Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2005 z dne 1. 7. 2005

Kazalo

2776. Sklep o zavrženju zahteve za rešitev spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Šentjur in Okrajnim sodiščem pri Celju, stran 6491.

Ustavno sodišče je v postopku za rešitev spora glede pristojnosti, začetem z zahtevo Policijske postaje Šentjur, na seji dne 16. junija 2005
s k l e n i l o:
Zahteva za rešitev spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Šentjur in Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
1. Vrhovno sodišče je z dopisom št. I Kr 36/2005 z dne 26. 5. 2005 Ustavnemu sodišču odstopilo zahtevo za odločitev o sporu glede pristojnosti med Policijsko postajo Šentjur in Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju. Vrhovno sodišče navaja, da je po drugem odstavku 83. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in nasl. – ZP-1) za odločitev o sporu glede stvarne pristojnosti med sodišči in prekrškovnimi organi sicer pristojno Vrhovno sodišče. Ker gre v konkretnem primeru za spor glede stvarne pristojnosti med sodiščem in policijsko postajo, ki je po 4. členu Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98 in nasl. ─ ZPol) sestavni del policije kot državnega organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve, je po mnenju Vrhovnega sodišča za odločitev o sporu glede pristojnosti (med sodiščem in drugim državnim organom) skladno z določbo osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave pristojno Ustavno sodišče.
2. Policijska postaja Šentjur v zahtevi za rešitev spora glede pristojnosti navaja, da iz zapisnika o ogledu kraja prometne nesreče izhaja, da znaša materialna škoda po nestrokovni oceni približno 350.000 tolarjev, kar presega kvalifikacijo majhne premoženjske škode. Po oceni Policijske postaje Šentjur gre v konkretnem primeru za prometno nesrečo prve kategorije, zato bi bilo treba storilca obravnavati po prvem odstavku 234. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/04 in nasl. – ZVCP-1), za kar pa je glede na to, da je za tovrstni prekršek predpisana tudi stranska kazen najmanj treh kazenskih točk, pristojno sodišče.
3. Na podlagi osme alineje prvega odstavka 160. člena Ustave je Ustavno sodišče pristojno odločati o sporih glede pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi. Po določbi drugega odstavka 61. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko, če pride do spora glede pristojnosti zato, ker več organov zavrača pristojnost v posamezni zadevi, zahteva rešitev spora glede pristojnosti organ, ki mu je bila zadeva odstopljena, pa meni, da zanjo ni pristojen.
4. V konkretnem primeru je Okrajno sodišče v Šentjurju dne 8. 4. 2005 izdalo sodbo o prekršku, s katero je obdolžilni predlog Policijske postaje Šentjur zavrnilo z utemeljitvijo, da za odločanje o prekršku ni pristojno Okrajno sodišče v Šentjurju. V pravnem pouku navedene sodbe je bila dopustna pritožba. Policijska postaja Šentjur se je zoper sodbo tudi pritožila. Pritožbeni organ o pritožbi še ni odločal. Policijska postaja Šentjur je zahtevala odločitev o sporu glede pristojnosti.
5. Z izdajo sodbe, s katero je bil obdolžilni predlog zavrnjen, je bil postopek o prekršku na prvi stopnji zaključen. O vloženi pritožbi zoper to sodbo pristojno sodišče še ni odločalo. Ker je bil s sodbo zavrnjen predlog, s katerim je sploh mogoče začeti postopek o prekršku, o sporu glede pristojnosti ni mogoče odločati, dokler ne bo odločeno o pritožbi. Ker torej niso izpolnjeni procesni pogoji za odločanje o sporu glede pristojnosti, je Ustavno sodišče zahtevo zavrglo.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 25. člena v zvezi z 49. členom ZUstS in četrte alineje drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 93/03 in 98/03 ─ popr.) v sestavi: predsednik dr. Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam Lukić. Sklep je sprejelo soglasno.
Št. P-20/05-4
Ljubljana, dne 16. junija 2005.
Predsednik
dr. Janez Čebulj l. r.