Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2005 z dne 6. 6. 2005

Kazalo

2431. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 5587.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 64/04 in 140/04) se besedilo 3. člena spremeni, tako da se glasi:
"Drobnoprodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. julija 2005 znaša 450 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret."
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku znesek "3.098,0984" nadomesti z zneskom "3.339,9463".
V drugem odstavku se število "42,3447" nadomesti s številom "42,7101".
3. člen
Črta se 5. člen.
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. julija 2005 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. junija 2005 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100 -1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656 – 0605.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-27/2005/4
Ljubljana, dne 2. junija 2005.
EVA 2005-1611-0040
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik