Zemon:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  2  |  0  |  0  | 2  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

  – v delu zahodno visoko kraškega lovsko upravljavskega območja, ki obsega
lovišča: Dole nad Idrijo, Jelenk, Čaven, Čepovan, Gorica, Grgar, Hubelj, Lijak,
Most na Soči, Anhovo (levi breg Soče), Vipava, Vojkovo in Rovte in
  – v delu triglavskega lovsko upravljavskega območja, ki obsega lovišča:
Otavnik, Planota in Porezen:

+----------+--------+-------+--------+------+
|Težnostna | Do 100 |Od 100 | Nad  |Skupaj|
|kategorija|  kg  |do 150 | 150 kg |   |
|     |    | kg  |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+
|Število  |  1  |  0  |  0  | 1  |
|osebkov  |    |    |    |   |
+----------+--------+-------+--------+------+

                    II

  Odstrel osebkov iz prejšnje točke se v lovsko upravljavskih območjih
osrednjega območja življenjskega prostora vrste rjavega medveda izvede v pasu
približno 3 km okoli naselij, kjer se osebki pogosto pojavljajo oziroma tam
dalj časa zadržujejo.

AAA Zlata odličnost