Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2005 z dne 30. 9. 2005

Kazalo

3742. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil, stran 8897.

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja izrabljenih motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja.
(2) Ta uredba določa tudi merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve.
2. člen
(1) Motorna vozila po tej uredbi so vozila iz:
– kategorije M(1), to so vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika,
– kategorije N(1), to so vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone, in
– kategorije L(5), to so vozila s tremi kolesi, ki so simetrično razporejena glede na vzdolžno os, katerih največja masa ne presega 1000 kg in pri katerih prostornina motorja presega 50 cm3 ali konstrukcijsko določena hitrost presega 50 km/h.
(2) Seznam motornih vozil iz prejšnjega odstavka, vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature carinske tarife, kamor se razvrščajo v skladu s carinskimi predpisi, in z opisi značilnosti za posamezno kategorijo vozil je v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
(1) Okoljska dajatev se plačuje zaradi obremenjevanja okolja in ustvarjanja odpadkov z izrabljenimi motornimi vozili, ki nastanejo po uporabi motornih vozil, in je v celoti prihodek proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RS).
(2) Prihodki okoljske dajatve so po predpisu, ki ureja način, predmet in pogoje izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, zagotovljeni do višine pravic porabe v sprejetem proračunu RS v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, in se uporabijo za namene, določene v predpisu iz tega odstavka.
II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE
4. člen
(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je motorno vozilo dano prvič v promet na ozemlju Republike Slovenije, če gre za proizvodnjo, ob pridobitvi motornega vozila iz druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) oziroma ob uvozu motornih vozil iz tretjih držav.
(2) Zavezanec za obračun in plačilo okoljske dajatve (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je:
– proizvajalec motornih vozil (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec),
– oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi motorna vozila v drugi državi članici EU in jih vnese na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pridobitelj),
– fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik, ki uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: fizična oseba),
– uvoznik motornih vozil iz tretjih držav (v nadaljnjem besedilu: uvoznik).
(3) Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi.
(4) Zavezancu in fizični osebi, ki ni samostojni podjetnik posameznik, odmeri okoljsko dajatev na podlagi prijave o pridobitvi motornega vozila pristojni davčni organ.
(5) Okoljska dajatev se ne plačuje za iznos vozil v druge države članice EU ali izvoz z območja EU, ne glede na to, ali so proizvedene v Republiki Sloveniji, uvožene iz tretjih držav ali pridobljene v drugih državah članicah EU.
5. člen
(1) Osnova za obračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa voznika, to je 75 kilogramov.
(2) Znesek okoljske dajatve določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za vsako koledarsko leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Pri določitvi zneska okoljske dajatve vlada upošteva, da morajo osebe, ki dajejo v posameznem koledarskem letu motorna vozila v promet, kriti vse stroške ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, ki so v predhodnem letu odjavljena iz prometa na območju Republike Slovenije.
6. člen
(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki daje motorna vozila v promet zaradi opravljanja dejavnosti, mora voditi evidenco proizvedenih ali pridobljenih motornih vozil, ločeno po kategorijah motornih vozil iz 2. člena te uredbe, po znamkah, po tipih in izvedenkah motornih vozil ter količini, na podlagi katerih obračuna in plačuje okoljsko dajatev. Iz evidence proizvedenih ali pridobljenih motornih vozil morajo biti razvidne tudi številke šasij vozil.
(2) Na podlagi evidence iz prejšnjega odstavka sestavi proizvajalec oziroma pridobitelj mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga mora predložiti carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni naslednji podatki:
– obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev,
– število proizvedenih, pridobljenih in iznesenih motornih vozil po kategorijah motornih vozil iz 2. člena te uredbe, znamkah, tipih in izvedenkah,
– zneski obračunane okoljske dajatve po tipih in izvedenkah,
– število motornih vozil in zneski obračunane okoljske dajatve po tipih in izvedenkah, ki jih je zavezanec izvozil oziroma iznesel iz območja EU in je zanje oproščen plačila okoljske dajatve ter zanje uveljavlja vračilo okoljske dajatve,
– končni znesek za plačilo okoljske dajatve v obdobju, za katero se plačuje okoljska dajatev.
(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj iz prvega odstavka tega člena mora predložiti carinskemu organu mesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(5) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi izven območja EU v svojem imenu in za svoj račun lahko vračilo okoljske dajatve iz 11. člena te uredbe uveljavlja z obrazcem iz prejšnjega odstavka.
(6) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora obračunano okoljsko dajatev plačati do zadnjega dne v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.
7. člen
(1) Fizična oseba najpozneje v roku 15 dni od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje Republike Slovenije prijavi pridobitev motornega vozila pristojnemu davčnemu organu na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Brez predložitve obrazca iz prejšnjega odstavka, ki ga po plačilu okoljske dajatve potrdi davčni organ, fizična oseba motornega vozila, ki je pridobljeno iz druge države članice EU, ne more registrirati.
8. člen
(1) Pri uvozu motornih vozil obračunava okoljsko dajatev pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa se obračunava in plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.
(2) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali katerikoli drug carinski postopek ali ravnanje, pri katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.
(3) Pri uvozu motornih vozil se okoljska dajatev ne plačuje za motorna vozila, sproščena v prost promet, za katera je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila uvoznih dajatev.
III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV
9. člen
(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj je dolžan carinskemu organu prijaviti, kdaj se njegova dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve, prične, spremeni ali preneha.
(2) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki prvič postane zavezanec, mora pri carinskemu organu vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti.
(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora proizvajalec oziroma pridobitelj predložiti carinskemu organu prijavo na obrazcu iz priloge 3a, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Če proizvajalec oziroma pridobitelj motornih vozil preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunati in plačevati okoljsko dajatev, mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti carinskemu organu predložiti tudi obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu iz priloge 3a te uredbe.
(5) Če proizvajalec oziroma pridobitelj preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost zaradi nepredvidenih razlogov, mora to nemudoma prijaviti carinskemu organu na obrazcu iz priloge 3a te uredbe.
(6) Če proizvajalec oziroma pridobitelj preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči o izbrisu iz evidence iz 10. člena te uredbe ali na zahtevo proizvajalca oziroma pridobitelja, pri čemer hkrati odloči tudi o obveznosti plačila okoljske dajatve.
10. člen
(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco proizvajalcev oziroma pridobiteljev motornih vozil.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
– firmo in sedež proizvajalca oziroma pridobitelja ter davčno številko,
– kategorije motornih vozil iz 2. člena te uredbe, znamke, tipe in izvedenke ter količine motornih vozil, zaradi katere je zavezan k obračunavanju in plačevanju okoljske dajatve,
– datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja dejavnosti.
IV. VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
11. člen
(1) Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec, proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.
(2) Razen v primerih iz petega odstavka 6. člena te uredbe oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži carinskemu organu v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek se predloži na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Vlagatelj je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, hraniti in na zahtevo carinskega oziroma davčnega organa predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena fizična oseba, ki ji je na podlagi prijave o pridobitvi motornega vozila odmeril okoljsko dajatev pristojni davčni organ, predloži zahtevek za vračilo okoljske dajatve davčnemu organu na obrazcu iz priloge 4 te uredbe. Zahtevku mora priložiti tudi ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je bila okoljska dajatev plačana in da so bila motorna vozila iznesena iz območja Republike Slovenije ali izvožena iz območja EU.
V. NADZOR
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa nadzor nad izvajanjem določb te uredbe, ki se nanašajo na pridobitev motornih vozil iz druge države EU s strani fizične osebe, ter določb o vračilu okoljske dajatve tem osebam, opravlja pristojni davčni organ.
13. člen
Za obračunavanje obresti, doplačil in vračilo vplačane okoljske dajatve, postopek prisilne izterjave, uporabo pravnih sredstev in za vsa druga vprašanja postopka, stvarne in krajevne pristojnosti carinskega oziroma davčnega organa se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni postopek, oziroma carinski predpisi in predpisi, ki urejajo carinsko službo oziroma davčno službo.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve, če pri uvozu motornih vozil carinskemu organu ne predloži pravilnih podatkov o uvoženem motornem vozilu, če to povzroči ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se plačala v manjšem znesku, kakor je določeno s to uredbo.
(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec oziroma pridobitelj:
– proda motorno vozilo brez plačila okoljske dajatve,
– ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezan plačevati okoljsko dajatev,
– ne predloži ali ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,
– z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun okoljske dajatve oziroma predloži neresnične podatke,
– ne vodi evidence iz 6. člena te uredbe.
(3) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(5) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki ne predloži ali ne predloži pravočasno prijave o pridobitvi motornega vozila iz druge države članice EU v skladu s prvim odstavkom 7. člena te uredbe.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Do sprejema sklepa iz 5. člena te uredbe je znesek okoljske dajatve za leti 2005 in 2006 štirinajst tolarjev za 1 kg vozila.
16. člen
(1) Zavezanci vložijo obračunane okoljske dajatve za mesec september 2005 pri davčnem organu v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 6/05).
(2) Postopki prijave začetka opravljanja dejavnosti, začeti pred začetkom veljavnosti te uredbe, se dokončajo v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka.
(3) Nadzor nad obračunavanjem okoljske dajatve, za katero je obveznost obračuna nastala pred začetkom veljavnosti te uredbe, opravljata carinski oziroma davčni organ v okviru pristojnosti kakor jih določa predpis iz prvega odstavka tega člena.
(4) Vračilo okoljske dajatve, ki je bila plačana pred začetkom veljavnosti te uredbe in je vzrok za vračilo okoljske dajatve nastal pred začetkom veljavnosti te uredbe, se opravi v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena.
17. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 6/05).
18. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2005.
Št. 00719-84/2005/9
Ljubljana, dne 22. septembra 2005.
EVA 2005-2511-0221
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost