Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2005 z dne 28. 1. 2005

Kazalo

212. Pravilnik o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, stran 480.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 11. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– vsebino katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (v nadaljnjem besedilu: kataster) in
– način vodenja katastra.
2. člen
(vsebina katastra)
Kataster vsebuje:
– evidenco o lovsko upravljavskih območjih,
– evidenco o loviščih in
– evidenco o loviščih s posebnim namenom.
3. člen
(način vodenja katastra)
(1) Kataster se vodi v pisni in v elektronski obliki.
(2) Računalniška evidenca se vodi kot računalniška baza podatkov.
4. člen
(vsebina evidenc o lovsko upravljavskih območjih)
(1) V vsebini evidenc o lovsko upravljavskih območjih se v pisni obliki evidentirajo naslednji podatki:
– ime in šifra lovsko upravljavskega območja;
– imena lovišč, ki ležijo v posameznem lovsko upravljavskem območju;
– karta lovsko upravljavskega območja z vrisanimi mejami lovišč v merilu 1:50.000.
(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka.
5. člen
(vsebina evidenc o loviščih)
(1) V vsebini evidenc o loviščih se v pisni obliki evidentirajo naslednji podatki:
– ime in šifra posameznega lovišča;
– ime in šifra lovsko upravljavskega območja, v katerem leži lovišče;
– zgodovina lovišča, in sicer: ime in šifra lovišča v preteklosti, preteklo lovsko gojitveno območje, lovna in skupna površina lovišča v preteklosti;
– najpomembnejše vrste divjadi v lovišču;
– stanje površin glede na digitalizacijo meja, in sicer: lovna, nelovna ter skupna površina;
– natančen opis meje lovišča;
– utemeljitev za ustanovitev lovišča in posebnosti lovišča;
– datum vpisa;
– karta lovišča v merilu 1:25.000;
– karta lovnih in nelovnih površin v merilu 1:25.000.
(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alinee prejšnjega odstavka.
6. člen
(vsebina evidenc o loviščih s posebnim namenom)
(1) V vsebini evidenc lovišč s posebnim namenom se v pisni obliki evidentirajo naslednji podatki:
– ime in šifra posameznega lovišča;
– ime in šifra lovsko upravljavskega območja, v katerem leži lovišče;
– naslov lovišča;
– upravljavec lovišča;
– zgodovina lovišča, in sicer: ime in šifra lovišča v preteklosti, preteklo lovsko gojitveno območje, lovna in skupna površina lovišča v preteklosti;
– najpomembnejše vrste divjadi v lovišču;
– stanje površin glede na digitalizacijo meja, in sicer: lovna, nelovna ter skupna površina;
– število zaposlenih v lovišču;
– natančen opis meje lovišča;
– utemeljitev za ustanovitev lovišča in posebnosti lovišča;
– karta lovišča merilu 1:50.000;
– karta lovnih in nelovnih površin v merilu 1:50.000.
(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete in desete alinee prejšnjega odstavka.
7. člen
(vodenje katastra)
(1) Kataster vodi Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
(2) Lovne in nelovne površine se na novo določajo ob sprejetju novih dolgoročnih načrtov lovsko upravljavskega območja.
(3) Zavod dopolni oziroma spremeni kataster v skladu z vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije v roku petnajstih dni.
8. člen
(hranjenje katastra)
Kataster se hrani trajno na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, Ljubljana ter je na vpogled na območnih enotah Zavoda.
9. člen
(javnost podatkov iz katastra)
Podatki iz katastra so javni in dostopni po območnih enotah Zavoda v skladu s predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja.
10. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-08-237/2004
Ljubljana, dne 18. januarja 2005.
EVA 2004-2311-0425
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Marica Lukačič l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina