Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2005 z dne 31. 5. 2005

Kazalo

2225. Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS, stran 5228.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in kazenske določbe v zvezi z izvajanjem Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št. 338 z dne 13. novembra 2004, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1935/2004/ES).
2. člen
Pristojni organ za izvajanje Uredbe 1935/2004/ES in te uredbe je ministrstvo, pristojno za zdravje, ki v ta namen opravlja naslednje naloge:
1. sprejema vloge za izdajo dovoljenja, s katerim se odobri nova snov, in vloge za spremembo veljavnega dovoljenja ter pisno potrdi njihov sprejem, v skladu z 9. in 12. členom Uredbe 1935/2004/ES,
2. o prispelih vlogah nemudoma obvesti Evropsko agencijo za varnost hrane,
3. poskrbi, da so vloga in dodatne informacije, ki jih pošlje vlagatelj, na voljo Evropski agenciji za varnost hrane.
3. člen
Uradni zdravstveni nadzor nad izvajanjem te uredbe izvajajo zdravstveni inšpektorji in veterinarski inšpektorji, v skladu s svojimi pristojnostmi.
II. KAZENSKA DOLOČBA
4. člen
Z globo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– uporablja snov ali material za stik z živili, ki v Skupnosti ni dovoljen oziroma zanj dovoljenje ni bilo izdano (11. člen Uredbe 1935/2004/ES);
– ne upošteva pogojev ali omejitev uporabe, kakor so določeni v dovoljenju za snov ali material (11. člen Uredbe 1935/2004/ES);
– takoj ne obvesti Komisije o morebitnih novih znanstvenih ali tehničnih podatkih, ki bi utegnili vplivati na oceno varnosti odobrene snovi v zvezi z zdravjem ljudi (11. člen Uredbe 1935/2004/ES);
– materialov in izdelkov ne označi v skladu s 15. in 17. členom Uredbe 1935/2004/ES;
– nima vzpostavljenega sistema in postopkov za sledljivost materialov in izdelkov za stik z živili pred prihodom v podjetje ali obrat in po odhodu materiala in izdelka iz podjetja oziroma obrata (17. člen Uredbe 1935/2004/ES).
Z globo od 200.000 tolarjev do 3.000.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik.
Z globo od 30.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-4/2005/5
Ljubljana, dne 19. maja 2005.
EVA 2005-2711-0091
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti